Home Help
1(75)/2016
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

We start the new issue of the quarterly magazine Our Faith with the Joint Declaration of Pope Francis and Patriarch Kirill, where the hierarchs are calling Gods people for peace and mercy (p. 2-5).

Doctor of philosophy S. Gresvi dedicates her material Short Biography of St. John of the Cross to the great Spanish mystic. Here you will also find an excerpt from the treatise of St. John Ascent of Mount Carmel translated by S. Gresvi (p. 6-11).

We continue to print The Four Loves by English writer and theologian C.S. Lewis translated by Y. Shedzko (section Friendship), as well as the translation of the work by Stephan Svyazhauski Saint Thomas, re-read made by A. Zhlutka (p. 12-17).

In the essay The Signs of Mercy K. Lialko talks about her work on the translation of the Diary by St. Faustina Kowalska (p. 18-21).

In the column Poetry we put new poems by D. Bichel (p. 22-23).

Literary critic and Professor E. Liavonava writes about the poem Ash Wednesday by Nobel Prize winner T.S. Eliot (p. 24-29).

Historian A. Shpunt offers to the readers the article Father Stanislaw Bonifacy Jundzill SP, dedicated to the unique personality of this priest, who created the Vilnius Botanical Garden (p. 30-34).

Art critic A. Yarashevich in his article Saint Joseph in the Belarusian Sacral Art talks about the artistic images of St. Joseph (p. 35-37).

H. Shauchenka offers to the readers her article on memoir prose of F. Karpinski, as well as the translation of a passage from the Memoirs of the Polish writer and poet (p. 38-44).

Fifth year student of BSU V. Kachalka makes her debut in the magazine with her translation from the old Polish language of The Homily of Fr. Marcin Widziewicz at the Funeral of Nicholas Christopher Radziwill (p. 45-51).

A. Valchuk in the article Spain and the Spaniards in Dyjariusz by Juwenalis Charkiewicz introduces an interesting example of memoir literature of the second half of the 18th century (p. 52-57).

Literary critic I. Bagdanovich in her article In the Footsteps of Father Uladzislau Charniauski writes about the opening of the museum dedicated to the priest in the village of Vishnieva in Valozhyn district, where he served for a long time of his life (p. 58-60).

Essay Mariusz Karpovich by U. Dzianisau dedicated to the memory of the famous art historian, Polish professor M. Karpovich (p. 61-62).

I. Bigel in her article Hvelka or Attempt on the Guinness Book of Records writes about one of the most interesting representatives of the Yanushkevich family artist Felix Yanushkevich who created his art gallery in Rakau (p. 62-66).

M. Skobla in the essay The Dramaturgic Epos of Ales Petrashkevich presents his new interesting book Ales Petrashkevich. The Sacked Earth... (2015) (p. 67-69).

D. Bichel from Grodno in her article All Roads Go through Zelva acquaints the readers with the poetry of Ina Snarskaya (p. 70-71).

RESÜMEE

Die neue Nummer der Vierteljahreszeitschrift Unser Glaube beginnt mit dem Text Gemeinsame Erklärung von Papst Franziskus und Patriarch Kyrill von Moskau und dem ganzen Rus, in der die Hierarchen das Volk Gottes zu Frieden und Barmherzigkeit aufrufen (S. 2-5)

Dem großen spanischen Mystiker ist der Beitrag von Dr. phil. S. Greswi Eine kurze Lebensbeschreibung des heiligen Johannes vom Kreuz gewidmet. Hier befindet sich auch ein Auszug aus dem Traktat des heiligen Johannes Aufstieg auf den Berg Karmel in der Übersetzung von S. Greswi (S. 6-11)

Fortgesetzt wird die Publikation des Werkes Vier Arten der Liebe des englischen Schriftstellers und Theologen C. S. Lewis in der Übersetzung von J. Schedsjko (Abschnitt Freundschaft) sowie die Publikation des Werkes von Stefan Swieżawski Heiliger Thomas, neu gelesen in der Übersetzung von A. Shlutka (S. 12-17)

Im Essay Barmherzigkeit reflektiert K. Ljalko über ihre Übersetzerarbeit am Tagebuch der heiligen Faustyna Kowalska (S. 18-21)

Die Rubrik Poesie enthält neue Gedichte von D. Bitschel (S. 22-23)

Über das Poem Aschermittwoch des Nobelpreisträgers T. S. Eliot schreibt die Literaturwissenschaftlerin Prof. J. Ljawonawa (S. 24-29)

Der Geschichtswissenschaftler A. Spunt bietet den Leserinnen und Lesern den Beitrag Priester Bonifacius Stanislaus Jundzill SP, dem einmaligen Priester gewidmet, der den Botanischen Garten in Wilna angelegt hat (S. 30-34)

Der Kunstwissenschaftler A. Jaraschewitsch reflektiert im Artikel Der heilige Joseph in der belarussischen sakralen Malerei über künstlerische Darstellungen des heiligen Joseph (S. 35-37)

G. Schautschenka bietet den Leserinnen und Lesern einen Beitrag, der der Memoirenprosa von F. Karpiński gewidmet ist, sowie die Übersetzung eines Auszuges aus den Erinnerungen dieses polnischen Schriftstellers und Poeten (S. 38-44)

W. Katschalka, Studentin an der Belarussischen staatlichen Universität im V. Studienjahr, debütiert Predigt des Priesters Marcin Widziewicz beim Begräbnis von Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, ihrer Übersetzung aus dem Altpolnischen (S. 45-51)

A. Waltschuk macht im Artikel Spanien und Spanier im Diarium von Juwenalij Charkewitsch die Leserinnen und Leser mit einem interessanten Beispiel der Memoirenliteratur aus der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts bekannt (S. 52-57)

Die Literaturwissenschaftlerin I. Bagdanowitsch schreibt im Artikel Auf den Spuren des Priesters Uladsislau Tscharnjauski über die Eröffnung des ihm gewidmeten Museums im Ort Wischnewa im Rajon Waloshyn, wo er zeit seines langen Lebens gedient hat (S. 58-60)

Dem Andenken an den berühmten Kunsthistoriker, den Warschauer Professor M. Karpowicz ist der Essay Mariusz Karpowicz von U. Dsjanisau gewidmet (S. 61-62)

I. Bigel schreibt im Artikel Chwelka, oder Anspruch auf das Guinness-Buch der Rekorde über einen der interessantesten Vertreter des Geschlechtes der Januschkewitschs über den Maler Felix Januschkewitsch, der in Rakau eine eigene Kunstgalerie eröffnet hat (S. 62-66)

M. Skobla präsentiert im Essay Das dramaturgische Epos von Alesj Petraschkewitsch ein neues interessantes Buch Alesj Petraschkewitsch. Ausgeraubte Erde (2015) (S. 67-69)

D. Bitschel aus Grodna macht die Leserinnen und Leser im Artikel Alle Wege führen durch Selwa mit der Poesie von Ina Snarskaja bekannt (S. 70-71)

PODSUMOWANIE

Najnowszy numer kwartalnika Nasza wiara rozpoczyna się tekstem Wspólna Deklaracja papieża Franciszka i patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla, w której hierarchowie wzywają lud Boży do pokoju i miłosierdzia (s. 2-5).

Osobie wielkiego hiszpańskiego mistyka poświęcony został materiał doktora filozofii S. Greswi Krótki życiorys św. Jana od Krzyża. Tutaj zamieszczony został także fragment z traktatu św. Jana Droga na Górę Karmel w przekładzie S. Greswi (s. 6-11).

Kontynuujemy druk tłumaczenia (J. Szedźko) pracy angielskiego pisarza i teologa C.S. Lewisa Cztery miłości (rozdział Przyjaźń), a także publikację przekładu (A. Żłutko) pracy S. Świeżawskiego Święty Tomasz odczytany na nowo (s. 12-17).

W eseju Znaki Miłosierdzia K. Lalko prowadzi rozważanie o swojej pracy nad tłumaczeniem Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej (s. 18-21).

W rubryce Poezja zamieszczamy nowe wiersze D. Biczel (s. 22-23).

O poemacie Środa popielcowa Laureata Nagrody Nobla T.S. Eliota pisze literaturoznawca, profesor E. Liawonowa (s. 24-29).

Historyk A. Szpunt proponuje czytelnikom materiał Ksiądz Stanisław Bonifacy Jundziłł SP, poświęcony osobie tego wyjątkowego kapłana, który utworzył wileński ogród botaniczny (s. 30-34).

Znawca sztuki A. Jaraszewicz w artykule Święty Józef w białoruskiej sztuce sakralnej prowadzi rozważania o artystycznych obrazach św. Józefa (s. 35-37).

G. Szewczenko proponuje uwadze czytelników materiał poświęcony prozie F. Karpińskiego, a także przekład fragmentu z Pamiętnika tego polskojęzycznego pisarza i poety (s. 38-44).

Studentka V roku BDU W. Kaczałko debiutuje w czasopiśmie ze swoim tłumaczeniem ze sta ro polskie go języka tekstu Kazanie ks. Marcina Widziewicza na pogrzebie Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła (s. 45-51).

A. Walczuk w artykule Hiszpania i Hiszpanie w Diariuszu Juwenalia Charkiewicza zapoznaje czytelników z ciekawym przykładem literatury pamiętnikarskiej drugiej połowy XVIII w. (s. 52-57).

Literaturoznawca I. Bogdanowicz w artykule Po śladach ojca Władysława Czarniawskiego pisze o otwarciu muzeum tego kapłana w miasteczku Wiszniewa (Wołożyński rejon), w którym ksiądz przez długie lata swojego życia posługiwał (s. 58-60).

Pamięci wspaniałego historyka sztuki, warszawskiego profesora M. Karpowicza poświęcony został esej W. Dzianisowa Mariusz Karpowicz (s. 61-62).

I. Bigiel w artykule Chwelka albo pretensja na Rekord Guinnessa pisze o jednym z ciekawych przedstawicieli rodu Januszkiewiczów artyście Feliksie Januszkiewiczu, który stworzył w Rakowie swoją art.-galerię (s. 62-66).

M. Skobła w eseju Dramaturgiczny epos Alesia Pietraszkiewicza prezentuje nową, ciekawą książkę Aleś Pietraszkiewicz. Ziemia zrujnowana (2015) (s. 67-69).

D. Biczel z Grodna w artykule Wszystkie drogi przechodzą przez Zelwę zapoznaje czytelników z poezją Iny Snarskaj (s. 70-71).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY