Home Help
1(15)/2001
SUMMARY | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

SUMMARY

The Message of John Paul II on XXXV World Day of Mass Media opens this edition. The motto of this document is the words of Jesus Christ directed to His first desciples: What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops (>>).

In column Haereditas historian and Latiner Ales Zhlutka offers to the reader the translation from Greek of Didache, or Teachings of the Twelve Apostles. This is the most important work of early Christianity, which was probably written in the latter half of the first century A.C. and which describes the main principles of activity of the first Christian communities, the basics of their organisation, and instructions to the liturgy and religious ceremonies (>>).

Art in this edition of Our Faith is represented by the article of the art expert Aliaksandr Yarashevich The Subject of Resurrection of Christ in ancient Belarussian art (>>) and by the article of Volga Bazhenava about monumental heritage of Belarussian artist Piotr Sergijevich (>>).

The next article of poet and literature expert Irina Bagdanovich from the cycle The Way to the Church is dedicated to the motive of Easter in Belarussian poetry (>>).

Writer Irina Zharnasiek presents the extract from her novel Thy Will Be Done... based on tragic events of the year 1943 which took place in Belarussian village Rasitsa where more than one and a half thousand people were burned. Two priests from Marian order Antoni Liashchevich and Yury Kashyra didn't leave their parishioners and died with them in flames (>>).

In column Poetry you will find some verses of our contemporaries, Belarussian poetesses Nadzieja Salodkaya and Aksana Danilchyk (>> | >>).

In column The Light of The Word Zhana Niekrashevich presents some prayer appeals to Virgin Mary of poets of Great Lithuanian Principality from 16th century Paul from Krosna and Yan Vislitski (>>).

In column Personality we propose a sketch by Mihas Kazlouski The Guide And The Servant about the father Uladzislau Charniauski's life inseparably connected to the history of our country and filled with kindness and candour and also with courage to speak mother tongue to God (>>).

In column Our Sanctuaries historian of architecture Tamara Gabrus talks about the development of baroque in Belarussian architecture in the 17th-18th centuries, about distinctive characteristics of Jesuit churches in our country (>>).

In column Counterpoint in the article of theologian from Italy Mari-Kristin Charutsi-Sandryje the essentials of theological modernism, the disaster which destroys the Christianity from within, is shown up (>>).

The article Ornament in religious books of manager of stock of the Belarussian state museum of folk architecture and everyday life Valiantsina Malushyna analyses printed editions of the 16th-19th centuries in Belarus, considering book as a distinctive monument of art (>>).

RESÜMEE

Diese Nummer wird durch die Botschaft des Papstes Johannes Paul II. zum 35. Welttag der Massenmedien eröffnet. Als ihr Motto werden die Worte von Christus, die an ersten Jüngern gerichtet waren: Was sage ich euch im Dunkeln, wiederholt bei dem Licht, und was ihr auf dem Ohr hört, verkündigt von Dächern (>>).

In der Rubrik Haereditas stellt Dr. philologica, Latinist und Historiker Ales Shludko seine Übersetzung aus dem Altgriechisch Dydache, oder Die Lehre von zwölf Jüngern dar. (>>).

Die Kunst ist in dieser Nummer durch den Artikel des Kunstwissenschaftlers Alexander Jaraschewitsch Das Sujet der Auferstehung Christi in der altbelarussischen Kunst (>>) und durch den Artikel Olga Bashenowa über das monumentalen Erbe des belarussischen Kunstmalers Pjotra Sergijewitsch dargestellt (>>).

Ein neuer Artikel aus dem Zyklus Der Weg zum Heiligtum der Dichterin und Literaturwissenschaftlerin, Dr. philologica Irina Bogdanowitsch ist der Ostermotiv in der belarussischen Poesie gewidmet (>>).

Die Schriftstellerin Irina Sharnasek bietet einen Auszug aus ihrem Roman Dein Wille geschehe.... Das Sujet dieses Romans grundet auf den tragischen Geschehen im Jahr 1943 in einem kleinen belarussischen Orte Rasiza, wo sind mehr als einhalb Tausend Einwohner verbrannt worden, und mit ihnen waren auf eigenen Wille die Paters Antoni Ljaschtschewitsch und Juri Kaschira ins Feuer gegangen (>>).

In der Rubrik Poesie findet der Leser die Gedichte von unseren Zeitgenossinnen, belarussischen Dichterinnen Nadeja Salodkaja und Oksana Daniltschik (>> | >>).

Die Gebetsaufrufe an die Jungfrau Maria von den Dichtern der Großen Litauenfürstentums Pawel aus Krosno und Jan Wislitzki (16. Jh.) sind von Shanna Nekraschewitsch in der Rubrik Das Licht des Wortes vorgestellt (>>).

In der Rubrik Persönlichkeiten wird für Leser die Reportage von Michas Kazlovski Führer und Diener über den Lebensweg des Paters Uladzislaw Tscharnjawski, der fast ganzes vorigen Jahrhundert durchging und von der Geschichte unseres Landes untrennbar ist, über sein mit der Güte und Aufrichtigkeit auch mit dem Mut, mit dem Gott auf der Muttersprache zu reden, gefüllten Leben, angeboten (>>).

In der ständigen Rubrik Unsere Heiligtümer macht die Architekturhistorikerin Tamara Gabrus der Leser mit der Geschichte und der Erkennungszüge der Gotteshäuser, die durch den Jesuitenorden in den 17.-18. Jahrhunderte in unseren Gegend gebaut waren, bekannt (>>).

Im Artikel der Theologin aus Italien Mari-Christin Tscheruti-Sandrije, der im Rubrik Kontrapunkt steht, wird das Wesentliche bei dem theologischen Modernismus erklärt, der heute als ein richtiges Unheil ist und das Christentum von innen vernichtet (>>).

Die Nummer wird mit dem Artikel von Valentina Maljuschina, der Fondsleiterin vom Belarusischen Staatsmuseum für Volksarchitektur und lebensweise, Das Ornament in den geistlichen Büchern geschlossen, wo werden die Drucksachen aus den 16.-19. Jahrhunderte in Belaruß als eigenartige Kunstdenkmäler analisiert (>>).

PODSUMOWANIE

Rozpoczyna numer Orędzie Jana Pawła II na XXXV Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, hasłem którego zostały obrane słowa Jezusa, skierowane do pierwszych uczniów: Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszecie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. (>>)

W rubryce Haereditas historyk Aleś Żłutka proponuje tłumaczenie ze starogreckiego Dydahe, czyli Nauka dwunastu apostołów najważniejszego wczesnochrześcijańskiego dzieła, które zostało napisane prawdopodobnie w drugiej połowie I w. od Nar. Chr., w którym są zawarte główne zasady działalności pierwszych chrześcijańskich wspólnot, podstawy ich organizacji, przepisy dotyczące liturgii oraz obrządku (>>).

Sztuka w tym numerze Naszej wiary jest zaprezentowana w artykule historyka sztuki Alaksandra Jaraszewicza Motyw Zmartwychwstania w starobiałoruskiej sztuce(>>) oraz w artykule Wolgi Bażenawaj o monumentalnym dziedzictwie białoruskiego malarza Piotry Siergijewicza (>>).

Kolejny artykuł z cyklu Szlak do świątyni poetki i znawcy literatury, doktora nauk filologicznych Iryny Bagdanowicz jest poświęcony tematyce Wielkanocy w białoruskiej poezji (>>).

Pisarka Iryna Żarnasiek proponuje odcinek ze swego dzieła Bądź wola Twoja, osnowę którego stanowią tragiczne wydarzenia 1943 roku, które miały miejsce w białoruskim miasteczku Rasica, gdzie zostali spaleni więcej niż półtora tysiąca osób, a razem z nimi do ognia z własnej woli weszli ojcowie marianie Antoni Laszczewicz i Jerzy Kaszyra (>>).

W rubryce Poezja czytacz odnajdzie wierszy naszych współczesnych białoruskich poetek Nadziei Sałodkaj i Aksany Danilczyk (>> | >>)

W rubryce Światło słowa Żanna Niekraszewicz przedstawia modlitewne zwroty do Panny Maryi poetów Wielkiego Księstwa Litewskiego z XVI w., Pawła z Krosna i Jana Wiślickiego (>>).

W rubryce Postacie czytaczowi proponuje się zarys Michasia Kazłowskiego Prowadzący i sługa, opowiadający o życiowej drodze ojca Władysława Czarniawskiego, która przeszła prawie przez całe stulecie i jest nieodłącznie związana z historią naszego kraju, o życiu przepełnionym dobrocią i szczerością oraz śmiałością rozmawiania z Bogiem w języku ojczystym (>>).

W stałej rubryce Nasze świątynie historyk architektury Tamara Gabruś opowiada o rozwoju stylu barokowego w dziedzictwie Białorusi XVIIXVIII stuleci oraz o różnyh stylach kościołów jezuickich (>>).

W artykule włoskiego teologa Mari-Kristin Czaruti-Sandrie zamieszczonym w rubryce Kontrapunkt jest mowa o współczesnym teologicznym moderniźmie nieszczęściu, które niszczy chrześcijaństwo od wewnątrz (>>).

Wieńczy numer artykuł kierownika funduszu Białoruskiego państwowego muzeum architektury ludowej Walentyny Maluszynaj Wzory w księgach duchowej treści, która poddaje analizie wydania drukowane w XVIXIX stuleciu na Białorusi, rozpatrując księgę jako swego rodzaju pomnik sztuki (>>).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY