Home Help
4(22)/2002
SUMMARY | | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

SUMMARY

The Prayer: Traditional and New is the title of the introduction of the Editor-in-chief Kristina Lalko, which opens this edition of Our Faith. This article precedes some extracts from the very important document of the Catholic Church, Apostolic Letter Rosarium Virginis Mariae of the Supreme Pontiff John Paul II (>>|>>).

In column Art we place a composite work of the officers of Ancient Belarusian Culture Museum of Belarusian National Academy of Science U. Karelin, M. Melnikau, A. Yarashevich called Image of St. Nicholas in Ancient Belarusian Art (>>).

In column Prose our readers will meet famous Belarusian writer Yanka Bryl who tells us about his friendship with Czech literature expert, translator Vatslav Zhydlitski (>>).

In our traditional column In the World of Bible we publish the next article by historian and Bible expert Galina Sinila A Man Decayed of His Own Will..., in which she analyzes the subject of the Fall in the literature of Modern time (>>).

Art expert Valery Bujval in his article Tridentum tells us about the town where one of the most important events in the history of the Catholic Church, Trident Council, took place (>>).

In traditional column Haereditas we propose our readers to acquaint themselves with unknown yet heritage of Belarusian researcher Aliaksandr Yelski Sketch of the History of the Minsk Diocese (>>).

Article Memento Patriam by Mihas Kazlouski in column Personalities will acquaint our readers with the dramatic life of priest Viktar Shutovich (>>).

Famous Belarusian translator Vasil Siomuha in column Translations offers to the readers his work dedicated to the spiritual verses of German poets of XVIII century (>>).

In the same column we continue to publish the work of famous Russian writer, philosopher Dzmitry Mierazhkouski Jesus the Unknown translated by Belarusian prose-writer Vintses Mudrou (>>).

Artist Siargej Charanovich in his article A Ladder to Heaven placed in column Our Sanctuaries tells us about the former estate and chapel of the Reytans (one of the magnate ancestries in Belarus) in Grushauka, Navagradak region (>>).

In column Haereditas we continue to publish fragments from the diaries of Ignat Damejka My Journeys translated by Zdzislau Sitska (>>).

Famous Belarusian poetess Danuta Bichel in column Our Interviews will acquaint the readers with student of the Warsaw University Vitaut Parfionenka who tells us about his way to God (>>).

Affectus Mystycus is the title of an essay by famous Belarusian writer, critic Ala Siamionava who tells us about her impressions of visiting holy places (>>).

Poetry in this edition of Our Faith is represented by the verses of Belarusian poets Kazimir Kamiejsha and Liudmila Silnova (>>|>>).

Article The Scope of the Maker by poet, prose-writer, publicist Leanid Galubovich closes this edition of Our Faith. In this article he considers two new books, which have been published in the cycle Library of Our Faith, namely storybook Gadara by Irina Zharnasiek and poetrybook On the White Clouds of Dreams by Danuta Bichel (>>).

... , , II Rosarium Virginis Mariae (>>|>>).

. , . , . (>>).

, , (>>).

..., (>>).

Tridentum , (>>).

Haereditas (>>).

Memento patriam (>>).

Ѹ XVIII (>>).

, , (>>).

, , ( ) , (>>).

Haereditas (>>).

, (>>).

Affectus mystycus , , (>>).

(>>|>>).

, , , , : (>>).

RESÜMEE

Diese Nummer wird mit der Leitartikel von Chefredakteurin Kristina Ljalko Ein Gebet, das tradionell und neu ist. Dieser Artikel geht den Fragmenten aus der Apostolischen Schrift von Johannes Paul II. Rosarium Virginis Mariae voran (>>|>>).

Unter der Rubrik Kunst ist ein gemeinsames Werk der Mitarbeiter des Museums von altbelarussischer Kultur U. Karelin, M. Melnikov, A. Jaraschewitsch Die Figur von heiligem Nikolaus in altbelarussischer Kunst veröffentlicht (>>).

In der Rubrik Prosa trifft der Leser mit dem bekannten belarussischen Schriftsteller Janka Bryl, der über seine Freundschaft mit dem tschechischen Literaturwissenschaftler und Übersetzer Wazlav Zhydlicki erzählt (>>).

In der traditionellen Rubrik Im Welt der Bibel ist der nächste Artikel von dr. philologika Galina Sinila Der Mensch nach eigener Wille fiel gedruckt, in dem das Sujet des Sündenfalles bei der Literatur den Neuen Zeiten analysiert wird (>>).

Kunstwissenschaftler Walery Bujwal im Artikel Tridentum erzählt über die Stadt, in der ein so wichtiges für die Geschichte der Katholischen Kirche Ereignis das Tridentisches Konzil geschehen ist (>>).

In der traditionellen Rubrik Haereditas wird es den Lesern angeboten, mit dem bisher unbekannten Erbe von belarussischem Erforscher Alexander Jelski Eine Skizze aus der Geschichte von Minsker Diözese bekannt zu machen (>>).

Ein Artikel von Michaś Kozlovski Memento patriam in der Rubrik Persönlichkeiten macht Leser mit dem dramatischen Schicksal des Priesters Viktor Schutovitsch bekannt (>>).

Der bekannte belarussische Übersetzer Wasil Sjomucha bietet in der Rubrik Übertragungen eigene Neugestalt für geistigen Gedichte der deutschen Dichtern aus dem 18. Jh. (>>).

Hier wird auch die Fortsetzung der vom belarussischer Prosaiker Winześ Mudrov gemachteten Übertragung des berühmtes Werkes von russischen Schriftsteller und Philosoph Dmitri Mereshkowski Jesus unbekannter gedruckt (>>).

Kunstler Sergej Tscharanowitsch erzählt im Artikel Eine Treppe zum Himmel in der Rubrik Unsere Heiligtümer über ehemaliges Guthof von Rejtens ein des Magnatesstamm in Belarus und über eine Kapelle in Gruschovka im Rejtens Gut bei Novogrudok (>>).

Unter der Rubrik Haereditas wird Publikation der Fragmenten aus den Reisetagebücher von Ignat Damejka Meine Reisen fortgesetzt, von Juornalist und Erforscher Sdislaw Sićka (>>).

Die bekannte belarussische Dichterin Danuta Bitschel macht in der Rubrik Interviews mit einem Student der Universität in Warschau Witaut Parfjonenka bekannt, der über seinen Weg zu Gott erzählt (>>).

Affectus mystycus so eine Esse von belarussischen Schriftstellerin Ala Semjonova, die über ihre bei dem Besuch der heiligen Orte gewonnene Eindrücke erzählt (>>).

Als Poesie bietet Redaktion die Gedichte von bekannten Dichtern Kasimir Kamejscha und Ludmila Silnova (>>|>>).

Die Zeitschrift wird mit dem Artikel von Dichter, Prosaiker und Publizist Leonid Halubowitsch Ein Raum des Gestalters beendet, wo die zwei neue Bücher betrachtet wird, die in der Bücherreihe von Unser Glaube erscheinten Erzählungen von Iryna Zhernosek Gadara und Poesie von Danuta Bitschel Auf den weissen Wolken der Träume (>>).

PODSUMOWANIE

Numer ten rozpoczyna się fragmentami dokumentu Kościoła katolickiego, listu Apostolskiego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae (>>|>>).

Rubryka Sztuka proponuje pracę zbiorową U. Karelina, M. Mielnikawa, A. Jaroszewicza Obraz świętego Mikołaja w starożytnej sztuce białoruskiej (>>).

W rubryce Proza czytelnika czeka spotkanie z wybitnym białoruskim pisarzem Jankiem Brylem, który opowiada o swojej przyjaźni z czeskim literaturoznawcą, tłumaczem Wacławem Żydlickim (>>).

W rubryce W świecie Biblii nadrukowany został kolejny artykuł Haliny Siniły Człowiek z woli własnej podupadł..., w którym analizuje się fabuła grzechu pierworodnego w literaturze Nowego czasu (>>).

Historyk sztuki Walery Bujwał w artykule Tridentum opowiada o mieście, w którym odbyło się bardzo ważne wydarzenie w historii Kościoła katolickiego Sobór Trydencki (>>).

Rubryka Haereditas proponuje czytelnikom zapoznać się z dziedzictwem białoruskiego historyka Aleksandra Jelskiego Zarys z historii diecezji Mińskiej (>>).

Artykuł Michała Kozłowskiego Memento patriam, który zamieszczony został w rubryce Postacie, zapozna czytelnika z dramatycznym losem kapłana Wiktora Szutowicza (>>).

Znany białoruski tłumacz Wasil Siomucha w rubryce Tłumaczenia proponuje swoją wersję tłumaczenia duchownych wierszy poetów niemieckich XVIII w (>>).

W tej że rubryce nadrukowany został ciąg dalszy wybitnego utworu rosyjskiego pisarza i filozofa Dymitra Miereżkowskiego Jezus nieznany, przetłumaczonego przez białoruskiego prozaika Wincesia Mudrowa (>>).

Artysta malarz Sergiusz Czaranowicz w artykule Schody do nieba, zamieszczonym w rubryce Nasze świątynie, opowiada o majątku i kaplicy Rejtanów (jednego z magnackich rodów na Białorusi) w Gruszewce, siedzibie Rejtanów w Nowogródskim powiecie (>>).

W rubryce Haereditas nadrukowany został ciąg dalszy fragmentów dziennika Ignata Domejko Moje podróże w tłumaczeniu Zdzisława Sićki (>>).

Znana białoruska poetka Danuta Biczel w rubryce Nasze wywiady zapoznaje czytelnika ze studentem Warszawskiego uniwersytetu Witautam Parfionienko, który opowiada o swojej drodze do Boga (>>).

Affectus mystycus tak nazywa się esej znanej białoruskiej pisarki, krytyka Ały Siamionowej, która opowiada o swoich wrażeniach, po zwiedzaniu miejsc świętych (>>).

W rubryce Poezja redakcja czasopisma proponuje czytelnikom wiersze znanych poetów Kazimierza Kamiejszy i Ludmiły Silnowej (>>|>>).

Na zakończenie numeru zamieszczony został artykuł poety, prozaika, publicysty Leonida Gołubowicza Przestworza twórcy, w którym rozpatrywane są dwie nowe książki, które ukazały się w Biblioteczce czasopisma Nasza wiara: zbiór opowiadań Ireny Żarnasiek Gadara i zbiór poezji Danuty Biczel Na białych obłokach snów (>>).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY