Home Help
3(101)/2022
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

We begin this issue of magazine Our Faith with the material of M. Midukh On Human Titles and Divine Hierarchy translated from Polish by H. Shauchenka (p. 2-8).

Material The Return of the Sacred Object is dedicated to the history of the miraculous icon of the Mother of God of Baruny (p. 2-8).

Art critic G. Flikop-Svita in her article The Phenomenon of the Folk Icon. Stages of Study interestingly tells about the creation, existence and preservation of folk icons in Belarus (p. 2-8).

Restorer I. Surmacheuski proposes to readers the article Decoration of the Icon of the Virgin of Budslau in 16321783 (p. 2-8).

Artist M. Kupavas essay Homeland of Francysk Skaryna is the Glorious Town of Polatsk is dedicated to the unique personality of F. Skaryna (p. 2-8).

In column Poetry we publish poems by D. Bichel, V. Zhukovich, and A. Dzitrykh (p. 2-8).

In column Personalities we place the conversation of M. Skobla with poet

A. Razanau titled Truth is Always Urgent and Does not Become the Past..., which took place before the poets death (p. 2-8).

Articles Spiritual Backpack by I. Bagdanovich and From the Past to the Future.

By the ways of A. Maldzis by Y. Yanushkevich are dedicated to the 90th anniversary of the birth of the famous researcher of Belarusian literature A. Maldzis (p. 2-8).

In column Figures you will find the essay Father Rusak by the historian-archivist A. Shpunt (p. 2-8).

Literary scholar A. Trafimchyk in his material Yakub Kolas: Calendar Coordinates and Chronology of Works tells about some interesting features and creative habits of the national poet of Belarus (p. 2-8).

S. Chygryn in his essay Adam Stankievich on Postcards writes about the publication of postcards with the image of the famous Catholic priest and Belarusian social and political figure (p. 2-8).

RESÜMEE

Diese Ausgabe der Zeitschrift beginnt mit M. Miduchs Artikel Über die menschlichen Titel und die göttliche Hierarchie, den G. Schautschenka aus dem Polnischen übersetzt hat (S. 2-8).

Der Geschichte der wundertätigen Ikone der Gottesmutter von Baruny ist der Artikel Die Rückkehr des Heiligtums gewidmet (S. 2-8).

Die Kunstwissenschaftlerin G. Flikop-Swita berichtet im Artikel Das Phänomen der Volksikone. Etappen der Forschung spannend über die Herstellung, die Existenz und die Aufbewahrung der Volksikonen in Belarus (S. 2-8).

Der Restaurator I. Surmatscheuski präsentiert den Leserinnen und Lesern den Artikel Das Verzieren der Ikone der Gottesmutter von Budslau in den Jahren 1632-1783 (S. 2-8).

Der einmaligen Persönlichkeit von Franzisk Skaryna ist der Essay Die Heimat von Franzisk Skaryna die berühmte Stadt Polazk des Malers M. Kupawa gewidmet (S. 2-8).

Die Rubrik Poesie enthält Gedichte von D. Bitschel, W. Shukowitsch, A. Dietrich (S. 2-8).

Die Rubrik Persönlichkeiten enthält das Gespräch von M. Skobla und dem Poeten A. Rasanau unter dem Titel Die Wahrheit ist immer wichtig und rückt nicht in die Vergangenheit Dieses Gespräch hat kurz vor dem Tod des Poeten stattgefunden (S. 2-8).

Dem 90. Geburtstag von A. Maldsis, dem bekannten Forscher der belarussischen Literatur, sind der Artikel Der spirituelle Rucksack von Professor Maldsis von

I. Bagdanowitsch und der Artikel Aus der Vergangenheit in die Zukunft. Auf den Wegen von A. Maldsis von J. Januschkewitsch gewidmet (S. 2-8).

Die Rubrik Gestalten enthält den Essay Priester Russak des Historikers und Archivisten A. Spunt (S. 2-8).

Der Literaturwissenschaftler A. Trafimtschyk berichtet im Artikel Jakub Kolas: Kalenderkoordinaten und Chronologie des Schaffens über einige spannende Besonderheiten und schöpferische Gewohnheiten des Volkspoeten von Belarus (S. 2-8).

S. Tschygryn schreibt in seinem kurzen Essay Adam Stankewitsch auf Briefmarken über die Herausgabe von Briefmarken mit dem Bild des bekannten katholischen Priesters und belarussischen gesellschaftlich-politischen Funktionärs (S. 2-8).

PODSUMOWANIE

Bieżący numer czasopisma rozpoczyna się art. M. Miduch O tytułach ludzkich i hierarchii Bożej, przetłumaczonym z j. polskiego przez H. Szewczenko (s. 2-8).

Dziejom cudownego obrazu Matki Bożej Boruńskiej poświęcono art. Zwrócenie świątyni (s. 2-8).

G. Flikop-Świta, krytyk sztuki, w art. Fenomen ikony ludowej. Etapy nauki interesująco opowiada o powstaniu, istnieniu i zachowaniu ikon ludowych na białoruskich ziemiach (s. 2-8).

Konserwator I. Surmaczewski proponuje czytelnikom art. Zdobienia ikony Budsławskiej Bogurodzicy w latach 1632-1783 (s. 2-8).

Artysta M. Kupawa napisał esej poświęcony wybitnej postaci F. Skaryny, pt. Ojczyzna Franciszka Skaryny sławne miasto Połock (s. 2-8).

W dziale Poezja umieszczono wiersze D. Biczel, W. Żukowicza i A. Dzitrycha (s. 2-8).

W rubryce Osoby, w podrozdziale Prawda jest zawsze aktualna i nie odchodzi w przeszłość... opublikowano rozmowę M. Skobły z A. Razanawym, która odbyła się krótko przed śmiercią poety (s. 2-8).

Z okazji jubileuszu 90. urodzin A. Maldzisa, słynnego badacza białoruskiej literatury, poświęcono art. I. Bogdanowicz Plecak duchowy profesora A. Maldzisa i art.

J. Januszkiewicza Z przeszłości w przyszłość. Drogami A. Maldzisa (s. 2-8).

W rubryce Osoby umieszczono esej historyka-archiwisty A. Szpunta pt. Ksiądz Rusak (s. 2-8).

Literaturoznawca A. Trafimczyk w art. Jakub Kołas: kalendarzowe wydarzenia i chronologia twórczości przytacza wybrane i ciekawe cechy oraz twórcze nawyki narodowego poety Białorusi (s. 2-8).

S. Czygryn w krótkim felietonie Adam Stankiewicz na pocztówkach pisze o wydaniu kart pocztowych z wizerunkiem znanego katolickiego księdza i białoruskiego działacza społeczno-politycznego (s. 2-8).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY