Home Help
1(67)/2014
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

At the beginning of this issue you will find a number of materials devoted to the canonization of the Blessed Popes John XXIII and John Paul II, among which we placed excerpts from the encyclical of John XXIII Pacem in terris, Testament of John XXIII, excerpts from the book by archbishop M. Mokrzycki and B. Grysiak The Story of Holiness of John Paul II, and also an article by S. Pomykalo SJ Communion of Saints with John Paul II (p. 2-25).

An essay by K. Lialko The Great Gift of Admiration is dedicated to the 100th anniversary of Cardinal K. Swiatek (p. 2629).

I. Bagdanovich in her article I Pray to You, Dear God writes about Belarusian prayer poetry in the old times and today. Here you will also find a poem by Cyril of Turau A Prayer to the Mother of God (p. 3031).

In the article Eden M. Pashuk interestingly talks about the origin of the name of the biblical garden (p. 3234).

We also continue to publish the translation of the work by Stephan Svyazhauski Saint Thomas, re-read, made by A. Zhlutka, Section X The First Reason the Secondary Reasons (p. 3537).

E. Liavonava in her article I Didnt Shed His Blood... reflects upon the complex image of Pilate in literature (p. 3845).

An article by A. Shpunt Under the Dust of Oblivion is dedicated to a little-known person fr. A. Kaviachynski (p. 4647).

M. Skobla in his article From Nothingness to the Red Corner presents a book by well-known folklorist A. Lis Selected Works (p. 4851).

In the column Poetry we placed poems by M. Duksa, A. Danilchik, U. Maroz (p. 5257).

The Word of Apostolic Nuncio in Belarus... by abp C. Gugerotti and article by I. Bagdanovich Poetic Apostolate of Rygor Baradulin are dedicated to the memory of national poet of Belarus R. Baradulin (p. 5863).

Glimpse of Jesus: the Experience of Psychodrama is the title of reflection of S. Kandrychyn on meeting man with God (p. 64).

Art historian V. Buival in the essay St. Peters Basilica in Rome writes about the world-known masterpiece of Christian architecture (p. 6567).

Article by architect A. Yaromenka is dedicated to the Catholic churches of Astravets region (p. 6869).

V. Buival in column Gallery introduces another masterpiece of art, work by Italian artist B. Strozzi St. Peter Cures the Lame Beggar (p. 7071).

RESÜMEE

Diese Nummer der Zeitschrift beginnt mit einer Reihe von Materialien, die der Kanonisierung der seligen Päpste Johannes XXIII. und Johannes Paul II. gewidmet sind. Darunter befinden sich Auszüge aus der Enzyklika von Johannes XXIII. Pacem in terris, Das Testament von Johannes XXIII., Auszüge aus dem Buch des Erzbischofs M. Makschyzki und B. Grysjak Erzählung über die Heiligkeit von Johannes Paul II., der Artikel des Paters S. Pamykala SJ Die Einheit der Heiligen mit Johannes Paul II. (S. 225).

Dem 100.Geburtstag des Kardinals K. Swjatek ist der Essay von Kristina Lialko Die große Gabe der Begeisterung gewidmet (S. 2629).

Über belarussische Gedichte-Gebete für Kinder von früher schreibt auch heute I. Bagdanowitsch im Artikel An Dich bete ich, barmherziger Gott. Hier befindet sich das Gedicht von Kiryla Turauski Das Gebet an die Gottesmutter (S. 3031).

Im Artikel Eden reflektiert M. Paschuk über die Herkunft des Namens des biblischen Gartens (S. 3234).

Fortgesetzt wird die Publikation von A. Shlutkas Übersetzung des Werkes von Stefan Swjashauski Heiliger Thomas, neu gelesen Abschnitt X, Die Grundursache die sekundären Ursachen (S. 3537).

Über die komplizierte Gestalt von Pilatus in literarischen Werken reflektiert E. Ljawonawa im Artikel Nicht ich habe Sein Blut vergossen (S. 3845).

Der Gestalt des wenig bekannten Paters A. Kawjatschynski ist der Artikel von A. Spunt Unter dem Staub der Vergessenheit gewidmet (S. 4647).

M. Skobla präsentiert den LeserInnen das Buch des bekannten Folkloristen A. Lis Auserwähltes im Artikel Aus dem Nichtsein unter die Ikonen (S. 4851).

In der Rubrik Poesie befinden sich Gedichte von M. Duksa, A. Daniltschyk, U. Maros. (S. 5257).

Dem Andenken an den Volkspoeten von Belarus R. Baradulin sind die Worte des Apostolischen Nuntius in Belarus C. Gujerotti und der Artikel von I. Bagdanowtisch Das poetische Apostelsein von Rygor Baradulin gewidmet (S. 5863).

Der Blick Jesu: Erfahrung eines Psychodramas heißt die Überlegung von S. Kandrytschyn über das Treffen von Gott und Mensch (S. 64).

Der Kunstwissenschaftler W. Bujwal schreibt im Essay Der Petersdom in Rom über das weltberühmte Meisterwerk der christlichen Architektur (S. 6567).

Den katholischen Heiligtümern im Rayon Astrawez ist der gleichnamige Artikel des Architekten A. Jaromenka gewidmet (S. 6869).

W. Bujwal macht in der Rubrik Galerie die LeserInnen mit einem weiteren Meisterwerk der Weltkunst bekannt mit dem Bild des italienischen Malers B. Strozzi Wunder des heiligen Petrus von Alcantara (S. 7071).

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer czasopisma rozpoczyna się materiałami poświęconymi kanonizacji błogosławionych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Między innymi są to fragmenty encykliki Jana XXIII Pacem in terris, Testamentu Jana XXIII, książki abp M. Mokrzyckiego i B. Grysiak Miejsce dla każdego. Opowieść o świętości Jana Pawła II oraz artykuł o. St. Pomykały SJ Świętych obcowanie z Janem Pawłem II (s. 225).

100-ej rocznicy urodzin kard. K. Świątka został poświęcony esej K. Lalko Wielki dar zachwytu (s. 2629).

O dawniejszych i dzisiejszych białoruskich wierszach modlitewnych pisze I. Bogdanowicz w artykule Modlę się do Ciebie, Boże miłościwy. Zawiera on także wiersz Cyryla Turowskiego Modlitwa do Matki Boskiej (s. 3031).

W artykule Eden M. Paszuk zapoznaje czytelnika z tematem powstania nazwy ogrodu biblijnego (raju) (s. 3234).

Czytelnik znajdzie także ciąg dalszy tłumaczenia A. Żłutki publikacji Stefana Świeżawskiego Święty Tomasz na nowo odczytany rozdział X Przyczyna pierwsza przyczyny wtóre (s. 3537).

O niejdnoznacznym wizerunku Piłata w dziełach literackich rozważa E. Lawonawa w artykule To nie ja przelałem Jego krew (s. 3845).

Artykuł A. Szpunta Pod kurzem zapomnienia jest poświęcony osobie mało znanego ojca A. Kawiaczyńskiego (s. 4647).

W artykule Z niebytu na miejsce honorowe, M. Skobła prezentuje Czytelnikom książkę znanego folklorysty A. Lisa Wybrane (s.4851).

W rubryce Poezja zostały umieszczone wiersze M. Duksy, A. Danilczyk, U. Maroza (s. 5257).

Pamięci wybitnego białoruskiego poety R. Baradulina zostało poświęcone Słowo Nuncjusza postolskiego na Białorusi

Claudio Gugerotti oraz artykuł I. Bogdanowicz Apostolstwo poetyckie Ryhora Baradulina (s. 5863).

Spojrzenie Jezusa: doświadczenie psychodramatu to z kolei rozmyślanie S. Kandraczyna o spotkaniu człowieka z Bogiem (s. 64).

Znawca sztuki W. Bujwał w eseju Bazylika św. Piotra na Watykanie pisze o tym powszechnie znanym arcydziele architektury chrześcijańskiej (s. 6567).

Tytuł artykułu Świątynie katolickiego kraju Ostrowieckiego pióra architekta A. Jaromienko mówi sam za siebie, stąd zbędne wyjaśnienia (s. 6869).

W. Bujwał w rubryce Galeria zapoznaje Czytelników z kolejnym arcydziełem sztuki światowej, jakim jest słynny obraz włoskiego malarza Bernardo Strozzi Święty Piotr uzdrawia paralityka (s. 7071).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY