Home Help
4(70)/2014
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

At the beginning of the new issue of the quarterly magazine Our Faith you will find memoirs of fr. S. Paulina fDP He Lived among Us, We were with Him..., dedicated to the 100th anniversary of Cardinal K. Świątek (p. 28).

In column In the Context of the Bible we print an article by M. Pashuk Ruth, a Moabitess where the author refers to the undated concept of shame (p. 911).

The Four Loves is the title of the work by English writer and theologian C.S. Lewis, we propose an excerpt from this work translated by Y. Shedzko (Section IV. Friendship) (p. 1215).

Interview titled Eastern Europe is truly one of the Lungs of Europe... by journalist I. Lapato with the head of Renovabis fr. S. Dartmann SJ is dedicated to the important issues of media in Central and Eastern Europe. Fr. A. Amyalchenya in his article An Egg Is Valuable by Easter writes about the problems of the Catholic media in the Church (p. 1622).

We also continue to publish the translation of the work by Stephan Svyazhauski Saint Thomas, Re-read made by A. Zhlutka, Section XIII, The Concept of Man (p. 2326).

Candidate of art S. Sheipa in her article Zalatagorskaya shrine: to the 150th Anniversary of the Consecration tells the story of one of the most distinctive churches in Minsk (p. 2730).

I. Lewandowskaya in her article An Example for the Unbelievers the Prison Fate of sr. Wanda Boniszewska writes about Christian ability to remain human in the most unbearable conditions of life (p. 3137).

An article by S. Hresvi What does not the Bologna Process show up? is being published in Education section.

Art historian A. Yarashevich in his article Our Lady of Studzyany in Belarus offers to the readers the history of one of the most interesting Catholic icons (p. 4345).

Deputy director of the National Art Museum of Belarus N. Usava in article Belongs to Belarus tells the readers about the life and work of artist A. Garauski (p. 4651).

I. Bagdanovich in article Heavenly Patroness from Vilna writes about prayer poetry in honor of Our Lady of Ostraya Brama (Gate of Dawn) (p. 5255).

In column Poetry we place new poems by D. Bichel and V. Zhukovich (p. 5659).

Historian and archivist A. Shpunt in his article The Warrior and the Investor confronts the readers with the activities of Mstislav voivode and Senator of Rzeczpospolita Y. Korsak (p. 6061).

Art critic V. Buival in his essay Big Marian Basilica writes about the ancient Roman shrine (p. 6264). Master of theology Y. Rashatko in his article The Essence of the Teaching of Reincarnation and View of the Catholic Church ponders over the mystery of post-mortem human condition in different religions (p. 6469).

V. Buival in column Gallery tells the readers about another masterpiece of world art, work of Hans Holbein the Younger Madonna of Jakob Meyer (p. 7071).

RESÜMEE

Die neue Nummer der Vierteljahreszeitschrift Unser Glaube beginnt mit den Erinnerungen des Priesters S. Paulina FDP Er lebte unter uns, und wir waren mit ihm, die dem 100. Geburtstag vom Kardinal K. Świątek gewidmet sind (S. 28).

Die Rubrik Im Kontext der Bibel enthält den Artikel von M. Paschuk Moabiterin Ruth, in dem die Autorin sich mit dem immer aktuellen Begriff der Scham beschäftigt (S. 911).

Vier Arten der Liebe heißt das Werk des englischen Schriftstellers und Theologen C.S. Lewis, dessen Fortsetzung (Abschnitt IV Freundschaft) in der Übersetzung von J. Schedsjko fortgesetzt wird (S. 1215).

Das Interview Osteuropa ist wirklich eine der Lungen Europas des Journalisten I. Lapato mit dem Renovabis-Leiter Pater S. Dartmann ist den wichtigen Fragen zu den Massenmedien in Mittel- und Osteuropa gewidmet. Ebenfalls über die Probleme in den Massenmedien in der Katholischen Kirche schreibt der Priester A. Ameltschenja im Artikel Teures Osterei (S. 1622).

Fortgesetzt wird die Publikation der Übersetzung des Werkes von Stefan Swjashauski Heiliger Thomas, neu gelesen (Abschnitt XIII, Das Konzept des Menschen), die von A. Shlutka angefertigt wurde (S. 2326).

Die Kandidatin der Kunstwissenschaft S. Schejpa erzählt im Artikel Das Heiligtum auf dem Goldenen Berg: 150. Jahrestag seit der Einweihung über eine der markantesten katholischen Kirchen von Minsk (S. 2730).

I. Lewandouskaja berichtet im Artikel Ein Beispiel für Ungläubige ? das Gefängnisschicksal der Schwester Wanda Boniszewska über das christliche Können, in den unerträglichsten Bedingungen Mensch zu bleiben (S. 3137).

Der Kunstwissenschaftler A. Jaraschewitsch macht die Leserinnen und Leser im Artikel Die Gottesmutter von Studzienna in Belarus mit der Geschichte einer der interessantesten katholischen Ikonen bekannt (S. 4345).

Über das Leben und das Schaffen des Malers A. Garauski erzählt N. Usawa, die stellvertretende Direktorin des Nationalen Kunstmuseums von Belarus, im Artikel Gehört Belarus (S. 4651).

Über die Gebetspoesie zu Ehren der Gottesmutter von Ostra Brama schreibt I. Bagdanowitsch im Artikel Die himmlische Patronin aus Vilnius (S. 5255).

Die Rubrik Poesie enthält neue Gedichte von D. Bitschel und W. Shukowitsch (S. 5659).

Der Geschichtswissenschaftler und Archivar A. Spunt bringt den Leserinnen und Lesern im Artikel Krieger und Stifter die Tätigkeit von J. Korsak, Befehlshaber von Mstislawl und Senator der Rzeczpospolita näher (S. 6061).

Der Kunstwissenschaftler W. Bujwal schreibt im Essay Die große Marienbasilika über das altertümliche römische Heiligtum (S. 6264).

Der Magister der Theologie J. Raschatko reflektiert im Artikel Das Wesen der Lehre über die Reinkarnation und der Standpunkt der Katholischen Kirche dazu über die Geheimnisse des menschlichen Zustands nach dem Tod aus der Sicht verschiedener Religionen (S. 6469).

W. Bujwal macht in der Rubrik Galerie die Leserinnen und Leser mit einem weiteren Meisterwerk der Weltkunst ? mit dem Bild Madonna des Bürgermeisters Meyer von Hans Holbein dem Jüngeren ? bekannt (S. 7071).

PODSUMOWANIE

Nowy numer kwartalnika Nasza wiara otwierają wspomnienia ks. St. Pawliny FDP zatytułowane: Mieszkał wsród nas, byliśmy z nim, które są poświęcone 100-leciu urodzin kardynała K. Świątka (s. 28).

W rubryce W kontakcie z Biblią zamieszczony został artykuł M. Paszuk: Rut moabitka, w którym autorka dotyka ciągle aktualnego pojęcia wstydu (s. 911).

Cztery miłości to tytuł książki angielskiego pisarza i teologa C.S. Lewisa. Tym razem publikujemy jej IV rozdział (Przyjaźń) w tłumaczeniu J. Szedźko (s. 1215).

Europa Wschodnia jest naprawdę jednym z płuc Europy to wywiad dziennikarza I. Łopato z kierownikiem Renovabis Stefanem Dartmannem SJ. Został on poświęcony ważnym pytaniom ŚMP w artykule Amielczeni Drogie jajeczko na Wielkanoc (s. 1622).

W wyniku kontynuacji tłumaczenia A. Żłutki książki Stefana Świeżawskiego Święty Tomasz na nowo odczytany ukazuje się jej rozdział XIII - Koncepcja człowieka (s. 2326).

S. Szejpa, znawca sztuki, w artykule Świątynia złotogórska: do 150lecia poświęcenia pisze o jednym z najbardziej charakterystycznych kościołów Mińska na Złotej Górce (s. 2730).

I. Lewandowska w artykule Przykład dla niewierzących więzienny los siostry Wandy Boniszewskiej, mówi o chrześcijańskiej umiejętności zachowania człowieczeństwa w trudnych do przetrwania warunkach więziennych (s. 3137).

A. Jaroszewicz w artykule Matka Boska Studziańska na Białorusi zapoznaje czytelników z historią jednego z najciekawszych katolickich obrazów maryjnych (s. 4345).

W artykule Przynależy Białorusi, zastępca dyrektora Narodowego Muzeum Sztuki Republiki Białorusi, N. Usawa przedstawia życie i twórczość malarza A. Gorawskiego (s. 4651).

O poezji modlitewnej ku poświęconej czci obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej pisze I. Bogdanowicz w artykule Niebiańska Opiekunka z Wilna (s. 5255).

W rubryce Poezja umieszczone są nowe wiersze D. Biczel i W. Żukowicza (s. 5659).

Historyk i archiwista A. Szpunt w artykule Wojownik i fundator zapoznaje czytelników z działalnością wojewody mścisławskiego, senatora Rzeczpospolitej Polskiej, J. Korsaka (s. 6061).

Znawca sztuki W. Bujwał, swój esej Bazylika Świętej Maryi Większej (Santa Maria Maggiore) poświęca tej starożytnej rzymskiej świątyni (s. 6264).

Magister teologii J. Raszatko w artykule Sedno nauczania o reinkarnacji oraz stanowisko Kościoła Katolickiego na ten temat przedstawia poglądy różnych religii na zagadnienie życia człowieka po śmierci (s. 6469).

W. Bujwał w rubryce Galeria zapoznaje czytelników z kolejnym arcydziełem sztuki światowej, a mianowicie z obrazem Hansa Holbeina młodszego Madonna burmistrza Meyera (s. 7071).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY