Home Help
2(12)/2000
SUMMARY | | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

SUMMARY

Encyclical letter of John Paul II Fides et Ratio begins this edition. We continue the publication of this work of the Holy Father which is of great importance nowadays and which deals with the problems of relationship between faith and reason, theology and philosophy. (>>)

In column For Jubilee 2000 the famous researcher and Latiner Ales Zhlutka publishes his next article from the interesting cycle Western Christianity in Belarus showing roots and ways of the Catholicism in our country. (>>)

Writer Ala Siamionava shares with the readers her experience from pilgrimage to Rome for the participation in celebration of beatification of 11 sisters of Nazareth from Navagrudak, which took place on March 5, 2000. (>>)

Art in this edition of Our Faith is represented by reflections of art critic Aliaksandr Yarashevich on the subject of the Procession of the Holy Spirit and the Holy Trinity in ancient belarusian art. (>>)

Sacral music researcher Tamara Lihach proposes her historical excursion in development of musical culture in Belarus connected to Dominican order. (>>)

New column Counterpoint represents the professor of Yagellon university and Belostok university, the author of great number of essay in the field of sociology, anthropology and religion Uladzimir Pauliuchuk, who contemplates interestingly and keenly about relations between Ordinary and Extraordinary in present world and about place of Christianity in our world. (>>)

In the regular column Our sanctuaries the architecture historian Tamara Gabrus tells us about churches funded by representatives of the famous Sapegi family. (>>)

Father Joseph Reshat (1890-1958) is a famous priest, playwright, teacher, man who was fully devoted to idea of national revival. Viacheslau Haruzhy tells us about this extraordinary personality. (>>)

Literature in this edition is represented by prose of Nobelist Swedish writer Selma Lagerliof and poetry of Laureate of State Belarus Yanka Kupala prize Danuta Bichel. (>>|>>)

Fides et ratio. , , , . (>>)

2000 , .(>>)

, 5.03.2000 . , - . (>>)

.(>>)

, .(>>)

, , , , .(>>)

, .(>>)

(1890-1958) , , , - . .(>>)

, . .(>>|>>)

RESÜMEE

Nummer fängt mit der Enzyklika von Johannes II Fides et ratio an. Diese Publikationfortsetzung des Heiligen Vaters ist heutzutage sehr aktuell, weil die die Probleme der Wechselbeziehungen des Glaubens und der Vernunft, der Theologie und der Philosophie tief berührt. (>>)

In der Rubrik Zum Jubiläum 2000 veröffentlicht der bekannte Forscher und Latinist Ales Shludko den Artikel aus interessanten Zyklus Westliches Christentum in Weißrußland. Im Artikel sind die Wurzeln und die Wege des Katholizismus in unserem Land aufgezeigt. (>>)

Die Schriftstellerin Ala Semenova teilt den Zeitschriftlesern seine Eindrücke über Pilgernreise nach Rom mit. Dort verlief am 5. März die Heiligsprechung für 11 Nasareten-Schwestern aus Novogrudok. (>>)

Die Kunst in dieser Nummer UG ist mit den Überlegungen des Kunstwissenschaftlers Alexander Jaraschewitsch über Sendungmotive des heiligen Geistes und der Dreifaltigkeit in alten weißrußischen Kunst dargestellt. (>>)

Die Forscherin der heilige Musik Tomara Lichatsch stellt der seine historische Exkurs in die Entwicklung der musikalischen Kultur Weißrulands dar, die mit dem Dominikanerorden verbunden ist. (>>)

Die neue Rubrik Kontrapunkt stellt den Universitätsprofessor (in Kraków und Białystok), den Autor vieler Essay im Gebiet der Soziologie, Anthropologie, Theologie Wladimir Pavljutschuk dar, der interessant und scharf die Wechselbeziehung natürlich und übernatürlich in der modernen Welt und die Stelle des Christentums in dieser Welt überlegt. (>>)

In der ständigen Rubrik Unsere Heiligtümer erzählt die Architekturhistorikerin Tomara Gabrus über die Kirchen, die auf die Mittel von dem Vertretern der berühmten Sippen von Sapegen gebaut wurden. (>>)

Pater Jozef Reschaz (18901958) der bekannte Priester, Dramatiker, Lehrer, Mensch, der der Idee der nationalen Wiedergeburt restlos ergeben. Seine erstaunliche Persönlichkeit überlegt Vjatscheslav Chorushij.(>>)

Die Literatur im Nummer ist durch die Prosa der Nobelpreisträgerin swedischer Schriftstellerin Selma Lagerlef und die Poesie der Staatspreisträgerin Weißrußlands des Namen Janka Kupala Fr. Danuta Bitschel dargestellt. (>>|>>)

PODSUMOWANIE

Numer otwiera encyklika Jana Pawła II Fides et ratio. Jest to dalszy ciąg dzieła Ojca św., szczególnie aktualnego dla naszych czasów, które głęboko porusza zagadnienie wzajemnych relacji wiary i rozumu, teologii i filozofii. (>>)

W rubrycy Do Jubileuszu Roku 2000 znany badacz i latynista Aleś Żłutka opublikował kolejny artykuł z ciekawego cyklu Zachodnie chrześcijaństwo na Białorusi, ukazujący korzenia i drogi katolicyzmu w naszym kraju. (>>)

Pisarka Ała Siamionawa dzieli się z czytelnikami czasopisma swoimi wrażeniami z pielgrzymki do Rzymu na uroczystość beatyfikacji 11 Sióstr Nazaretanek z Nowogrudka, która miała miejsce 5.03.2000r. (>>)

Sztukę w obecnym numerze NW reprezentują rozważania historyka sztuki Aleksandra Jaroszewicza nad tematyką Zesłania Ducha Świętego i Trójcy Najświętrzej w starobiałoruskiej sztuce. (>>)

Badacz muzyki sakralnej Tamara Lichacz proponuje swoją historyczną dygresję o rozwoju kultury muzycznej na Białorusi, związanym z zakonem Dominikańskim. (>>)

Nowa rubryka Kontrapunkt przedstawia profesora Uniwersytetu Jagielońskiego i Uniwersytetu w Białymstoku, autora licznych esejów w dziedzinie socjologii, antropologii i religioznawstwa Włodzimierza Pawluczyka, który w sposów ciekawy i krytyczny rozważa o wzajemnych relacjach Przyrodzonego i Nadprzyrodzonego we współczesnym świecie i o ich miejscu w chrześcijaństwie. (>>)

W stałej rubryce Nasze świątynie historyk architektury Tamara Habruś opowiada o kościołach, fundatorem których jest sławny ród Sapiegów. (>>)

Ksiądz Józef Reszać (18901958) był znanym kapłanem, dramaturgiem, nauczycielem, człowiekiem całkowicie oddanym idei odrodzenia narodowego. O tej niezwykłej postaci opowiada Wiaczesław Charuży. (>>)

Literaturę w obecnym numerze reprezentuje proza laureata Nagrody Nobla szwedzkiej pisarki Selmy Lagerlof i poezja laureata Państwowej Premii Białorusi im. Janki Kupaly Danuty Biczel. (>>|>>)


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY