Home Help
3(73)/2015
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

In the new issue of the quarterly magazine Our Faith under the column Year of Consecrated Life we publish several materials dedicated to the Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy and to St. Faustina Kowalska. You will find here article by sr. M. K. Juralajc ZMBM I Send You to All Mankind..., an excerpt from the biography of the Saint by biographer of sr. Faustina, a Polish researcher E. K. Czaczkowska Are You My God or a Ghost?, memoirs of sr. Faustinas confessor fr. M. Sopocko, an excerpt from the Diary of sr. Faustina and the preface to it, as well as reflection of V. Galubovich about her perception of the Diary and the story by E. K. Czaczkowska Five Fingers of Saint Faustina. In the end you will find the notes Places that remember... by K. Lalko, a translator of Diary into Belarusian (p. 2-27). Doctor of philology Zh. Nekrashevich-Karotkaya offers the readers a translation of the studies of German professor T. Menzel Five Baptisms of Russia in the monuments of the ancient East Slavic written language (p. 28-33).

A. Agapau in his article Christian Values as a Response to the Current Crisis in Europe in the Light of the Teachings of Joseph Ratzinger talks about important aspects of the teachings of the outstanding theologian (p. 34-36).

We also prepared a selection of materials dedicated to the 750th anniversary of birth of the great Dante: article by A. Zhlutka Poetics of the Divine..., an excerpt from the encyclical of Benedict XV In Praeclara Summorum, article by G. Papini For Dante Against the Dantists (translation from Italian by A. Danilchyk) (p. 37-45).

Lifebuoy of Love is dedicated to the memory of the martyr of Stalins repressions writer Yan Skrygan, written by his daughter Galina (p. 46-49).

In the column Poetry we put verses by Ukranian poet A. Oles (translated by A. Trayanouski) and by Belarusian poetess L. Silnova (p. 50-53).

An interesting selection of materials is dedicated to the famous persons whose jubilees we celebrate: E. Liavonava writes about outstanding Belarusian poet L. Galubovich, an interview To Find Your Way... is dedicated to the anniversary of Doctor of Arts T. Gabrus, and A. Yarashevich, a member of the editorial board of our magazine, offers the readers his article Portraits of Investors, where he tells the story of the ancient tradition of donations to shrines and those who actively supported it (p. 54-67).

Well-known collector and restorer I. Surmacheuski in his essay Eternal Life writes about a real Christian, his grandfather Yuzik, and immortal works of art that reminds us of the mystery of human existence (p. 68-69).

Painter M. Kupava writes about the history of the old cemetery in Orsha, as well as the grave of Ludwig Ungerman (p. 70-71).

RESÜMEE

In der neuen Nummer der Vierteljahreszeitschrift Unser Glaube wird in der Rubrik Das Jahr des konsekrierten Lebens eine Reihe von Materialien veröffentlicht, die der Kongregation der Schwestern der Muttergottes von der Barmherzigkeit und der heiligen Schwester Faustyna Kowalska gewidmet sind: der Artikel der Schwester M.K. Juralajc ZMBM Ich sende dich zu der ganzen Menschheit, ein Auszug aus der Biographie der Heiligen Du mein Gott oder ein Gespenst?, geschrieben von der Biographin der Schwester Faustyna, der polnischen Forscherin E.K. Czaczkowska, die Erinnerungen des Beichtvaters der Schwester Faustyna und die Überlegungen von W. Galubowitsch über deren Wahrnehmung des Tagebuches sowie die Erzählung von E.K. Czaczkowska Fünf Finger der heiligen Faustyna. Die Aufzeichnungen Orte, die sich erinnern von K. Lialko, der Übersetzerin des Tagebuches ins Belarussische, schließen diese Reihe ab (S. 2-27).

Dr. phil. S. Nekraschewitsch-Karotkaja bietet den Leserinnen und Lesern ihre Übersetzung der Studie des deutschen Professors T. Menzel Fünf Taufen Russlands in den Denkmälern des alten ostslawischen Christentums (S. 28-33).

A. Agapau reflektiert in dem Artikel Christliche Werte als Antwort auf die gegenwärtige Krise in Europa im Licht der Lehre von Joseph Ratzinger über wichtige Aspekte in der Lehre des hervorragenden Theologen (S. 34-36).

Anlässlich des 750. Geburtstages des großen Dante wurde auch eine Reihe von Materialien vorbereitet: der Artikel von A. Shlutka Die Poetik des Göttlichen, ein Auszug aus der Enzyklika von Benedikt XVI. In praeclara summorum, der Artikel von G. Papini Für Dante gegen Dantisten (aus dem Italienischen von A. Daniltschyk) (S. 37-45).

Dem Andenken an den Märtyrer der stalinistischen Repressalien J. Skrygan sind die Erinnerungen seiner Tochter Galina Der Rettungsring der Liebe gewidmet (S. 46-49).

In der Rubrik Poesie finden sich Gedichte des ukrainischen Poeten A. Olesja (in der Übersetzung von A. Trajanouski) und der belarussischen Poetin L. Silnowa (S. 50-53).

Eine interessante Reihe von Materalien ist den berühmten Jubilaren gewidmet: E. Ljawonawa schreibt über den hervorragenden belarussischen Poeten L. Galubowitsch in dem Artikel Mit dem Gedicht den Willen festigend, anlässlich des Jubiläums der Doktorin der Kunstwissenschaft T. Gabrusj erscheint das Interview Den eigenen Weg finden und der Jubilar A. Jaraschewitsch, ein Freund des Redigierteams unserer Redaktion, bietet den Leserinnen und Lesern Die Porträts der Wohltäter, wo er über die alte Tradition der Spenden für Heiligtümer und über Menschen, die sie aktiv gepflegt haben, erzählt (S. 54-67).

Der bekannte Sammler und Restaurator I. Surmatscheuski schreibt im Essay Das ewige Leben über einen echten Christen, seinen Großvater Jusik, und die unsterblichen Kunstwerke, die uns an die Geheimnisse des menschlichen Daseins erinnern (S. 68-69).

Über die Geschichte des alten Friedhofs von Orscha sowie über das Grab von Ludwig Ungerman schreibt der Maler M. Kupawa (S. 70-71).

PODSUMOWANIE

W nowym numerze kwartalnika Nasza wiara w rubryce Rok życia konsekrowanego publikujemy zbiór materiałów poświęconych Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i osobie świętej s. Faustyny Kowalskiej: artykuł s. M. K. Jurałajć ZMBM Posyłam Cię do całej ludzkości, fragment z biografii świętej s. Faustyny, polskiej badaczki E. K. Czaczkowskiej Czy Ty jesteś Bóg mój, czy widmo jakie?, wspomnienia spowiednika s. Faustyny, ks. M. Sopoćki, fragment z Dzienniczka s. Faustyny wraz z przedmową i rozważaniem W. Hałubowicz o jej ujęciu Dzienniczka oraz opowiadanie E. K. Czaczkowskiej Pięć palców świętej Faustyny. Dopełnieniem wybranych materiałów jest publikacja notatek tłumacza Dzienniczka na język białoruski K. Lalko Miejsca, które pamiętają (s. 2-27).

Doktor nauk filologicznych Ż. Niekraszewicz-Karotkaja proponuje czytelnikom swój przekład badań niemieckiego profesora T. Menzela Pięć chrztów Rusi w zabytkach dawnego wschodniosłowiańskiego piśmiennictwa (s. 28-33).

A. Agapow w artykule Wartości chrześcijańskie jako odpowiedź na obecny kryzys w Europie w świetle nauki Josepha Ratzingera rozważa o najważniejszych aspektach nauczania wybitnego teologa (s. 34-36).

Przygotowane zostały również materiały z okazji 750-lecia wielkiego Dante: artykuł A. Żłutki Poetyka boskości, fragment z encykliki Benedykta XVI In praeclara summorum, artykuł G. Papini Za Dante przeciw dentystów (w przekładzie z języka włoskiego A. Danilczyk) (s. 37-45).

Pamięci męczennika stalinowskich represji pisarza J. Skryhana, poświęcone zostały wspomnienia jego córki Haliny Koło ratunkowe miłości (s. 46-49).

W rubryce Poezja zamieszczone zostały wiersze ukraińskiego poety A. Ołesia (w przekładzie A. Trajanowskiego) i białoruskiej poetki Ł. Silnowaj (s. 50-53).

Czytelników również zainteresuje zbiór materiałów poświęconych znakomitym jubilatom: o wybitnym białoruskim poecie Ł. Hałubowiczu pisze E. Liawonawa w artykule Wierszem umacniając wiarę, do jubileuszu doktora historii sztuki T. Habruś przygotowano wywiad Znaleźć swój szlak, a jubilat A. Jaraszewicz, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Nasza wiara, proponuje czytelnikom swój artykuł Portrety fundatorów, w którym opowiada o starożytnej tradycji darowizn na świątynie i o osobach, które aktywnie je kultywowali (s. 54-67).

Znany kolekcjoner i restaurator I. Surmaczewski w eseju Życie wieczne pisze o prawdziwym chrześcijaninie, swoim dziadku Józiku i nieśmiertelnych dziełach sztuki, które przypominają nam o tajemnicy ludzkiej egzystencji (s. 68-69).

O historii starych orszańskich mogił, jak również o grobie Ludwika Ungermana pisze M. Kupawa (s. 70-71).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY