Home Help
3(77)/2016
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

We start the new issue of the quarterly magazine Our Faith with the materials, in which readers are invited to reflect once again on the concept of mercy: thoughts of fr. A. Szustak OP Go for More and essay by V. Buival The Image of the Good Samaritan in the Artistic Interpretation (p. 2-6).

We continue to publish the first book of the treatise of St. John of the Cross The Ascent of Mount Carmel translated from Spanish by S. Gresvi, as well as translation from English (by Y. Shedzko) of The Four Loves by C.S. Lewis (section IV) (p. 7-15).

We publish an interview of fr. K. Sroka with Cardinal Z. Grocholewski, prefect emeritus of the Vatican Congregation for Catholic Education, Catholic Education in Religiously Diverse Societies (p. 16-19).

A. Valchuk in the article The Role of the Spanish Jesuits in the Development of Education in the Grand Duchy of Lithuania in the 16th-17th centuries talks about the great contribution of representatives of the Society of Jesus to the education (p. 20-22).

In the article The Cavalier of the Golden Spur by historian A. Shpunt you will read about fr. Franciszek Paprocki SJ (p. 23-25).

Restorer I. Surmacheuski offers the readers an interesting memoir titled A Miracle Will Be Tomorrow... (p. 26-31).

In column Poetry you will find poems by V. Zujonak and A. Danilchyk (p. 32-35).

M. Skobla in his essay Gossamer Which Will not Break tells the readers about his meetings with prominent Belarusian poet G. Buraukin, author of the famous Lullaby, which you can still hear on the Belarusian TV and radio (p. 36-39).

In an interview titled The Sore Love writer I. Zharnasiek talks with A. Bubala, a local historian, poet, compiler of the book Memory. Verhnedzvinsk District (p. 40-45).

Archivist A. Shvyrou in his article With Faith in Their Hearts writes about the history of the Church in Mogilev region (p. 46-48).

Father E. Daugilovich in the article Where There Is My Parish, There Is My Homeland talks about his priestly vocation, mentions the significant persons of the Church who were side by side on the difficult path of his service (p. 49-53).

The famous folklorist U. Vasilevich offers the readers an excerpt from the book of one of the famous representatives of the noble family K. Tyszkiewicz The Vilia and Its Banks (p. 54-63).

K. Kachargo dedicates her article to the person of Vincent Valadkovich, companion of E. Vajnilovicz, an investor of Minsk Red Church (p. 64-67).

Y. Shedzko offers her translation of article Love for Life by father T. Guy OP, in which the author reflects on the eternal Christian values (p. 68-71).

RESÜMEE

Die neue Nummer der Vierteljahreszeitschrift Unser Glaube beginnt mit Texten, in denen die Leserinnen und Leser noch einmal aufgefordert werden, über die Barmherzigkeit nachzudenken: Es sind Überlegungen des Vaters A. Schustak OP mit dem Titel Mehr wagen und der Essay von W. Bujwal mit dem Titel Die Gestalt des guten Samariters aus der Sicht der Kunst (S. 2-6).

Fortgesetzt werden die Veröffentlichung des ersten Buches (Aktive Nacht der Sinne) des Traktates Aufstieg auf den Berg Karmel des heiligen Johannes vom Kreuz in der Übersetzung aus dem Spanischen von S. Greswi und die Übersetzung des Werkes Vier Arten der Liebe von C. S. Lewis (Abschnitt IV) aus dem Englischen von J. Schedsjko (S. 7-15).

Im Interview Katholische Bildung in Gesellschaften mit verschiedenen Religionen wird den Leserinnen und Lesern das Gespräch zwischen dem Priester K. Sroka und dem Kardinal Z. Grocholewski, dem Präfekten der Kongregation für das Katholische Bildungswesen in Vatikan, präsentiert (S. 16-19).

A. Waltschuk reflektiert im Artikel Die Rolle der spanischen Jesuiten in der Entwicklung der Bildung auf dem Territorium des Großfürstentums Litauen im XVI. und XVII. Jahrhundert über den großen Beitrag der Vertreter der Gesellschaft Jesu zur Bildung (S. 20-22).

Der Person des Paters F. Paprocki SJ ist der Artikel Der Kavalier der Goldenen Spore des Historikers A. Spunt gewidmet (S. 23-25).

Der Restaurator I. Surmatscheuski veröffentlich seine interessanten Memoiren mit dem Titel Morgen wird ein Wunder geschehen(S. 26-31).

In der Rubrik Poesie finden sich Gedichte von W. Sujonak und A. Daniltschyk (S. 32-35).

M. Skobla erinnert sich im Essay Der Spinnfaden, der nicht reißen wird an seine Treffen mit dem hervorragenden belarussischen Poeten G. Buraukin, dem Autor des berühmten Wiegenliedes Kalychanka, das bis heute im belarussischen Fernsehen und Rundfunk ertönt (S. 36-39).

Im Interview mit dem Titel Schmerzvolle Liebe spricht die Schriftstellerin I. Sharnasek mit dem Landeskundigen und Poeten A. Bubal, der das Buch Andenken. Rajon Werchnjaja Dwina verfasst hat (S. 40-45).

Der Archivar A. Schwyrou schreibt im Artikel Mit Glauben im Herzen über die Geschichte der Katholischen Kirche im Gebiet Mogiljow (S. 46-48).

Im Artikel Wo meine Gemeinde ist, da ist meine Heimat reflektiert der Priester E. Daugilowitsch über seine Berufung als Priester und erinnert sich an die bedeutenden Persönlichkeiten der Katholischen Kirche, die auf dem nicht einfachen Weg des Dienens für ihn da waren (S. 49-53).

Der bekannte Volkskundler U. Wasilewitsch präsentiert den Leserinnen und Lesern einen Auszug aus dem Buch Die Wilija und deren Ufer von K. Tyschkewitsch, einem der berühmtesten Vertreter dieses Adelsgeschlechtes, in eigener Übersetzung (S. 54-63).

Der Artikel von K. Katschargo befasst sich mit Winzent Waladkowitsch, der ein Mitstreiter von E. Wajnilowitsch war, dem Fundator der Roten katholischen Kirche in Minsk (S. 64-67).

J. Schedsjko präsentiert ihre Übersetzung des Artikels von Pater T. Gaj OP Die Liebe für das ganze Leben, in dem der Autor über die ewigen christlichen Werte reflektiert (S. 68-71).

PODSUMOWANIE

Nowy numer kwartalnika Nasza wiara rozpoczynamy materiałami, w których proponujemy Czytelnikom, aby jeszcze raz zastanowili się nad pojęciem miłosierdzia: rozważanie o. A. Szustaka OP Jestem gotowy na więcej i esej W. Bujwała Obraz dobrego Samarytanina w interpretacji artystycznej (s. 2-6).

Kontynuujemy publikację pierwszej księgi (Noc czynna zmysłów) traktatu św. Jana od Krzyża Droga na Górę Karmel w tłumaczeniu z języka hiszpańskiego S. Hreswi oraz przekład z języka angielskiego (J. Szedźko) pracy C.S. Lewisa Cztery miłości (rozdział IV) (s. 6-15).

W wywiadzie Katolicka edukacja w religijnie niejednorodnych społeczeństwach proponujemy Czytelnikom rozmowę ks. K. Sroki z kardynałem Z. Grocholewskim prefektem watykańskiej Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej (19992015) (s. 16-19).

A. Walczuk w artykule Rola hiszpańskich jezuitów w rozwoju edukacji na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVII w. prowadzi rozważanie o wielkim wkładzie w edukację przedstawicieli Towarzystwa Jezusowego (s. 20-22).

Osobie o. Franciszka Paprockiego SJ poświęcony został artykuł historyka A. Szpunta Kawaler Złotej Ostrogi (s. 23-25).

Restaurator I. Surmaczewski proponuje czytelnikom swój ciekawy pamiętnik pod tytułem Jutro będzie cud (s. 26-31).

W kolumnie Poezja prezentujemy wiersze W. Zujonka i A. Danilczyk (s. 32-35).

M. Skobła w eseju Pajęczynka, która się nie porwie wspomina swoje spotkania z wybitnym białoruskim poetom H. Burawkinym, autorem słynnej Kołysanki, która do dziś rozbrzmiewa w białoruskiej telewizji i radiu (s. 36-39).

W wywiadzie pod tytułem Obolała miłość pisarka I. Żarnasiek rozmawia z A. Bubałam krajoznawcą, poetą, autorem książki Pamięć. Wierchniadźwiński rejon (s. 40-45).

Archiwista A. Szwyrow w artykule Z wiarą z sercach pisze o historii Kościoła na Mohylewszczyźnie (s. 46-48).

Ks. E. Dowgiłowicz w artykule Gdzie moja parafia, tam jest mój dom snuje rozważania o swoim powołaniu kapłańskim i wspomina znaczące osoby Kościoła, które towarzyszyły mu na drodze jego posługi (s. 49-53).

Znany folklorysta U. Wasilewicz proponuje czytelnikom fragment z książki jednego z najsławniejszych przedstawicieli szlacheckiego rodu K. Tyszkiewicza Wilija i jej brzegi (tłumaczenie własne) (s. 54-63).

Osobie Wincenta Wołodkowica, sprzymierzeńca fundatora mińskiego Czerwonego kościoła E. Wojniłowicza, poświęcony jest artykuł przygotowany przez K. Kaczarho (s. 64-67).

J. Szedźko prezentuje własny przekład artykułu o. T. Gaja OP Miłość na całe życie, w którym autor rozważa o odwiecznych chrześcijańskich wartościach (s. 68-71).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY