Home Help
4(50)/2009
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

The article by art critic Valery Buival named Joachim Patinir. Rest on the Flight from Egypt opens this edition of Our Faith. Here the author tells us about one of the masterpieces of the Netherlands art, which is kept in Prado Museum in Madrid.

It is a big luck to serve to people that is the name of the interview by our editor-in-chief Krystyna Lyalko with Metropolitan Tadeush Kandrusevich on the occasion of the 20th anniversary of his consecration.

We also call your attention to the interview by Franz Siuko with the Ordinary of the Diocese of Vitebsk bishop Uladyslau Blin on the occasion of the 10th anniversary of his consecration.

Zmicier Tsehanovich offers the readers some aphorisms from the works and speeches of the prominent priest and public figure of Belarusian Revival Adam Stankevich.

In column Translations we continue publishing The Flowers of St Francis translated by Aksana Danilchyk.

In column Ad Fontes we offer you the continuation of a famous work by Thomas a Kempis The Imitation of Christ translated into Belarusian by d. Stanislau Grynkevich in the 30-es of the XX century.

Under the title During the Epoch of Changes we publish the extracts from the press conference of archedeacon Andrey Kuraev, which took place in Minsk before the visit of His Holiness Kirill, Patriarch of Moscow and All Russia to Belarus.

The Letter of St. Bruno Boniface to the King Henryck II translated from Latin by famous Latin scholar Ales Zhlutka is published in this edition of the magazine.

In column Faith and Culture we offer you the article by Piotra Rudkouski OP The Way of Cross of European Freedom.

The article by brother Atanasy is dedicated to the bonifratres (Brothers Hospitallers of St. John of God) activity.

In column Poetry we publish some poetry of Belarusian poet Aksana Danilchyk.

The article by Peter Wail In the Beginning Giotto translated into Belarusian by Lydia Kaminskaya and tells about the famous italian renaissance artist.

Iryna Bagdanovich, a literary expert, in her issue On the Way of National and Spiritual Revival researches the activity of Belarusian patriot Branislau Epimah-Shypila and offers you a publication of the verse Ten Commandments of God from the collection of the scientist.

In column Our Shrines we publish Alena Karpenkas research Concerning the History of the Altar of Our Lady of Rosary in the Church of the Assumption of the Most Holy Virgin Mary in Pinsk.

Ill Go on Foot, Mum thats the title of a chapter from the recent book by Franz Siuko, a writer.

We offer our readers an interview with the Austrian organist Johann Trumer The Life Would Be Empty without Music....

In column Art you can find an essay by Danuta Bichel devoted to the craftsman Kazimir Misura, who at the time works on the renewal of the burned parts of the main altar in Grodna Cathedral of Saint Francis Xavier.

Researcher Jury Lauryk in column From the Visitators View offers his article St. Bernard Brothers in Minsk in 1796.

See You in Heaven that is the article by Jan Uryga, where he tells about the last days of the earth life of Frederick Chopin on the occasion of the 160th anniversary of the composers death.

RESÜMEE

Diese Nummer der Zeitschrift beginnt mit dem Artikel vom Kunstwissenschaftler Walery Bujwal Joachim Patinir. Ruhe auf der Flucht nach Ägypten, wo der Autor über eines der Meisterwerke der holländischen Malerei erzählt, das in Madrid im Prado aufbewahrt wird.

Es ist ein großes Glück, den Menschen zu dienen so heißt das Interview der Chefredakteurin der Zeitschrift Kristina Ljalko mit dem Metropoliten Tadeusz Kondrusiewicz, das dem 20.Jahrestag seines Bischofsdienstes gewidmet ist.

Der Aufmerksamkeit der LeserInnen wird auch das Interview von Franz Siuko mit dem Ordinarius der Diözese Witebsk Bischof Wladislaw Blin anlässlich des 10.Jahrestages seit der Gründung der Diözese und seines Bischofsdienstes angeboten.

Smizer Zechanowitsch hat für die LeserInnen die Aphorismen aus den Arbeiten und den Vorworten des hervorragenden Priesters und Funktionärs der belarussischen Wiedergeburt Adam Stankewitsch vorbereitet.

In der Rubrik Übersetzungen ist die Fortsetzung des Werkes Die Blümchen des heiligen Franziskus in der Übersetzung von Aksana Daniltschyk angeboten.

In der Rubrik Ad fontes befindet sich die Fortsetzung des berühmten Werkes von Thomas von Kempen Nachfolge Christi in der belarussischen Übersetzung, die von Dr. Stanislau Grynkewitsch in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts gemacht wurde.

Unter dem Titel In der Epoche der Veränderungen sind die Fragmente aus der Pressekonferenz des Protodiakons A. Kurajew veröffentlicht, die in Minsk am Vorabend des Besuches vom Patriarchen von Moskau und ganz Russland Kyrill in Belarus stattgefunden hat.

Der Brief des heiligen Bruno Bonifatius an den König Heinrich II. ist in der Übersetzung aus dem Lateinischen des bekannten Latinisten Alesj Shlutka gedruckt.

In der Rubrik Glaube und Kultur ist der Artikel von Pjotr Rudkouski OP Der Kreuzweg der europäischen Freiheit veröffentlicht.

Der Tätigkeit der Bonifrater (der Kongregation des heiligen Johannes von Gott) ist der Artikel vom Bruder Athanasius Die Seelen heilen, indem man den Körper gesund macht gewidmet.

In der Rubrik Poesie sind die Gedichte der belarussischen Poetin Aksana Daniltschyk gedruckt.

Der Artikel von Pjotr Wajlja Zu Beginn: Giotto, der ins Belarussische von Lidzia Kaminskaja übersetzt wurde, erzählt über den italienischen Maler der Renaissance.

Die Literaturwissenschaftlerin Iryna Bagdanowitsch erzählt im Artikel Auf dem Weg der nationalen und der geistigen Wiedergeburt über die Tätigkeit des Funktionärs der belarussischen Wiedergeburt Branislaw Epimach-Schypila und publiziert das Gedicht Zehn Gebote des Herrn aus der Sammlung, die vom Wissenschaftler zusammengestellt wurde.

In der Rubrik Unsere Heiligtümer ist die Studie von Alena Karpenka Zur Geschichte des Altars der Gottesmutter vom Rosenkranz in der Pinsker katholischen Kirche der Himmelfahrt der Heiligsten Jungfrau Maria gedruckt.

Ich gehe zu Fuß, Mutter so heißt ein Abschnitt aus dem neuesten Buch des Schriftstellers Franz Siuko.

Den LeserInnen ist das Interview mit dem österreichischen Organisten Johann Trummer unter dem Titel Ohne Musik wäre mein Leben leer angeboten.

In der Rubrik Kunst ist der Essay von Danuta Bitschel über den Meister Kasimir Misjura gedruckt, der sich mit der Erneuerung der abgebrannten Teile des Hauptaltars der Grodnoer Basilika des heiligen Franzisk Xaver beschäftigt.

Der Forscher Jury Lauryk bietet in der Rubrik Mit den Augen des Visitators den Artikel Minsker Bernhardiner im Jahre 1796 an.

Auf Wiedersehen im Himmel so heißt der Artikel von Jan Uryga, in dem über die letzten Tage des irdischen Lebens von Friedrich Chopin erzählt wird und der dem 160.Todestag des Komponisten gewidmet ist.

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer czasopisma otwiera artykuł historyka sztuki Waleryja Bujwała pt. Joachim Patinir. Odpoczynek podczas ucieczki do Egiptu w którym autor opowiada o jednym z dzieł sztuki holenderskiej, znajdującym się w mediolańskim Muzeum Prado.

To wielkie szczęście służyć ludziom pod taką nazwą ukazuje się wywiad redaktora naczelnego NW Krystyny Lalko z Metropolitą Tadeuszem Kondrusiewiczem poświęcony 20. rocznicy jego sakry biskupiej.

Również uwadze Czytelników proponuje się wywiad Franca Siwko z ordynariuszem diecezji witebskiej biskupem Władysławem Blinem z okazji 10-lecia utworzenia diecezji i sakry biskupiej jej pasterza.

Zmicier Ciechanowicz przygotował dla Czytelników czasopisma aforyzmy z prac i przemówień wybitnego księdza i działacza odrodzenia białoruskiego Adama Stankiewicza.

W rubryce Tłumaczeniaproponuje się ciąg dalszy Kwiatków świętego Franciszka w tłumaczeniu Aksany Danilczyk.

Rubryka Ad fontes zawiera ciąg dalszy słynnej pracy Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa, która została przetłumaczona na język białoruski przez dra Stanisława Hrynkiewicza w latach 30-tych minionego stulecia.

W artykule W epoce przemiań drukują się fragmenty konferencji prasowej prawosławnego diakona Andrzeja Kurajewa, która miała miejsce w Mińsku w przeddzień wizyty Patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla na Białoruś.

List świętego Brunona Bonifacego do króla Henryka II drukuje się w tłumaczeniu z języka łacińskiego znanego latynisty Alesia żłutki.

W rubryce Wiara & Kultura ukazuje się artykuł Piotra Rudkouskiego OP pt. Droga krzyżowa wolności europejskiej.

Działalności Bonifratrów (Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego) poświęcony jest artykuł brata Atanazego Uzdrawiając ciała, leczyć dusze.

W rubryce Poezja drukują się wiersze białoruskiej poetki Aksany Danilczyk.

W artykule Piotra Wajla Na początku: Giotto di Bondone przetłumaczonym na język białoruski przez Lidię Kamińską opowiada się o włoskim artyście Renesansu.

Znawca literatury Iryna Bahdanowicz w artykule Na drodze narodowego i duchowego odrodzenia opowiada o działalności białoruskiego odrodzeniowca Bronisława Epimacha-Szypiły i publikuje wiersz Dziesięć przykazań Bożych z jego zbiorów.

W rubryce Nasze świątynie drukują się badania Aleny Karpenki pt. O historii ołtarza Matki Bożej Różańcowej w pińskim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Ja pieszo, mamo taki tytuł ma rozdział nowej książki pisarza Franca Siwko.

Czytelnikom proponuje się wywiad z austriackim organistą Johannem Trummerem zatytułowany Bez muzyki życie było by puste.

W rubryce Sztuka umieszczony został esej Danuty Biczel o Kazimierze Misiurze, który zajmuje się odnowieniem spalonych części ołtarza głównego katedry grodzieńskiej pw. św. Franciszka Ksawerego.

Badacz Jury Lauryk w rubryce Oczyma wizytatora proponuje artykuł Mińskie Bernardyni w 1796 r..

Do zobaczenia w niebie pod takim tytułem ukazuje się artykuł Jana Uryhi o ostatnich dniach życia ziemskiego Fryderyka Chopina, poświęcony 160. rocznicy śmierci kompozytora.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY