Home Help
3(69)/2014
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

In the new issue of the quarterly magazine Our Faith you will find an article by D. Bichel and K. Lialko Congratulations from the Motherland, dedicated to the 25th anniversary of the Bishops Ordination of Metropolitan of the Archdiocese of Minsk-Mohilev T. Kondrusiewicz (p. 25).

Cardinal Stanislaw Dziwisz about the Holiness of John Paul II is the title of an interview of Marcin Przeciszewski with the former secretary of the great Pope, cardinal S. Dziwisz (p. 610).

K. Lialko in the essay Oh, Those Pruzhany... tells the readers about the connection of the first Belarusian Cardinal K. Świątek with the town of Pruzhany. N. Prakapovich writes about the history of the church in Pruzhany, where fr. K. Świątek served as a parochial vicar (p. 1116).

In the article Nonverbal Language in the Bible by M. Pashuk the author interestingly tells the readers of nonverbal communication in the Holy Scriptures (p. 1721).

We also continue to publish the translation of the work by Stephan Svyazhauski Saint Thomas, re-read made by A. Zhlutka, Section XII, About the Angels, Pure Spirits (p. 2223).

Literary critic I. Bagdanovich offers the readers the article Poetic Catechism of Jan Chachot. Here you will also find his poems translated from the Polish language (p. 2429).

The Four Loves is the title of the work by English writer and theologian C.S. Lewis, we propose an excerpt from this work translated by Y. Shedzko (p. 3032).

Fr. T. Jaklewicz in his article Global War with Christians writes about the painful problem of persecution of Christians in the world (p. 3235).

If There Is an Army Against Me, My Heart Shall not Fear... is the title of the article by Doctor of Philology Zh. Nekrashevich-Karotkaya about the poem by Jan Radwan Radzivilliada and about the visit of the place of Chashniki battle (p. 3641).

Art critic V. Buival in the essay The Lateran Basilica writes about this ancient Roman shrine (p. 4243).

Artist M. Kupava in his article Its not Far-away Mountain returns to the World War II events in Italy, the battle of Monte Cassino, where Belarusian soldiers also took part (p. 4445).

In column Poetry we place verses by young poets J. Shedzko and K. Komar (p. 4649).

M. Skobla in his article Twenty three books by Nil Gilevich writes about the unique edition of works of the national poet of Belarus in 23 volumes (p. 5055).

Under the column Prose we place new works by U. Siuchykau (p. 5659).

Literary critic I. Samatoy reflects on the philosophical lyric of famous poet from Bialystok professor J. Chikvin (p. 6065).

Interview of I. Lamaka with artist F. Yanushkevich is dedicated to exhibition Ten centuries of art of Belarus (p. 6669).

V. Buival in column Gallery introduces another masterpieces of art, works of Italian sculptor Donatello (p. 7071).

RESÜMEE

Die neue Nummer der Vierteljahreszeitschrift Unser Glaube beginnt mit dem Artikel von D. Bitschel und K. Lialko Glückwunsch aus der Heimat, der dem 25. Jubiläum der Bischofsweihe des Metropoliten der Erzdiözese Minsk und Mogiljow T. Kondrusiewicz gewidmet ist (S. 25).

Kardinal Stanis ław Dziwisz über die Heiligkeit von Johannes Paul II. heißt das Interview von Martin Przeciszewski mit dem ehemaligen Sekretär des großen Papstes, Kardinal S. Dziwisz (S. 610).

Über die Beziehung des belarussischen Kardinals K. Świątek zu Prushany erzählt K. Lialko im Essay Ach, diese Prushany. Über die Geschichte der katholischen Kirche in Prushany, wo Kardinal Świątek als Vikar tätig war, schreibt N. Prakapowitsch (S. 1116).

Im Artikel Außersprachliche Sprache in der Bibel erzählt M. Paschuk interessant über die nonverbalen Kommunikationsmittel in der Heiligen Schrift (S. 1721).

Die Veröffentlichung des von A. Shlutka übersetzten Werkes von Stefan Swjashauski Heiliger Thomas, neu gelesen Abschnitt XII, Über die Engel die reinen Geister wird fortgesetzt (S. 2223).

Die Literaturwissenschaftlerin I. Bagdanowitsch präsentiert den Leserinnen und Lesern den Artikel Der poetische Katechismus von Jan Tschatschot. Darin sind auch die aus dem Polnischen übersetzten Gedichte des Poeten veröffentlicht (S. 2429).

Vier Arten der Liebe heißt das Werk des englischen Schriftstellers und Theologen C.S. Lewis, das in der Übersetzung von J. Schedsjko (Abschnitt III Freundlichkeit) veröffentlicht wird (S. 3032).

Über das schmerzhafte Problem der weltweiten Christenverfolgung schreibt Priester T. Jaklewitsch im Artikel Der Weltkrieg gegen die Christen (S. 3235).

Unter dem Titel Mag ein Heer mich belagern: Mein Herz wird nicht verzagen... ist der Artikel der Doktorin der philologischen Wissenschaften S. Nekraschewitsch-Karotkaja über das Poem Radsiwilliada von Jan Radwan und über den Besuch der Stelle, wo der Kampf von Tschaschniki stattgefunden hat, veröffentlicht (S. 3641).

Der Literaturwissenschaftler W. Bujwal schreibt im Essay Die Lateranbasilika über das altertümliche römische Heiligtum (S. 4243).

Der Maler M. Kupawa berichtet im Artikel Nicht mehr ein ferner Berg über die Kriegsereignisse in Italien auf Monte Cassino, an denen auch belarussische Soldaten teilnahmen (S. 4445).

Die Rubrik Poesie enthält Gedichte der jungen Poetinnen J. Schedsjko und K. Komar (S. 4649).

M. Skobla schreibt im Artikel Dreiundzwanzig Bücher von Nil Gilewitsch über die einmalige Werkausgabe des Poeten in 23 Bänden (S. 5055).

Die Rubrik Prosa enthält neue Werke von U. Siutschykau (S. 5659).

Über die philosophische Lyrik des bekannten Poeten, Professor J. Tschykwin aus Belastok, reflektiert in seinem Artikel der Literaturwissenschaftler I. Samatoj (S. 6065).

Der Ausstellung Zehn Jahrhunderte der Kunst von Belarus ist das Interview von I. Lamaka mit dem Maler F. Januschkewitsch gewidmet (S. 6669).

W. Bujwal macht in der Rubrik Galerie die Leserinnen und Leser mit weiteren Meisterwerken der Weltkunst bekannt mit den Werken des italienischen Bildhauers Donatello (S. 7071).

PODSUMOWANIE

Nowy numer kwartalnika Nasza wiara otwiera artykuł D. Biczel i K. Lalko p.t.Życzenia z ojczyzny, poświęcony 25-leciu sakry biskupiej Metropolity archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej T. Kondrusiewicza (s. 2–5).

Kardynał Stanisław Dziwisz o świętości Jana Pawła II oto nazwa wywiadu Marcina Przeciszewskiego z byłym sekretarzem wielkiego Papieża, kard. S. Dziwiszem (s. 610).

O więzi pierwszego białoruskiego kardynała K. Świątka z Prużanami opowiada K. Lalko w eseju Ach, te Prużany . A o historii kościoła w Prużanach, gdzie jako wikariusz posługiwał ks. K. Świątek, pisze N. Prokopowicz (s. 1116).

W artykule p.t. Pozasłowny język Biblii M. Paszuk intereresująco opowiada o niewerbalnych środkach komunikacji w Pismie Świętym (s. 1721).

Kontynuujemy publikację tłumaczenia A. Żłutki pracy Stefana Świeżawskiego Święty Tomasz na nowo odczytany rozdział XII. O aniołach duchach czystych (s. 2223).

Znawca literatury I. Bogdanowicz proponuje uwadze czytelników artykuł Poetycki katechizm Jana Czeczota. Są tu również umieszczone wiersze poety w tłumaczeniu z języka polskiego na język białoruski (s. 2429).

Cztery miłości to tytuł utworu angielskiego pisarza i teologa C. S. Lewisa, ciąg dalszy którego podajemy w tłumaczeniu J. Szedźko (rozdział III. Przywiązanie) (s. 3032).

O bolesnym problemie przesladowań chrześcijan w świecie pisze ks. T. Jaklewicz w artykule Wojna światowa z chrześcijanami (s. 3235).

Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie nazwa artykułu, w którym doktor nauk filologicznych Ż. Niekraszewicz-Karotkaja opowiada o poemacie Jana Radwana p.t. Radziwiliada oraz zaprasza do zwiedzenia miejsca bitwy pod Czaśnikami (s. 3641).

Znawca sztuki W. Bujwał w eseju Bazylika laterańska opisuje piękno tej starożytniej rzymskiej świątyni (s. 4243).

Malarz M. Kupawa w artykule p.t. Już niedaleka góra wraca do zdarzeń wojennych we Włoszech na Monte-Cassino, w których brali udział również żołnierze białoruscy (s. 4445).

W rubryce Poezja zostały umieszcone wiersze młodych poetek J. Szedźko i K. Komar (s. 4649).

M. Skobła w artykule Dwadzieścia trzy książki Niła Gilewicza w jednym pisze o wydaniu utworów narodowego poety Białorusi w 23-ech tomach (s. 5055).

W rubryce Proza umieszczamy najnowsze utwory U. Siuczykawa (s. 5659).

Na temat filozoficznej liryki znanego białostockiego poety profesora J. Czykwina rozważa w swoim artykule I. Samatoj (s. 6065).

Wystawie Dziesięć wieków sztuki Białorusi jest poswięcony wywiad I. Łamaki z malarzem F. Januszkiewiczem (s. 6669).

W. Bujwał w rubryce Galeria przedstawia czytelnikom kolejne arcydzieła sztuki światowej prace włoskiego rzeźbiarza Donatello (s. 7071).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY