Home Help
3(53)/2010
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

An article by Valery Buival Jan Matejko. Battle of Grunwald opens this issue of Our Faith. The author tells readers about one of the masterpieces of Polish art (p. 2-3).

In this issue we publish series of various articles, dedicated to the 300th anniversary of the consecration of Minsk Archcathedral of the Name of the Blessed Virgin Mary. Address of Archbishop Tadeusz Kondrusiewicz to readers and introductory word by editor Kristina Lalko begin this series. We offer to readers document of the early 90s Open Letter of the famous cultural figures of Belarus to the government of the Republic of Belarus with request to return Minsk Archcathedral to the believers (p. 4-7).

Old and modern history of the Archcathedral is covered in articles In the Rays of Another Sky by Arkadz Shpunt and The Queen, Reborn from the Ashes by Wiktor Wilk. Artistic interpretation of the Archcathedral history is offered in verse Minsk Archcathedral by Marian Duksa, In the Cathedral by Iryna Bagdanovich, A Drawing by Danuta Bichel, and in prosaic impression Where there is no Darkness by Yulia Shedzko (p. 8-17).

The Editorial board also introduces readers to new album In Nomine Domini, dedicated to the Archcathedral (p. 18).

Researcher Yury Lauryk reveals one more page in the history of this sanctuary in his article The Famous Preacher and in the sermon of father Mihal Karpowicz, delivered in the Archcathedral in March 1779 (p. 19-24).

I Pray Every Day... is the title of interview of Chief Editor Kristina Lalko with Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the French Republic to the Republic of Belarus Michel Raineri (p. 25-30).

Article by literary critic Iryna Bagdanovich I Prayed for Belarus is dedicated to the 120th anniversary of the birth of priest and writer Yazep Germanovich (Vintsuk the Brave), as well as the publication of certain works of this priest (p. 31-37).

In column Translations the continuation of The Flowers of St. Francis is printed in translation by Aksana Danilchyk (p. 38-40).

In column Ad fontes we place the continuation of the famous work by Thomas a1 Kempis The Imitation of Christ translated in the Belarusian language by Dr. Stanislaw Grynkevich in the 30s of the last century (p. 41-43).

We continue to publish translation of book Defending Faith from the Polish language, devoted to father Stanislau Zhuk (p. 44-46).

Several materials in our magazine is dedicated to the 100th anniversary of the birth of poetess Larysa Geniusz such as reportage Their Ways in the Winged... marked the celebration of this anniversary in Zelva, a number of poems by Danuta Bichel, and article By Seine from Zalvianka by Mihas Skobla and prepared by him for printing, unpublished before, verse by Larysa Geniusz (p. 47-52).

On the occasion of the 60th anniversary of poet and prose writer Leanid Galubovich we print articles Six Remarks about Leanid Galubovich by Mihas Skobla and Homo Homini, or the Word about a Man by Ales Chobat (p. 53-55).

Articles Grunwald beyond the Haze of Time by Mikola Kupava and Hills of Grunwald by Danuta Bichel tell readers of the art exhibitions that took place in Grodno and Minsk on the occasion of the 600th anniversary of the victory at Grunwald (p. 56-64).

Article by father Andrey Zajchyk is dedicated to the person of poet Alaksandr Rypinski and his works (p. 65-69).

Lute is the Key to Understanding the Renaissance is the title of interview of Taras Shchyry with Polish lutenist and bandura player Antoni Pilch (p. 70-71).

RESÜMEE

Diese Nummer der Zeitschrift beginnt mit dem Artikel von Walery Bujwal Jan Matejko. Die Schlacht bei Tannenberg , wo der Autor über eines der Meisterwerke der polnischen Kunst erzählt.

Dem 300. Jubiläum der Einweihung der Minsker Erzkathedrale des Namens der Heiligsten Jungfrau Maria ist der Zyklus von verschiedenen Materialien gewidmet, der mit der Rede des Erzbischofs Kondrusiewicz und mit dem Vorwort der Zeitschriftenredakteurin Kristina Lialko beginnt. Den Lesern wird die Publikation des Dokumentes der frühen 90er Jahre angeboten. Das ist der Offene Brief der belarussischen schöpferischen Intellektuellen an die Regierung der Republik Belarus mit der Bitte um die Rückgabe der Erzkathedrale an die Gläubigen.

Um die alte und die gegenwärtige Geschichte des Heiligtums handelt es sich im Artikel von Arkadzj Schpunt und Viktar Wiljka Die Königin, die von den Ruinen wiederaufgebaut wurde. Das künstliche Erfassen dieser Geschichte wird den Lesern in den Gedichten von Marjan Duksa Die Minsker Erzkathedrale, Iryna Bagdanowitsch In der Erzkathedrale, Danuta Bitschel Das Bild und im Essay von Julija Schedzko Dort, wo es keine Dunkelheit gibt angeboten.

Die Redaktion macht die Leser auch mit dem neuen Album In nomine Domini bekannt, das der Erzkathedrale gewidmet ist.

Eine besondere Seite der Geschichte dieses Heiligtums zeigt der Forscher Jury Lauruk im Artikel Der bekannte Prediger und die Publikationen der Predigt des Priesters Michal Karpowitsch, die im März 1779 in der Erzkathedrale gehalten wurde.

Ich bete jeden Tag heißt das Interview der Chefredakteurin der Zeitschrift Kristina Lialko mit dem Außerordentlichen und Bevollmächtigten Botschafter der Französischen Republik in der Republik Belarus Michel Raineri.

Dem 120. Geburtstag des Priesters und Schriftstellers Jasep Germanowitsch (Winzuk Adwashny) ist der Artikel der Literaturwissenschaftlerin Iryna Bagdanowitsch Gebete für Belarus und die Publikation einiger seiner Werke gewidmet.

In der Rubrik Übersetzungen befindet sich die Fortsetzung der Blümchen des heiligen Franziskus in der Übersetzung von Aksana Daniltschyk.

In der Rubrik Ad fontes ist die Fortsetzung des berühmten Werkes von Thomas von Kempen Nachfolge Christi in der belarussischen Übersetzung, die Dr. Stanislau Grynkewitsch in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts gemacht hat.

Die Publikation der Übersetzung des Buches Auf Glaubenswacht aus dem Polnischen wird fortgesetzt. Das Buch ist der Person des Priesters Stanislau Shuk gewidmet.

Einige Materialien der Zeitschrift sind dem 100. Geburtstag der Lyrikerin Laryssa Genijusch gewidmet: die Reportage Geflügelte haben eigene Wege über das Feiern dieses Jubiläums in Selwa und eine Reihe der Gedichte von Danuta Bitschel sowie der Artikel von Michasj Skobla Mit dem Fischnetz aus der Sjalwjanka und die von ihm zum Druck vorbereiteten bisher unveröffentlichten Gedichte von Laryssa Genijusch.

Anlässlich des 60. Jubiläums des Poeten und Prosaikers Leanid Galubowitsch sind die Materialien von Michasj Skobla Sechs Abende mit Leanid Galubowitsch und von Alesj Tschobat Homo homini, oder die Worte über den Menschen veröffentlicht.

Über die Kunstausstellungen, die in Grodno und Minsk anlässlich des 600. Jahrestages des Sieges bei Tannenberg veranstaltet wurden, erzählen Mikola Kupawa im Artikel Tannenberg im Nebel der Zeit und Danuta Bitschel Die Hügel von Tannenberg.

Der Person und dem Schaffen des Poeten Alexandr Rypinski ist der Artikel des Priesters Andrej Sajtschyk gewidmet.

Die Laute ist der Schlüssel zu der Renaissance heißt das Interview von Taras Schtschyry mit dem Polnischen Lautenisten und Banduraspieler Antoni Pilch.

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer czasopisma otwiera artykuł Waleryja Bujwała pt. Jan Matejko. Bitwa pod Grunwaldem, w którym autor opowiada o znanym arcydziele sztuki polskiej.

Z okazji 300. rocznicy konsekracji obecnej archikatedry mińskiej p.w. Imienia NMP została poświęcona seria artykułów, którą rozpoczyna Słowo do Czytelników arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza i przedmowa redaktora naczelnego czasopisma pani Krystyny Lalko. Czytelnikom proponuje się publikacja dokumentu z początku lat 90-tych List otwarty białoruskiej inteligencji twórczej do Rządu Republiki Białoruś z prośbą o zwrot wiernym archikatedry.

Dawna i współczesna historia kościoła przedstawiona jest w artykułach Arkadzia Szpunta W promieniach nieba innego i Wiktora Wilka Królowa odrodzona z ruin. Artystyczne spójrzenie na tę historię ukazuje się w wierszach Mariana Duksy Archikatedra mińska, Iryny Bahdanowicz W katedrze, Danuty Biczel Obraz oraz impresji prozaicznej Julii Szedźko Tam, gdzie nie ma zmroku.

Redakcja zapoznaje Czytelników z nowym albumem o archikatedrze In nomine Domini.

Odrebną kartę historii tego kościoła ukazuje badacz Jury Lauryk w artykule Sławny kaznodzieja i w publikacji kazania księdza Michała Karpowicza wygłoszonego w archikatedrze w marcu 1779 roku.

Modlę się codziennie... taki tytuł nosi wywiad redaktorki NW Krystyny Lalko z Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem Francji w Republice Białoruś Michelem Raineri.

120-leciu rocznicy urodzenia księdza i pisarza Jazepa Hermanowicza (Wincuka Adważnaha) poświęcony jest artykuł znawcy literatury Iryny Bahdanowicz Modliłem się za Białoruś, oraz publikacja niektórych utworów jubilata.

W rubryce Tłumaczenia drukuje się ciąg dalszy Kwiatków św. Franciszka w tłumaczeniu Aksany Danilczyk.

W r

ubryce Ad fontes Czytelnicy znajdą ciąg dalszy słynnej pracy Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa, która została przetłumaczona na język białoruski przez dra Stanisława Hrynkiewicza w latach 30-tych minionego stulecia.

Kontynuuje się publikacja tłumaczenia z języka polskiego książki Na straży wiary poświęconej osobie księdza Stanisława żuka.

Kilka materiałów czasopisma poswięcone zostały 100. rocznicy z dnia urodzenia poetki Larysy Geniusz: reportaż Skrzydłate mają własne drogi... o świętowaniu tego jubileuszu w Zelwie, wiersze Danuty Biczel, artykuł Michasia Skobły Niewodem z Zalwianki oraz przygotowane przez niego do druku niepublikowane wiersze Larysy Geniusz.

Z okazji 60. rocznicy jubileuszu poety Leanida Hałubowicza drukują się teksty Michasia Skobły Sześć notatek z Leanidam Hałubowiczem i Alesia Czobata Homo homini, albo słowo o człowieku.

O wystawach artystycznych, które odbyły się w Grodnie i Mińsku z okazji 600-lecia zwycięztwa pod Grunwaldem rozpowiada się w tekstach Mikoły Kupawy Grunwald pod powłoką czasu i Danuty Biczel Pagórki Grunwalda.

O osobie i twórczości poety Alaksandra Rypińskiego jest artykuł autorstwa ks. Andrzeja Zajczyka.

Lutnia kluczem do zrozumienia Renesansu taki tytuł nosi wywiad Tarasa Szczyraha ze znanym polskim lutnistą i bandurzystą Antonim Pilchem.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY