Home Help
1(51)/2010
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

Article Rembrandt. Denial of St. Peter by art critic Valery Buival opens this edition of Our Faith, in which the author tells us about one of the famous works of Netherlandish painting.

Readers are invited to read the text of the speech of Holy Father Benedict XVI during general audience for the Catholic Bishops of Belarus within the visit Ad limina apostolorum. Archbishop Tadeush Kandrusevich suggests his arguments about this visit in the article To the Thresholds of the Apostles .

Under the title Priesthood is Love of Heart of Jesus we place excerpts from the letter of Pope Benedict XVI for the Year of Priesthood, which is dedicated to St. Jean Marie Vianney.

In column Translations we print continuation of The Flowers of St. Francis translated by Aksana Danilchyk.

In column Ad fontes we place continuation of the famous work of Thomas a Kempis The Imitation of Christ translated into Belarusian by d. Stanislau Grynkevich in the 30-es of the last century.

To the 120th anniversary of priest Kanstantin Stepovich (poet Kazimir Svayak) we publish articles by Irina Bagdanovich Two Vocations: Kazimir Svayak Priest and Poet, and by Alena Glagouskaya Picture of Kazimir Svayak from Zakopane, as well as a selection of poems of this talented poet and priest .

In column Art we print the research of Alaxander Yarashevich Subject of Presentation of Jesus in the Temple in the Belarusian art.

In column Year of Priesthood Zhanna Nekrashevich-Karotkaya tells us about priest Witald Zhylvetra.

To Be Means to Learn is the name of the article by priest Alaxander Amyalchenya, which encompasses topics of the new evangelization in the modern world.

In column Faith and Culture we publish the first part of the article by priest Piotra Rudkouski OP Language as a Cultural and Ethical Issue.

Doctor of Art Tamara Gabrus prepared for readers of the magazine her article Heralds of God. Iconography of Choirs of Angels in the Belarusian Sacred Painting of the 16th-18th centuries.

In column Translations we place poems by Uladzislau Syrakomlya translated by Uladzimir Marhel .

In this edition of Our Faith we publish the poetry of the famous Belarusian creator Ales Razanau .

The article by Peter Wail In the Beginning Giotto tells us about the famous Italian artist of the Renaissance.

Bridge of St. Francis is the title of the new essay by Belarusian poet Danuta Bichel.

In column Art we print the article by Tatiana Malinouskaya and Natalia Malinouskaya-Franke Male Talent of the Young Paintress, which tells us about the oeuvre of the first in Belarus professional paintress Maria Magdalena Butaut-Andzheykovich.

RESÜMEE

Diese Nummer der Zeitschrift beginnt mit dem Artikel des Kunstwisenschaftlers Walery Bujwal Rembrandt. Apostel Petrus verleugnet Christus, in dem der Autor über eines der berühmten Werke der niederländischen Malerei erzählt.

Der Aufmerksamkeit der LeserInnen wird die Rede des Heiligen Vaters Benedikt XVI. angeboten, die er während der Audienz für alle katholischen Bischöfe von Belarus im Rahmen seines Besuches Ad limina apostolorum gehalten hat. Seine Überlegungen über diesen Besuch bietet Erzbischof Tadeusz Kondrusiewicz im Artikel An die apostolischen Schwellen an.

Unter dem Titel Das Priestertum ist die Liebe des Herzens zu Jesus befinden sich Auszüge aus dem Brief von Benedikt XVI. für das Jahr des Priestertums, das der Person des heiligen Johannes Maria Vianney gewidmet ist.

In der Rubrik Übersetzungen ist die Fortsetzung der Blümchen des heiligen Franziskus in der Übersetzung von Aksana Daniltschyk veröffentlicht.

In der Rubrik Ad fontes befindet sich die Fortsetzung des berühmten Werkes von Thomas von Kempen Nachfolge Christi in der belarussischen Übersetzung, die von Dr. Stanislau Grynkewitsch in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ausgeführt wurde.

Anlässlich des 120. Geburtstages des Priesters Kanstanzin Stepowitsch (des Poeten Kasimir Swajak) sind der Artikel von Iryna Bagdanowitsch Zwei Berufungen: Kasimir Swajak als Priester und Poet und der Artikel von Alena Glagouskaja Das Foto von Kasimir Swajak in Zakopane gedruckt sowie eine Reihe von Gedichten des talentierten Priesters und Poeten.

In der Rubrik Kunst ist die Untersuchung von Aljaksandr Jaraschewitsch Das Sujet der Opferung des Herrn in der belarussischen Kunst veröffentlicht.

In der Rubrik Das Jahr des Priestertums erzählt Shanna Nekraschewitsch-Karotkaja über den Vater Witald Shilvetru.

Sein heißt lernen heißt der Artikel des Priesters Aljaksandr Amjaltschenja, der die Problematik der neuen Evangelisierung in der modernen Welt berührt.

In der Rubrik Glaube und Kultur ist der erste Teil des Artikels von Pjotr Rudkouski OP Sprache als kulturelles und ethnisches Problem gedruckt.

Doktorin der Kunstwissenschaft Tamara Gabrusj hat für die LeserInnen der Zeitschrift den Artikel Die Boten des Gottes. Die Ikonographie der Engelschöre in der belarussischen sakralen Malerei in den XVI. XVIII. Jahrhunderten vorbereitet.

In der Rubrik Übersetzungen sind die Gedichte von Uladzislau Syrakomlja in der Übersetzung von Uladzimir Marhel untergebracht.

In dieser Nummer ist die Lyrik des bekannten belarussischen Autors Alesj Rasanau gedruckt.

Der Artikel von Pjotr Wajl Anfänge: Giotto handelt vom bekannten italienischen Maler der Renaissance.

Die Brücke des heiligen Franziskus heißt der neue Essay der belarussischen Lyrikerin Danuta Bitschel.

In der Rubrik Kunst befindet sich der Artikel von Tazzjana Malinouskaja und Natallja Malinouskaja-Franke Das männliche Talent der jungen Malerin, der vom Schaffen der ersten professionellen Malerin in Belarus Maria Magdalena Butaut-Andshejkowitsch handelt.

PODSUMOWANIE

Numer otwiera artykuł historyka sztuki Waleryja Bujwała pt. Rembrandt. Zaparcie się świętego Piotra w którym autor opowiada o jednym z najbardziej znanych dzieł sztuki holenderskiej.

Uwadze Czytelników proponuje się tekst przemówienia na audiencji ogólnej Ojca Świętego Benedykta XVI dla biskupów katolickich Białorusi podczas wizytacji Ad limina apostolorum. Rozważania o tej wizytacji proponuje arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz w artykule Do progów apostolskich.

Kapłaństwo jest miłością Serca Jezusowego pod takim tytułem ukazują się fragmenty listu papieża Benedykta XVI na Rok Kapłaństwa poświęcony osobie św. Jana Marię Vianneya.

W rubryce Tłumaczenia drukuje się ciąg dalszy Kwiatków świętego Franciszka w tłumaczeniu Aksany Danilczyk.

W rubryce Ad fontes Czytelnicy znajdą ciąg dalszy słynnej pracy Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa, która została przetłumaczona na język białoruski przez dra Stanisława Hrynkiewicza w latach 30-tych minionego stulecia.

Z okazji 120-lecia z dnia urodzin księdza Konstantego Stepowicza (poety Kazimierza Swajaka) drukują się artykuły Iryny Bahdanowicz Dwa powołania: Kazimierz Swajak kapłan i poeta i Aleny Hłahouskaj Zdjęcie zakopiańskie Kazimierza Swajaka, oraz niektóre wierszy tego utalentowanego kapłana i poety.

W rubryce Sztuka umieszczona została praca badawcza Alaksandra Jaraszewicza Motyw Ofiarowania Pańskiego w sztuce białoruskiej.

W rubcyce Rok Kapłaństwa żanna Niekraszewicz-Karotkaja opowiada o ks. Witoldzie żylwietrze (s. 34-37).

Istnieć to znaczy uczyć się pod takim tytułem ukazuje się artykuł ks. Alaksandra Amialczeni dotyczący problematyki nowej ewangelizacji w świecie współczesnym.

W rubryce Wiara & Kultura drukuje się część pierwsza artykułu Piotra Rudkouskiego OP Mowa jako problem kulturowy i etyczny.

Doktor historii sztuki Tamara Gabruś przygotowała dla Czytelników czasopisma artykuł Zwiastuny Pana Boga. Ikonografia chórów anielskich w białoruskiej sztuce sakralnej XVII-XVIII ww..

W rubryce Tłumaczenia umieszczone zostały wiersze Władysława Syrakomli w tłumaczeniu Uładzimira Marchela.

W tym numerze drukuje się poezja znanego białoruskiego twórcy Alesia Razanowa.

W artykule Piotra Wajla Na początku: Giotto di Bondone opowiada się o włoskim artyście epoki Renesansu.

Most świętego Franciszka taki tytuł ma nowy esej białoruskiej poetki Danuty Biczel.

W rubryce Sztuka drukuje się artykuł Tacciany Malinouskiej i Natalli Malinouskiej-Frankie Talent męski młodej artystki, w którym autorki opowiadają o twórczości pierwszej na Białorusi fachowej artystki Maryi Magdaleny Butaut-Andrzejkowicz.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY