Home Help
3(49)/2009
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

The article by art critic Valery Buival named Piero della Francesca. Montefeltro Altarpiece opens this edition of Our Faith. Here the author tells us about the masterpiece of the Italian art of the 15th century, which is kept in Pinacoteca di Brera in Milan.

Many-coloured roses that is the name of the interview of writer Krystyna Lyalko with His Eminence cardinal Kazimir Sviontek on the occasion of the 70th anniversary of his sacerdotal way and his 95th birthday.

This edition of the journal finishes the publication of the work of the famous theologian Romano Guardini Waiting for the Creation (comment on the Epistle of St. Paul to the Romans) in translation from German by Iryna Burak.

In column Translations we continue publishing the translation of The Flowers of St Francis.

In column Ad Fontes we continue publishing the famous work by Thomas a Kempis The Imitation of Christ translated into Belarusian by d. Stanislau Grynkevich in the 30-es of the XX century.

Witer Iryna Zharnaseck calls your attention to her interview with marian father Andrey Sidarovich dedicated to the problem of idolatry in the modern world.

In column Faith and Culture we offer you the article by Piotra Rudkouski OP Love and Passion: between spiritualism and hedonism.

Father Andrey Znoska prepared for our readers his article Concerning the question of necessarity of conceptual historical succession in belarusian religious law.

Rstorer Arkadz Shpunt, , in his article Our Lady of Belahruda reflects about the history of the miraculous icon in the Archangel Michael Church in Belahruda he had a wonderfull opportunity to restore.

In column Art we publish the research by Aliaksandr Jarashevich Belarusian Altar Painting Art of XVIIIXIX century.

The article by Juzaf Makarchyk OFMConv is dedicated to life and activities of father Franciscan Arkadz Karal Juzaf Valtas and is translated into Belarusian by Danuta Bichel.

In column Poetry we publish some poetry by famous Belarusian poets Ales Chobat, Marian Duksa and Siarhey Paniznick.

We offer to our readers a historical novel by Swedish literature classic August Strindberg The Last Shot translated into Belarusian by Valery Buival.

In column Travelling writer Mihas Scobla shares his impressions about the participation in the international literary congress Mare Nostrum (Our Sea) organized in Marsel by European Writers Organisation.

Alena Glagouskaya in her article Artist from the Steep Bank makes the readers acquaintance of the personality of the artist Kuzma Churyla which creative heritage is almost unknown to belarusians.

The researcher Jury Lauryck in column Book Treasures offers you the article about the history of donated libraries in Belarus.

In column Prose we publish the novel by Danuta Bichel called Tolick.

RESÜMEE

Diese Nummer der Zeitschrift beginnt mit dem Artikel des Literaturwissenschaftlers Walery Bujwal Piero della Francesńo. Das Altarbild Montefeltro, wo der Autor über das Meisterwerk der italienischen Malerei aus dem 15.Jahrhundert erzählt, das in Mailand in der Brera aufbewahrt wird.

Rosen verschiedener Farben einen solchen Titel hat das Interview der Schriftstellerin Kristina Lialko mit Seiner Eminenz Kardinal Kazimierz Świątek, das dem 70.Jahrestag seines Priesterweges und seinem 95.Geburtstag gewidmet ist.

In der gegebenen Nummer der Zeitschrift endet die Publikation des Werkes des bekannten Theologen Romano Guardini Das Warten auf die Schöpfung (Kommentar zum Brief an die Römer) in der Übersetzung aus dem Deutschen von Iryna Burak.

In der Rubrik Übersetzungen ist die Fortsetzung der Blümchen des heiligen Franziskus angeboten.

Die Rubrik Ad fontes enthält die Fortsetzung des berühmten Werkes von Thomas von Kempen Nachfolge Christi in der belarussischen Übersetzung, die von Doktor Stanislau Grynkewitsch in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts ausgeführt wurde.

Die Schriftstellerin Iryna Sharnasek bietet den LeserInnen das Interview mit dem Priester-Marianer Andrej Sidarowitsch an, das dem Problem des Götzendienstes in der modernen Welt gewidmet ist.

In der Rubrik Glaube und Kultur ist der Artikel von Pjotr Rudkouski OP Liebe zwischen Spiritualismus und Hedonismus veröffentlicht.

Priester Andrej Znoska hat für die LeserInnen der Zeitschrift den Artikel Zur Frage nach der Notwendigkeit der konzeptionellen historischen Kontinuität im belarussischen religiösen Recht vorbereitet.

Der Restaurator Arkadzj Spunt unterbreitet im Artikel Die Gottesmutter von Belagrudak seine Überlegungen über die Geschichte der wundertätigen Ikone in der katholischen Kirche des heiligen Erzengels Michael in Belagrudak, die er restaurieren durfte.

In der Rubrik Kunst ist die Studie von Aljaksandr Jaraschewitsch Die Altarmalerei in Belarus im XVIII.-XIX. Jahrhunderten veröffentlicht.

Der Artikel von Priester Jusaf Makartschyk OFMConv ist dem Leben und der Tätigkeit vom franziskanischen Priester Arkadzj Karal Jusaf Waltasj gewidmet und in der belarussischen Übersetzung von Danuta Bitschel angeboten.

In der Rubrik Poesie sind Gedichte der bekannten belarussischen Poeten Alesj Tschobat, Marjan Duksa und Siargej Paniznik gedruckt.

Die historische Erzählung des schwedischen Klassikers August Strindberg Der letzte Schuss ist den LeserInnen in der belarussischen Übersetzung von Walery Bujwal angeboten.

In der Rubrik Reisen teilt der Schriftsteller Mihasj Skobla seine Eindrücke von der Teilnahme am internationalen literarischen Kongress Mare Nostrum mit, der in Marseille von der Europäischen Schriftstellerorganisation veranstaltet wurde.

Alena Glagouskaja macht die LeserInnen im Artikel Der Maler von Kruty Berag mit der Figur des Malers Kusjma Tschuryla bekannt, dessen literarisches Erbe den Belarussen praktisch unbekannt ist.

Der Forscher Jury Lauruk bietet in der Rubrik Bücherschätze den Artikel über die Geschichte der Bibliotheken bei den katholischen Kirchen in Belarus an.

In der Rubrik Prosa ist die Erzählung Tolik von Danuta Bitschel veröffentlicht.

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer czasopisma otwiera artykuł historyka sztuki Waleryja Bujwała pt. Piero della Francesca. Obraz ołtarzowy Montefeltro, w którym autor opowiada o arcydziele włoskiego malarstwa XV w., znajdującym się obecnie w Pinakotece Brera w Mediolanie.

Róży różnego koloru pod takim tytułem ukazuje się wywiad pisarki Krystyny Lalko z kardynałem Kazimierzem Świątkiem w 70. rocznicę drogi kapłańskiej dostojnika i 95. rocznicę jego urodzin.

W tym numerze czasopisma kończy się publikacja pracy wybitnego teologa Romano Guardiniego Oczekiwanie stworzenia (komentarz na List do Rzymian) w tłumaczeniu z języka niemieckiego Iryny Burak.

W rubryce Tłumaczenia proponuje się ciąg dalszy Kwiatków świętego Franciszka.

Rubryka Ad fontes zawiera ciąg dalszy słynnego dzieła Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa, które zostało przetłumaczone na język białoruski przez dra Stanisława Hrynkiewicza w latach 30-tych minionego stulecia.

Pisarka Iryna żarnasiek proponuje czytelnikom wywiad z ojcem marianinem Andrzejem Sidarowiczem na temat bałwochwalstwa w świecie współczesnym.

Artykuł Piotra Rudkouskiego OP pt. Miłość i kochanie między spirytualizmem i hedonizmem został umieszczony w rubryce Wiara & Kultura.

Ksiądz Andrzej Znoska proponuje Czytelnikom artykuł W kwestii potrzeby konceptualnej ciągłości historycznej w białoruskim prawie religijnym.

Restaurator Arkadź Szpunt w artukule Matka Boża Biełahrudzka dzieli się swoimi przemyśleniami na temat historii odnowionego przez niego cudownego obrazu z kościoła w Biełahrudzie.

W rubryce Sztuka drukujemy badania Alaksandra Jaraszewicza Malarstwo ołtarzowe na Białorusi w XVIIIXIX ww..

Artykuł ojca Józefa Makarczyka OFMConv poświęcony życiu i działalności ojca franciszkanina Arkadiusza Karola Józefa Waltasia podajemy w tłumaczeniu Danuty Biczel.

W rubryce Poezja zamieszczone zostały wiersze znanych białoruskich poetów Alesia Czobata, Mariana Duksy i Siarhieja Paniźnika.

Opowiadanie historyczne szwedzkiego pisarza Augusta Strindberga Ostatni strzał proponujemy Czytelnikom w tłumaczeniu Waleryja Bujwała.

W rubryce Podróże pisarz Michaś Skobła dzieli się swymi wrażeniami z międzynarodowego kongresu literackiego Mare Nostrum (Nasze Morze), zorganizowanym w Marsylii przez Europejskie Stowarzyszenie Pisarzy.

Helena Głogowska w artykule Artysta z Krętego Brzegu zapoznaje czytelników z postacią Koźmy Czuryły artysty, twórcza spuścizna którego jest prawie nieznana w jego kraju.

Badacz Jury Lauryk w rubryce Bogactwo książki proponuje artykuł o historii bibliotek fundacyjnych na Białorusi.

W rubryce Proza drukuje się opowiadanie Danuty Biczel Tolik.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY