Home Help
3(61)/2012
SUMMARY,
Ad Fontes


˲ Ͳ

...ʲ ֨
Memoria


ʲ
˳

˲ ²
ó

CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

This issue offers to the readers article The History of the Life of St. Maximilian Maria Kolbe. The article by Karol Wojtyla Triumph Despite the Obstacles is also dedicated to the martyr. Here you also find some catechesis of father Maximilian, united under the heading Patience is the Most Important Part of the Work (p. 2-13).

Memoirs by father Arkadz Kulaha OCD The Unusual and Irreplaceable is dedicated to Cardinal Kazimierz Swiatek.

We also continue to publish the translation of the work by Stephan Svyazhauski Saint Thomas, re-read, made by Ales Zhlutka.

In the publication Nikolai Ge. The Last Supper art critic Valery Buival describes the masterpiece of the great artist

We continue the publication of the translation of Following Christ by Thomas a Kempis, made by Stanislau Grynkevich.

Article With Faith in Gods Blessing by expert of literature Yazep Yanushkevich is dedicated to the first bishop of the Diocese of Minsk Yakub Dederko.

Local historian Viktar Malinouski tells the readers about the 100th anniversary of the consecration of the Catholic Church of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in Babrujsk (p. 28-31).

Fr. Vyachaslau Pyalinak MIC and historian Yuras Garbinski in their article Belarusian Memorial Crosses at Tayshet write about the honoring the memory of Archimandrite Andrei Tsikota and fr. Adam Stankevich who died as martyrs for the Christian faith in the Gulag, in distant Siberia (p. 32-34).

Natalia Sergeenko in her article The Tragedy of the Priest Adolf Philip tells the story of a priest who happened to serve God and people in hard times.

Article by expert in literature Alena Valchuk Yanka Kupala and Belarusian Priests-revivalists is dedicated to the 130th anniversary of birth of Yanka Kupala. Small essays by famous Belarusian researcher Uladzimir Sodal are also dedicated to the memory of the poet (p. 38-42).

Mihas Skobla in his article tells about Zoska Veras (Ludvika Sivitska), one of the most remarkable figures in the Belarusian culture

Essay Yanka Bryl Is the Carrier of Peace by Danuta Bichel is dedicated to the 95th anniversary of birth of Peoples Writer of Belarus Yanka Bryl.

Under the heading Poetry we print poems of famous Belarusian poets Siargei Paniznik, Piotr Makarevich and Mikola Kastiukevich

Article by doctor of art Tamara Gabrus Catholic Construction in Ancient Polatsk is dedicated to the 1150th anniversary of Polatsk.

Brother Emanuel Yuran offers the readers his article St. John of God from the Great Berastavitsa, where he tells the story of the statue of St. John of God, found in Berastavitsa.

Article by Andrei Shpunt Way of the Cross is dedicated to the memory of the soldiers of the Great Army.

RESÜMEE

Diese Nummer der Zeitschrift beginnt mit der Lebensgeschichte des heiligen Maximilian Maria Kolbe. Der Person dieses Märtyrers ist auch der Artikel Triumph trotz Hindernissen von Karal Wajtyna gewidmet, es gibt auch einige Katechesen von Pater Maximilian, die unter dem Titel Geduld ist der wichtigste Teil der Arbeit gesammelt sind.

Dem Andenken an Kardinal Kasimierz Swjatek sind die Erinnerungen von Pater Arkadzj Kuljacha OCD mit dem Titel Ungewöhnlich und unersetzlich gewidmet.

Die Fortsetzung der Übersetzung des Werkes Heiliger Thomas, neu gelesen Abschnitt VI, Gott als selbstexistierende Existenz von Stefan Swierzewski, ausgeführt von Alesj Shlutka, ist in dieser Nummer veröffentlicht.

In der Publikation Nikolai Ge. Das letzte Abendmahl des Kunstwissenschaftlers Walery Bujwal wird über dieses hervorragende Werk des großen Meisters erzählt.

Die Fortsetzung der Übersetzung des Werkes Nachfolge Christi von Thomas von Kempen, ausgeführt von St. Grynkewitsch, ist hier veröffentlicht.

Dem Andenken an Jakub Daderka, den ersten Bischof der Diözese Minsk, ist der Artikel des Literaturwissenschaftlers Jasep Januschkewitsch gewidmet.

Über den 100. Jahrestag der Einweihung der katholischen Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria in Bobrujsk berichtet der Heimatkundler Viktar Malinouski.

P. Wjatschaslau Pjalinak MIC und der Geschichtswissenschaftler Jurasj Garbinski berichten im Artikel Belarussische Gedenkkreuze bei Tajschet über die Ehrung des Andenkens an den Archimandriten Andrej Zikota und an den Priester Adam Stankewitsch im fernen Sibirien, wo diese Märtyrer für den christlichen Glauben im Gulag umgekommen sind.

Natallja Sjargejenka erzählt im Artikel Die Tragödie des Priesters Adolf Philipp über das Lebens des Priesters, der Gott und den Menschen in einer komplizierten Zeit dienen musste.

Dem 130. Geburtstag von Janka Kupala ist der Artikel Janka Kupala und belarussische Priester-Erneuerer von Alena Waltschuk gewidmet. Dem Andenken an den Poeten ist ein kleiner Essay des bekannten belarussischen Forschers Uladzimir Sodal gewidmet.

Mihasj Skobla berichtet im Artikel über Sosjka Weras (Ljudwika Siwizkaja) eine der markantesten Personen in der belarussischen Kultur.

Dem 95. Geburtstag des Volksschriftstellers von Belarus Janka Bryl ist der Essay von Danuta Bitschel Janka Bryl Symbol der Ruhe gewidmet.

In der Rubrik Poesie sind die Gedichte der bekannten belarussischen Poeten Sjargej Panisjnik, Pjotr Makarewitsch und Mikola Kaszjukewitsch veröffentlicht.

Dem 1150. Gründungstag von Polozk ist der Artikel Katholisches Bauwesen im alten Polozk der Doktorin der Kunstwissenschaft Tamara Gabrusj gewidmet.

Bruder Emanuel Juran bietet den LeserInnen den Artikel Heiliger Johannes von Gott aus Bolschaja Berestowiza, wo er über die in Berestowiza gefundene Skulptur des heiligen Johannes von Gott erzählt.

Dem Andenken an die Soldaten der Großen Armee ist der Artikel Kreuzweg von Andrej Spunt gewidmet.

PODSUMOWANIE

Najnowszy numer czasopisma rozpoczyna się Historią życia świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Osobie tego męczennika jest także poświęcony artykuł Karola Wojtyny Triumf na przekór przeszkodom. Zamieszczone zostały również niektóre katechezy ojca Maksymiliana, pod jednym wspólnym tytułem Cierpienie najważniejsza część pracy (s. 2-13).

Pamięci kardynała Kazimierza Świątka poświęcone zostało wspomnienie ojca Arkadiusza Kulachy OCD Niezwyczajny i niezastąpiony (s. 14-17).

Drukujemy także dalszy ciąg przekładu Alesia Żłutki pracy Stefana Świeżawskiego Święty Tomasz na nowo przeczytany rozdział VI Bóg jako samoistne istnienie (s. 18-21).

W publikacji znawcy sztuki Waleryia Bujwała Mikołaj Ge. Ostatnia Wieczerza jest mowa o arcydziele wielkiego artysty (s. 22-23).

Proponujemy również dalszy ciąg przekładu dzieła Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa, w przekładzie Stanisława Grynkiewicza (s. 24-25).

Pamięci Jakuba Daderki pierwszego biskupa mińskiej diecezji poświęcony został artykuł literaturoznawcy Jazepa Januszkiewicza (s. 26-27).

O 100-leciu konsekracji kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryj Panny w Bobrujsku pisze krajoznawca Wiktor Malinowski (s. 28-31).

Ojciec Wiaczesław Pialinak MIC i historyk Juraś Garbiński w artykule Białoruskie pamiątkowe krzyże pod Tajszetem opowiadają o uszanowaniu pamięci archimandryty Andrzeja Cikoty i ks. Adama Stankiewicza w dalekiej Syberii zginęli oni w Gułagu za wiarę w Chrystusa (s. 32-34).

Natalia Siargiejenka w artykule Tragedia kapłana Adolfa Filipa opowiada o życiu księdza, któremu udało się służyć Bogu i ludziom w trudnych czasach (s. 35-37).

130-tej rocznicy narodzin Janki Kupały poświęcony jest artykuł literaturoznawcy Aleny Walczuk Janka Kupała i białoruscy kapłani odrodzenia narodowego. Pamięci poety poświęcony został również niewielki esej znanego białoruskiego badacza Uładzimira Sodala (s. 38-42).

Michaś Skobła opowiada o Zośce Wieras (Ludwice Siwickiej) jednej z najbardziej godnych uwagi osób w białoruskiej kulturze (s. 43-47).

95-tej rocznicy narodzin narodowego pisarza Białorusi Janki Bryla poświęcony został esej Danuty Biczel Janka Bryl nosiciel pokoju (s. 48-49).

W rubryce Poezja znajdują się wiersze znanych białoruskich poetów Siergieja Paniźnika, Piotra Makarewicza i Mikoły Kościókiewicza (s. 50-55).

1150-leciu Połocka poświęcony został artykuł znawcy sztuki Tamary Habruś Katolickie budownictwo w starożytnym Połocku (s. 56-61).

Brat Emanuel Juran proponuje czytelnikom artykuł Święty Jan Boży z Wielkiej Bierestowicy, w którym opowiada o rzeźbie świętego Jana Bożego, znajdującej się Bierestowicy (s. 62-63).

Pamięci żołnierzy Wielkiej Armii poświęcony został artykuł Andreja Szpunta Krzyżowa droga (s. 64-71).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY