Home Help
1(79)/2017
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

We open the new issue of the quarterly magazine Our Faith with the excerpts from the book Benedict XVI. The Final Conversations with Peter Seewald (2016), translated from German by I. Burak (p. 27).

We continue to publish translation of the treatise of St. John of the Cross The Ascent of Mount Carmel (translated from Spanish by S. Gresvi), as well as translation from English (by Y. Shedzko) of The Four Loves by C.S. Lewis (Section V) (p. 815).

Teacher of Sacred Scripture, Doctor of Biblical Studies M. Pashuk offers the readers article Just Enoch, which tells about one of the most interesting figures of the Bible (p. 1619).

Article Father Adam Stankievich as a Follower of Francis Skaryna Case by Candidate of philological science I. Bagdanovich is dedicated to the 500th anniversary of Belarusian book printing and the 125th anniversary of the birth of. A. Stankievich. Here you will also find an excerpt from the article Doctor Francis Skaryna Is the First Belarusian Printer (15251925) by A. Stankievich. Article Literary Heritage of St. Paul in the Publications of Francis Skaryna by Master of Philology A. Akushevich is dedicated to the anniversary of book-printing (p. 2030).

In essay To See The Last Supperby A. Dworakowski (translated from Polish by S. Rutkowska) you will read about one of the most famous works of Leonardo da Vinci (p. 3133).

Restorer A. Shpunt in his article NDF-2207 talks about the last painting by artist Jan Damel, returned to life in the restoration workshops of the National Art Museum (p. 3437).

We propose an interview How Do I Know that this Is the Voice of God?of A. Sasnouskaya with Paweł Krupa OP, the director of Tomistic Institute in Warsaw (translated from Polish by J. Shedzko) (p. 3841).

Historian A. Shpunt in his article Sarmatian Milton acquaints the readers with the life and work of J. Baka SJ (p. 4245).

In the column Poetry we place the poems by I. Snarskaya, V. Maksimovich and Lene Meyer-Skumanz (translated from German by J. Semjonowa-Herzog) (p. 4651).

Literary critic A. Brusievich in the article The Way to Love talks about Selected Works (2016) by D. Bichel. M.Skobla in his article Golden Hill of Iryna Bagdanovich writes about the new book of known scholar of literature I. Bagdanovich (p. 5258).

Interview of Z. Romanowsky with Hollywood screenwriter B. Nicolosi Christians in Hollywood. Christians in Art (translated from English by J. Shedzko) is dedicated to Christian themes in art (p. 5963).

Article by L. Kaminskaya Lets Work, Brothers! is dedicated to the 135th anniversary of the first Peoples Artist of Belarus U. Galubok, who became a victim of Stalins repressions (p. 6467).

Doctor of Art T. Gabrus in her article The Light of Beauty introduces the album The Traditional Belarusian Costume (2016), prepared for printing by M. Vinnikava and P. Bogdan (p. 6869).

Famous Belarusian poetess D. Bichel offers the readers her new essay All in a Word..., where she reflects on the importance of word and native language (p. 7071).

RESÜMEE

Die neue Nummer der Vierteljahreszeitschrift Nasa vera (Unser Glaube) beginnt mit Auszügen aus dem Buch Benedikt XVI. Letzte Gespräche mit Peter Seewald (2016, aus dem Deutschen von I. Burak) (S. 27).

Fortgesetzt wird die Publikation der Übersetzung des Traktates Aufstieg auf den Berg Karmel des heiligen Johannes vom Kreuz (aus dem Spanischen von S. Greswi) und des Buches Vier Arten der Liebe von C. S. Lewis (Abschnitt V, aus dem Englischen von J. Schedsjko) (S. 815).

Die Dozentin der Heiligen Schrift und Doktorin der Bibelwissenschaft M. Paschuk berichtet den Leserinnen und Lesern in ihrem Artikel Der gerechte Henoch über eine der interessantesten biblischen Gestalten (S. 1619).

Dem 500. Jahrestag des belarussischen Buchdruckes und dem 125. Geburtstag des Priesters A. Stankewitsch gewidmet ist der Artikel Priester Adam Stankewitsch als Fortsetzer der Sache von Franzischak Skaryna von I. Bagdanowitsch, Kandidatin der philologischen Wissenschaften. Hier wird auch ein Auszug aus dem Artikel Doktor Franzischak Skaryna der erste belarussische Buchdrucker (15251925) des Priesters A. Stankewitsch veröffentlicht. An das Jubiläum des Buchdruckes erinnert auch der Artikel Literarisches Erbe des Apostels Paulus in den Ausgaben von Franzysk Skaryna von A. Akuschewitsch, Magister der Theologie (S. 2030).

Über eines der bekanntesten Werke von Leonardo da Vinci wird im Essay Das letzte Abendmahl sehen von A. Dworakowski (aus dem Polnischen von S. Rutkowska) berichtet (S. 3133).

Im Artikel NDF-2207 erzählt der Restaurator A. Spunt spannend über das letzte Bild, das von dem Maler J. Damel gemalt wurde und das in den Restaurierungswerkstätten des Nationalen Kunstmuseums zu neuem Leben erweckt wurde (S. 3437).

Im Interview Woher kann ich wissen, dass das Gottes Stimme ist? können die Leserinnen und Leser das Gespräch von A. Sasnouskaja mit Pawel Krup OP, dem Direktor des Thomistischen Institutes in Warschau, (aus dem Polnischen von J. Schedsjko) nachlesen (S. 3841).

Der Historiker A. Spunt macht die Leserinnen und Leser im Artikel Ein sarmatischer Milton mit dem Leben und Werk des Priesters J. Baki SJ bekannt (S. 4245).

Die Rubrik Poesie enthält Gedichte von I. Snarskaja, W. Maksimowitsch und Lene Mayer-Skumanz (aus dem Deutschen von J. Semjonowa-Herzog) (S. 4651).

Über das Buch Ausgewählte Werke (2016) von D. Bitschel berichtet die Literaturwissenschaftlerin A. Brussewitsch im Artikel Wege zur Liebe. Über das neue Buch der bekannten Literaturforscherin I. Bagdanowitsch schreibt M. Skobla im Artikel Solotaja Gorka von Iryna Bagdanowitsch (S. 5258).

Die christliche Thematik in der Kunst wird im Interview Christen in Hollywood. Christen in der Kunst von Z. Romanowsky mit B. Nicolosi, einem Drehbuchautor aus Hollywood, behandelt (aus dem Englischen von J. Schedsjko) (S. 5963).

Anlässlich des 135. Geburtstags des ersten Volksartisten von Belarus U. Galubka, der zum Opfer der stalinistischen Repressalien wurde, wird der Artikel Wollen wir arbeiten, Brüder ! von L. Kaminskaja veröffentlicht (S. 6467).

Die Doktorin der Kunst T. Gabrusj macht die Leserinnen und Leser im Artikel Das Licht der Schönheit mit dem Bildband Traditionelle belarussische Trachtenkleidung (2016) bekannt, das von M. Winnikawa und P. Bogdan zum Druck vorbereitet wurde (S. 6869).

D. Bitschel, die bekannte belarussische Poetin, präsentiert den Leserinnen und Lesern ihren neuen Essay Alles ist im Wort, in dem sie über die Wichtigkeit des Wortes und der Muttersprache reflektiert (S. 7071).

PODSUMOWANIE

Najnowszy numer kwartalnika Nasza wiara rozpoczyna się zbiorem fragmentów z książki Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy z Peterem Seewaldem (2016, tłum. z języka niemieckiego I. Burak) (s. 27).

Kontynuujemy publikację traktatu św. Jana od Krzyża Droga na Górę Karmel (tłum. z języka hiszpańskiego S. Hreswi) oraz pracy C. S. Lewisa Cztery miłości (rozdział V, tłum. z języka angielskiego J. Szedźko) (s. 815).

Wykładowca Pisma Świętego, doktor biblistyki M. Paszuk proponuje uwadze czytelników artykuł Sprawiedliwy Henoch, w którym opowiada się o jednej z najciekawszych postaci Biblii (s. 1619).

Z okazji 500-lecia białoruskiego druku oraz 125-tej rocznicy z dnia urodzin ks. A. Stankiewicza został umieszczony artykuł kandydata nauk filologicznych I. Bahdanowicz Ksiądz Adam Stankiewicz jako zwolennik sprawy Franciszka Skaryny. Drukujemy także fragment z artykułu ks. A. Stankiewicza Doktor Franciszek Skaryna perwszy drukarz białoruski (15251925). Jubileuszu druku poświęcony jest również artykuł magistra filologii A. Akuszewicza Dziedzictwo literackie apostoła Pawła w wydaniach Franciszka Skaryny (s. 2030).

O jednym z najznakomitszych utworów Leonardo da Vinci opowiada się w eseju A. Dworakowskiego Zobaczyć Ostatnią Wieczerzę (tłum. z języka polskiego S. Rutkowskiej) (s. 3133).

Restaurator A. Szpunt w artykule NDF-2207 ciekawie opowiada o ostatnim obrazie malarza J. Damela, powróconym do życia w pracowniach konserwatorskich Narodowego Muzeum Sztuki Białorusi (s. 3437).

W wywiadzie Skąd mam wiedzieć, że to głos Boga? czytelnikom proponuje się rozmowa A. Sosnowskiej z dyrektorem Instytutu Tomistycznego w Warszawie o. Pawłem Krupą OP (tłum. z języka polskiego J. Szedźko) (s. 3841).

Historyk A. Szpunt w artykule Sarmacki Milton zaznajamia czytelników z życiem i twórczością ks. J. Baki SJ (s. 4245).

W rubryce Poezja zostały umieszczone wiersze I. Snarskiej, W. Maksymowicza i Lene Mayer-Skumanz (tłum. z języka niemieckiego J. Semjonowa-Herzog) (s. 4651).

O Utworach wybranych (2016) D. Biczel opowiada literaturoznawca A. Brusiewicz w artykule Droga do miłości. O nowej książce znanej badaczki literatury I. Bahdanowicz pisze M. Skobla w artykule Złota Górka Iryny Bahdanowicz (s. 5258).

Tematyce chrześcijańskiej w sztuce poświęcona jest rozmowa Z. Romanowski ze scenarzystą hollywoodzkim B. Nicolosi Chrześcijanie w Hollywoodzie. Chrześcijanie w sztuce (tłum. z języka angielskiego J. Szedźko) (s. 5963).

Z okazji 135-tej rocznicy z dnia urodzin pierwszego artysty ludowego Białorusi U. Hałubka, który stał się ofiarą represji stalinowskich, drukuje się artykuł Ł. Kamińskiej Pracujmy, bracia!.. (s. 6467).

Doktor historii sztuki T. Habruś w artykule Światłość piękności zaznajamia czytelników z albumem Tradycyjny strój białoruski (2016), przygotowanym do druku przez M. Winnikową i P. Bohdan (s. 6869).

Znana białoruska poetka D. Biczel proponuje uwadze czytelników swój nowy esej Wszystko w słowie, w którym rozważa o ważności słowa i języka ojczystego (s. 7071).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY