Home Help
1(63)/2013
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

This issue begins with the appeal of Archbishop Tadeusz Kondrusiewicz to the clergy and the faithful concerning the Pope Benedict XVIs resignation from the position of the Successor of St. Peter (p. 2-5).

The Big Explosion Had Its Explosion is the title of the interview of the chief editor W drodze Fr. R. Bielacki with the famous Dominican Fr. P. Krupa, where they talk about the meaning of the first words from Credo I believe in God... (p. 6-9).

Article A Legend of Budslau in Lithuanian Pictures by Ignat Hodzka written by G. Shauchenka, essay Overflow of the Light by the restorer A. Shpunt and essay Winter En plein air in Budslau by sculptor A. Shaternik (picture of the church is on the cover) are dedicated to the 400th anniversary of the appearance of the icon of the Mother of God in Budslau (p. 10-19).

In the interview To Learn the Joy and Freedom writer I. Zharnasiek speaks with Dominican Father T. Mika about the real possibility of believers to meet the living God in the nowadays world (p. 20-23).

Article From the Pain, Sufferings, Sacrifice... by I. Zharnasiek is dedicated to the 70th anniversary of the tragedy in Rositsa (p. 24-29).

Art critic V. Buival in column Galereyka talks about one of the best pictures of the great Spanish painter Jusepe de Ribera Saint Agnes in Prison (p. 30-31).

The Four Loves is the title of the work by English writer and theologian C.S. Lewis, we propose an excerpt from this work translated by Y. Shedzko (p. 32-35).

We also continue to publish the translation of the work by Stephan Svyazhauski Saint Thomas, reread, made by Ales Zhlutka, Section VII The Essence of God and its recognition (p. 36-38).

Father K. Bardonau offers to the readers his article Religiousness of the Heroes in Poem New Land by Yakub Kolas, where he talks about the harmonious coexistence of Latin and Byzantine traditions in the country life (p. 39-41).

Doctor of Philological Sciences A. Maldzis in his article Let the Icon Does Miracles tells the readers about his efforts to return the icon of the Mother of God of Yuravichy to the homeland (p. 42-44).

Article by architect A. Yaromenka is dedicated to the Catholic churches in the Astraviets region (p. 45-50).

Literary critic Y. Yanushkevich in his article Spiritual Patrons of Paulyuk Bagrym refers to the role of priests from Krashyna fr. V. Magnusheuski and fr. K. Zhurauski in the formation of the personality of the talented poet and blacksmith (p. 51-53).

In column Poetry we print poems by Belarusian poets M. Duksa and A. Danilchik, as well as translations of poems by Russian poet D. Mizgulin, made by P. Makarevich (p. 54-57, 62-63).

Article I Love by famous Belarusian poet D. Bichel is dedicated to the 120th anniversary of the birth of Kanstantsyja Builo (p. 58-61).

Restorer and collector I. Surmacheuski in the article The Icon of the Virgin Mary of Polatsk of the 16th century tells the readers about the hard work of restorers, who rescue holy faces from oblivion (p. 64-65).

D. Bichel in her article About The Forgotten Vernisage and not only... writes about new book by N. Malinouskaya-Franke, dedicated to the arts of the almost unknown artists of the Grodno region in 1860-1930 (p. 69-71).

RESÜMEE

Diese Nummer der Zeitschrift beginnt mit der Botschaft von Erzbischof Tadeusz Kondrusiewicz an die Geistlichen und die Gläubigen im Zusammenhang mit dem Rücktritt des Papstes Benedikt XVI. vom Posten des Nachfolgers des heiligen Petrus (S. 2-5).

Die große Explosion hatte ihre Folgen heißt das Interview des Chefredakteurs der Zeitschrift W drodze Pater R. Bielecki mit dem bekannten Dominikaner Pater P. Krup, in dem sie über den Sinn der ersten Worte Credo Ich glaube an Gott sprechen (S. 6-9).

Dem 400. Jahrestag der Erscheinung der Ikone der Gottesmutter in Budslaw sind gewidmet: die Materialien Legende über Budslaw in Litvinsker Bildern von Ignat Hodzka von G. Schautschenka, der Essay des Restaurators A. Spunt Strömen des Lichtes und der Essay des Bildhauers A. Schaternik Winterpleinairmalerei in Budslaw (das Bild der katholischen Kirche befindet sich auf dem Umschlag der Zeitschrift) (S. 10-19).

Im Interview Freude und Freiheit erfahren spricht die Schriftstellerin I. Sharnasek mit dem Dominikaner Pater T. Mik über reale Möglichkeiten für die Gläubigen, in der heutigen Welt dem lebendigen Gott zu begegnen (S. 20-23).

Dem 70. Jahrestag der Tragödie im belarussischen Dorf Rossiza ist der Artikel Aus Leiden, Qualen, Opfern von I. Sharnasek gewidmet (S. 24-29).

Der Kunstwissenschaftler W. Bujwal erzählt in der Rubrik Kleine Galerie über eines der besten Bilder des großen spanischen Malers Jusepe de Ribera Die Hl. Agnes im Gefängnis (S. 30-31).

Vier Arten der Liebe heißt das Werk des englischen Schriftstellers und Theologen C.S. Lewis; ein Auszug daraus ist den Lesern in der Übersetzung von J. Schedsjko geboten (S. 32-35).

Fortgesetzt wird die Publikation des von A. Shlutka übersetzten Werkes Heiliger Thomas, neu gelesen von Stefan Świeżawski Abschnitt VII. Das Wesen des Gottes und seine Erkennbarkeit (S. 36-38).

Priester K. Bardonau bietet den Lesern den Artikel Die Frömmigkeit der Protagonisten des Poems Neue Erde von Jakub Kolas, in dem er über die harmonische Koexistenz der lateinischen und byzantinischen Traditionen im bäuerlichen Alltagsleben sinniert (S. 39-41).

Der Doktor der philologischen Wissenschaften A. Maldsis erzählt im Artikel Möge die Ikone wieder Wunder machen über die eigenen Bemühungen, die Ikone der Gottesmutter von Jurawitschi in die Heimat zurückzugewinnen (S. 42-44).

Den katholischen Heiligtümern des Rayons Astrawez ist der Artikel des Architekten A. Jaromenka gewidmet (S. 45-50).

Die Literaturwissenschaftlerin J. Januschkewitsch behandelt im Artikel Geistige Patrone von Pauljuk Bagrym die Rolle der Priester W. Magnuscheuski und K. Shurauski in der Persönlichkeitsentwicklung des talentierten Poeten und Schmiedes (S. 51-53).

In der Rubrik Poesie sind die Gedichte der belarussischen Poeten M. Duksa und A. Daniltschyk veröffentlicht sowie die von P. Makarewitsch übersetzten Gedichte des russischen Poeten D. Misgulin (Chanty-Mansijsk) (S. 54-57, 62-63).

Dem 120. Geburtstag von Kanstantin Bujlo ist der Artikel Ich liebe der bekannten belarussischen Poetin D. Bitschel gewidmet (S. 58-61).

Der Restaurator und Sammler I. Surmatscheuski erzählt im Artikel Die Ikone der Gottesmutter von Polazk aus dem XVI. Jh. über die schwere Arbeit der Restauratoren, die die heiligen Gestalten aus dem Nichtsein zurückgewinnen (S. 64-68).

D. Bitschel schreibt im Artikel Über die Vergessene Vernissage und mehr über das neue Buch von N. Malinouskaja-Franke, das dem Schaffen der fast unbekannten Maler des Gebiets Grodno 18601930 gewidmet ist (S. 69-71).

PODSUMOWANIE

Ten numer czasopisma rozpoczyna się od listu arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza do osób duchownych i świeckich w związku z odejściem papieża Benedykta XVI ze stanowika Następcy świętego Piotra (s. 2-5).

Wielki wybuch miał swój wybuch oto tytuł wywiadu redaktora naczelnego czasopisma W drodze o. R. Bieleckiego ze znanym dominikaninem o. P. Krupą, w którym rozmyślają o sensie pierwszych słów Credo Wierzę w Boga Ojca (s. 6-9).

400-leciu objawienia obrazu Matki Bożej w Budslawiu są poświęcone artykuły Legenda o Budslawiu w Obrazach litewskich Ignacego Chodźko H. Szewczenko, esej resteuratora A. Szpunta Wylanie swiatłości oraz esej rzeźbiarza A. Szaternika Plener zimowy w Budsławiu (obraz kościoła został umieszczony na okładce czasopisma) (s. 10-19).

W wywiadzie Poznać radość i wolność pisarka I. Żarnasiek rozmawia z ojcem dominikaninem T. Miką o realnych możliwośćiach wierzących spotkania żywego Boga w dzisiejszym świecie (s. 20-23).

70-ej rocznicy tragedii w Rosicy jest poswięcony artykuł I. Żarnasiek Z cierpień, męki, ofiary (s. 24-29).

Znawca sztuki W. Bujwał w rubryce Galeria opowiada o jednym z najlepszych obrazów wielkiego hiszpańskiego malarza Jusepe de Ribera Św. Agnieszka w więzieniu (s. 30-31).

Cztery miłości tak brzmi nazwa dzieła angielskiego pisarza i teologa C. S. Lewisa, fragment którego, przetłumaczony przez J. Szedźko poroponujemy czytelnikom (s. 32-35).

Proponujemy ciąg dalszy tłumaczenia A. Żłutko pracy Stefana Świeżawskiego Świety Tomasz na nowo odczytany rozdział VII Istota Boga i jej poznawalność (s. 36-38).

Ksiądz C. Bardonow proponuje uwadze czytelników artykuł Religijność bohaterów poematu Jakuba Kołasa Nowa ziemia, w którym rozmyśla o harmonijnym współistnieniu łacińskiej i bizantyjskiej tradycji w chłopskim życiu (s. 39-41).

Doktor filologii A. Maldis w artykule Niech obraz znowu czyni cuda opowiada o swoich staraniach w celu przywrócenia na ojczyznę obrazu Matki Bożej Jurowickiej (s. 42-44).

Artykył architekta A. Jaromienko został poświęcony katolickim świątyniom rejonu Ostrowieckiego (s. 45-50).

Badacz literatury J. Januszkiewicz w artykule Opiekunowie duchowni Pawluka Bahryma odwołuje się do roli kroszyńskich księży W. Magnuszewskiego i K. Żurawskiego w dojrzewaniu osobowośći utalentowanego poety ł kowala (s. 51-53).

W rubryce Poezja drukujemy wiersze białoruskich poetów M. Duksy i O. Danilczyk, a także wiersze rosyjskiego poety Dz. Mizgulina (Chanty-Mansyjsk), przetłumaczone przez P. Makarewicza (s. 54-57, 62-63).

120-leciu z dnia urodzin Konstancji Bujło poświęcony został artykuł Kocham znanej białoruskiej poetki D. Biczel (s. 58-61).

Restaurator i kolekcjoner I. Surmaczewski w artykule Obraz Połockiej Bogurodzicy XVI w. opowiada o trudnej pracy restauratorów, którzy chcą przywrócić święte oblicza z nicości (s. 64-68).

D. Biczel w artykule O Zapomnianym wernisażu, i nie tylko pisze o nowej książce N. Malinowskiej-Franke, poświęconej twórczości prawie nieznanych malarzy Grodzieńszczyzny w latach 18601930 (s. 69-71).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY