Home Help
2(48)/2009

Ad Fontesۡ ?
& CULTURA

ֲ Ρ

ֲֲ

ʲ,

CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

The article by Valery Buival named Stephan Lochner. Madonna in the rose garden opens this edition of Our Faith. Here the author tells us about one of the masterpieces of the gothic art, which is kept in Cologne since 15th century. (>>)

In column St. Pauls year we publish an extract from the reflections of Romano Guardini Waiting for the Creation, where the famous theologian comments the Epistle of St. Paul to the Romans. (>>)

In column Ad Fontes we continue publishing the translation of a famous work by Thomas a Kempis The Imitation of Christ. (>>)

We continue publishing the translation of The Flowers of St Francis. (>>)

The famous belarusian researcher Adam Maldzis calls your attention to his research To what church did Frantsishak Skaryna belong?, where the author affirms Catholic Church membership of the well-known first printer. (>>)

In column Art and Culture we offer you the article by Piotra Rudkouski OP Christianity as a spiritual basis of belarusian revival. (>>)

To the 1000 year memory of martyrdom of St. Bruno Boniface and the first men tion of the denomination Litva the article by Ales Zhlutka He caried faith to us is dedicated. (>>)

The art historian Aliaksandr Jarashevitsh in his issue Our Lady of Budslau tells us the history of occurrence of the well-known icon in the Nativity of the Most Holy Virgin Maria Church in Braslau. (>>)

In column Poetry we publish some poetry of Vasil Zujonak, Uladzimir Marchel and Ales Chobat. (>>)

The image of a christian woman in the creative work of Uladzislau Syrakomlia that is the article of the literature expert Iryna Bagdanovich who makes an analysis of heritage of the famous poet in christian context and calls the readers attention to her translations of his works from Polish. (>>)

Michal Vyrastkevich in his article Essence, Sense and Value of Labour in Human Life reflects upon labour as an honourable function of a humanbeing provided for him by Gods Providence. (>>)

To celebrate the 80th anniversary of a well-known historian and a member of the editorial board of Our Faith journal Jury Turonak we dedicate an interview For the historical truth by our editor-in-chief Krystyna Lyalko. (>>)

Peoples poet of Belarus Nil Gilevitsh reflects on the subject of the personality and creative works of Uladzimir Konan on the occasion of the 75th anniversary of this outstanding philosopher, the author of numerous researches in the field of literature. (>>)

Arkadz Shpunt, a well-known restorer, in his sketches Waiting for Disclosure tells about difficult but fortunate labour of an artist who prevents saint images from disappearing from the canvas. (>>)

The article by Mihas Scobla Polonaise for the Mounds is dedicated to the personality of famous literature researcher Jasep Janushkevich on the occasion of his anniversary. The author reflects on his new book named The Land of Cenotaphs. (>>)

The Unknown Photo of Father Tatarynovich that is how a little research by the expert in country-specific studies Ruslan Raviaka is named. (>>)

RESÜMEE

Diese Nummer der Zeitschrift beginnt mit dem Artikel von Walery Bujwal Stefan Lochner. Madonna im Rosenhag, wo der Autor über eines der Meisterwerke der gotischen Malerei berichtet, das seit dem XV. Jahrhundert in Köln aufbewahrt wird. (>>)

In der Rubrik Das Jahr des heiligen Apostels Paulus ist ein Auszug aus den Überlegungen Romano Guardini Die Erwartung der Schöpfung veröffentlicht, in dem der bekannte Theologe den Brief des heiligen Apostels Paulus an die Römer kommentiert. (>>)

In der Rubrik Ad fontes ist die Fortsetzung der belarussischen Übersetzung des bekannten Werkes von Thomas von Kempen Nachfolge Christi gedruckt. (>>)

Die Veröffentlichung der Übersetzung des Werkes Die Blümchen des heiligen Franziskus wird fortgesetzt. (>>)

Der bekannte belarussische Forscher Adam Maldzis bietet der Aufmerksamkeit der Leser seine Untersuchung Welche Glaubensbekenntnis hatte denn Franzisk Skaryna?, in der er die katholische Glaubensbekenntnis des berühmten Ersten Druckers Wei?russlands bestätigt. (>>)

In der Rubrik Glaube und Kultur befindet sich der Artikel von Pjotr Rudkouski OP Das Christentum als geistige Grundlage der belarussischen Wiedergeburt. (>>)

Anlässlich des 1000. Jahrestages des Märtyrertums des heiligen Bruno Bonifatius und der ersten Erwähnung der Bezeichnung Litauen wurde der Artikel Er brachte uns den Glauben von Alesj Shlutka vorbereitet. (>>)

Der Kunstwissenschaftler Aljaksandr Jaraschewitsch erzählt im Artikel Die Gottesmutter von Braslaw über die Geschichte der Erscheinung der berühmten Ikone in der Kirche der Geburt der Heiligsten Jungfrau Maria in Braslaw. (>>)

In der Rubrik Poesie sind die Gedichte von Wasyl Sujonak, Uladsimir Marhel und Alesj Tschobat gedruckt. (>>)

Die Figur der christlichen Frau im Schaffen von Uladsimir Syrakomlja heißt der Artikel der Literaturwissenschaftlerin Iryna Bagdanowitsch, die im christlichen Kontext das Erbe des bekannten Poeten analysiert und Übersetzungen seiner Werke aus dem Polnischen dem Leser anbietet. (>>)

Michail Wyrastkewitsch denkt im Artikel Wesen, Sinn und Wert der Arbeit im Leben des Menschen über die Arbeit als ehrenvolle Funktion der Person nach, die im Leben des Menschen von Gottes Vorsehung vorgesehen ist. (>>)

In der Rubrik "Übersetzungen" macht uns I. Bagdanowitsch mit den poetischen Werken des polnischen Poeten, Dramaturgen und Essayisten Zbigniew Herbert bekannt. (>>)

Dem 80. Geburtstag des bekannten Geschichtswissenschaftlers, des Freundes des Redaktionskollegiums Unser Glaube Jury Turonak ist das Interview Um der historischen Wahrheit willen gewidmet, das von der Chefredakteurin der Zeitschrift Kristina Lialko vorbereitet wurde. (>>)

Der Volkspoet von Belarus Nil Gilewitsch denkt über die Person und das Schaffen von Uladsimir Konan anlässlich des 75. Geburtstages des talentierten Philosophen, des Autors von zahlreichen Untersuchungen im Bereich der Literatur. (>>)

Der Restaurator Adkadsj Spunt reflektiert in den Aufzeichnungen In der Erwartung der Offenbarung über die schwere und glückliche Arbeit des Malers, der das Verwischen der heiligen Gestalten verhindert. (>>)

Der Artikel von Michasj Skobla Die Polonäse für Hünengräber ist der Person des bekannten Literaturforschers Jasep Januschkewitsch anlässlich seines Jubiläums gewidmet. In diesem Artikel reflektiert der Autor über das neue Buch des Jubilars Das Land der Kenotaphe. (>>)

Das unbekannte Foto des Priesters Tatarynowitsch heißt die Miniuntersuchung des Heimatkundlers Ruslan Rawjaka. (>>)

PODSUMOWANIE

Ten numer czasopisma NW otwiera artykuł historyka sztuki Waleryja Bujvała Stephan Lochner. Madonna w altanie różanej, w którym autor opowiada o jednym z arcydzieł sztuki gotyckiej, powstałym ok. 1440 w Kolonii. (>>)

W rubryce Rok św. Pawła drukujemy fragment wykładu Listu do Rzymian Oczekiwanie stworzenia wybitnego teologa Romano Guardiniego. (>>)

Rubryka Ad fontes zawiera dalszy ciąg słynnego dzieła Tomasza a Kempis De imitatione Christi (O naśladowaniu Chrystusa). (>>)

Zamieszczony został również kolejny odcinek Kwiatków świętego Franciszka. (>>)

Znany badacz białoruski Adam Maldzis w swoim studium na temat Do jakiej wiary więc należał Franciszek Skaryna? udowadnia że słynny pierwszy drukarz był Katolikiem. (>>)

W rubryce Wiara & kultura drukujemy artykuł dk. Piotra Rudkouskiego OP Chrześcijaństwo jako grunt duchowy odrodzenia białoruskigo. (>>)

Tysiącleciu męczeństwa świętego Brunona Bonifacego oraz pierwszej wzmianki nazwy Litwa poświęcony jest artykuł Alesia Żłutki On niósł nam wiarę. . . . (>>)

Badacz sztuki Alaksandr Jaraszewicz w artykule Matka Boska Brasławska opowiada o cudownym obrazie z sanktuarium Narodzenia NMP w Brasławiu. (>>)

W rubryce Poezja drukujemy wiersze Vasila Zujonka, Uładzimira Marchela i Alesia Czobata. (>>)

W artykule Postać kobiety-chrześcijanki w twórczości Władysława Syrokomli literaturoznawca Iryna Bahdanowicz w kontekście chrześcijańskim analizuje spuściznę literacką znanego poety i proponuje uwadze czytelnika tłumaczenia jego utworów. (>>)

Michał Wyrastkiewicz w swoim artykule Istota, sens a wartość pracy w życiu człowieka podaje kilka refleksji na temat pracy jako zaszczytnej funkcji osoby, przewidzianej przez Boży plan. (>>)

Z okazji 80. rocznicy urodzin członka kolegii redakcyjnej naszego czasopisma Jerzego Turonka polecamy wywiad z tym znanym historykiem, przeprowadzony przez Krystynę Lalko a zatytułowany Dla prawdy dziejów. (>>)

Z okazji 75. rocznicy urodzin Uładzimira Konana, filozofa oraz autora licznych badań z zakresu literatury, o jego osobie i twórczości opowiada ludowy poeta Białorusi Nił Hilewicz. (>>)

Konserwator Arkadź Szpunt w swoich notatkach W oczekiwaniu odkrycia opowiada o niełatwej lecz szczęśliwej pracy malarza, co ratuje przed zniknięciem święte wizerunki. (>>)

Osobie znanego badacza Jazepa Januszkiewicza z okazji jego jubileuszu jest poświęcony artykuł Michasia Skobły Polonez dla wołotówek, w którym autor analizuje ostatnią książkę jubilata Ziemia cenotafów. (>>)

Nieznane zdjęcie księdza Tatarynowicza zatytułował swoje mini studium krajoznawca Rusłan Rawiaka. (>>)


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY