Home Help
2(76)/2016
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

We start the new issue of the quarterly magazine Our Faith with the extract from the book The Name of God Is Mercy, in which Pope Francis reveals his vision of Gods mercy in a series of interviews with Vatican reporter Andrea Tornielli (translated from English by Y. Shedzko) (p. 2-3).

We offer to the readers an excerpt from the report of Archbishop Tadeusz Kondrusiewicz at the National Eucharistic Congress (Grodno, May 25, 2016) The Revival of the Catholic Church in Belarus as a Gift of Gods Mercy (p. 4-10).

We continue to publish the first book of the treatise of St. John of the Cross The Ascent of Mount Carmel translated from Spanish by S. Gresvi (p. 11-15).

An interview of N. Usava with General Director of the National Art Museum of Belarus V. Prakaptsou and an employee of the museum A. Karpenka The Exhibition of Belarusian Icons in the Vatican is dedicated to this great event. Art historian A. Yarashevich in his article Unity in Diversity writes about the history and artistic features of these icons (p. 16-23).

An article To Awaken Your Soul by E. Liavonava is dedicated to the works of the famous Polish writer H. Sienkiewicz, laureate of the Nobel Prize, on his 170th anniversary of the birth (p. 24-29).

D. Bichel in the essay With Kindness and a Pure Heart presents the work of the famous sculptor Kazimir Misyura from Grodna (p. 30-31).

Much of the materials in this issue is dedicated to the memory of the last National poet of Belarus Nil Gilevich: these are articles by Academician R. Garetski The Fighter for Belarus and My Friend, the writer A. Lis To the Memory of the Poet-Citizen, the Fighter, by M. Skobla Nil, Who Fed the Desert, by T. Nuzhdzina I Did not Die in Vain, I Have not Disappeared without a Trace..., by the writer I. Zharnasiek Meetings, Conversations, Memories..., as well as many poems of Belarusian poets and former BSU graduates (p. 32-47).

L. Kaminskaya in her article Holy Roses writes about one of the most important and beautiful Catholic symbols, the queen of flowers rose (p. 48-51).

Interpreter J. Semjonowa-Herzog offers to the readers the story Goethe Visited Zaltsdalum Castle by the German writer Georg Oswald Kott (p. 52-53).

In the column Poetry the readers will find the poems by V. Zhukovich and S. Paniznik (p. 54-57).

A. Valchuk acquaints readers with the translation of Dyjariusz of Spanish travel from Vilnius to Valencia... by Juwenalis Charkiewicz (p. 58-63).

In column Presentations we publish the review of L. Silnova Human Efforts Bloom as Roses Again... on the book The Bird of Eternity by poet M. Duksa (2015) (p. 64-66).

G. Serehan in her essay writes about the new book by K. Lialko Before the Evening (2016), and D. Bichel in her essay Between Me and You - Dear God... tells about the book by S. Varonik The Moms Tree (2015) (p. 67-71).

RESÜMEE

Die neue Nummer der Vierteljahreszeitschrift Unser Glaube beginnt mit einem Auszug aus dem Buch Der Name Gottes ist Barmherzigkeit in Form eines Interviews von Andrea Tornielli mit Papst Franziskus (aus dem Englischen übersetzt von J. Schedsjko) (S. 2-3).

Den Leserinnen und Lesern wird ein Auszug aus dem Vortrag des Erzbischofs Tadeusz Kondrusiewicz präsentiert, den er während des Nationalen eucharistischen Kongresses (Grodna, 25. Mai 2016) hielt, Die Wiedergeburt der Katholischen Kirche in Belarus als Gabe der Barmherzigkeit Gottes(S. 4-10).

Fortgesetzt wird die Veröffentlichung des ersten Buches (Aktive Nacht der Sinne) des Traktates Aufstieg auf den Berg Karmel des heiligen Johannes vom Kreuz in der Übersetzung aus dem Spanischen von S. Greswi (S. 11-15).

Einem wichtigen Ereignis im Kontext des Jahres der Kultur gewidmet ist das Interview Die Ausstellung der belarussischen Ikonen im Vatikan von N. Ussawa mit dem Generaldirektor des Nationalen Kunstmuseums von Belarus U. Prakapzow und der Museumsmitarbeiterin A. Karpenka. Über die Geschichte und die künstlerischen Besonderheiten dieser Ikonen schreibt der Kunstwissenschaftler A. Jaraschewitsch im Artikel Einheit in der Vielfalt (S. 16-23).

Dem Schaffen des berühmten polnischen Schriftstellers und Nobelpreisträgers H. Sienkiewicz widmet sich anlässlich seines 170. Geburtstages der Artikel von J. Ljawonawa Damit deine Seele erwacht (S. 24-29).

D. Bitschel macht im Essay Mit Güte und reinem Herzen die Leserinnen und Leser mit dem Werk des bekannten Bildhauers Kasimir Misjura aus Grodna bekannt (S. 30-31).

Ein bedeutender Teil der Materialien dieser Nummer ist dem Andenken an den letzten Volksdichter von Belarus, Nil Gilewitsch, gewidmet: der Artikel des Akademiemitgliedes R. Garezki Kämpfer für Belarus und ein Freund von mir, der Artikel des Schriftstellers A. Lis Dem Andenken an den Dichter als Bürger und Kämpfer, der Artikel von M. Skobla Nil, der die Wüste belebte, der Artikel der Literaturwissenschaftlerin T. Nushdsina Ich bin nicht verloren gegangen, nicht spurlos verschwunden, der Artikel der Schriftstellerin I. Sharnasek Treffen, Gespräche, Erinnerungen sowie viele Gedichte von belarussischen Poetinnen und Poeten und ehemaligen Absolventinnen und Absolventen der Belarussischen Staatlichen Universität (S. 32-47).

Über eine der wichtigsten und schönsten katholischen Symbole, die Königin der Blumen die Rose schreibt L. Kaminskaja im Artikel Heilige Rosen (S. 48-51).

Die Übersetzerin J. Semjonowa-Herzog bietet den Leserinnen und Lesern die Erzählung Goethe besucht das Schloss Salzdahlum des deutschen Schriftstellers G. O. Cott (S. 52-53).

Die Rubrik Poesie enthält Gedichte von W. Shukowitsch und S. Panisnik (S. 54-57).

A. Waltschuk macht die Leserinnen und Leser mit der eigenen Übersetzung des Diariums der Spanienreise von Wilna in die Stadt Valencia... von Juwenalij Charkewitsch bekannt (S. 58-63).

Die Rubrik Auf dem Bücherregal enthält die Rezension von L. Silnowa Und die menschlichen Bemühungen erblühen wieder mit Rosen über das Buch Vogel der Ewigkeit (2015) von M. Duksa (S. 64-66).

Über das neue Buch von K. Lialko Spätnachmittag (2016) schreibt in der Rubrik Präsentation G. Sserehan, und D. Bitschel erzählt im Essay Zwischen mir und dir der liebe Gott über das Buch Mutters Baum (2015) von S. Waronik (S. 67-71).

PODSUMOWANIE

Nowy numer kwartalnika Nasza wiara rozpoczynamy fragmentem z książki-wywiadu Andrea Tornielli z papieżem Franciszkiem Miłosierdzie to imię Boga (przekład z ang. J. Szedźko) (s. 2-3).

Uwadze czytelników proponujemy fragment z wykładu arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza wygłoszonego na Krajowym Kongresie Eucharystycznym (Grodno, 25 maja 2016 r.) Odrodzenie Kościoła katolickiego na Białorusi darem Bożego Miłosierdzia (s. 4-10).

Kontynuujemy publikację pierwszej księgi (Noc czynna zmysłów) traktatu św. Jana od Krzyża Droga na Górę Karmel w tłumaczeniu z języka hiszpańskiego S. Greswi (s. 11-15).

Wydarzeniom związanym z Rokiem kultury poświęcony jest wywiad N. Usowej z Dyrektorem Narodowego Muzeum Sztuki Białorusi U. Prokopcowem i pracownikiem muzeum A. Karpienką Wystawa białoruskich obrazów w Watykanie. O historii i artystycznych cechach tych obrazów pisze znawca sztuki A. Jaroszewicz w artykule Jedność w różnorodności (s. 16-23).

Twórczości znakomitego polskiego pisarza, laureata nagrody Nobla, H. Sienkiewicza z okazji jego 170. rocznicy urodzin poświęcony został artykuł E. Liawonowej Aby twoja dusza się obudziła (s. 24-29).

D. Biczel w eseju Z radością i czystym sercem zapoznaje czytelników z pracą znanego grodzieńskiego rzeźbiarza Kazimierza Misiury (s. 30-31).

Duża część materiałów tego wydania poświęcona została pamięci ostatniego narodowego poety Białorusi Nila Gilewicza. Są to: artykuł R. Goreckiego Wojownik za Białoruś i mój przyjaciel, pisarza A. Lisa Pamięci poety-obywatela, wojownika, M. Skobły Nil, który żywił pustynię, literaturoznawcy T. Nużdzinej Ja na próżno nie zginę, nie zniknę bez śladu, pisarki I. Żarnasiek Spotkania, rozmowy, wspomnienia, a także wiele wierszy białoruskich poetów i absolwentów Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu (s. 32-47).

O jednym z najważniejszych i najpiękniejszych symboli katolickich, królowej kwiatów róży, pisze Ł. Kamińska w artykule Święte róże (s. 48-51).

Tłumaczka A. Semjonowa-Herzog proponuje czytelnikom opowiadanie Goethe odwiedza zamek Salzdahlum niemieckiego pisarza G. O. Kotta (s. 52-53).

W rubryce Poezja zamieszczamy wiersze W. Żukowicza i S. Paniźnika (s. 54-57).

A. Walczuk zapoznaje czytelników ze swoim tłumaczeniem Dyjariusz podróży hiszpańskiej: z Wilna do miasta Walencyi Juwenalisa Charkiewicza (s. 58-63).

W rubryce Na półce z książkami znajdziemy recenzję Ł. Silnowaj A ludzkie wysiłki znów kwitną różami.. książki z poezją M. Duksy Ptaszek wieczności (2015) (s. 64-66).

O nowej książce K. Lialko Odwieczerz (2016) w rubryce Prezentacja pisze H. Sierechan, a D. Biczel w eseju Między mną i Tobą Boże opowiada o książce S. Waronik Drzewa matki (2015) (s. 67-71).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY