Home Help
4(70)/2014
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

Article The New Evangelization for the Transmission of the Christian Faith by Archbishop Tadeusz Kondrusiewicz opens this issue of Our Faith. It focuses on the 13th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops, which took place in Rome from October 7-28, 2012.

The Responsibility of the Catholic Media is the title of the material by fr. Andrzej Koprowski SJ, the director of Vatican Radio. It focuses on the contemporary challenges facing the Catholic radio stations (the report was made at the First Congress of Catholic media in Grodno). We print some excerpts from the Diary of the Blessed Fr. Michal Sopocko and article about him written by fr. G. Ciereszko translated from Polish by Y. Chaplinskaya.

In column Faith and Socium father P. Rudkouski offers article entitled The Participation of the Church in Public Life - Obligation or Opportunity?.

The publication of art critic V. Buival Jacopo Bassano. The Flight into Egypt tells the readers of a masterpiece of the great Italian artist.

We finish the publication of Following Christ by Thomas a Kempis translated by S. Grynkevich.

Article by M. Skobla The Knight of Smiles is dedicated to the publication of the book of poems by priest and poet Jan Twardowski translated from Polish.

Candidate of historical sciences A. Shymak in her summary tells the readers about new book by U. Vaskou The Catholics in the Lower Reachest and Severshchina: the History of Gomel Deanery, prepared by the publishing house Pro Christo.

Father Jan Kuczynski (Grodno) in his article-monologue tells the readers About the Restoration of the Shrine and Human Souls....

Arkadz Shpunt proposes his article about film produced by V. Aslyuk Wooden People, which received the Grand Prix at the International Catholic Festival of Christian films and TV programs Magnificat-2012.

Candidate of Philology E. Lavonava in her article The Concept Angel in the Artistic View of the World talks about the appeal of the image of an angel.

In column Poetry we publish poems of Belarusian poets L. Silnova, V. Vabishchevich and A. Brusevich.

Writer U. Siuchykau offers the readers his new prose entitled From Night Notes and Facetiae.

Articles by the national poet of Belarus N. Gilevich (Alena Syamyonauna), literary critic Y. Yanushkevich (Three Quarters of Life) and one of the oldest Belarusian researchers U. Sodal (Dear Listsyanyatka) are dedicated to the anniversaries of famous Belarusian writers A. Vasilevich and

D. Bichel. We also publish selected poems by Danuta Bichel.

Art critic V. Buival in his essay Colors of Happiness tells the readers about talented artist V. Ilyina and her works.

Madonna of Stalingrad is the title of article by historian Andrey Shpunt, which focuses on the unusual work of art by Kurt Reuber.

Researcher of literature A. Trafimchyk offers the readers article Belarusian Christmas Drama for Children.

I. Marozau in article Gods Program for the Development of the Universe reflects on the mysteries of the universe.

Article by researcher of the National History Museum Y. Lauryk is dedicated to the book collection of the Minsk Dominican Convent.

RESÜMEE

Diese Nummer der Zeitschrift beginnt mit dem Artikel von Erzbischof Tadeusz Kondrusiewicz Die neue Evangelisierung zur Vermittlung des christlichen Glaubens, in dem über die XIII. ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode berichtet wird, die in Rom vom 7. bis zum 28.Oktober 2012 stattfand.

Die Verantwortung der katholischen Massenmedien heißt der Artikel des Direktors von Radio Vatikan Andrzej Koprowski, in dem über gegenwärtige Herausforderungen berichtet wird, vor denen die katholischen Rundfunksender stehen (der Vortrag wurde während des Ersten Kongresses der katholischen Massenmedien in Grodna gehalten).

Veröffentlicht sind Auszüge aus dem Tagebuch des seligen Priesters Michal Sapozka und der ihm gewidmete Artikel des Priesters G. Zjareshka in der belarussischen Übersetzung aus dem Polnischen von J. Tschaplinskaja.

In der Rubrik Glaube und Gesellschaft bietet Priester P. Rudkouski den LeserInnen den Artikel Teilnahme der Katholischen Kirche am öffentlichen Leben Pflicht oder Möglichkeit?.

Im Artikel des Kunstwissenschaftlers W. Bujwal Jacopo Bassano. Die Flucht nach Ägypten wird über das Meisterwerk des großen italienischen Meisters berichtet.

Veröffentlicht ist der Abschluss des von St. Grynkewitsch übersetzten Werkes von Thomas von Kempen Nachfolge Christi.

Der Veröffentlichung des Buches, das aus dem Polnischen übersetzte Gedichte von Priester und Dichter Jan Twardouski enthält, ist der Artikel von M. Skobla Träger des Ordens des Lächelns gewidmet.

Mit dem neuen Buch, das im Verlag Pro Christo vorbereitet wurde? Monographie von U. Wasjkow Katholiken im Raum Panisouje und Sewerschtschyna: Geschichte des Dekanats Gomel beschäftigt sich in ihrer Zusammenfassung die Kandidatin der Geschichtswissenschaften A. Schimak.

Über die Restaurierung des Heiligtums und der menschlichen Seelen erzählt Priester Jan Kutschynski (Grodna) in seinem priesterlichen Artikel-Monolog.

Über den Film von W. Asljuk Das hölzerne Volk, der während des Internationalen katholischen Festivals christlicher Filme und Fernsehprogramme Magnificat-2012 den Hauptpreis erhalten hat, wird im Artikel von Arkadzj Spunt erzählt.

Die Kandidatin der philologischen Wissenschaften J. Ljawonawa reflektiert im Artikel Das Konzept Engel in der künstlerischen Darstellung der Welt über die Anziehungskraft der Gestalt des Engels.

Die Rubrik Poesie enthält Gedichte der belarussischen Poetinnen und Poeten L. Silnowa, W. Wabischtschewitsch und A. Brusewitsch.

Der Schriftsteller U. Siutschykau präsentiert den LeserInnen seine neuen Prosawerke unter dem Titel Aus nächtlichen Aufzeichnungen.

Den Jubiläen der bekannten belarussischen Schriftstellerinnen A. Wasilewitsch und D. Bitschel gewidmet sind die Artikel des Volkspoeten von Belarus N. Gilewitsch (Alena Sjamenauna), des Literaturwissenschaftlers J. Januschkewitsch (Drei Quadren Leben) und eines der ältesten belarussischen Forscher U. Sodal (Das liebe Brieflein). Hier sind auch ausgewählte Gedichte von Danuta Bitschel veröffentlicht.

Über die talentierte Malerin W. Iljina und ihre Werke wird im Essay des Kunstwissenschaftlers W. Bujwal Die Farben des Glücks erzählt.

Die Stalingradmadonna heißt der Artikel des Historikers Andrej Spunt, in dem über das ungewöhnliche Kunstwerk von Kurt Reuber erzählt wird.

Die Literaturforscherin A. Trafimtschyk bietet den LeserInnen den Artikel Belarussische Weihnachtsdramaturgie für Kinder.

I. Marosau reflektiert im Artikel Über das Weltentwicklungsprogramm Gottes über die Geheimnisse der Ordnung der Welt.

Den Büchersammlungen des Mensker Dominikanerkonventes ist der Artikel des wissenschaftlichen Mitarbeiters des Nationalen Museums für Geschichte J. Lauruk gewidmet.

PODSUMOWANIE

Ostatni tegoroczny numer czasopisma rozpoczyna się artykułem arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, w którym jest mowa o XIII Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów, który odbył się w Rzymie w dniach 7-28 października 2012.

Odpowiedzialność katolickich środków masowego przekazu tak zatytułowany jest materiał dyrektora Radia Watykańskiego ks. Andrzeja Koprowskiego SJ, w którym autor opowiada o współczesnych wyzwaniach, które stoją przed katolickimi rozgłośniami radiowymi (wykład został wygłoszony na Pierwszym Kongresie Katolickich Środków Masowego Przekazu w Grodnie).

Drukujemy również fragmenty z Dziennika błogosławionego ks. Michała Sopoćki i artykuł o nim autorstwa ks. H. Ciareszki, który z języka polskiego przetłumaczyła J. Czaplińska.

W kolumnie Wiara i społeczeństwo o. P. Rudkouski OP proponuje czytelnikom artykuł pod tytułem Udział Kościoła w życiu społecznym obowiązek czy możliwość?.

W publikacji znawcy sztuki Waleryia Bujwała Jacopo Bassano. Ucieczka do Egiptu jest mowa o arcydziele wielkiego włoskiego artysty.

Proponujemy również zakończenie przekładu dzieła Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa, w przekładzie Stanisława Grynkiewicza.

Wydaniu książki z tłumaczeniami z języka polskiego wierszy księdza i poety Jana Twardowskiego poświęcony jest artykuł M. Skobły Kawaler Orderu Uśmiechu.

O nowej książce, przygotowanej przez wydawnictwo Pro Christo monografia U. Waśkowa Katolicy na terenach Panizowja i Siewierszczyny: Historia Homelskiego dekanatu jest mowa w adnotacji doktora nauk historycznych A. Szymak.

O odbudowie świątyni i dusz ludzkich opisuje w swoim kapłańskim artykule-monologu ks. Jan Kuczyński (Grodno).

O filmie W. Asliuka Drewniany naród, który otrzymał grand-prix na Międzynarodowym katolickim festiwalu filmów chrześcijańskich i programów telewizyjnych Magnificat-2012, opowiada w swoim artykule Arkadź Szpunt.

Doktor nauk filozoficznych E. Liawonowa w artykule Koncept anioł w artystycznym obrazie świata rozważa o przyciągającym obrazie anioła.

W rubryce Poezja drukujemy wiersze białoruskich poetów Ł. Silnowej, W. Wabiszczewicza i A. Brusiewicza.

Pisarz U. Siuczykau proponuje czytelnikom swoje nowe prozaiczne utwory pod nazwą Z nocnych notatek i facecji.

Jubileuszowi znanych białoruskich pisarek A. Wasilewicz i D. Biczel poświęcony jest artykuł białoruskiego narodowego poety N. Gilewicza (Alena Siamionauna), literaturoznawcy J. Januszkiewicza (Trzy kwadry życia) i jednego ze starszych białoruskich badaczy U. Sodalia (Drogi listeczek). W tym miejscu także drukujemy wybrane wiersze Danuty Biczel.

O utalentowanej artystce W. Iljinie i jej utworach opowiada w eseju Kolory szczęścia znawca sztuki W. Bujwał.

Stalingradzka Madonna tak zatytułowany jest artykuł historyka Andreja Szpunta, w którym przedstawia niezwykłe dzieło sztuki Kurta Reubera.

Badacz literatury A. Trafimczyk proponuje czytelnikom artykuł Białoruska kolędowa dramaturgia dla dzieci.

I. Marozau w artykule O Bożym programie rozwoju wszechświata rozważa o tajemnicy stworzenia świata.

Księgozbiorowi Mienskiego konwentu dominikanów poświęcony jest artykuł pracownika naukowego Narodowego Muzeum Historycznego J. Łauryka.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY