Home Help
4(18)/2001
SUMMARY | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

SUMMARY

Article Holy Family in Ancient Belarusian Art by art expert Aliaksandr Yarashevich dedicated to the festival of God's Birth opens this edition of Our Faith (>>).

Historian and Bible expert Galina Sinila continues the publication of the cycle of articles in column In the World of Bible and proposes the readers to immerse in lines of the Eternal Book and to think of mystery of creation of Man (>>).

Philosopher and researcher of the history of literature Uladzimir Konan tells the reader about the life and creative path of one of the representatives of Belarusian Catholic Renaissance of the first half of the XX century, priest and poet Aliaksandr Astramovich known under a pen-name Andrej Ziaziula (>>).

In column Personality we propose the reader feature A House That Became A Shelter by writer Irina Zharnasiek. Its heroine is a modest village woman Maria Vysouskaja, warm-hearted and courageous, in whose house many priests found a shelter during the persecution of Catholic Church in Belarus (>>).

In column On a Book Shelf master of philosophy Yuras Zaloska will acquaint the reader with Christian Philosophical Volume (Minsk, Entsyklapedyks, 2001) where important problem of relationships of faith and philosophy are concerned (>>).

In column Our Sanctuaries historian of architecture Tamara Gabrus researches the authorship and features of sacral architecture in the middle third of the XVIII century in Belarus so-called vilenskaje baroque (>>).

Belarusian poet Danuta Bichel-Zagnietava dedicated her essay Our Unknown to the 110th anniversary of birth of famous Belarusian poet Maxim Bagdanovich (>>).

In column Translations Zhana Niekrashevich-Karotkaya offers to the readers verses by Mikalay Gusouski written during his residence as a political refugee in Rome when it was smitten with plague. Awful reality and personal vexation of mind became ethical test from whence he created poems-prayers which became "gold fund" of the Latin language poetry in Belarus (>> | >>).

In column Art Sviatlana Shejpa proposes article Cecilian Movement And Reform of Church Music in the Beginning of the XX Century which deals with the history of formation of the principles of contemporary church music which should be holy, of high artistic level and universal (>>).

Prose in this edition of Our Faith is represented by narrative Goddes of Mind by famous Russian writer Ivan Bunin (translated into Belarusian by Vintses Mudrou) (>>).

Literature expert Irina Bagdanovich proposes to the readers digest of translations of poems by Zosia Mankouskaya Desire for High Level in Spirituality who lived in Belarus in the end of XIX the beginning of XX century (>> | >>).

In column Culture we publish article Return Forever by Yaugen Letska. The author tells the readers about unveiling in Maladzechna dedicated to our well-known countryman Mikhal Kleafas Aginski. Famous Belarusian sculptor Valarjan Yanushkevich is an author of the monument (>>).

RESÜMEE

Mit dem Fest die Weihnacht ist der Artikel von Kunstwissenschaftler Alexander Jaraschewitsch Die Heilige Familie in der altbelarussischen Kunst", der diese Nummer der Zeitschrift eröffnet, verbundet (>>).

Geschichtswissenschaftlerin und Biblistin Galina Sinila setzt eine Reihe von Publikationen in der Rubrik Im Welt der Bibel fort, und bietet den Lesern an, sich in Zeilen des ewigen Buches zu vertiefen, um über das Geheimnis aus allen Geheimnissen die Schöpfung des Mensches nachzudenken (>>).

Mit den Lebens und literarischen Schaffenswege eines der Vertreters der belarussischen katholischen Wiedergeburt ersten Halbe des 20. Jahrhunderts, des Priesters und Dichters Alexander Astramowitsch, der unter dem Pseudonym Andrej Sjasulja bekannt ist, macht Philosoph und Erforscher der Geschichte von Literatur Uladzimir Konan die Leser bekannt (>>).

In der Rubrik Persönlichkeiten wird die Skizze von Schriftstellerin Irina Sharnasek Ein Haus, das als ein Unterschlupf war geworden" für Leser angeboten. Ihre Heldin ist eine einfache Dorfbewohnerin mit teilnahmvollem und mutigem Herzen Maria Wysovskaja, in ihrem Haus zu der Zeit der Verfolgung der katholischen Kirche in Belarus manche Priester den Unterschlupf fanden (>>).

Die Rubrik Im Bücherregal macht Magister der Philosophie Juras Saloska die Leser mit der Christianischen philosophischen Sammlung" (" ", Minsk, Enziklopedix, 2001) bekannt. Die Thematik der Sammlung berührt ein so wichtiges Problem der gegenseitigen Verhalten zwischen dem Glaube und der Philosophie (>>).

In der ständigen Rubrik Unsere Heiligtümer erforscht Architekturhistorikerin Tamara Gabrus das Problem der Urheberschaft und Besonderheiten der Sakralarchitektur aus dem mittleren Dritte des 18. Jahrhunderts in Belarus, sogenannter Barok von Vilnius (>>).

Dichterin Danuta Bitschel-Sagnetawa hat ihr Essay Unser Unerkannte" mit dem einhundertzehntem Jubileum des bemerkenswerten belarussischen Dichters Maxim Bagdanowitsch verbundet (>>).

In der Rubrik Übertragungen macht Shanna Nekraschewitsch-Karotkaja die Leser mit Mikolas Husovski Gedichten, die zur Zeit seines Aufenthalts mit den Rechten eines politischen Emigrants in Rom gedichtet sind, als dort die schreckliche Pestseuche beherrschte, bekannt. Unerträgliche Wirklichkeit und eigene Seelenleiden waren für Dichter als eine eigenartige Probe der Moralität geworden: Er hat seine Gedichte-Gebete geschafft, die als goldener Bestand der lateinischsprachigen Poesie von Belarus geworden waren (>> | >>).

In der Rubrik Kunst ist der Artikel von Swjetlana Schejpa Die Bewegung von Cecilie und die Reform der kirchlichen Musik Anfang des 20. Jahrhunderts" gestellt, wo es die Geschichte der Prinzipienformierung für die modernen kirchlichen Musik, die heilige, hochkünstlerische und allgemeine sein muss, gibt (>>).

Prosa in dieser Nummer Unser Glaube" ist durch die Erzählung von bemerkenswerten russischen Schriftsteller Iwan Bunin Die Gottin der Vernunft" (Übertragung ins Belarussisch von Winzes Mudrov) vorgelegt (>>).

Literaturwissenschaftlerin, Dr. philologica Irina Bogdanowitsch bietet zu Achtung der Leser eine Übertragungenauswahl aus der Poesie von Sosja Maňkowskaja an, die in Belarus Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts lebte Begierde nach geistlichen Höhen" (>> | >>).

In der Rubrik Kultur ist der Artikel von Eugen Lezka Heimkehr für immer" veröffentlicht. Der Autor erzählt über die Enthüllung in der Stadt Molodetschno des Denkmals für unseren berühmten Landsmann Michal Chleaphas Aginski. Als Autor des Denkmals ist der bekannte belarussische Bildhauer Walerjan Januschkewitsch (>>).

PODSUMOWANIE

świętom Bożego Narodzenia jest przyświecony artykuł historyka sztuki Alaksandra Jaraszewicza "święta Rodzina w sztuce starobiałoruskiej", który otwiera kolejny numer czasopisma (>>).

Historyk i badacz Biblii Halina Siniła kontynuuje publikowanie szeregu artykułów w rubryce "W świetle Biblii" i proponuje czytelnikom zajrzeć w tajniki Wiekuistej Księgi by porozmyślać nad tajemnicą z tajemnic nad stworzeniem człowieka (>>).

Z życiorysem i twórczością jednego z przedstawicieli białoruskiego katolickiego Odrodzenia pierwszej połowy XX w., księdza i poety Alaksandra Astramowicza, znanego pod pseudonimem Andrej Ziaziula, zapoznaje czytelników filozof i badacz historii literatury Uładzimir Konan (>>).

W rubryce "Postacie" czytelnikowi proponuje się esej pisarki Iryny żarnasiek "Dom, który stał schronieniem". Bohaterką utworu jest Maryja Wysouskaja, skromna wiejska kobieta z duszą śmiałą i wrażliwą, w domu której w czasy prześladowań Kościoła katolickiego na Białorusi znajdowali schronienie liczni księża (>>).

W rubryce "Na książkowej półce" magistr filozofii Juraś Załoska przedstawia czytelnikom "Chrześcijański filozoficzny zbiór" (Mińsk, Encykłapedyks, 2001). Tematyka zbioru dotyczy zagadnienia wzajemnych relacjfch wiary i filozofii (>>).

W stałej rubryce "Nasze świątyni" historyk architektury Tamara Gabruś bada kwestje autorstwa i szczegóły sakralnej architektury trzeciej połowy XVIII w. na Białorusi, tak zwany wileński barok (>>).

Poetka Danuta Biczel-Zahnietawa swój esej "Nasz niepoznany" poświęca 110-j rocznicy z dnia urodzin znakomitego białoruskiego poety Maksima Bahdanowicza (>>).

W rubryce "Przekłady" żanna Niekraszewicz-Karotkaja zapoznaje czytelników z wierszami Mikałaja Husouskaha, napisanymi podczas jego pobytu jako politycznego emigranta w Rzymie, kiedy tam panowała epidemia dżumy. Straszna rzeczywistość i osobiste pokuty ducha stali się dla poety swoistym doświadczeniem moralności pisze on wierszy-modlitwy, które stali się złotym skarbcem łacińsko-języcznej poezji Białorusi (>> | >>).

W rubryce "Sztuka" umieszczony jest artykuł światłany Szejpy "Cecylijański ruch i reforma muzyki kościelnej początku XX w.", gdzie przedstawiona jest historia kształtowania się zasad współczesnej muzyki kościelnej, która ma być świętą, wysoko artystyczną i powszechną (>>).

Prozę w tym numerze "NW" prezentuje opowiadanie znakomitego pisarza rosyjskiego Iwana Bunina "Bogini rozumu" w przekładzie na język białoruski Wincesia Mudrowa (>>).

Literaturoznawca, kandydat nauk filologicznych Iryna Bagdanowicz proponuje uwadze czytelników cykl przekładów poezji Zosi Mańkowskiej, która mieszkała na Białorusi w końcu XIX początku XX w. "Praga duchownych wyżyn" (>> | >>).

W rubryce "Kultura" jest publikacja artykułu Jauhiena Lecki "Powrót na zawsze". Autor opowiada o otwarciu w Mołodeczno pomnika naszemu wybitnemu rodaku Michału Klefasu Ahinskamu. Autor pomnika znany białoruski rzeźbiarz Walarjan Januszkiewicz (>>).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY