Home Help
4(58)/2011
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

Report of Cardinal Kurt Koch from the Vatican named "The Question of Christian Values in Europe" begins this issue. It was read at the VII International Conference "The Orthodox-Catholic Dialogue: Christian Ethical Values as a Contribution to the Social Life of Europe", which was held in Minsk on November 13.

We continue the publication of excerpts from the book Benedict XVI. Light of the World: the Pope, the Church and the Signs of the Times. An interview with Peter Seewald translated from German by Iryna Burak, and also translation of Characteristics of the works of St. Thomas by Stephan Svyazhauski made by Ales Zhlutka, as well as translation of Following Christ by Thomas a Kempis made by Stanislau Grynkevich. In conclusion of the translation of Flowers of St. Francis Aksana Danilchyk offers readers a poem by the Italian poet Gianni DElia dedicated to this Saint.

Father Piotra Rudkouski OP in his article entitled Mi-cha-el? discusses the issue of leadership in Belarus and consider that the Lord God is its only leader.

Memoirs of father Stanislau Ryzhko Such He Was, prepared for printing by father Stanislau Paulina, is dedicated to the memory of Cardinal Kazimierz Swiatek.

Parishioner of Minsk Cathedral Victoria Nitiyeuskaya kindly talks about her birthplace in the article Memories that delight my soul..

The article by Valery Buival Pieter Bruegel the Elder. The Tower of Babel deals with the next masterpiece of world art.

In interview I Plan to Create a Film-Triptych Dedicated to the Virgin Mary... chief editor of Our Faith Kristina Lialko talks to Italian director Elizabeth Castagna, who took part in the International Film Festival Magnificat in Belarus, about documentary films. Dependence is always a suffering is the title of the conversation of Kristina Lialko with mother Sophia (President of the International Sretensky Orthodox Festival Meeting.

Famous Belarusian restorer Arkadz Shpunt in his article On occasion of an Exhibition interestingly discusses the features of his work.

Article by Danuta Bichel Trees, Birds, Clouds... is dedicated to the book by Venantsy Butrym Silent Sad Birds.

Article The Poetry of the Life-giving Light by literary critic Iryna Bagdanovich is dedicated to the 120th anniversary of Maxim Bagdanovich.

In column Poetry we place the poems by Marian Duksa.

Julia Shedzko offers readers a translation of the Herbert Wells work A Vision of Judgement.

Articles Oases of Nil Gilevich by Mihas Skobla and Life and Times of Nil Gilevich by Ales Chobat are dedicated to the 80th anniversary of the national poet of Belarus Nil Gilevich.

Candidate of Philosophy Izyaslau Marozau in his article Science and Religion about the Creation of the Universe offers readers his arguments regarding this difficult topic.

In the end we propose the publication of the researcher and archivist Yury Lauryk Book Collection of the Minsk Dominican Convent in 1709.

RESÜMEE

Diese Ausgabe der Zeitschrift beginnt mit dem Vortrag von Kardinal Kurt Koch (Vatikan) Zur Frage nach den christlichen Werten in Europa, der während der VII. Internationalen Konferenz Orthodox-katholischer Dialog: christliche ethische Werte als Beitrag zum sozialen Leben Europas in Minsk am 13. November gehalten wurde.

Fortgesetzt werden: die Publikation der Auszüge aus dem Buch Benedikt XVI. Licht der Welt: Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit. Ein Gespräch mit Peter Seewald in der Übersetzung aus dem Deutschen von Iryna Burak; die von Alesj Shlutka ausgeführte Übersetzung des Werkes von Stefan Swiezawski Charakteristik des Schaffens des heiligen Thoma sowie die von Stanislau Grynkewitsch ausgeführte Übersetzung des Werkes von Thomas von Kempen Nachfolge Christi. Zum Abschluss der Übersetzung des Buches Blümchen des heiligen Franziskus bietet Aksana Daniltschyk den Leserinnen und Lesern das Gedicht des italienischen Poeten Gianni DElia, das diesem Heiligen gewidmet ist.

Vater Pjotr Rudkouski reflektiert im Artikel Mi-cha-el? über die Frage der Führung in Belarus und ist überzeugt davon, dass Gott der einzige Führer ist.

Dem Andenken an den Kardinal Kasimierz Swjatek sind die Erinnerungen von Priester Stanislau Ryshko So war er gewidmet, die von Priester Stanislau Paulin zum Druck vorbereitet wurden.

Viktoria Nizieuskaja aus der Gemeinde der Minsker erzkathedralen katholischen Kirche erzählt im Artikel Erinnerungen, die die Seele trösten liebevoll über ihre kleine Heimat.

In der Publikation von Walery Bujwal Pieter Bruegel der Ältere. Der Turmbau zu Babel wird über ein weiteres Meisterwerk der Weltmalerei erzählt.

Im Interview Ich habe vor, einen Triptychon-Film, der der Gottesmutter gewidmet ist, zu drehen spricht die Chefredakteurin der Zeitschrift Unser Glaube Kristina Lialko mit der italienischen Regisseurin Elisabeth Kastania, die am Internationalen Filmfestival Magnificat in Belarus teilgenommen hat, über Dokumentarfilme. Abhängigkeit ist immer Geduld heißt das Gespräch von Kristina Lialko und Mutter Sofia (Präsidentin des Internationalen orthodoxen Lichtmess-Filmfestivals Begegnung).

Der bekannte belarussische Restaurator Arkadzj Spunt erzählt im Artikel Aus dem Anlass einer Ausstellung interessant über die Besonderheiten seiner Arbeit.

Der Artikel von Danuta Bitschel Bäume, Vögel, Wolken ist dem Buch von Venanzo Butrimo Schweigende traurige Vögel gewidmet.

Anlässlich des 120. Geburtstages von Maxim Bagdanowitsch wurde der Artikel der Literaturwissenschaftlerin Iryna Bagdanowitsch Poesie des lebensspendenden Lichtes geschrieben.

In der Rubrik Poesie befinden sich die Gedichte von Marjan Duksa.

Julia Schedzko bietet den Leserinnen und Lesern die Übersetzung des Werkes von H. G. Wells Traum vom Jüngsten Gericht.

Dem Jubiläum des belarussischen Volksdichters Nil Gilewitsch sind die Artikel von Michasj Skobla Oasen von Nil Gilewitsch und von Alesj Tschobat Leben und Zeit von Nil Gilewitsch gewidmet.

Isjaslau Marosau, Kandidat der philologischen Wissenschaften, bietet den Leserinnen und Lesern im Artikel Wissenschaft und Religion über die Weltschöpfung seine Überlegungen zu diesem komplizierten Thema.

Die Ausgabe endet mit der Publikation des Archivforschers Jury Lauryk Büchersammlungen des Mensker dominikanischen Konventes im Jahre 1709.

PODSUMOWANIE

Ten numer czasopisma rozpoczyna się wykładem kardynała Kurta Kocha (Watykan) Pytania o chrześcijańskich wartościach w Europie na VII Międzynarodowej konferencji Prawosławno-katolicki dialog: chrześcijańskie etyczne wartości, będące wkładem w życie społeczne Europy, wygłoszonym w Mińsku 13 listopada.

Daje jest kontynuacja fragmentów z ksiązki: Benedykta XVI. Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu. Rozmowa z Peterem Seewaldem w przekładzie z języka niemieckiego Iryny Burak, przekład Alesia żłótki pracy Stefana Świeżawskiego Charakterystyka twórczości świętego Tomasza, jak również przekład pracy Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa, wykonany przez Stanisława Grynkiewicza.

Na zakończenie przekładu Kwiatki świętego Franciszka Aksana Danilczyk proponuje czytelnikom wiersz włoskiego poety Gianni DElia, poświęcony temu świętemu.

Ojciec Piotr Rudkowski w artykule Mi-ka-el? rozważa pytanie przewodnictwa na Białorusi.

Pamięci kardynała Kazimierza Świątka poświęcone są wspomnienia ks. Stanisława Ryżko Taki on był..., przygotowane do druku przez ks. Stanisława Pawlinę.

Parafianka mińskiego archikatedralnego kościoła, Wiktoria Niciewska, w artykule Wspomnienia, które cieszą duszę ciepło opowiada o swojej małej Ojczyźnie.

W publikacji Waleryja Bujwała Pieter Bruegel Starszy. Wieża Babilonu opowiada o kolejnym arcydziele światowej sztuki.

W wywiadzie Planuję stworzyć film-tryptyk, poświęcony Bogurodzicy... redaktor naczelna czasopisma Nasza wiara, Krystyna Lalko, rozmawia o dokumentalnym kinie z włoską reżyserką Elżbietą Kastagna, która uczestniczyła w Międzynarodowym festiwalu filmów Magnificat na Białorusi.

Uzależnienie to zawsze cierpienie tak się nazywa rozmowa Krystyny Lalko z matuszką Zofią (prezydentem Międzynarodowego festiwalu prawosławnego Ofiarowania Pańskiego Spotkanie).

Znany białoruski restaurator Arkadź Szpunt w artykule Z okazji jednej wystawy ciekawie rozważa o specyfice swojej pracy.

Artykuł Danuty Biczel Drzewa, ptaki, obłoki... poświęcony jest książce Wenancji Butryma Milczące smutne ptaki.

Na 120-lecie narodzenia Maksima Bogdanowicza napisany został artykuł literaturoznawcy Iryny Bogdanowicz Poezja żywotwórczego światła.

W rubryce Poezja zamieszczone zostały wiersze Mariana Dyksy.

Julia Szedźko proponuje czytelnikom przekład utworu Herberta Wellsa Wizja Sądu Ostatecznego.

Jubileuszowi narodowego poety Białorusi Nila Gilewicza poświęcone są artykuły Michasia Skobły Oaza Nila Gilewicza i Alesia Czobata życie i czas Nila Gilewicza.

Doktor nauk filozoficznych Iziasław Morozow w artykule Nauka i religia o stworzeniu świata proponuje czytelnikom swoje rozważania na ten złożony temat.

Numer kończy się publikacją archiwisty Juryja Lauryka Zbiory ksiażek mienskiego dominikańskiego konwentu w 1709 roku.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY