Home Help
3(81)/2017
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS CONTENTS

We open the new issue of the quarterly magazine Our Faith with the cycle of materials dedicated to the 500th anniversary of Belarusian book printing: articles by A. Zhlutka Francysk Skaryna: Life for the Sake of the Word, Y. Lauryk The Manifestation of the Franciscan Spirituality in Akathist of Skaryna, M. Kupava Portrait of Francysk Skaryna, K. Laurynenka Sources of Inspiration and a fragment of the poem Bees Protect Their Hives by V. Zhukovich (p. 220).

We continue to publish translation of the treatise of St. John of the Cross The Ascent of Mount Carmel (translated from Spanish by S. Gresvi) as well as translation from English (by Y. Shedzko) of The Four Loves by C.S. Lewis (Section V) (p. 2129).

In memory of the former parish priest of Minsk archcathedral father Jan Szutkiewicz we publish materials by deacon M. Grakau Priest of the Renaissance, K. Lialko Moments of Life in Photos and Memories, A. Shpunt He Was a Romantic..., as well as verse by D. Bichel Instead of White Peonies on the New-made Grave of Father Jan Szutkiewicz (p. 3037).

Literary critic I. Bagdanovich in her essay Klyushchany of Kazimir Svajak tells the readers about the church in Klyushchany, which was burned down in June this year. Here we also place her verse Church in Klyushchany (p. 3839).

To the 135th anniversary of the birth of Peoples poet of Belarus Yanka Kupala we print article by A. Valchuk Family Traditions of Education as a Factor in the Formation of the Christian Worldview of Yanka Kupala (p. 4041).

To the 100th anniversary of the birth of the Peoples writer of Belarus Yanka Bryl we present article by L. Kaminskaya I Will Call Only Light.... Here you can also read the verse by D. Bichel Bright Memories of Yanka Bryl (p. 4245).

In column Poetry we publish poems by V. Maksimovich (p. 4647).

Literary critic and poetess A. Danilchyk offers to the readers her translation of poems by Italian poet Aldo Onorati (p. 4850).

Historian A. Shpunt in his article Lithuanian Aristide introduces one of the esteemed representatives of Belarusian gentry Y. Belapiatrovich (p. 5153).

To the 140th anniversary of the birth of famous folklorist A. Grynevich we print article by Y. Grynevich A Song Is the Soul of People (p. 5455).

Musicologist S. Nemagay in her article Organ Reflections of Stanislaw Moniuszko tells the readers about the work of the famous composer (p. 5662).

Doctor of Arts T. Gabrus in her article Beauty in Simplicity continues the talk about wooden churches in Belarus (p. 6366).

Well-known researcher of literature, poet M. Skobla in his article Encyclopaedia of Sapieha. Look from Dziarechyn presents a new book History of the Sapieha Family: Biographies, Estates, Funds (2017) (p. 6771).

RESÜMEE

Die neue Ausgabe der Vierteljahreszeitschrift Nasa vera (Unser Glaube) beginnt mit einer Reihe von Beiträgen, die dem 500. Jahrestag des belarussischen Buchdruckes gewidmet sind. Es handelt sich um folgende Artikel: Franzysk Skaryna: Leben für das Wort von A. Shlutka, Ausdruck der Spiritualität der Franziskaner in den Akathisten von F. Skaryna von J. Lauryk, Das Porträt von Franzysk Skaryna von M. Kupawa, Quellen der Inspiration von K. Laurynenka sowie Fragmente aus dem Poem Bienen verteidigen ihre Bienenstöcke von W. Shukowitsch (S. 220).

Fortgesetzt wird die Publikation der Übersetzung des Traktates des heiligen Johannes vom Kreuz Aufstieg auf den Berg Karmel (aus dem Spanischen von S. Greswi) und der Übersetzung des Buches Vier Arten der Liebe von C. S. Lewis (Abschnitt V, aus dem Englischen von J. Schedsjko) (S. 2129).

Dem Andenken an den Priester Jan Schutkewitsch, den ehemaligen Vorsteher der Minsker Erzkathedrale, sind folgende Beiträge gewidmet: Der Priester der Renaissance des Diakons M. Grakau, Augenblicke des Lebens auf Bildern und in Erinnerungen von K. Lialko, Er war ein Romantiker von A. Spunt sowie das Gedicht Statt weißer Pfingstrosen auf das frische Grab des Priesters Jan Schutkewitsch von D. Bischel (S. 3037).

Die Literaturwissenschaftlerin I. Bagdanowitsch berichtet im Essay Das Kljuschtschany von Kasimir Swajak von der katholischen Kirche in Kljuschtschany, die im Juni des laufenden Jahres abgebrannt ist. Abgedruckt ist auch ihr Gedicht Die katholische Kirche in Kljuschtschany (S. 3839).

Anlässlich des 135. Geburtstags des Volksdichters von Belarus Janka Kupala wird der Artikel Erziehungstraditionen innerhalb der Familie als Faktor für die Bildung der christlichen Weltanschauung von Janka Kupala von A. Waltschuk veröffentlicht (S. 4041).

Dem 100. Geburtstag des Volksschriftstellers von Belarus Janka Bryl ist der Artikel Ich rufe nur das Helle ins Gedächtnis von L. Kaminskaja gewidmet. Hier findet sich das Gedicht Die helle Erinnerung an Janka Bryl von D. Bitschel (S. 4245).

Die Rubrik Poesie enthält Gedichte von W. Maksimowitsch (S. 4647).

Die Literaturwissenschaftlerin und Poetin A. Daniltschyk stellt den Leserinnen und Lesern ihre Übersetzungen der Gedichte des italienischen Poeten Aldo Onorati vor (S. 4850).

Der Geschichtswissenschaftler A. Spunt berichtet im Artikel Der litauische Aristeides über J. Belapjatrowitsch, einen der würdigsten Vertreter des belarussischen Adels (S. 5153).

Anlässlich des 140. Geburtstages des bekannten Volkskundlers A. Grynewitsch wird der Artikel Das Lied ist die Seele des Volkes von J. Grynewitsch veröffentlicht (S. 5455).

Die Musikwissenschaftlerin S. Nemagaj äußert im Artikel Orgelreflexionen von Stanislaw Manjuschka interessante Überlegungen zum Schaffen des berühmten Komponisten (S. 5662).

Die Doktorin der Kunstwissenschaft T. Gabrusj setzt in ihrem Artikel Die Schönheit in der Einfachheit das Gespräch über hölzerne Heiligtümer von Belarus fort (S. 6366).

M. Skobla, ein bekannter Literaturforscher, berichtet im Artikel Sapegas Lexikon Blick aus Dsjaretschyna vom neuen Buch Die Geschichte der Sapegas: Lebensbeschreibungen, Güter, Stiftungen (2017) (S. 6771).

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer kwartalnika Nasza wiara rozpoczyna się cykłem publikacji poświęconych 500-leciu drukarstwa białoruskiego. Zamieszczone są artykuły A. Żłutki Franciszek Skaryna życie dla Słowa, J. Łauryka Przejaw duchowości franciszkańskiej w akatystach Skaryny, M. Kupawy Portret Franciszka Skaryny, K. Łaurynienki Źródło natchnienia i fragmenty poematu W. Żukowicza Pszczoły bronią ule swoje (s. 220).

Kontynuujemy publikację traktatu św. Jana od Krzyża Droga na Górę Karmel (tłum. z języka hiszpańskiego S. Hreswi) oraz pracy C. S. Lewisa Cztery miłości (rozdział V, tłum. z języka angielskiegomJ. Szedźko) (s. 2129).

Pamięci pierwszego po wojnie proboszcza archikatedry mińskiej ks. Jana Szutkiewicza zostały poświęcone publikacje diakona M. Hrakawa Kapłan epoki odrodzenia, K. Lalko Momenty życia w zdjęciach i wspomnieniach, A. Szpunta Był romantykiem i wiersz D. Biczel Zamiast białych piwonii... (s. 3037).

Literaturoznawca I. Bahdanowicz w eseju Kluszczany Kazimira Swajaka pisze o kościele w Kluszczanach, który spłonął w czerwcu tego roku, tutaj też został umieszczony wiersz autorki p.t. Kościół w Kluszczanach (s. 3839).

Z okazji 135-lecia z dnia urodzin narodowego poety Białorusi Janki Kupały drukuje się art. A. Walczuk Wychowawcze tradycje rodzinne jako czynnik kształtowania chrześcijańskiego światopoglądu Janki Kupały (s. 4041).

100-leciu z dnia urodzin narodowego pisarza Białorusi Janki Bryla poświęcony został art. L. Kamińskiej Tylko co dobre zawołam. Tutaj również umieszczony został wiersz D. Biczel Jasne wspomnienie o Janku Brylu (s. 4245).

W rubryce Poezja umieszczone zostały wiersze W. Maksymowicza (s. 4647).

Literaturoznawca i poetka A. Danilczyk proponuje czytelnikom swoje tłumaczenie wierszy włoskiego poety Aldo Onorati (s. 4850).

Historyk A. Szpunt w art. Litewski Arystydes pisze o jednym z najdostojniejszych przedstawicieli białoruskiej szlachty J. Białopiotrowiczu (s. 5153).

Z okazji 140-lecia z dnia urodzin znanego folklorysty A. Hryniewicza drukuje się art. J. Hryniewicz Pieśń duszą narodu (s. 5455).

Muzykolog S. Niemahaj w art. Refleksje organowe Stanisława Moniuszki w sposób ciekawy rozważa o twórczości znanego kompozytora (s. 5662).

Doktor historii sztuki T. Habruś w swoim art. Piękno w prostocie kontynuuje opowiadanie o drewnianych świątyniach Białorusi (s. 6366).

Znany badacz literatury, poeta M. Skobła w art. Encyklopedia Sapiehowska spojrzenie z Dereczyna opowiada o nowej książce Historia Sapiehów: życiorysy, majątki, fundacje (2017) (s. 6771).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY