Home Help
4(54)/2010
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

Article by art critic Valery Buival Francisco de Zurbaran. Madonnas Childhood opens this issue of Our Faith. The author tells readers about one of the most talented canvases of the Spanish Caravaggio, which is stored in the Hermitage (p. 2-3).

Article by Metropolitan Tadeusz Kondrusiewicz New Evangelization is the Main Task of the Church in the Modern World refers to the most important task of the modern priesthood in the secularized world (p. 4-9).

Article Physicist of the Supernatural by Dominican Father Janusz Pyda OP is dedicated to famous Catholic, Blessed John Henry Newman. The article was translated from Polish by Yulia Shedzko (p. 10-12).

Art historian Alaksandr Yarashevich in his article The Coronation of the Icon of Our Lady of Zhirovichi on September 8 (19), 1730 tells us the readers about this memorable event in the Grand Duchy of Lithuania (p. 13-17).

Article The Red Anniversary of the Red Church by architect Alaksei Yaromenka is dedicated to the 100th anniversary of St. Simon and St. Helen Church in Minsk (p. 18-21).

We continue to publish the translation of Flowers of St. Francis made by Aksana Danilchyk, as well as the translation of Following Christ by Thomas a Kempis, made by Stanislau Grynkevich (p. 22-27).

Fragment Sincere Prayer and Sacrificial Work in the Life of the Priest, prepared by Ina Lamaka, from book Defending Faith concludes familiarity with the person of father Stanislau Zhuk (p. 28-31).

In column Poetry we print poetry by Marjan Duksa, Ales Chobat andViktar Vabishchevich. In column Prose we place new works by Frants Siuko (p. 32-41).

Doctor of architecture Tamara Gabrus dedicated her article To Feel the Joy and Care of Heaven on the Earth to the images of angels in the plastic art (p. 42-49).

Article The Divisions in Heaven by Vital Taras tells the readers of documentary Hand of Peace, which restores the historical truth about Pope Pius XII. The film was presented at festival Magnificat-2010 (p. 50-51).

We print interview of Bulgarian scholar of literature Rosa Stankevich His Land under the White Wings Became Mine Forever, which she obtained from Uladzimir Karatkevich on the occasion of his 50-year anniversary, and which is dedicated to the 80th anniversary of his birth (p. 52-55).

Article The Birth of Light by Danuta Bichel is dedicated to the creative work of painter Uladzimir Paznyak from Grodna, who draws the icons on Christian themes (p. 56-59).

In article He Left Us the Gifts of His Soul young researcher Hanna Serehan reflects on the new investment of literary critic Iryna Bagdanovich Selected Works of Kazimir Svayak. Iryna Bagdanovich tells us about the museum, which was opened at the birthplace of the famous poet and priest in the village of Barani. Also we print previously unknown poems by Kazimir Svayak (p. 60-65).

The sacrificial work of Bernardine nuns is described in article Mensk Bernardine Nuns in 1796 by Yury Lauryk, which is placed in column By Eyes of Visitator (p. 66-69).

The article by Mikhaś Baŭtovič called Old Prints are Back tells about the publishing activities held by the Piarists monks in the city of Polatsk in 1820s, as well as their books, which are nowadays returning to Belarus (p. 70-71).

RESÜMEE

Diese Nummer beginnt mit dem Artikel des Kunstwissenschaftlers Walery Bujwal Francisco de Zurbaran. Kindheit der Madonna, in dem der Autor über eines der talentierten Bilder des spanischen Karawadsho berichtet, das in der Eremitage aufbewahrt wird (S. 2-3).

Der Artikel des Metropoliten Tadeusz Kondrusiewicz Die neue Evangelisierung ist das Hauptanliegen der Katholischen Kirche in der modernen Welt handelt von der wichtigsten Aufgabe der modernen Priester in der säkularisierten Welt (S. 4-9).

Dem berühmten katholischen seligen John Henry Newman ist der Artikel Physiker des Übernatürlichen des Dominikaners Janusch Pyda OP in der belarussischen Übersetzung aus dem Polnischen von Julija Schedjko gewidmet (S. 10-12).

Der Kunstwissenschaftler Aljaksandr Jaraschewitsch erzählt im Artikel Die Krönung der Ikone der Gottesmutter von Shirowitschi am 8. (19.) September 1730 über dieses denkwürdige Ereignis im Großfürstentum Litauen (S. 13-17).

Dem 100. Jubiläum der katholischen Kirche des heiligen Symon und der heiligen Alena in Minsk ist der Artikel von Aljaksej Jaromenka Das rote Jubiläum der Roten katholischen Kirche gewidmet (S. 18-21).

Die Publikation der Übersetzung von Aksana Daniltschyk Die Blümchen des heiligen Franziskus wird fortgesetzt sowie die Übersetzung des Werkes des heiligen Thomas von Kempen Nachfolge Christi in der Ausführung von Stanislau Grynkewitsch (S. 22-27).

Mit dem Auszug Das aufrichtige Gebet und die aufopfernde Arbeit im Leben des Priesters aus dem Buch Auf Glaubenswache endet die Bekanntschaft mit dem Priester Stanislau Shuk, die von Inna Lamaka vorbereitet wurde (S. 28-31).

In der Rubrik Poesie sind die Gedichte von Marjan Duksa, Alesj Tschobat und Viktar Wabischtschewitsch. Die Rubrik Prosa enthält die neuen Werke von Franz Siuko (S. 32-41).

Den Gestalten der Engel in der plastischen Kunst ist der Artikel der Doktorin der Architektur Tamara Gabrusj Auf der Erde die Freude und die Sorge des Himmels spüren gewidmet (S. 42-49).

Über den Dokumentarfilm Die Hand des Friedens, wo die historische Wahrheit über den Papst Pius XII. wiederhergestellt wird, erzählt Vital Taras im Artikel Divisionen im Himmel. Der Film wurde während des Festivals Magnificat - 2010 uraufgeführt (S. 50-51).

Anlässlich des 80.Geburtstages von Uladzimir Karatkewitsch ist sein Interview Seine Erde unter weißen Flügeln ist für immer zu meiner geworden gedruckt, das die bulgarische Literaturforscherin Rosa Stankewitsch anlässlich seines 50. Geburtstages gemacht hat (S. 52-55).

Der schöpferischen Tätigkeit des Malers aus Grodno Uladzimir Pasnjak, der die Ikonen mit christlichen Sujets malt, ist der Artikel von Danuta Bitschel Die Geburt des Lichtes gewidmet (S. 56-59).

Im Artikel Er hat uns die Gaben seiner Seele hinterlassen denkt die junge Forscherin Ganna Serehan über den neuen literarischen Beitrag der Literaturwissenschaftlerin Iryna Bagdanowitsch - Ausgewählte Werke von Kasimir Swajak - nach. Über das Museum, das in der Heimat des berühmten Poeten und Priesters im Dorf Baranj eröffnet wurde, erzählt der Artikel von Iryna Bagdanowitsch, hier werden auch die früher unbekannten Gedichte von K. Swajak gedruckt (S. 60-65).

Über die aufopfernde Arbeit der Bernhardinerinnen erzählt Jury Lauruk im Artikel Mensker Bernhardinerinnen im Jahre 1796, der sich in der Rubrik Mit den Augen des Besuchers befindet (S. 66-69).

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer Naszej Wiary rozpoczyna się artykułem znawcy sztuki Waleryja Bujwała Francisco de Zurbaran. Dzieciństwo Maryi Dziewicy, w którym autor opowiada o jednym ze znanych dzieł hiszpańskiego Caravaggio, które przechowuje się w Ermitażu (s. 2-3).

Artykuł metropolity Tadeusza Kondrusiewicza pt. Nowa ewangelizacja głównym zadaniem Kościoła w świecie współczesnym dotyka najważniejszych zadań kapłaństwa naszych czasów w obecnym sekularyzowanym świecie (s. 4-9).

Słynnej osobie katolickiego błogosławionego Johna Henrego Newmana poświęcony został artykuł Fizyk nadprzyrodzoności dominikanina Janusza Pydy OP przedstawiony w tłumaczeniu z języka polskiego Julii Szedźko (s. 10-12).

Znawca sztuki Alaksandr Jaraszewicz w artykule Koronacja obrazu Matki Bożej żerowickiej 8 (19) września 1730 roku rozpowiada o tym wydarzeniu w historii Wielkiego Księstwa Litewskiego (s. 13-17).

O setnej rocznicy mińskiego kościoła pw. św. Szymona i św. Heleny przeczytają Państwo w artykule Piękny jubileusz kościoła czerwonego autorstwa architekty Alaksieja Jaromienki (s. 18-21).

Kontynuuje się publikacja tłumaczenia Aksany Danilczyk Kwiatków św. Franciszka, oraz dzieła Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa w tłumaczeniu Stanisława Hrynkiewicza (s. 22-27).

Szczera modlitwa i praca ofiarna w życiu kapłana tym fragmentem z książki Na straży wiary kończy się, przygotowane przez Inę Łamakę, zapoznanie z osobą księdza Stanisława żuka (s. 28-31).

W rubryce Poezja drukują się wiersze Mariana Duksy, Alesia Czobata i Wiktora Wabiszczewicza. W rubryce Proza Czytelnicy znajdą nowe utwory Franca Siwko (s. 32-41).

Obrazom aniołów w sztuce plastycznej poświęcony jest artykuł dr. arch. Tamary Habruś Odczuć na ziemi radość i kłopot niebios (s. 42-49).

Na temat filmu dokumentalnego Ręka pokoju, przedstawiającym prawdę historyczną o papieżu Piusie XII, Wital Taras proponuje artykuł Dywizje w niebiosach. Film był prezentowany na festiwalu filmowym Magnificat 2010 (s. 50-51).

Z okazji 80. urodzin Uładzimira Karatkiewicza publikuje się wywiad pt. Jego Ziemia pod skrzydłami białymi na zawsze i mojej się stała, który bułgarska badacz literatury Roza Stankiewicz przeprowadziła niegdyś ze słynnym poetą w rok jubileuszu jego 50-lecia (s. 52-55).

Pracy twórczej grodzieńskiego artysty Uładzimira Paźniaka, który rysuje obrazy na tematy chrześcijańskie poświęcony został artykuł Danuty Biczel Narodzenie światła (s. 56-59).

W artykule pt. Zostawił nam dary duszy swojej młoda badaczka Hanna Serechan rozważa o nowym układzie Dzieł wybranych Kazimierza Swajaka dokonanym przez znawcę literatury Irynę Bahdanowicz. O muzeum, który otworzył się na ojczyźnie tego znanego poety i kapłana we wsi Barani pisze Iryna Bahdanowicz. Również publikują się nieznane dotąd wiersze K. Swajaka (s. 60-65).

W artykule Mińskie bernardynki w 1796 r. rubryki Oczyma wizytatora Jury Lauryk opowiada o ofiarnej pracy sióstr bernardynek (s. 66-69).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY