Home Help
2(52)/2010
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

Article by Valery Buival Lukas Cranach the Elder. Paradise opens this issue of the magazine, in which the author tells us about one of the masterpieces of the German Renaissance (p. 2-3).

Readers are invited to read the report of Archbishop Tadeusz Kondrusiewicz Declaration Nostra aetate and the development of Christian-Jewish dialogue, which was read at an international conference (p. 4-6).

We continue to publish translation of The Flowers of St. Francis, done by Aksana Danilchik (p. 7-10).

In column Ad fontes we place continuation of the famous work of Thomas a Kempis The Imitation of Christ (p. 11-13).

In this issue we offer to the readers an extract from the book Defending Faith dedicated to priest Stanislau Zhuk (p. 14-19).

In column Faith and Culture we published the second part of the article by Piotra Rudkouski OP Language as a Cultural and Ethical Issue (p. 20-24).

Publications by Vital Taras Under the Cross of Katyn, Irina Zharnasek Drifting of Ice Nowadays, and poem by Danuta Bichel Pilgrimage to Katyn dedicated to the tragic events that occurred in Katyn on April 10 this year and 70 years ago (p. 25-29).

In column Poetry we publish verses by famous Belarusian poet Yan Chykvin from his book A Handful of Sand and by young poetess Yulia Shedzko (p. 30-31, 40-41).

Article by literary critic Irina Bagdanovich Send down, O Lord, Your Truth... is dedicated to the 170th anniversary of Frantsishak Bagushevichs birth (p. 32-35).

Arkadz Shpunt offers to the readers regular notes of the restorer called Angels (p. 36-39).

In column Prose we print an extract from the novel by Ryshard Kurylchik The Unbroken from Nazareth translated from the Polish language by Anatol Butevich (p. 42-46).

Danuta Bichel in her essay called The Geniyushs writes about husband and son of Belarusian poetess Larisa Geniyush (p. 47-53).

Article by Galina Tychka ...And the Wings Draw the PATH is dedicated to the works by Belarusian poetess and literary critic Galina Tvaranovich (p. 54-57).

In column Literature we print article by Angela Melnikava which deals with Christian foundation of prose by Maria Vaytsyashonak (p. 58-61).

Know Your Own Heart by Hanna Serehan is the title of review of the book Beggar from Grenada by German priest and writer V. Hunerman, which has been recently published in Pro Christo Publishing House (p. 62-63).

Researcher Yury Lauryk in column Book Treasure prints his material about book collection of the Minsk Bernardines in 1796 (p. 64-71).

RESÜMEE

Diese Nummer der Zeitschrift beginnt mit dem Artikel von Walery Bujwal Lukas Kranach der Ältere. Das Paradies, wo der Autor über eines der Meisterwerke der Renaissance in Deutschland erzählt (S. 2-3).

Wir bieten den LeserInnen den Vortrag des Erzbischofs Tadeusz Kondrusiewicz Die Deklaration Nostra aetate und die Entwicklung des christlich-jüdischen Dialogs, der von ihm auf einer der internationalen Konferenzen gehalten wurde (S. 4-6).

Fortgesetzt wird die Publikation der Übersetzung der Blümchen des heiligen Franziskus, die von Aksana Daniltschyk ausgeführt wurde (S. 7-10).

In der Rubrik Ad fontes wird die Fortsetzung der belarussischen Übersetzung des bekannten Werkes von Thomas von Kempen Nachfolge Christi veröffentlicht (S. 11-13).

In dieser Nummer wird den LeserInnen ein Auszug aus dem Buch Auf der Wache des Glaubens angeboten, welcher der Person von Priester Stanislau Shuk gewidmet ist (S. 14-19).

In der Rubrik Glaube und Kultur wird der zweite Teil des Artikels von Pjotr Rudkouski OP Sprache als kulturelles und ethisches Problem veröffentlicht (S. 20-24).

Den tragischen Ereignissen, die am 10. April des laufenden Jahres und vor 70 Jahren in Katynj passiert sind, sind die Publikationen von Witalj Taras Unter dem Kreuz von Katynj, von Iryna Sharnasek Der Kreuzesweg unserer Tage und das Gedicht von Danuta Bitschel Die Pilgerfahrt nach Katynj gewidmet (S. 25-29).

Die Rubrik Poesie enthält die Gedichte des bekannten belarussischen Poeten Jan Tschykwin aus dem Buch Eine Handvoll Sand und die Gedichte der jungen Poetin Julia Schedjko (S. 30-31, 40-41).

Dem 170. Geburtstag von Franzischak Baguschewitsch ist der Artikel der Literaturwissenschaftlerin Iryna Bagdanowitsch Gott, schicke Deine Wahrheit gewidmet (S. 32-35).

Arkadzj Spunt bietet den LeserInnen seine Notizen eines Restaurators unter dem Titel Die Engel (S. 36-39).

In der Rubrik Prosa befindet sich ein Auszug aus der Erzählung von Ryschard Kuryltschyk Der Unbeugsame aus Nazareth in der belarussischen Übersetzung aus dem Polnischen von Anatol Butewitsch (S. 42-46).

Danuta Bitschel schreibt in ihrem Essay unter dem Titel Die Genijuschs über den Ehemann und den Sohn der bekannten Poetin Larysa Genijusch (S. 47-53).

Der Artikel von Galina Tyschko Und die Flügel kreuzen den WEG ist dem Schaffen der belarussischen Poetin und Literaturwissenschaftlerin Galina Twaranowitsch gewidmet (S. 54-57).

In der Rubrik Literatur wird der Artikel von Anshela Melnikawa über die christliche Grundlage der Prosa von Maria Wajzjaschonak veröffentlicht (S. 58-61).

Das eigene Herz erkennen heißt die Rezension von Ganna Serehan über das Buch des deutschen Priesters und Schriftstellers W. Hünermann Der Bettler von Granada, das vor kurzem im Verlag Pro Christo erschienen ist (S. 62-63).

Die Rubrik Bücherschätze enthält den Artikel des Forschers Jury Lauruk über die Büchersammlungen der Minsker Bernhardiner im Jahr 1796 (S. 64-71).

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer czasopisma rozpoczyna artykuł Waleryja Bujwała pt. Lucas Cranach Starszy. Adam i Ewa w Rajskim Ogrodzie, w którym autor opowiada o jednym z arcydzieł niemieckiej sztuki renesansu (s. 2-3).

Czytelnikom proponuje się referat arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza Deklaracja Nostra aetate i rozwój dialogu judeo-chrześcijańskiego, wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji religijnej (s. 4-6).

Kontynuuje się publikacja tłumaczenia Kwiatków św. Franciszka dokonanego przez Aksanę Danilczyk (s. 7-10).

W rubryce Ad fontes drukuje się ciąg dalszy tłumaczenia na język białoruski słynnej pracy Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa (s. 11-13).

W niniejszym numerze czasopisma Czytelnikom proponuje się fragment książki Na straży wiary poświęconej osobie księdza Stanisława żuka (s. 14-19).

W rubryce Wiara & kultura proponuje się część druga artykułu Piotra Rudkouskiego OP Mowa jako problem kulturowy i etyczny (s. 20-24).

Tragicznym wydarzeniom, które miały miejsce w Katyniu 10 kwietnia bierzącego roku, jak również i tym sprzed 70 lat, poświęcone są artykuły Witala Tarasa Pod krzyżem katyńskim i Iryny żarnasiek Dni naszych spływ lodowy oraz wiersz Danuty Biczel Pielgrzymka do Katynia (s. 25-29).

W rubryce Poezja drukują się wiersze znanego białoruskiego poety Jana Czykwina z książki Garść piasku, oraz młodej poetki Julii Szedźko (s. 30-31, 40-41).

Z okazji 170-lecia z dnia urodzin Franciszka Bohuszewicza ukazuje się artykuł znawcy literatury Iryny Bahdanowicz Poślij więc, Boże, Prawdę swoją... (s. 32-35).

Arkadź Szpunt proponuje czytelnikom kolejne notatki restauratora pt. Anioły (s. 36-39).

W rubryce Proza drukuje się fragment opowieści Ryszarda Kurylczyka Niezłomny z Nazaretu w tłumaczeniu z języka polskiego Anatola Butewicza (s. 42-46).

Danuta Biczel w eseju pt. Geniuszowie opowiada o białoruskiej poetce Łarysie Geniusz i jej mężu (s. 47-53).

Artykuł Haliny Tyczko ...I skszydła kreślą SZLAK poświęcony został twórczości białoruskiej poetki i znawcy literatury Haliny Twaranowicz (s. 54-57).

W rubryce Literatura drukuje się artykuł Anżeły Mielnikawaj na temat podstaw chrześcijańskich prozy Marii Wajciaszonak (s. 58-61).

Poznać własne serce taki tytuł nosi recenzja Hanny Serechan na książkę niemieckiego księdza i pisarza Wilhelma Hünermanna żebrak z Grenady, która niedawno ukazała się w mińskim wydawnictwie Pro Christo (s. 62-63).

Badacz Jury Łauryk w rubryce Skarby książkowe proponuje artykuł o księgozbiorze bernardynów mińskich w 1796 roku (s. 64-71).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY