Home Help
4(82)/2017
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS CONTENTS

We open the new issue of the quarterly magazine Our Faith with the article by deacon M. Grakau For the Goodness of Beloved Continent, in which the author tells the readers of a significant event in the history of the Church in Belarus Plenary Assembly of the Council of European Bishops Conferences, which was held in Minsk from September 28 to October 1 (p. 23).

Articles by A. Zhlutka Francysk Skaryna: Life for the Sake of the Word and by Y. Malinouski A Person at a Crossroads: the Psychological Reflection of a Belarusian on the background of Frantishak are dedicated to the 500th anniversary of Belarusian book printing and to the great first printer (p. 419).

M. Pashuk in her article Belarusian Translation of the Scriptures in 19262017 reflects on peculiarities of Bible translation (p. 2024).

We continue to publish translation of the treatise of St. John of the Cross The Ascent of Mount Carmel (translated from Spanish by S. Gresvi) (p. 2529).

The article My Mercy with These Icons... by well-known restorer A. Shpunt is dedicated to the 300th anniversary of the coronation of the icon of Our Lady of Częstochowa (p. 3032).

Literary critic Y. Yanushkevich in his article Salesian is a Son of a Blacksmith writes about father Y. Takarski (p. 3337).

We publish article Religious Motives in the Book of Yakub Kolas Songs of Sorrow by A. Trafimchyk dedicated to the 135th anniversary of the birth of the national poet of Belarus Yakub Kolas (p. 3841).

K. Lalko offers to the readers the interview with D. Bichel Belarus Has Hugged Me, Captivated, Hold Me... on the occasion of the anniversary of the famous Belarusian poetess. We also publish the essay by D. Bichel In the Arms of Clouds and Trees (p. 4251).

Literary critic I. Bagdanovich in her article The Adventures of the Magnificent Hairpin Countess Gabriela acquaints the readers with the work of Polish writer of the 19th century Gabriela Puzyna and offers her own translation of the story Hairpin from 1730 (p. 5258).

Article by V. Galubovich Wait, Stay... is dedicated to the anniversary of the famous Belarusian writer A. Vasilevich (p. 5961).

In rubric Poetry we place the poems by A. Danilchyk and the famous Polish poet L. Staff translated by Stiapan Siargei (p. 6265).

Translator J. SemjonowaHerzog offers to the readers the narrative Clement II Is the Pope from Hornburg by G. O. Kott (translated from German) (p. 6669).

Artist Y. Piskun dedicated his essay to the memory of an outstanding researcher of the Belarusian icon painting, art crictic A. Yarashevich (p. 7072).

A resident of Vitebsk L. Syrbu in her memoirs What Is Your Shell Made of, Turtle? tells the readers of the dramatic fate of her relatives mother, grandmother and grandfather, who became a victim of Stalins repressions (p. 7375).

Doctor of Arts T. Gabrus in her article Beauty in Simplicity continues the talk about the wooden churches in Belarus (p. 7679).

RESÜMEE

Die neue Ausgabe der Vierteljahreszeitschrift Nasa vera (Unser Glaube) beginnt mit dem Artikel Um des geliebten Kontinents willen des Diakons M. Grakau, in dem er von einem bedeutenden Ereignis in der Geschichte der Katholischen Kirche in Belarus berichtet, und zwar von der Tätigkeit des Rates der europäischen Bischofskonferenzen. Dessen Sitzung fand vom 28. September bis zum 1. Oktober in Minsk statt (S. 23).

Dem 500. Jahrestag des belarussischen Buchdrucks und der Persönlichkeit des großen ersten Druckers sind der Artikel Frankzysk Skaryna: Leben um des Wortes willen von A. Shlutka und der Artikel Am Scheideweg: psychologische Reflexion eines Belarussen im Kontext von Franzischaks Persönlichkeit von J. Malinouski gewidmet (S. 419).

Über die Besonderheiten der Bibelübersetzungen reflektiert M. Paschuk im Artikel Belarussische Übersetzungen der Heiligen Schrift von 1926 bis 2017 (S. 2024).

Fortgesetzt wird die Veröffentlichung der Übersetzung des Traktates Aufstieg auf den Berg Karmel des Heiligen Johannes vom Kreuz (aus dem Spanischen von S. Greswi) (S. 2529).

Zum 300. Jahrestag der Krönung der Ikone der Gottesmutter von Tschenstochau erscheint der Artikel Meine Barmherzigkeit mit diesen Ikonen des bekannten Restaurators A. Spunt (S. 3032).

Die Literaturwissenschaftlerin J. Januschkewitsch schreibt im Artikel Salesianer Sohn eines Schmiedes über den Priester J. Takarski (S. 3337).

Anlässlich des 135. Geburtstags von Jakub Kolas, dem Volkspoeten von Belarus, wird A. Trafimtschyks Artikel Religiöse Motive im Buch Klagelieder von Jakub Kolas veröffentlicht (S. 3841).

K. Lialko präsentiert den Leserinnen und Lesern ihr Interview mit D. Bitschel Umarmt hat mich Belarus, gefesselt, hält mich zum Jubiläum der bekannten belarussischen Poetin. An dieser Stelle ist auch das Essay In Umarmung von Wolken und Bäumen von D. Bitschel abgedruckt (S. 4251).

Die Literaturwissenschaftlerin I. Bagdanowitsch macht im Artikel Die Abenteuer des zauberhaften Nädelchen der Gräfin Gabriela die Leserinnen und Leser mit dem Schaffen von Gabriela Puzynina, einer polnischsprachigen Schriftstellerin aus dem XIX. Jahrhundert, bekannt. Dazu gehört ihre Übersetzung von Puzyninas Erzählung Das Nädelchen aus dem Jahr 1730 (S. 5258).

Dem Jubiläum der bekannten belarussischen Schriftstellerin A. Wassilewitsch ist der Artikel Warte, verweile hier von W. Galubowitsch gewidmet (S. 5961).

Die Rubrik Poesie enthält Gedichte von A. Daniltschyk sowie Gedichte des bekannten polnischen Poeten L. Staf in der Übersetzung von Szjapan Sjarhej (S. 6265).

Die Übersetzerin J. Semjonowa-Herzog stellt den Leserinnen und Lesern die Erzählung Clemens II. Papst aus Hornburg von G. O. Kott vor (übersetzt aus dem Deutschen) (S. 6669).

Dem Andenken an A. Jaraschewitsch, einen Literaturwissenschaftler und hervorragenden Forscher im Bereich der belarussischen Ikonenmalerei, ist das Essay des Malers J. Piskun gewidmet (S. 7072).

Die Witebskerin L. Syrbu berichtet in ihren Erinnerungen Woraus ist denn dein Panzer, Schildkröte? über die dramatischen Schicksale ihrer Verwandten ihrer Mutter, ihrer Großmutter und ihres Großvaters, der Opfer stalinistischer Repressalien wurde (S. 7375).

Die Doktorin der Kunstwissenschaft T. Gabrusj setzt im Artikel Schönheit in der Einfachheit ihren Beitrag über hölzerne Heiligtümer von Belarus fort (S. 7679).

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer kwartalnika Nasza wiara rozpoczyna się artykułem diakona M. Hrakawa Dla dobra umiłowanego kontynentu, w którym autor opowiada o ważnym wydarzeniu w dziejach Kościoła na Białorusi pracy Rady Konferencji Episkopatów Europy, której posiedzenie odbyło się w Mińsku 28 września 1 października b. r. (s. 23).

500-leciu drukarstwa białoruskiego i postaci wielkiego drukarza poświęcone zostały art. A. Żłutki Franciszek Skaryna życie dla Słowa i art. J. Malinowskiego Osoba na rozdroży: psychologiczna refleksja Białorusina na tle postaci Franciszka (s. 419).

O cechach charakterystycznych tłumaczeń Biblii rozważa M. Paszuk w art. Białoruskie tłumaczenia Pisma Świętego w okresie 19262017 r. (s. 2024).

Kontynuujemy publikację traktatu św. Jana od Krzyża Droga na Górę Karmel (tłum. z języka hiszpańskiego S. Hreswi) (s. 2529).

300-leciu koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej poświęcony został art. znanego restauratora A. Szpunta Moje miłosierdzie z obrazami tymi (s. 3032).

O księdzu J. Tokarskim pisze literaturoznawca J. Januszkiewicz w art. Salezjanin, syn kowala (s. 3337).

Z okazji 135lecia z dnia urodzin narodowego poety Białorusi Jakuba Kołasa drukuje się art. A. Trafimczyka Motywy religijne w książce Jakuba Kołasa Pieśni żalby (s. 3841).

K. Lalko proponuje uwadze czytelników swój wywiad z D. Biczel Ogarnęła mnie Białoruś, zachwyciła i trzyma z okazji jubileuszu znanej białoruskiej poetki. Tutaj również drukuje się esej D. Biczel W objęciach obłoków i drzew (s. 4251).

Literaturoznawca I. Bahdanowicz w art. Przygody cudownej Szpileczki hrabiny Gabrieli zapoznaje czytelników z twórczością polskojęzycznej pisarki XIX wieku Gabrieli Puzyninej i proponuje własne tłumaczenie jej opowiadania Szpileczka z r. 1730 (s. 5258).

Jubileuszowi znanej białoruskiej pisarki A. Wasilewicz poświęcony został art. W. Hałubowicz Poczekaj, zatrzymaj się (s. 5961).

W rubryce Poezja umieszczone zostały wiersze A. Danilczyk i wiersze znanego polskiego poety L. Staffa w tłumaczeniu Sciapana Siarheja (s. 6265).

Tłumaczka A. Siamionawa-Herzog proponuje uwadze czytelników esej G. O. Cotta Klemens II papież z Hornburgu (s. 6669).

Pamięci wybitnego badacza białoruskiego malarstwa obrazów, znawcy sztuki A. Jaraszewicza poświęcony jest esej malarza J. Piskuna (s. 7072).

Mieszkanka Witebska L. Syrbu we wspomnieniach Z czego jest twój pancerz, żółwiu? opowiada o dramatycznych losach swoich krewnych matki, babci oraz dziadka, który stał się ofiarą represji stalinowskich (s. 7375).

Doktor historii sztuki T. Habruś w art. Piękno w prostocie kontynuuje opowiadanie o drewnianych świątyniach Białorusi (s. 7679).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY