Home Help
2(56)/2011
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

Article by archbishop Claudio Maria Celli, President of the Pontifical Council for Social Communications, Infoethics for the Peace in the World of Globalisation and his speech to the journalists opens this issue of Our Faith. It was read in Minsk during the meeting with the representatives of the secular mass media on13th May 2011.

In column Interview we publish the conversation of German reporter Peter Zeewald, the author of the book Light of the World. Pope, Church, and Signs of the Time with the Catholic News Agency.

Priest Piotra Rudkouski OP in his article Send down Your Holy Spirit and Renew the Face of the Earth reflects on the symbolic events in the life of Catholic Church of thr recent time.

Priest Aliaksiei Jurkajc in his article The Look into the Past with the Thought about the Present writes about the currency of the fundamental principles of social doctrine of the Catholic Church, presented in the encyclic of John Paul II Centessimus annus.

We public the article by Valery Buival Ivan Kramskoi. Christ in the Desert about this masterpiece of the great Russian artist.

We continue to publish The Flowers of St. Fransis translated by Aksana Danilchyk and the translation of The Imitation of Christ by Thomas a Kempis into belarusian language by Dr. Stanislaw Grynkevich.

Arkadz Shpunt in his article The Revelation of the Saint Beauty tells about the exibition organised in the National Art Museum of Belarus dedicated to ten ancient icons brought back to life by Belarusian restorers.

In article The Defensive Wall of Belarus Mihas Skobla itroduces to the readers the book of memoirs by famous historian Jury Turonak Across the Frontier of the Homeland.

Expert in literature Jasep Janushkevich in his article Teh Mirror of the Epoch offers to the readers the selection of letters by the composer Stanislaw Moniuszko which draw picturesque images of Minsk.

Researcher Dzmitry Mirau in the essay Thoughts about the Upbringing of a Person writes about the figure of Belarusian and Polish philosopher and teacher Florian Bochwic.

In the article Respect Responsibility Love scientist Siarhei Kandrychyn reflects upon the currency and importance of the Holy Scripture in the modern life of a person and society.

Researcher from Kiev Katsiaryna Barysionak writes about the book Saint Josaphat Kuntsevych. Documents on beatification... recently published in Ucraine.

In column In memoriam we offer you publications in memory of philosopher Uladzimir Konan and writer Valiantsina Koutun.

In 100th anniversary of Czeslaw Milosz, polish writer awarded with Nobel Prize in Literature we publish the article by Ales Chobat.

Danuta Bichel writes about the exibition of the works of the artist Alieksei Marachkin in Grodna.

Researcher Yury Lauryk in his article Ordo Fratrum Praedicatorum... tells about the activty of dominicans in the world and in Belarus.

RESÜMEE

Diese Ausgabe der Zeitschrift beginnt mit dem Vortrag Infoethik um des Friedens willen in einer globalisierten Gesellschaft des Vorsitzenden des Päpstlichen Medienrates Erzbischof Claudio Maria Celli, der am 13. Mai des laufenden Jahres in Minsk während des Treffens mit weltlichen Massenmedien gehalten wurde, und mit seiner an die Journalisten adressierten Rede.

In der Rubrik Interview findet sich das Gespräch, das für die Katholische Informationsagentur mit dem deutschen Journalisten Peter Seewald, Autor des Buches Benedikt XVI. Licht der Welt: Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit, geführt wurde.

Pater Pjotr Rudkouski reflektiert im Artikel Möge Dein Geist kommen und das Antlitz dieser Erde erneuern! über die wichtigsten Ereignisse im Leben der Katholischen Kirche in letzter Zeit.

Priester Aljaksej Jurkajzj schreibt im Artikel Ein Blick in die Vergangenheit mit dem Gedanken an die Gegenwart über die Aktualität der fundamentalen Prinzipien der sozialen Lehre der Katholischen Kirche, die in der Enzyklika von Johannes Paul II. Centesimus annus enthalten sind.

In der Publikation von Waleryj Bujwal Iwan Kramskoi. Christus in der Wüste wird über das Meisterwerk des großen russischen Malers erzählt.

Fortgesetzt wird die Veröffentlichung der Übersetzung von Aksana Daniltschyk Die Blümchen des heiligen Franziskus und der Übersetzung des Buches von Thomas von Kempen Nachfolge Christi, die von Stanislau Grynkewitsch ausgeführt wurde.

Arkadzj Spunt erzählt im Artikel Entdeckung der heiligen Schönheit über die im Nationalen Kunstmuseum von Belarus eröffnete Ausstellung von zehn altertümlichen Ikonen, die von belarussischen Restauratoren wieder ins Leben gerufen worden sind.

Im Artikel Die Schutzmauer von Belarus macht Mihasj Skobla die LeserInnen mit den Memoiren des bekannten Geschichtswissenschaftlers Jury Turonak Außerhalb der Grenze des Vaterlandes bekannt.

Der Literaturwissenschaftler Jasep Janischkewitsch bietet den LeserInnen im Artikel Der Spiegel der Epoche eine Briefreihe des Komponisten Stanislaw Manjuschka an, in der farbenprächtige Bilder von Minsk geschaffen sind.

Der Forscher Dzmitry Mirau schreibt in der Skizze Gedanken zur Erziehung der Menschen über den belarussischen und polnischen Philosophen und Pädagogen Florian Bochwiz.

Im Artikel Achtung Verantwortung Liebe reflektiert der Wissenschaftler Sjargej Kandrytschyn über die Aktualität und die Gefragtheit der Heiligen Schrift im Leben des modernen Menschen und der Gesellschaft.

Die Kiewer Forscherin Katsjaryna Barysjonak schreibt über das Buch Der Heilige Josaphat Kunzewitsch. Dokumente zur Beatifikation, das vor kurzem in der Ukraine veröffentlicht wurde.

In der Rubrik In memoriam befinden sich die Materialien, die dem Andenken an den Philosophen Uladzimir Konan und an die Schriftstellerin Waljanzina Koutun gewidmet sind.

Dem 100.Geburtstag des polnischen Poeten und Nobelpreisträgers Czesław Miłosz ist der Artikel von Alesj Tschobat gewidmet.

Über die Ausstellung der Werke des Malers Aljaksej Maratschkin in Grodno erzählt Danuta Bitschel im Essay In diesem Land.

Der Forscher Jury Lauryk erzählt im Artikel Ordo fratrum praedicatorum über die Tätigkeit der Dominikaner in der ganzen Welt und in Belarus.

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer czasopisma rozpoczyna się referatem pt. Infoetyka na rzecz pokoju w społeczeństwie globalizacji przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu arcybiskupa Claudio Maria Celli, wygłoszonego w Mińsku 13 maja tego roku podczas spotkania z przedstawicielami świeckich mass mediów, oraz jego przemówieniem do dziennikarzy .

W rubryce Wywiad drukuje się rozmowa autora książki Światłość świata. Rozmowa z Benedyktem XVI niemieckiego dziennikarza Petera Seewalda z Katolicką Agencją Informacyjną.

Ojciec Piotr Rudkouski OP w artykule Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi! rozważa o ważnych wydarzeniach ostatnich lat w życiu Kościoła.

Ksiądz Aliaksej Jurkajć w artykule Spójrzenie w przeszłość z myślą o teraźniejszości pisze o aktualności zasad fundamentalnych nauki społecznej Kościoła, przedstawionych w encyklice Jana Pawła II Centesimus annus.

W publikacji Iwan Kramskoj. Chrystus na pustyni Waleryj Bujwał opowiada o arcydziele wielkiego mistrza rosyjskiego malarstwa.

Aksana Danilczyk kontynuuje publikację tłumaczenia Kwiatków świętego Franciszka; również kontynujemy publikację tłumaczenia dzieła Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa dokonanego Stanisławem Hrynkiewiczem.

Arkadź Szpunt w artykule Odkrycie świętego piękna opowiada o zorganizowanej wystawie dziesięciu starożytnych obrazów, przywróconych do życia staraniami białoruskich restauratorów, która to miała miejsce w Narodowym Muzeum Sztuki Białorusi.

W artykule Obronna ściana Białorusi Michaś Skobła zapoznaje czytelników z książką wspomnień znanego białoruskiego historyka Jerzego Turonka Za granicą Ojczyzny.

Znawca literatury Jazep Januszkiewicz w materiale Zwierciadło epoki proponuje Czytelnikom listy kompozytora Stanisława Maniuszki, z których powstają malownicze obrazy dawnego Mińska.

Badacz Dzmitry Mirau w eseju Myśli o wychowaniu człowieka pisze o osobie białoruskiego i polskiego filozofa i pedagoga Floriana Bochwica.

W artykule Szacunek odpowiedzialność miłość... naukowiec Siargiej Kandryczyn rozważa na temat aktualności i zapotrzebowania Pisma Świętego w życiu współczesnego człowieka i społeczeństwa.

Autorka z Kijowa Kaciaryna Barysionak pisze o książce Święty Jazafat Kuncewicz. Dokumenty do beatyfikacji..., która niedawno ukazała się w Ukrainie.

W rubryce In memoriam zostały umieszczone materiały poświęcone pamięci filozofa Uładzimira Konana i pisarki Walanciny Koutun.

Z okazji 100-lecia polskiego poety i noblisty Czesława Miłosza poświęcona została publikacja Alesia Czobata.

O wystawie dzieł artysty Aliaksieja Maraczkina w Grodnie opowiada Danuta Biczel w eseju pt. W tym kraju....

Naukowiec Jury Lauryk w materiale Ordo fratrum praedicatorum... opowiada o działalności dominikanów w świecie i na Białorusi.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY