Home Help
1(59)/2012
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

Message of the Holy Father Benedict XVI for the celebration of the World Day of Peace on January 1, 2012 opens this issue of Our Faith.

We continue the publication of excerpts from the book Benedict XVI. Light of the World: The Pope, the Church and the Signs of the Times. An interview with Peter Seewald translated from German by Iryna Burak; also we publish the translation of the work by Stephan Svyazhauski Saint Thomas, re-read, made by

Ales Zhlutka and the translation of Following Christ by Thomas a Kempis, made by Stanislau Grynkevich

Father Piotr Rudkouski OP in his essay Go out of Your Own Graves! calls on the Belarusians to the national identity in the context of the Way of the Cross of Christ

The publication of Valery Buival Christs Appearance to the People tells readers about the masterpiece of the great Russian painter Alexander Ivanov.

Writer Iryna Zharnasek in her interview Whats in the basis? with father Yury Barok speaks about the basics of the Christian faith.

Article by researcher Iryna Bagdanovich is dedicated to the 120th anniversary of father Adam Stankevich.

Belarusian historian Yury Garbinsky offers to readers the publication of letters of father Andrey Tsikota from the Stalins camps I Send my Greetings from the Distant Siberia...

The Decline of the Global Village is the title of the article by Yaraslau Makouski, where the author reflects on the bitter image of the modern world.

Famous Belarusian researcher Uladzimir Sodal in his article Family Heirlooms of Frantsishak Bagushevich tells readers about the things that belonged to the poets family

Candidate of Philological Sciences, Professor Eva Lavonava in her article The Topic of the Biblical Parable... talks about the story by Vasil Bykau Sotnikau in the light of the Old Testament parable of Cain and Abel (p. 46-52).

Mihas Skobla in his literary essay Build the Ark writes about the new book of poems Anima by Ryhor Baradulin

In column Poetry we print poems by Ales Gibka-Gibkouski

Master of the Belarusian prose Genryh Dalidovich offers readers an excerpt from his novel Rurik and Rogvolod Dynasties.

Writer Danuta Bichel in her article Ivan Lagvinovich is the Poet from Polesye Homestead Zaprapasts writes about her thoughts during the re-reading of the posthumous book of poems by I. Lagvinovich Elegy of Polesye Butterfly (p. 65-69).

Famous Belarusian restorer Arkadz Shpunt in the essay Reflections on the meadow talks beautifully about flowers and herbs as part of Gods creation (p. 70-71).

RESÜMEE

Diese Nummer der Zeitschrift beginnt mit der Botschaft des Heiligen Vaters Benedikt XVI. zum Weltfriedenstag am 1. Januar 2012.

Es werden fortgesetzt: die Publikation der Auszüge aus dem Buch Benedikt XVI. Licht der Welt: Der Papst, die Kirche und Zeichen der Zeit. Ein Gespräch mit Peter Seewald in der Übersetzung aus dem Deutschen von Iryna Burak; das Werk Der heilige Thomas, neu gelesen von Stefan Swieżawski in der Übersetzung von Aljaxej Shlutka sowie das Werk von Thomas von Kempen Nachfolge Christi in der Übersetzung von Stanislau Grynkewitsch.

Vater Pjotr Rudkouski ruft im Essay Steigen wir aus unseren Gräbern! die Belarussen zum nationalen Selbstbewusstsein im Kontext des Kreuzweges Christi auf.

In der Publikation von Walery Bujwal Die Offenbarung des Christus gegenüber den Menschen wird über das Meisterwerk des großen russischen Malers Alexander Iwanow erzählt.

Die Schriftstellerin Iryna Sharnasek unterhält sich im Interview Was ist im Fundament? mit dem Priester Jury Bark von den Grundlagen des christlichen Glaubens.

Dem 120.Geburtstag des Priesters Adam Stankewitsch ist der Artikel der Forscherin Iryna Bagdanowitsch gewidmet.

Der belarussische Historiker Jurasj Garbinski bietet den Leserinnen und Lesern die Publikation der Briefe des Priesters Andrej Zikota aus den stalinistischen Lagern - Ich schicke einen Gruß aus dem fernen Sibirien.

Der Verfall des globalen Dorfes heißt der Artikel von Jaraslau Makouski, wo der Autor über die bittere Gestalt der modernen Welt nachdenkt.

Der bekannte belarussische Forscher Uladsimir Sodal erzählt im Artikel Familienreliquien von Frantischek Boguschewitsch über die Sachen, die der Familie des Poeten gehörten.

Die Kandidatin philologischer Wissenschaften, Professorin Eva Ljawonawa reflektiert im Artikel Das Sujet der biblischen Erzählung über die Erzählung von Wassili Bykow Sotnikow im Licht der alttestamentarischen Parabel über Kain und Abel.

Über den neuen Gedichtband von Rygor Baradulin Anima schreibt Michasj Skobla im literaturwissenschaftlichen Essay Die eigene Arche bauen.

In der Rubrik Poesie sind die Gedichte von Alesj Gibka-Gibkouski gedruckt.

Der Meister der belarussischen künstlerischen Prosa Genrych Dalidowitsch bietet den Leserinnen und Lesern einen Auszug aus seinem Roman Rurykawitschy und Ragwalodawitschy.

Im Artikel Iwan Lagwinowitsch - ein Poet vom Einzelgehöft Zaprapaszj in Polessje schildert die Schriftstellerin Danuta Bitschel ihre Gedanken beim erneuten Lesen des nach dem Tod von I. Lagwinowitsch erschienenen Gedichtbandes Elegie des Schmetterlings von Polessje.

Im Essay Sinnieren auf der Wiese reflektiert der bekannte belarussische Restaurator Arkadzj Spunt in schönen Worten über die Blumen und Kräuter als Teil der Schöpfung Gottes.

PODSUMOWANIE

Najnowszy numer czasopisma rozpoczyna się Posłaniem Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2012 r.

Ponadto są kontynuowane: publikacja fragmentów książki-wywiadu z Ojcem Świętym Benedyktem XVI Światłość świata. Papież, Kościół, znaki. Rozmowa z Peterem Seewaldem w przekładzie z języka niemieckiego Iryny Burak; tłumaczenie Alesia żłótko pracy Stefana Świeżawskiego Święty Tomasz na nowo odczytany; a także dzieło Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa, w przekładzie Stanisława Grynkiewicza.

Ojciec Piotr Rudkowski w eseju Wyjdźmy ze swoich grobów! wzywa Białorusinów do narodowej samoświadomości w kontekście Drogi Krzyżowej Chrystusa.

W publikacji Walerego Bujwała Objawienie się Chrystusa narodowi jest mowa o arcydziele wielkiego rosyjskiego malarza Aleksandra Iwanowa.

Pisarka Iryna żarnasiek w wywiadzie Co leży u podstaw twego fundamentu? rozmawia z księdzem Jurijem Barkom o podstawach chrześcijańskiej wiary.

120 rocznicy od dnia narodzin księdza Adama Stankiewicza poświęcony jest artykuł badaczki Iryny Bogdanowicz.

Białoruski historyk Juraś Garbiński poleca czytelnikom publikację listów księdza Andrzeja Cikoty ze stalinowskich łagrów Ślę pozdrowienia z dalekiej Syberii.

Upadek globalnej wioski taki tytuł nosi artykuł Jarosława Makowskiego, który rozważa o gorzkim obrazie współczesnego świata.

Znany białoruski badacz Uładzimir Sodal w materiale Rodzinne pamiątki Franciszka Bohuszewicza opowiada o rzeczach należących do rodziny i poety.

Doktor nauk filologicznych, profesor Ewa Lawonowa w artykule Fabuła biblijnej przypowieści prowadzi rozważanie o opowieści Wasila Bykowa Sotnikau w świetle starotestamentalnego opowiadania o Kainie i Ablu.

O nowej książce z wierszami Rygora Baradulina Anima pisze Michaś Skobla w literaturoznawczym eseju Zbudować swoją arkę.

W kolumnie Poezja drukujemy wiersze Alesia Gibko-Gibkowskiego.

Mistrz białoruskiej literatury pięknej Genrych Dalidowicz proponuje czytelnikom fragment swojej powieści Rurykowicze i Ragwałodawicze.

Pisarka Danuta Biczel w artykule Iwan Łagwinowicz poeta z poleskiej kolonii Zaprapaść pisze o swoich myślach podczas czytania pośmiertnej książki wierszy I. Łagwinowicza Elegia poleskiego motyla.

Znany białoruski restaurator Arkadź Szpunt w eseju Rozmyślanie na łące przepięknie rozważa o kwiatkach i ziołach jak o cząstce Bożego stworzenia.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY