Home Help
4(74)/2015
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

We start the new issue of the quarterly magazine Our Faith with the article Time of Mercy, which contains the text of Pope Francis homily with announcement of extraordinary Jubilee dedicated to Divine Mercy (p. 2).

An extract from the speech by Metropolitan Tadeusz Kondrusiewicz dedicated to the Year of Divine Mercy is being printed (p. 3).

We present some articles dedicated to the history of the Salesian Society and to St. John Bosco (prepared by Y. Shedzko): essays Da Mihi Animas Caetera Tolle, Teacher of Youth Saint John Bosco, Activity of the Society of St. Francis de Sales in Belarus (p. 413).

A. Wooden offers the readers the article Agent of Jesus Christ about the participation of the Orthodox priest V. Baravoy in the Second Vatican Council (the article is dedicated to the 50th anniversary of the end of the work of Vatican II) (p. 1419).

We print the article It Is Cold in Our House by the famous theologian and poet fr. Wacław Oszajca SJ translated from Polish by Y. Shedzko. The author discusses the complex problems of the modern Church (p. 2023).

From the article Ways to the Word by fr. S. Surynovich, a doctoral candidate in biblical theology, you will learn about translations of the Bible into the Belarusian language (p. 2431).

Article The Birds of Čiurlionis by L. Kaminskaya dedicated to the memory of a unique Lithuanian Catholic composer and artist M.-K. Čiurlionis (p. 3235).

Musicologist S. Nemagay dedicated her article Called by the Name of the Disciple from Emmaus to the 250th anniversary of M. K. Oginski (p. 3641).

In the column Poetry we place some verses by M. Duksa and prominent Belarusian folklorist, Doctor of Philology, A. Lis (p. 4245).

M. Skobla in the essay To Protect Ones Hives... writes about the interesting book by Z. Veras As Far as the Hand Holding the Pen which contains the memories and letters of the famous writer (p. 4649).

Poetess D. Bichel in the essay Vasil Bykau and Aliaxey Karpyuk recalls her meetings with the prominent Belarusian writers (p. 5053).

In the column Prose we publish some notes by U. Siuchykau From the Stories by Uladzia (p. 5456).

Historian A. Shpunt dedicated his article Go ye therefore, and teach all nations... to the memory of a forgotten church leader fr. M. S. Ryla SJ (p. 5761).

T. Shchyry in his article A Pioneer of the Catholic Press writes about the interesting history of the first Belarusian-language Catholic newspaper Biełarus on the occasion of its 100th anniversary (p. 6265).

A. Trafimchyk in his article Maria Konopnicka of Tadeusz Kosciuszko in Belarusian talks about the book of poems by M. Konopnicka, published in Warsaw in 2014 (p. 6667).

We publish the article Vankovich, a Portraitist by N. Usava dedicated to the 215th anniversary of the birth of the artist V. Vankovich (p. 6871).

RESÜMEE

Die neue Nummer der Vierteljahreszeitschrift Unser Glaube beginnt mit dem Artikel Die Zeit der Barmherzigkeit, der den Text der Homilie von Papst Franziskus anlässlich der Verkündigung des Außerordentlichen

Heiligen Jahres Jubiläum der Barmherzigkeit in der Katholischen Kirche enthält (S. 2-3).

Der Geschichte der Kongregation der Salesianer und dem heiligen Johannes von Gott sind die Materialien, die von J. Schedsjko vorbereitet wurden, gewidmet: Skizzen Da mihi animas caetea tolle, Der Lehrer der Jugendlichen der heilige Johannes von Gott, Die Tätigkeit der Gemeinschaft des heiligen Franz von Sales in Belarus (S. 4-13).

A. Wuden bietet den Leserinnen und Lesern den Artikel Ein Agent von Jesus Christus über die Teilnahme des orthodoxen Priesters Pater W. Barawoj am II. Vatikanischen Konzil (anlässlich des 50. Jahrestages der Eröffnung des II. Vatikanischen Konzil) (S. 14-19).

Der Artikel In unserem Haus ist es kalt des bekannten Theologen und Poeten Wacław Oszajca SJ ist in der belarussischen Übersetzung aus dem Polnischen von J. Schedsjko veröffentlicht. In diesem Artikel reflektiert die Autorin über komplizierte Probleme der modernen Katholischen Kirche (S. 20-23).

Über die Übersetzungen der Bibel ins Belarussische berichtet der Doktorand der biblischen Theologie Priester S. Surynowitsch im Artikel Wege zum Wort (S. 24-31).

Dem Andenken an den einzigartigen litauischen Komponisten und Maler, Katholiken M. K. Čiurlionis ist der Artikel von L. Kaminskaja Die Vögel von Čiurlionis gewidmet (S. 32-35).

Anlässlich des 250. Jahrestages von M. K. Oginski wurde der Artikel der Musikwissenschaftlerin S. Nemagaj Nach dem Namen des Schülers aus Emmaus genannt vorbereitet (S. 36-41).

Die Rubrik Poesie enthält Gedichte von M. Duksa und A. Lisa, dem bekannten belarussischen Volkskundler, Doktor der philologischen Wissenschaften (S. 42-45).

In der Skizze Die eigenen Bienenhäuser beschützen schreibt M. Skobla interessant über das Buch von S. Weras Solange die Hand die Feder hält, das die Erinnerungen und Briefe der berühmten Schriftstellerin enthält (S. 46-49).

Die Poetin D. Bitschel erinnert sich im Essay Wassil Bykau und Aljaksej Karpjuk an ihre Treffen mit hervorragenden belarussischen Schriftstellern (S. 50-53).

In der Rubrik Prosa sind die Aufzeichnungen von U. Siutschykau Aus der Reihe Ulads Geschichten veröffentlicht (S. 54-56).

Dem Andenken an den in Vergessenheit geratenen Kirchenschaffenden Pater M.S. Ryla SJ ist der Artikel des Geschichtswissenschaftlers A. Spunt So gehet hin und lehret alle Völker gewidmet (S. 57-61).

T. Schtschyry schreibt im Artikel Der Pionier des katholischen Drucks anlässlich des 100. Jubiläums der ersten belarussischsprachigen katholischen Zeitung Biełarus über ihre interessante Geschichte (S. 62-65).

Im Artikel von A. Trafimtschyk Maria Konopnicka über Tadeusz Kościuszko auf Belarussisch erzählt über den Gedichtband von M. Konopnicka, der 2014 in Warschau veröffentlicht wurde (S. 66-67).

Anlässlich des 215.Geburtstages des Malers W. Wanjkowitsch ist der Artikel von N. Usawa Wanjkowitsch als Porträtmaler (S. 68-71).

PODSUMOWANIE

Nowy numer kwartalnika Nasza wiara rozpoczyna się materiałem Czas miłosierdzia, w którym został zamieszczony tekst homilii, wygłoszonej przez papieża Franciszka z okazji ogłoszenia w Kościele Jubileuszu Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia (s. 2-3).

Historii kongregacji salezjanów i postaci św. Jana Bosko poświęcone są materiały przygotowane przez J. Szedźko: eseje Da mihi animas caetera tolle, Nauczyciel młodzieży święty Jan Bosko oraz Działalność Towarzystwa świętego Franciszka Salezego na Białorusi (s. 4-13).

A. Wooden proponuje czytelnikom artykuł Agent Jezusa Chrystusa o udziale w II Soborze Watykańskim prawosławnego kapłana ojca W. Barawoga (w 50-rocznicę zakończenia prac II Soboru Watykańskiego) (s. 14-19).

W przekładzie z języka polskiego J. Szedźko drukujemy artykuł znanego teologa i poety Wacława Oszajcy SJ Zimno w naszym domu, w którym autor rozważa o złożonych problemach współczesnego Kościoła (s. 20-23).

O przekładzie Biblii na język białoruski opowiada w artykule Drogi do Słowa doktorant teologii biblijnej ks. S. Surynowicz (s. 24-31).

Pamięci wyjątkowego litewskiego kompozytora i artysty, katolika M.K Čiurlionisa poświęcony jest materiał Ł. Kamińskiej Ptaki Čiurlionisa (s. 32-35).

Z okazji 250. rocznicy urodzin M.K. Ogińskiego przygotowany został artykuł muzykoznawcy S. Niemagaj Imieniem ucznia z Emaus nazwany (s. 36-41).

W rubryce Poezja zamieszczone zostały wiersze M. Duksy i znanego białoruskiego folklorysty, doktora nauk filologicznych A. Lisa (s. 42-45).

M. Skobła w eseju Bronić swoje ule pisze ciekawie o książce Z. Wieras Dopóki ręka pióro trzyma, w której są przedstawione wspomnienia i listy sławnej pisarki (s. 46-49).

Poetka D. Biczel w eseju Wasyl Bykow i Aleksiej Karpiuk wspomina o swoim spotkaniu z wielkimi białoruskimi pisarzami (s. 50-53).

W rubryce Proza drukujemy notatki U. Siwczykawa (s. 54-56).

Pamięci zapomnianego kościelnego działacza o. M.S. Ryłło SJ poświęcony został artykuł historyka A. Szpunta Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (s. 57-61).

T. Szczyry w artykule Pionier katolickiego druku, z okazji 100-lecia pierwszej białoruskojęzycznej katolickiej gazety Biełarus, pisze o jej ciekawej historii (s. 62-65).

W artykule Maria Konopnicka o Tadeuszu Kościuszce po białorusku A. Trafimczyk opowiada o książce wierszy M. Konopnickiej, która wyszła w Warszawie w 2014 roku (s. 66-67).

Z okazji 215. rocznicy urodzin artysty W. Wańkowicza publikujemy artykuł N. Usawaj Wańkowicz portrecista (s. 68-71).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY