Home Help
3(13)/2000
SUMMARY | | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

SUMMARY

In this edition of Our Faith we finish the publication of encyclical letter of the Holy Father John Paul II Fides et ratio, in which he analyses deeply and seriously extremely topical for our time problems of relationship between faith and reason, theology and philosophy, shows complicated ways of their interaction (>>).

The article Ways of the Eternal Book, or Bible as an embodied metahistory by famous Bible expert Galina Sinila continues the series of the publications dedicated to Bible and its particular role in civilization and culture history (>>).

Art in this edition of Our Faith is represented by reflections of Aliaksandr Yarashevich on traditions of Belarusian icon-painting in representation of topic of Assumption of Mother of God (>>).

Bachelor of philology science and Latiner Ales Zhlutka in his next article from the cycle Western Christianity in Belarus analyses ways of spreading Catholicism in the Eastern Slavonic region (>>).

In column Poetry readers will have a wonderful opportunity to become acquainted with the translation of some verses by Karol Wojtyla, present-time Pope John Paul II. Famous Author presents us with the embodied in the peotry lines treasure of his mystical experience of cognition of God and being with God (>>).

On the basis of numerous archives documents famous science researcher and priest Marjan Radwan talks about dramatical facts of Christian history in our country in his article Protest of Uniate Clergy (18341839) (>>).

In column Our sanctuaries readers will become acquainted with the history of a neogothical chapel in Belarussian country Zakozel and a bernardin monastery in Minsk (>> | >>).

Famous Russian theolog and writer Siargei Averyntsau in his article A marriage and a family: inopportune experience of christian view on things invites us to muse on most important realities of human being, on blessed difficulties of living in a family, where two are one flesh, on connection of experience of living in a family with belief in God (>>).

Life of Belarussian country, simple, but beautiful in its simplicity, is described in essay An attempt to understand myself proceeding from the life of Biskuptsy country by Belarussian poet Danuta Bichel (>>). Prose is also represented by narrative The Sin by Frants Siuko (>>).

In column Counterpoint author of numerous books on history and sociology Bruna Drveski shows his view on Belarus as on spaciousness of mutual penetration of different influences, tolerance and multi-culture. The author thinks that just universalism characteristics implanted in Belarus must help Belarussian people to make definite and powerful step forward (>>).

II Fides et ratio, , , (>>).

, , (>>).

(>>).

(>>).

II. , (>>).

(18341839) (>>).

(>> | >>).

: , , , (>>).

, (>>). (>>).

, . , , , (>>).

RESÜMEE

In dieser Nummer wird die Publikation der Enzyklika vom Papst J. Paul II Fides et ratio abgeschlossen, worin der Heilige Vater die in unser Zeit sehr aktuellen Probleme der Wechselbeziehungen des Glaubens und der Vernunft, der Theologie und der Philosophie tief und nachdenklich analysiert und die nicht einfachen Wege derer Zusammenwirkens zeigt (>>).

Der Artikel der bekannten Biblistin Galina Sinila Auf den Wegen des ewigen Buches oder die Bibel als verkörperte Metageschichte ist die Fortsetzung einer Reihe von Publikationen, die der Bibel und derer besonderen Rolle in der Geschichte der Zivilisation und Kultur gewidmet sind (>>).

Die Kunst widerspiegelt sich hier in Gedanken von Alexander Jaraschewitsch über die Traditionen der belarussischen Ikonenmalerei zum Sujet Mariä Himmelfahrt (>>).

Dr. philologica, Latinist Ales Shludko analysiert in seinem nächsten Artikel aus dem Zyklus Das westliche Christentum in Weißrußland die Wege der Verbreitung des Katholizismus in der ostslawischen Region (>>).

In der Rubrik Poesie erwartet den Leser die glückliche Möglichkeit, sich mit den Übersetzungen der Gedichte von Karol Wajtyla dem heutigen Papst J. Paul II bekanntzumachen. Der bekannte Autor schenkt uns den in den begeisterten poetischen Strophen verkörperte Reichtum seiner mystischen Erfahrung der Gotteserkenntnis und des Lebens mit Gott (>>).

Auf Grund der zahlreichen Archivdokumente erzählt der bekannte Wissenschaftler und Priester Marjan Radwan in seinem Artikel Protest der unierten Geistlichkeit (18341839) von den dramatischen Ereignissen aus der Geschichte des Christentums in unserem Land (>>).

In der Rubrik Unsere Heiligtümer macht sich der Leser mit der Geschichte der neugotischen Kapelle in der belarussischen Siedlung Sakosel und mit dem Bernardiner-Kloster in Minsk bekannt (>> | >>).

Der bekannte russische Theologe und Schriftsteller Sergej Awerinzev läßt uns in seinem Artikel Ehe und Familie: das nicht rechtzeitige Erscheinen der christlichen Ansicht auf die Sachen über die wichtigsten Realitäten des menschlichen Daseins, über die gesegneten Schwierigkeiten des Familienlebens, wo zwei ein Fleisch und Blut sind, über den Zusammenhang zwischen der Erfahrung des Familienlebens und dem Glauben an Gott nachdenken (>>).

Schön und einfach wird das Leben des belarussischen Dorfes in der Reportage der Dichterin Danuta Bitschel Der Versuch, sich vor dem Hintergrund des Dorfes Biskupzy zu verstehen dargestellt (>>). Die Prosa ist auch durch die Erzählung von Franz Siuko Sünde vertreten (>>).

In der Rubrik Kontrapunkt zeigt Bruno Drweski, der Autor von zahlreichen Büchern in Geschichte und Soziologie, seine Ansicht auf Belarus als Bereich des Zusammenwirkens der unterschiedlichen Einflüsse, als Bereich der Toleranz und Multikulturen. Der Autor des Artikels ist der Meinung, dass gerade die sich in Belarus eingebürgerten Züge des Universalismus den Belarussen helfen sollen, einen festen und entscheidenden Schritt nach vorne zu machen (>>).

PODSUMOWANIE

W obecnym numerze Naszej wiary dobiega końca publikacja encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II Fides et ratio gdzie on głęboko i wnikliwie poddaje analizie niezwykle doniosłe dla naszych czasów zagadnienia relacji wiary i rozumu teologu i filozofii ukazuje niełatwe drogi ich współdziałania (>>)

Artykuł znanej biblistki Haliny Sinity Drogami Wiecznej Księgi czyli Biblia jako uosobienie metohistoru kontynuuje serię publikacji poświęconych Biblii i jej wyjątkowej roli w dziejach cywilizacji i kultury (>>)

Sztukę w niniejszym numerze aNaszej wiary odzwierciedlają rozważania Aleksandra Jaroszewicza nad tradycją ikonografii białoruskiej na temat Wniebowzięcia Matki Bożej (>>)

Kandydat filologu łacinnik Aleś Źlutka w swoim kolejnym artykule z serii Chrzescijanstwo zachodnie na Białorusi bada drogi rozpowszechniania katolicyzmu na wschodnich słowiańskich ziemiach (>>)

W rubryce Poezja czytelnik ma możność zapoznać się z przetłumaczonymi wierszami Karola Wojtyły obecnego Papieża Jana Pawła II Znakomity Autor ofiaruje nam w natchnionych wersetach skarb swojego mistycznego doświadczenia Boga i obcowania z Nim (>>)

Na podstawie licznych materiałów archiwalnych znany naukowiec ks Marian Radwan w artykule Protest duchowieństwa unickiego (18341839) opowiada o tragicznych faktach dziejów chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie (>>)

Rubryka Nasze swiątynie proponuje czytelnikom historię neogotyckiej kaplicy w białoruskim miasteczku Zakoziel i klasztoru bernardynów w Mińsku (>> | >>)

Znany rosyjski teolog i pisarz Siergiusz Aweryncau w artykule Małzenstwo i rodzina niewczesne doświadczenie chrześcijańskiego spojrzenia na rzeczy zaprasza do zamyślenia się nad doniosłymi realiami ludzkiego bytu nad błogosławioną trudnością rodzinnego życia kiedy adwoje jedno cialo oraz nad połączeniem doświadczenia życia rodzinnego i wiary w Boga (>>)

Proste lecz piękne życie wsi białoruskiej powstaje przed naszymi oczami dzięki szkicowi literackiemu poetki Danuty Biczel pt Proba zrozumienia siebie na tle wsi Biskupcy (>>)

Proza jest uobecniona przez opowiadanie Franca Siuko Grzech (>>)

W rubryce Kontrapunkt jest przedstawiony pogląd na Białoruś autora licznych historycznych i socjologicznych dzieł Bruno Drweski jako na teren wspołprzenikania rożnych wpływów teren tolerancji i wielu kultur Autor artykułu sądzi ze właśnie cechy uniwersalności zakorzenione na Białorusi mająpomoc mieszkańcom Białorusi w uczynieniu zdecydowanego i mocnego kroku naprzód (>>)


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY