Home Help
1(71)/2015
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

The new issue of the quarterly magazine Our Faith is remarkable because we celebrate the 20th anniversary of its origin within the Archdiocese of Minsk-Mogilev. On this occasion we placed the word by Metropolitan Tadeusz Kondrusiewicz. This issue is also notable because of other different anniversaries and dates (p. 2).

An interview I come, O God, to Do Your Will... of F. Siuko with Bishop Aleg Butkevich of the Diocese of Vitebsk is dedicated to the first anniversary of the Bishops ordination (p. 3-6).

Words by K. Lialko To the Eternal Life in God... and excerpts from Personal Notes by the Great Pope are dedicated to the 10th anniversary of the passing by of Pope John Paul II (p. 7-11).

In article by Fr. A. Kulacha OCD you will read about St. Teresa of Jesus, the teacher of communion with the God (p. 12-16).

Translator S. Gresvi offers the readers some extracts from the book The Life of St. Teresa of Jesus, Written by Herself (p. 17-20).

Essay by art critic V. Buival is dedicated to the city of St. Teresa - Ávila (p. 21-23).

We also continue to publish the translation of the work by Stephan Svyazhauski Saint Thomas, re-read made by A. Zhlutka (Section XIV) (p. 24-25).

Literary critic I. Bagdanovich in her article To Be a Priest, Sacrificer of the Living God presents her new study of life and work of priest and poet K. Swajak, whose 125th anniversary of birth we celebrate this year (p. 26-31).

The Four Loves is the title of the work by English writer and theologian C.S. Lewis, we propose an excerpt from this work translated by Y. Shedzko (Section IV. Friendship) (p. 32-33).

In column Poetry we placed new poems by Y. Chykvin and A. Danilchyk (p. 34-37).

Article by M. Skobla The Temple of His Poetry is dedicated to the memory of the national poet of Belarus R. Baradulin (p. 38-40).

Researcher Y. Yanushkevich in his article The Lawyer of Vilna Consistory, or Autographs of Bagushevich... in Minsk writes about his new archival discoveries. You will also find two poems by D. Bichel dedicated to F. Bagushevich (p. 41-45).

In column Prose I. Zharnasiek offers the readers her biographical reminiscences, collected under the title Our Days Drifting Ice (p. 46-52).

Doctor of Arts T. Gabrus in her article From Rome to Niasvizh dedicated to the 540th anniversary of Michelangelo, talks about the impact of this great creator on the culture of Belarus (p. 53-57).

Restorer A. Shpunt in his notes from The General Notebook talks about the peculiarities of his profession and the difficult task of preserving the national cultural heritage (p. 58-59).

The Engraving by Francis Skaryna in the Book of Daniel. The Meaning of Artistic Interpretation is the title of an article by employee of the National History Museum of Belarus I. Zvaryka, where she talks about the sense of image of a lion in the works of the famous printing pioneer (p. 60-63).

Literary critic U. Karotki in his article The Mace, Connected to the Pen. The Christian Covenant by Hetman Gosiewski studies one of the monuments of translated literature of Belarus (p. 64-67).

Painter M. Kupava in the essay Art-Orsha-Rubon writes about the creative achievements of association Pagonia and its recent exhibition in Minsk, dedicated to the Battle of Orsha (p. 68-71).

RESÜMEE

Die neue Nummer der Vierteljahreszeitschrift zeichnet sich dadurch aus, dass 20 Jahre seit ihrer Gründung bei der Erzdiözese Minsk und Mogiljow vergangen sind. Aus diesem Anlass ist darin das Wort des Metropoliten Tadeusz Kondrusiewicz untergebracht. Diese Nummer ist auch durch andere Jubiläen und Daten gekennzeichnet (S. 2).

Dem Jahrestag der Bischofsweihe des Ordinarius der Diözese Witebsk A. Butkewitsch ist das Interview von F. Siuko mit ihm unter dem Titel Gott, ich komme, um Deinen Willen zu erfüllen gewidmet (S. 3-6).

Dem zehnten Todestag des Papstes Johannes Paul II. sind das Wort von K. Lialko Zum ewigen Leben in Gott und die Publikation von Auszügen aus den Persönlichen Notizen des Großen Papstes gewidmet (S. 7-11).

Über die Person der heiligen Teresa vom Herzen Jesu ? der Lehrerin der Kommunion mit Gott ? wird im Artikel von P. A. Kuljacha OCD erzählt (S. 12-16). Die Übersetzerin S. Greswi bietet den Leserinnen und Lesern Abschnitte aus dem Leben der heiligen Teresa vom Herzen Jesu, von ihr selbst aufgeschrieben (S. 17-20). Mit Ávila ? der Stadt der heiligen Teresa ? beschäftigt sich das Essay des Kunstwissenschaftlers W. Bujwal (S. 21-23).

Fortgesetzt wird die Publikation der Übersetzung des Werkes von Stefan Swjashauski Heiliger Thomas, neu gelesen (Abschnitt XIV.), die von A. Shlutka angefertigt wurde (S. 24-25).

Die Literaturwissenschaftlerin I. Bagdanowitsch veröffentlicht anlässlich des 125. Geburtstags des Priesters und Poeten K. Swajak ihre neuen Studien aus seinem Leben und Schaffen im Artikel Priester sein, Opferaltar des Lebendigen Gottes (S. 26-31).

Fortgesetzt wird die Publikation des Werkes Vier Arten der Liebe des englischen Schriftstellers und Theologen C.S. Lewis in der Übersetzung von J. Schedsjko (Abschnitt IV Freundschaft) (S. 32-33).

In der Rubrik Poesie befinden sich neue Gedichte von J. Tschykwin und A. Daniltschyk (S. 34-37).

Dem Andenken an den Volkspoeten von Belarus R. Baradulin ist der Artikel Die Kirche seiner Poesie von M. Skobla gewidmet (S. 38-40).

Der Forscher J. Januschkewitsch schreibt im Artikel Der Rechtsanwalt des Konsistoriums von Wilno, oder die Autogramme von Baguschewitsch in Minsk berichtet von seinen neuen Archivfunden. Hier werden auch zwei Gedichte von D. Bitschel zum Andenken an F. Baguschewitsch veröffentlicht (S. 41-45).

In der Rubrik Prosa bietet I. Sharnasek ihren Leserinnen und Lesern ihre biographischen Notizen, gesammelt unter dem Titel Eisgang unserer Tage (S. 46-52).

Die Doktorin der Kunstwissenschaft T. Gabrusj reflektiert im Artikel Von Rom bis Njaswish, der dem 540. Geburtstag von Michelangelo gewidmet ist, über den Einfluss dieses großen Meisters auf die Kultur von Belarus (S. 53-57).

Der Restaurator A. Spunt reflektiert in den Notizen aus dem Dicken Schreibheft über die Besonderheiten seines Berufes und die schwere Aufgabe der Erhaltung des inländischen Kulturerbes (S. 58-59).

Die Gravüre von Franzisk Skaryna im Buch des Propheten Daniel. Der Sinn der künstlerischen Interpretation heißt der Artikel von I. Swaryka, der Mitarbeiterin des Nationalen historischen Museums von Belarus. In diesem Artikel reflektiert sie interessant über den Sinn der Löwenbilder in den Arbeiten des berühmten Gründers des Buchdruckes (S. 60-63).

Der Forschung eines der Denkmäler der Übersetzungsliteratur von Belarus ist der Artikel des Literaturwissenschaftlers U. Karotki Keule, vereint mit Feder. Das christliche Vermächtnis des Hetmans Gasejski gewidmet (S. 64-67).

Der Maler M. Kupawa schreibt im Essay Art-Borscha-Rubon über die schöpferischen Leistungen der Vereinigung Jagd und über ihre jüngste Ausstellung in Minsk, die sich der Schlacht bei Orscha widmete (S. 68-71).

PODSUMOWANIE

Najnowszy numer kwartalnika Nasza wiara jest wydaniem jubileuszowym, bo właśnie minęło 20 lat od czasu jego powstania w archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Z tej okazji zamieszczono zwrot Metropolity Tadeusza Kondrusiewicza. Poza tym w tym numerze znajdują się także inne jubileusze I ważne daty (s. 2).

Rocznicy sakry biskupiej ordynariusza witebskiej diecezji A. Butkiewicza poświęcony jest wywiad pod tytułem Przychodzę Boże spełnić Twoją wolę.. , który przeprowadził z biskupem F. Siwko (s. 3-6).

10. rocznicy odejścia do wieczności papieża Jana Pawła II zostały poświęcone słowa K. Lalko Do życia wiecznego w Bogu i publikacja urywków z Osobistych notatek Wielkiego Papieża (s. 7-11).

O osobie św. Teresy od Jezusa nauczycielki komunii z Bogiem możemy przeczytać w material o. A. Kulachi OCD (s. 12-16).

Tłumaczka S. Greswi proponuje czytelnikom rozdziały z Księgi życia św. Teresy od Jezusa (s. 17-20).

Miastu św. Teresy Avilli, został poświęcony esej znawcy sztuki W. Bujwała (s. 21-23).

Kontynuujemy publikację przekładu A. Żłutki pracy Stefana Świeżawskiego Święty Tomasz na nowo odczytany rozdział XIV (s. 24-25).

Z okazji rocznicy 125-lecia narodzenia księdza i poety K. Swajaka literaturoznawca I. Bogdanowicz w artykule Być księdzem, ofiarnikiem Boga żywego publikuje swoje nowe badania dotyczące jego życia i twórczości (s. 26-31).

Publikujemy także dalszą część przekładu pracy angielskiego pisarza i teologa C.S. Lewisa Cztery miłości (Rozdział IV. Przyjaźń) (s. 32-33).

W rubryce Poezja zamieszczone są wiersze J. Czykwina i A. Danilczyk (s. 34-37).

Pamięci narodowego poety Białorusi R. Baradulina poświęcony został artykuł M. Skobły Świątynia jego poezji (s. 38-40).

Badacz J. Januszkiewicz w artykule Adwokat Wileńskiej Konsystorii, albo autografy Boguszewicza w Mińsku pisze o swoich nowych archiwalnych znaleziskach. Tu także zostały zamieszczone dwa wiersze D. Biczel o F. Boguszewiczu (s. 41-45).

Natomiast w kolumnie Proza I. Żarnasiek proponuje czytelnikom swoje biograficzne wspomnienia, zebrane pod nazwą Powódź naszych dni (s. 46-52).

Doktor sztuk pięknych T. Habruś w artykule Od Rzymu do Nieświeża, poświęconemu 540-leciu Michała Anioła, rozważa o wpływie tego wielkiego twórcy na kulturę Białorusi (s. 53-57).

Restaurator A. Szpunt w notatkach z Zeszyta ogólnego prowadzi rozważania o osobliwościach swojego zawodu i niełatwym zadaniu zachowania ojczystego dziedzictwa kultury (s. 58-59).

Grawiura Franciszka Skaryny w Księdze proroka Daniela. Sens artystycznej interpretacji taki tytuł nosi artykuł współpracownicy Narodowego Muzeum Historycznego Białorusi I. Zwaryki, w którym autorka w ciekawy sposób prowadzi rozważanie o sensie obrazu lwa w pracach znakomitego pierwszego drukarza (s. 60-63).

Badaniu jednego z pomników tłumaczonej literatury Białorusi poświęcony został tekst literaturoznawcy U. Karotkaha Buława z piórem złączona. Chrześcijańska zapowiedź hetmana Gosiewskiego (s. 64-67).

Artysta M. Kupawa w eseju Art-Worsza-Rubon pisze o twórczych osiągnięciach wspólnoty Pogoń i jej wystawie w Mińsku, poŹświęconej Orszańskiej bitwie (s. 68-71).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY