Home Help
2(96)/2021In memoriam


˳ֲ

, ...
.˲ Ѩ

̅

CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

We open this issue with the article by fr. A. Kulyacha The Cult and the Icon of St. Joseph in Gudagai, dedicated to the Year of St. Joseph proclaimed in the Catholic Church (p. 2-5).

The essay by the first Ambassador of Poland to Belarus, Doctor of Linguistics E. Smułkowa My Memories of Cardinal Kazimierz Świątek is dedicated to the memory of Card. K. Świątek (p. 6-9).

The famous collector I. Surmacheuski in his article Budslau. Pilgrimage to Silence, comprehending the drama of the fire in the national Catholic sanctuary, urges the Belarusians to value their common spiritual heritage (p. 10-15).

In column On the bookshelf we publish an excerpt All Thy Judgments Are Righteous from the book The Pardoned by fr. A. Zharnasiek MIC (p. 16-21).

Article My God, How to Understand the Heart of Death? by writer and editor-in-chief of Our Faith K. Lalko and article Stop-kadr: Yury Garulou by film critic G. Shur are dedicated to the memory of the talented documentary filmmaker Y. Garulou (p. 22-28).

Historian A. Shpunt in his article Father Stanisław Parczewski Is a Friend of Adam Mickiewicz introduces to the readers another interesting person in the spiritual culture of the Belarusians (p. 29-33).

Literary critic and poetess I. Bagdanovich presents her translation of Gabriela Puzynias literary heritage (p. 37-43).

In column Poetry we publish poems by I. Bagdanovich and Fr. J. Szymik (p. 44-51).

L. Kaminskaya in her essay To the Heart not Taken from the Cross writes about the new book of translations of poems by Fr. Jan Twardowski To the Mother of God, published in Pro Christo Publishing House (p. 52-53).

The well-known researcher of literature Y. Yanushkevich tells about the thorough work of the folklorist U. Vasilevich Monuments of National Engraving Art (p. 54-57).

Column Prose contains autobiographical essays by the writer, artist, and publisher U. Siuchykau (p. 58-61).

The talented Belarusian artist A. Dubinin, who worked in Italy for many years, in his essay Rebuild My House tells about his series of works of art in the Basilica of St. Francis and St. Anthony in the Italian city of Cava de Tirreni, a twin city of the Belarusian town of Nyasvizh (p. 65-67).

RESÜMEE

Diese Ausgabe beginnt anlässlich des Jahres des heiligen Joseph in der katholischen Weltkirche mit dem Artikel des Priesters A. Kuljacha Der Kult und das Heiligenbild des heiligen Joseph in Gudagaj (S. 2-5).

Dem Andenken an Kardinal Swjatek gewidmet ist der Essay Meine Erinnerungen an den Priester Kardinal Kasimierz Swjatek von E. Smulkova, der ersten Botschafterin Polens in Belarus und Doktorin der Sprachwissenschaft (S. 6-9).

Der bekannte Sammler I. Surmatscheuski reflektiert im Artikel Budslau. Pilgerfahrt in die Stille über den dramatischen Brand im christlichen Nationalheiligtum und ruft die Belarussinnen und Belarussen auf, ihr gemeinsames geistliches Erbe zu schätzen (S. 10-15).

Die Rubrik Auf dem Bücherregal enthält den Auszug Alle deine Gerichte sind gerecht aus dem Buch Begnadigte des Priesters A. Sharnasek MIC (S. 16-21).

Der Artikel Mein Gott, wie lässt sich das Herz des Todes verstehen? der Schriftstellerin und der Chefredakteurin der Zeitschrift Nasa vera K. Lialko und der Artikel Standbild: Jury Garuljou des Filmkritikers G. Schur erinnern an den talentierten Regisseur und Dokumentalisten J. Garuljou (S. 22-28).

Der Historiker A. Spunt macht die Leserinnen und Leser im Artikel Priester Stanuslau Partscheuski ein Freund von Adam Mizkewitsch mit einer weiteren interessanten Persönlichkeit der geistigen Kultur der Belarussinnen und Belarussen bekannt (S. 29-33).

Die Literaturwissenschaftlerin und Poetin I. Bagdanowitsch veröffentlicht ihre Übersetzungen des literarischen Erbes von Gabriela Puzyna (S. 37-43).

Die Rubrik Poesie beinhaltet Gedichte von I. Bagdanowitsch und Priester Jerzy Szymik (S. 44-51).

L. Kaminskaja schreibt im Essay Dem Herzen, das nicht vom Kreuz abgenommen wurde über das neue Buch An die Gottesmutter mit übersetzten Gedichten des Priesters Jan Twardowski, das im Verlag Pro Christo erschienen ist (S. 52-53).

Über das ausführliche Werk Denkmäler der heimischen Gravurkunst des Folkloristen U. Wassilewitsch berichtet der bekannte Literaturforscher J. Januschkewitsch (S. 54-57).

Die Rubrik Prosa enthält autobiografische Skizzen des Schriftstellers, Malers und Herausgebers U. Siutschykau (S. 58-61).

Der talentierte belarussische Maler A. Dubinin, der viele Jahre in Italien gearbeitet hat, berichtet im Essay Stelle mein Haus wieder her über seinen Bilderzyklus in der Basilika des heiligen Franziskus und des heiligen Antonius in der italienischen Stadt Cava de Tirreni, Partnerstadt der belarussischen Stadt Njaswisch (S. 65-67).

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer kwartalnika rozpoczyna się artykułem o. A. Kulachi OCD Kult i obraz św. Józefa w Gudogaju, poświęconym ogłoszonemu w Kościele Powszechnym Rokowi św. Józefa (S. 2-5).

Pamięci K. Świątka poświęcony jest esej pierwszego ambasadora Polski na Białorusi, doktora językoznawstwa E. Smułkowej Moje wspomnienia o księdzu kardynale Kazimierzu Świątku (S. 6-9).

Znany kolekcjoner I. Surmaczewski w art. Budsław. Pielgrzymka do ciszy..., rozmyślając o dramacie, związanym z pożarem w nacjonalnym sanktuarium, wzywa Białorusinów bardziej doceniać wspólne dziedzictwo duchowe (S. 10-15).

W numerze umieszczony został fragment z książki Pomiłowani o. A. Żernosieka MIC Wszystkie wyroki twoje są sprawiedliwe (S. 16-21).

Pamięci wybitnego reżysera filmów dokumentalnych J. Gorulowa poświęcone są artykuły pisarki, redaktorki naczelnej pisma Nasza wiara K. Lalko Mój Boże, jak zrozumieć serce śmierci? oraz krytyka filmowego G. Szur Stop-kadr: Jury Gorulow (S. 22-28).

Historyk A. Szpunt w art. Ksiądz Stanisław Parczewski przyjacielem Adama Mickiewicza zapoznaje czytelników z jeszcze jedną ciekawą postacią kultury duchowej Białorusinów (S. 29-33).

Zamieszczony został utwór z dziedzictwa literackiego Gabrieli Puzyni w tłumaczeniu historyka literatury I. Bogdanowicz (S. 37-43).

W rubryce Poezja umieszczone są wiersze I. Bogdanowicz i ks. Jerzego Szymika (S. 44-51).

L. Kamińska w eseju Sercu, nie zdjętemu z Krzyża... pisze o nowej książce tłumaczonych wierszy ks. Jana Twardowskiego Do Matki Bożej, która została wydana w wyd. Pro Christo (S. 52-53).

O fundamentalnej pracy folklorysty W. Wasilewicza Pomniki ojczyźnianej grawiury opowiada znany badacz literatury J. Januszkiewicz (S. 54-57).

W rubryce Proza umieszczono zarys autobiograficzny pisarza, malarza, wydawcy W. Siwczykowa (S. 58-61).

Utalentowany białoruski malarz A. Dubinin, który wiele lat pracował we Włoszech, w eseju Odbuduj dom Mój... opowiada o swoim cyklu prac malarskich w bazylice św. Franciszka i św. Antoniego we włoskim mieście Cava de Tirreni zaprzyjaźnionym mieście białoruskiego Nieświeża (S. 65-67).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY