Home Help
4(14)/2000
SUMMARY | | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

SUMMARY

Declaration Dominus Iesus on the Unicity and Salvific Universality of Jesus Christ and the Church of the Congregation for the Doctrine of the Faith opens this edition. The Declaration reiterates and clarifies certain truths of the faith to help the Catholics in their reflections about the way of salvation of the whole humanity, about the mission of the Church founded by Jesus Christ, about the connection of the Church and non-Christian religions with salvation, about the universal salvific will of God (>>).

Apostolic Nuncio in Belarus Archbishop Dominic Hrushovski in his article The Celebration of the Great Jubilee 2000 tells us that every jubilee in the history of the Church is prepared by Gods Providence. Reminding us of the main directions of the activity of Pope John Paul II the author shows their influence on the contents of the Holy Year 2000 (>>).

Cardinal Kazimir Swiatek, Metropolitan of Minsk-Mohilev Archdiocese, tells us about the most interesting events in the life of the Catholic Church in Belarus during the Jubilee Year 2000 and about the celebration of the Jubilee of Bishops in Rome (>>).

The person of Christ remains appealing and high example for people in all times. This is the main idea of the article Jesus in the Context of Time and Eternity by historian and Bible expert Galina Sinila. The article continues the series of the publications dedicated to the Bible and its particular role in civilization and culture history (>>).

In column Haereditas we have prepared a costly present for the reader: a passage from the 11th book of Confession by St. Augustin (translation from Latin by A. Zhlutka) (>>,>>).

Art in this edition of Our Faith is represented by investigations of the art expert Aliaksandr Yarashevich in spreading the cult of the icon of Mother of God from the Rome Basilica Santa Maria Maggiore, known as Mother of God of the Snow, in Belarus (>>).

The Way to the Church is the name of the cycle of essays of poet and literature expert Irina Bagdanovich dedicated to religious motives and images in Belarussian literature. In the first essay the author considers the development of spiritual tradition in Belarussian poetry (>>).

In column Poetry you will find The Wreath of Belarussian Spiritual Lyrics up to the Year 2000. This is the selection of poetry by Belarussian authors from the 16th century till the 20th, prepared by literature expert Irina Bagdanovich (>>).

We finishes the cycle Western Christianity in Belarus by publication of the article of historian Ales Zhlutka. The author prepared a brief summary of the history of the Belarussian Church from the early beginning of Christianity until the end of the 20th century (>>).

In column Our Sanctuaries historian of architecture Tamara Gabrus talks about the development of baroque in Belarussian architecture in the 17th-18th centuries, about distinctive characteristics of Jesuit churches in our country (>>).

Writer Valery Bujval proposes the translation from Italian of the extract from the novel The Battle near Lepanto by Gianni Granzotto where the culmination of one of the greatest sea battles in history (1571) is shown, when united fleet of the Catholic League smashed Turkish aggressors and saved in a such way the European civilization (>>).

RESÜMEE

Diese Nummer wird durch ein neues Dokument Kongregation der Glaubenslehre die Deklaration Dominus Iesus über die Einheit von Jesus Christus und der katholischen Kirche eröffnet. Die Deklaration nennt und deutet einige Glaubenswahrheiten, hilft den katholischen Gläubigen, den weg der Erlösung in Jesus Christus suchen, spricht über die Berufung der katholischen Kirche, über die Verbindung der nichtchristlichen Religionen und der katholischen Kirche, läßt die Gläubigen über den zu erlösenden Willen von Gott nachdenken (>>).

Im Artikel Das Feiern des Großen Jubiläums 2000 überlegt der Nuntius in Belarus, Erzbischof Dominik Gruschowski darüber, daß jedes Jubiläum in der Geschichte der Kirche ein Voraussehen von Gott ist. Er erzählt von den Hauptrichtungen der Tätigkeit vom Papst J.Paul II. und dessen Einfluß auf den Inhalt des Heiligen Jahres 2000 (>>).

Der Kardinal Kasimir Swiontek, Metropolit der Minsk-Mogilewer Erzdiözese erzählt von den denkwürdigen Ereignissen aus dem Leben der katholischen Kirche im Laufe des Jubiläumjahres und auch von den Jubiläumfeierlichkeiten von Bischöfen in Rom (>>).

Die Person von Christus bleibt für die Menschen in allen Zeiten ein anziehendes und ein hohes Vorbild das ist die Hauptidee des Artikels der Historikerin und der Forscherin von Bibel Galina Sinila Jesus im Kontext der Gegenwart und der Ewigkeit (>>).

In der Rubrik Haereditas erwartet den Leser ein kostbares Geschenk, ein Auszug aus dem 11.Buch von heiligem Augustin Aurelij Die Beichten (die Übersetzung aus dem Lateinischen von A.Shlutko) (>>,>>).

Die Kunst ist in dieser Nummer durch die Forschungen des Kunstwissenschaftlers A.Jaroschewitsch dargestellt. Er erzählt über die Verbreitung des Bildes vom Gottes Mutter Kult aus der römischen Basilika Santa Maria Maggiore das in Belarus als Schnee-Gottes Mutter bekannt ist (>>).

Der Weg zum Gotteshaus ist ein Zyklus der Reportagen der Dichterin und Literaturwissenschaftlerin, Kand. der philolog. Wissenschaften Irina Bogdanowitsch. Die Reportagen sind der religiösen Motiwen in der belarussischen Literatur gewirdmet. In der ersten Reportage dieses Zyklus betrachtet die Autorin im geschichtlichen Aspekt die Entwicklung der geistlichen Traditionen in der belarussischen Poesie (>>).

Die Rubrik Poesie bringt Den Kranz der geistlichen Lyrik zum 2000. Jubiläum des Christentums. Das ist die Sammlung der ausgewählten Werke der belarussischen Dichter vom XVI. bis zum XX. Jahrhundert (>>).

Die Historiker Ales Shlutko schließt die Publikation seines Zyklus Das westliche Christentum in Belarus mit dem Artikel Die punktierte Linie des großen Weges. In diesem Artikel summiert der Autor kurz die Geschichte der belarussischen katholischen Kirche, seit dem Erscheinen der ersten Christen im IX. Jh auf dem Territorium des östlichen Teils von Belarus und bis Ende des XX. Jh. Damit hegt der Autor die Hoffnung auf die Wiedergeburt der katholischen Kirche in Belarus (>>).

In der ständigen Rubrik Unsere Heiligtümer erzählt die Historikerin Tamara Gabrus von der Entwicklung des Barokkostils in der Architektur von Belarus im XVII. XVIII. Jh (>>).

Der Schriftsteller Walerij Buiwol bietet die Fragmente aus dem Roman von Gianni Granzotto Die Schlacht bei Lepanto (die Übertragung aus dem Italienischen) (>>).

PODSUMOWANIE

Numer rozpoczyna nowy dokument Kongregacji Nauki Wiary deklaracja Dominus Iesus, dotyczący jedności i zbawczej powszechności Jezusa Chrystusa i Kościoła. Deklaracja przypomina i wyjaśnia niektóre prawdy wiary, przychodząc katolikom z pomocą w rozważaniach nad drogą zbawienia ludzkości daną nam za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, nad posłannictwem założonego przez Niego Kościoła; o relacjach Kościoła z niechrześcijańskimi wyznaniami i zbawieniem oraz powszechnością zbawczej woli Boga (>>).

W artykule Obchody Wielkiego Jubileuszu 2000 Nuncjusz Apostolski na Białorusi arcybiskup Dominik Gruszowski, rozważa nad tym że wszystkie jubileusze w historii Kościoła były przygotowane przez Bożą Opatrzność. Przypominając główne kierunki pracy Ojca św. Jana Pawła II, autor ukazuje stopień w jakim wpłynęły one na treść Roku Świętego 2000 (>>).

Kardynał Kazimierz Świątek, Metropolita Mińsko-Mohylewski, opowiada o najbardziej ciekawych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Roku Jubileuszowym w życiu Kościoła na Białorusi oraz o obchodach Jubileuszu biskupów w Rzymie (>>).

Osoba Jezusa Chrystusa prez wszystkie wieki pozostaje przyciągającym wzorem oto myśl przewodnia historyka i badacza Pisma św. Haliny Siniła Jezus w kontekście czasu i wieczności, który jest następną publikacją z serii artykułów poświęconych Biblii i jej roli w historii cywilizacji i kultury (>>).

W rubryce Haereditas czytelników oczekuje cenny prezent odcinek z jedynastej księgi Wyznań św. Augustyna (tłum. z łacińskiego A. Żłutki) (>>,>>).

Dział sztuki w tym numerze Naszej wiary przedstawia badania historyka sztuki Aleksandra Jareszewicza, dotyczące rozszerzenia kultu obrazu Matki Bożej z bazyliki rzymskiej Santa Maria Maggiore, znanego na Białorusi jako Matki Bożej Śnieżnej (>>).

Droga do świątyni tak nazywa się cykl zarysów poety i literaturoznawcy, doktora filologii Iryny Bahdanowicz, poświęconych motywom i obrazom religijnym w literaturze białoruskiej. W pierwszym zarysie tego cyklu autorka w historycznym aspekcie rozważa rozwój duchowych tradycji w białoruskiej poezji (>>).

Rubryka Poezja przedstawia Wianek duchowej białoruskiej liryki poświęconej 2000 leciu chrześcijaństwa. Są to dzieła poetyckie białoruskich autorów XVI XX st. (>>).

Artykuł Drogowskazy wielkiej drogi wieńczy publikacje z cyklu Zachodnie czrześcijaństwo na Białorusi historyka Alesia Żłutki. Autor podsumowuje historię Kościoła katolickiego na Białorusi, poczynając od pierwszych prób wprowadzenia chrześcijaństwa na terenach wschodniosłowiańskich w czasach apostolskich poprzez przeniknięcie chrześcijaństwa na tereny Białorusi w IX wieku po wiek XX, z którym autor wiąże nadzieję odrodzenia Kościoła katolickiego na Białorusi (>>).

W stałej rubryce Nasze świątynie historyk architektury Tamara Gabruś opowiada o rozwoju stylu barokowego w dziedzictwie Białorusi XVII XVIII stuleci oraz o różnyh stylach kościołów jezuickich (>>).

W tym numerze Naszej wiary literaturę światową prezentuje tłumacz Walery Bujwał, który proponuje fragment dzieła Gianni Granzotto Bitwa pod Lepanto przetłumaczonego z języka włoskiego. Dzieło to odzwierciedla kulminację jednej z największych bitew w historii (1571), kiedy to flota Katolickiej Ligi doszczętnie rozbiła tureckich napastników i przez to zachowała cywilizację europejską (>>).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY