Home Help
2(68)/2014
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

Message of Pope Francis for the 48th World Communications Day opens this issue of Our Faith (p. 2-3).

Article Saints of Our Time by the Archbishop Tadeusz Kondrusiewicz is dedicated to the new Catholic saints John XXIII and John Paul II (p. 4-6).

Polish director P. Basiński in his article In the Service of Beauty tells the reader about K. Wojtyłas relations to the art and people who serve it (p. 7-9).

Documentary filmmaker Y. Garuliou in the essay It Was a Revelation refers to the memory of late Cardinal K. Świątek, also memoirs of fr. M. Szmytowski SCHr The Last Meeting is dedicated to this person (p. 10-13).

In column Literary Heritage we placed article With Thy Faith, Hope and Love, where its author H. Shauvchenka proposes the reader the cycle of religious songs by writer F. Karpinski (p. 14-17).

In article Stone Steles M. Pashuk interestingly writes about the traces of the cult culture in Palestine (p. 18-21).

We also continue to publish the translation of the work by Stephan Svyazhauski Saint Thomas, re-read made by A. Zhlutka, Section XI The World of Bodies - the World of Spirits (p. 22-27).

The Four Loves is the title of the work by English writer and theologian C. S. Lewis; we propose an excerpt from this work translated by Y. Shedzko (p. 28-30).

In column Poetry we placed the poetry by Polish, Ukrainian and Russian poets, translated by M. Skobla, as well as poetry by M. Vaytsiashonak (p. 31-35).

A. Biely in his review Philosophy of Life writes about the new book by D. Bichel Province of St. Francis (Grodno, 2013), also here you will find a letter of reader Y. Kulevich called Province Is the Fate and Philosophy of Life dedicated to this book (p. 36-39).

An essay by V. Buival is dedicated to the Papal Basilica of St. Paul Outside the Walls in Rome (p. 40-41). Architect S. Adamovich in her article From the History of the Corpus Christi Church in Niasvizh writes about the fate of the Catholic Church (p. 42-45).

Restorer A. Shpunt in his article To Restore the Memory talks about the difficult task of preserving heritage for posterity (p. 46-49).

Researcher of Museum of Old Believers and Belarusian Traditions in Vetka A. Skidan in his article Folk Iconography: Attempt to Interpret the Phenomena writes about an icon that has long been neglected by art critics (p. 50-54).

Virgin of Uzmiony is the title of artistic study by I. Surmacheuski dedicated to one of the icons of the Mother of God (p. 55-61).

A. Trafimchyk in article Our Famous Kościuszko! tells the story of one of the folk songs dedicated to Kościuszko (p. 62-63).

Doctor of Philology G. Tyczko in her article The World of the Belarusian Abroad talks about the book by G. Tvaranovich At the Gate of the Motherland (p. 64-67).

Poet S. Sys in his essay I Love Our Land, This Country... expresses regret about how we forget good local traditions (p. 68-69).

B. Buival in column Gallery introduces another masterpiece of art, work by G. Doré Apostle Paul. Illustrations to the Bible (p. 70-71).

RESÜMEE

Diese Nummer der Zeitschrift beginnt mit der Sendung des Papstes zum 48.Welttag der Massenmedien (S. 2-3).

Den neuen katholischen Heiligen ? Johannes XXIII. und Johannes Paulus II. ? ist der Artikel des Metropoliten T. Kandrusiewicz Die Heiligen unserer Zeit gewidmet (S. 4-6).

Der polnische Regisseur P. Basinski reflektiert im Artikel Im Dienst der Schönheit über das Verhältnis von K. Wojtyła zur Kunst und zu den Menschen, die ihr dienen (S. 7-9).

Der Dokumentarfilmregisseur J. Garuljou erinnert im Essay Das war eine Entdeckung an den verstorbenen Kardinal Kasimierz Swjatek, dem auch die Erinnerungen des Priesters M. Schmytouski SCHr unter dem Titel Das letzte Treffen gewidmet sind (S. 10-13).

Die Rubrik Literaturerbe enthält den Artikel Mit Deinem Glauben, Deiner Liebe und Deiner Hoffnung, dessen Autorin, G. Schautschenka, die Leserinnen und Leser mit dem religiösen Zyklus der frommen Lieder des Schriftstellers F. Karpinski bekannt macht (S. 14-17).

In dem interessanten Artikel Die Steinstelen schreibt M. Paschuk über die Spuren der Kultur des Kultus auf dem Territorium Palästinas (S. 18-21).

Fortgesetzt wird die Publikation der Übersetzung des Werkes von Stefan Swjashauski Heiliger Thomas, neu gelesen (Abschnitt XI, Das Licht der Körper ? das Licht der Geister), die von A. Shlutka angefertigt wurde (S. 22-27).

Vier Arten der Liebe heißt das Werk des englischen Schriftstellers und Theologen C.S. Lewis, dessen Fortsetzung (Abschnitt III Freundlichkeit) in der Übersetzung von J. Schedsjko fortgesetzt wird (S. 28-30).

In der Rubrik Poesie sind Gedichte polnischer, ukrainischer und russischer Poeten in der Übersetzung von M. Skobla sowie Gedichte von M. Wajzjaschonak veröffentlicht (S. 31-35).

Über das neue Buch von Danuta Bitschel Die Provinz des heiligen Franziskus (Grodno, 2013) schreiben A. Bely, ein Anhänger des Schaffens dieser Schriftstellerin, in seiner Rezension Die Philosophie des Lebens sowie die Leserin J. Kulewitsch in dem Brief mit dem Titel Die Provinz ist das Schicksal und die Philosophie des Lebens (S. 36-39).

Dem zentralen katholischen Heiligtum ? dem Sankt Paul vor den Mauern in Rom ? ist der Essay von W. Bujwal gewidmet (S. 40-41).

Der Architekt S. Adamowitsch schreibt im Artikel Aus der Geschichte der Farny Kirche in Neswish über das Schicksal dieser katholischen Kirche (S. 42-45).

Der Restaurator A. Spunt reflektiert im Artikel Das Andenken zurückgewinnen über die komplizierte Aufgabe der Erhaltung des Erbes für die Nachkommen (S. 46-49).

A. Skidan, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Museums für Altglauben und belarussische Traditionen in der Stadt Wetka, schreibt im Artikel Die Volksikonenmalerei: ein Versuch des Erfassens dieser Erscheinung über die Volksikone, die sich eine lange Zeit außerhalb der Aufmerksamkeit der Kunstwissenschaft befand (S. 50-54).

Die Gottesmutter von Uzmeny heißt die künstlerische Studie von I. Sumratscheuski, die einer der Gestalten der Gottesmutter gewidmet ist (S. 55-61).

Über die Geschichte eines der T. Kaszjuschka gewidmeten Folklorelieder schreibt A. Trafimtschyk in dem Artikel Unser ruhmreicher Kaszjuschka! (S. 62-63).

Die Doktorin der philologischen Wissenschaften G. Tytschko reflektiert im Artikel Das Licht des belarussischen Auslandes über das Buch von G. Twaranowitsch Bei den Toren des Heimatlandes (S. 64-67).

Der Poet S. Sys schreibt im Essay Ich liebe unser Heimatland, diese Gegend mit Bedauern darüber, wie gute lokale Traditionen in Vergessenheit geraten (S. 68-69).

W. Bujwal macht die Leserinnen und Leser in der Rubrik Galerie mit einem weiteren Meisterwerk der Weltkunst ? mit dem Werk von Gustave Doré Paulus in Ephesos. Illustrationen zur Bibel ? bekannt (S. 70-71).

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer czasopisma rozpoczyna się Orędziem Papieża Franciszka na 48 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (s. 2-3).

Artykuł Święci naszego czasu metropolity T. Kondrusiewicza poświęcony jest postaciom nowych katolickich świętych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II (s. 4-6).

Polski reżyser P. Basiński w artykule W służbie piękna rozważa stosunek kard. K. Wojtyły do sztuki i do ludzi, którzy jej służą (s. 7-9).

Reżyser filmów dokumentalnych Jury Garulou w eseju To było odkrycie wspomina ś.p. kardynała K. Świątka, któremu poświęcone są również wspomnienia ks. M. Szmytowskiego SChr Ostatnie spotkanie. W rubryce Spuścizna literacka zamieszczony został materiał Z wiarą, nadzieją, miłością Twoją, w którym autorka H. Szauczenka zapoznaje czytelników z religijnym cyklem pieśni religijnych pisarza F. Karpińskiego (s. 10-13).

W artykule Stele kamienne M. Paszuk w sposób bardzo ciekawy omawia ślady kultury kultowej na terenach palestyńskich (s. 14-17).

Zamieszczona zostaje również kontynuacja tłumaczenia A. Żłutki pracy Stefana Świeżawskiego Święty Tomasz na nowo odczytany rozdział XI. Świat ciał świat duchów (s. 22-27).

Cztery miłości to tytuł utworu angielskiego pisarza i teologa C. S. Lewisa, którego ciąg dalszy publikujemy w tłumaczeniu J. Szedźko (rozdział III. Przywiązanie) (s. 28-30).

W rubryce Poezja zostały zamieszczone wiersze polskich, ukraińskich i rosyjskich poetów w tłumaczeniu M. Skobły, a także wiersze M. Wajciaszonak (s. 31-35).

O nowej książce D. Biczel Prowincja św. Franciszka (Garodnia, 2013) pisze w recenzji rozmyślaniu Filozofia życia miłośnik twórczości tej pisarki A. Bieły. Ten sam temat podejmuje czytelniczka J. Kulewicz w liście zatytułowanym: Prowincja, to jest los i filozofia życia (s. 36-39).

Esej W. Bujwała jest poświęcony jednej z czterech bazylik większych w Rzymie bazylice świętego Pawła za Murami (s. 40-41).

Architekt S. Adamowicz w artykule Z historii farnego kościoła w Nieświeżu pisze o losach tej barokowej świątyni zbudowanej pod koniec XVI wieku (s. 42-45).

Restaurator A. Szpunt w publikacji Wrócić pamięć rozważa o trudnym zadaniu zachowania spuścizny dla potomnych (s. 46-49).

Pracownik naukowy Muzeum wietkowskiego starowierstwa i tradycji białoruskich A. Skidan w artykule Narodowe malarstwo ikon: próba uświadomienia zjawiska pisze o narodowej ikonie, która przez długi czas znajdowała się poza uwagą historyków sztuki (s. 50-54).

Uźmionska Bogurodzica to tytuł artykułu I. Surmaczewskiego, poświęconego jednemu z obrazów Matki Boskiej (s. 55-61).

O historii jednej z folklorystycznych piosenek, poświęconej Kościuszce, pisze A. Trafimczyk w opracowaniu Nasz Kościuszko sławny! (s. 62-63).

Doktor nauk filologicznych H. Tyczko w artykule Świat białoruskiej zagranicy snuje rozważanie o książce H. Twaranowicz Przy bramach Ojczyzny (s. 64-67).

Poeta S. Sys w eseju Uwielbiam nasz kraj, tą moją stronę z żalem pisze o zapomnieniu dobrych, miejscowych tradycji (s. 68-69).

W. Bujwał w rubryce Galeria zapoznaje czytelników z kolejnym arcydziełem sztuki światowej, jakie stanowi dzieło G. Doré Apostoł Paweł. Ilustracje do Biblii (s. 70-71).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY