Home Help
1(95)/2021
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

We open this issue with the article by fr. S. Surynovich The Story of St. Joseph in the Apocryphal The History of Joseph the Carpenter and the essay by L. Kaminskaya As the Angel of the Lord Commanded Him, dedicated to the Year of St. Joseph proclaimed in the Universal Catholic Church (p. 2-7).

Theologian M. Pashuk in her article The Land of Faith writes about the holy places which Pope Francis visited on March 5-8, 2021 (p. 8-11).

T. Klimovich in her article The Self-Presentation of God to Moses in the Burning Bush analyzes a passage from the Book of Exodus (3: 1-17) (p. 12-17).

Article by literary critic I. Bagdanovich Remained Faithful to the Church and the People is dedicated to priest and poet A. Ziaziula. Here you will also find some poems by A. Ziaziula (p. 18-25).

Fr. A. Liashneuski SDB offers readers his article The Priest Given Us by Mary, in which he narrates about the tragic life and devoted priestly ministry of fr. S. Mihalski SJ (p. 26-32).

In column Interview you will find the text of the talk of D. Jarczewski OP with the American theologian G. Weigel entitled Who Is Needed in the Vatican (translated by Y. Shedzko) (p. 33-37).

Historian A. Shpunt in his article Kind as the Voivode of Minsk... tells about the personality of one of the most interesting representatives of the Belarusian nobility of the 18th century Adam Michał Hmara (p. 38-43).

In column Translations you will find poems by R. M. Rilke (translated by

S. Siargey) and Austrian writer Andrea Grill (translated by A. Siamionava-Herzog), as well as translations of works by French novelist Anatole France (translated by V. Buival) (p. 44-54).

The famous poetess D. Bichel publishes her memoirs Green Andarachak Is the Treasure of Granny Yulia, dedicated to relatives and friends from the village of Biskuptsy (p. 55-59).

Doctor of Philosophy Vitalii Kozinchuk from Ivano-Frankivsk writes about the search for mystical and sacred roots in Ukrainian iconographic art (p. 60-61).

The essay of journalist P. Vasileuski Inspired by the City... is dedicated to the works of Grodna artists (p. 62-67).

RESÜMEE

Diese Nummer beginnt mit dem Artikel Die Geschichte des heiligen Joseph in der apokryphen Schrift Erzählung über den Zimmermann Joseph des Priesters S. Surynowitsch und mit dem Essay Wie ihm der Engel des Herrn befahl von L. Kaminskaja, die dem in der Weltkirche ausgerufenen Jahr des heiligen Joseph gewidmet sind (S. 2-7).

Die Theologin M. Paschuk berichtet im Artikel Der Boden des Glaubens über die heiligen Orte, die Papst Franziskus vom 5. bis 8. März 2021 besuchte (S. 8-11).

T. Klimowitsch analysiert im Artikel Selbstpräsentation Gottes vor Mose im brennenden Dornbusch ein Fragment des Buches Exodus (3, 117) (S. 12-17).

Dem Priester und Poeten A. Sjasjulja ist der Artikel Er blieb der Katholischen Kirche und dem Volk treu der Literaturwissenschaftlerin I. Bagdanowitsch gewidmet. Daran schließen Gedichte von A. Sjasjulja an (S. 18-25).

Der Priester A. Ljaschneuski SDB präsentiert den Leserinnen und Lesern den Artikel Der Priester, der uns von Maria geschenkt wurde, in dem er über das tragische Leben und den treuen Dienst des Priesters S. Michalski SJ berichtet (S. 26-32).

Die Rubrik Interview enthält unter dem Titel Wer wird in Vatikan gebraucht? das Gespräch von D. Jartscheuski OP mit dem amerikanischen Theologen G. Weigel (übersetzt von J. Schedsjko) (S. 33-37).

Der Historiker A. Spunt erzählt im Artikel Freundlich wie der Herr Woiwoda von Mensk von Adam Michal Chmara, einem der interessantesten Vertreter der belarussischen Schljachta [des belarussischen Adels Anm. d. Ü.] im XVIII. Jahrhundert (S. 38-43).

Die Rubrik Übersetzungen enthält Gedichte von R. M. Rilke (übersetzt von S. Sjarhej) und der österreichischen Schriftstellerin Andrea Grill (übersetzt von J. Semjonowa-Herzog) sowie Werke des französischen Romanschriftstellers Anatole France (übersetzt von W. Bujwal) (S. 44-54).

Die bekannte Poetin D. Bitschel veröffentlicht ihre Erinnerungen Der grüne Trachtenrock der Schatz von Oma Julja, die den Verwandten, Freundinnen und Freunden aus dem Dorf Biskupzy gewidmet sind (S. 55-59).

Über die Suche nach mystisch-sakralen Wurzeln in der ukrainischen Ikonenmalerei schreibt Dr. phil. W. Kosintschuk aus Iwano-Frankiwsk (S. 60-61).

Mit dem Schaffen der Grodnoer Maler beschäftigt sich der Essay Von der Stadt inspiriert des Journalisten P. Wassileuski (S. 62-67).

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer kwartalnika rozpoczyna się art. ks. S. Surynowicza Historia św. Józefa w apokryficznym Podaniu o św. Józefie cieśli i esejem L. Kaminskiej Jak nakazał mu Anioł Pana..., które zostały poświęcone Rokowi św. Józefa, ogłoszonym w powszechnym Kościele Katolickim (S. 2-7).

Teolog M. Paszuk w art. Ziemia wiary pisze o świętych miejscach, które 58 marca 2021 r. zwiedzał Papież Franciszek (S. 8-11).

T. Klimowicz w art. Autoprezentacja Boga Mojżeszowi w płonącym krzewie analizuje fragment Księgi Wyjścia (3, 117) (S. 12-17).

Osobie księdza i poety A. Ziaziuli został poświęcony art. literaturoznawcy I. Bohdanowicz Pozostał wierny Kościołowi i narodowi. Tutaj również drukuje się wiersze A. Ziaziuli (S. 18-25).

Ks. A. Laszniewski SDB proponuje uwadze czytelników art. Kapłan, darowany nam przez Maryję, w którym opowiada o tragicznym życiu i oddanej kapłańskiej służbie ks. S. Michalskiego SJ (S. 26-32).

W rubryce Wywiady pod tytułem Kogo potrzeba w Watykanie umieszczono rozmowę D. Jarczewskiego OP z amerykańskim teologiem D. Weiglem (tłumaczenie J. Szedźko) (S. 33-37).

Historyk A. Szpunt w art. Łaskawy jak pan wojewoda Miński... opowiada o jednym z najciekawszych przedstawicieli szlachty białoruskiej XVIII w. Adamie Michale Chmarze (S. 38-43).

W rubryce Tłumaczenia umieszczone zostały wiersze R. M. Rilke (tłumaczenie S. Siarheja) i austriackiej pisarki Andrei Grill (tłumaczenie A. Siemionowa-Herzog) oraz tłumaczenia utworów francuskiego powieściopisarza Anatolea Francea (tłumaczenie W. Bujwała) (S. 44-54).

Znana poetka D. Biczel publikuje swoje wspomnienia Zielony andaraczek skarb babci Julii, poświęcone krewnym i bliskim ze wsi Biskupcy (S. 55-59).

O poszukiwaniach mistyczno-sakralnych korzeni w ukraińskim malarstwie ikon pisze doktor filozofii Witalij Kozinczuk z Iwano-Frankiwsku (S. 60-61).

Twórczości grodzieńskich malarzy został poświęcony esej dziennikarza P. Wasilewskiego Zainspirowani miastem... (S. 62-67).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY