Home Help
1(23)/2003
SUMMARY | | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

SUMMARY

Column Art opens this edition of Our Faith. Art expert Aliaksandr Yarashevich in his article explores the traditions of representation of the Last Supper in Christian art (both in Byzantine iconography and in European altar paintings, and also in ancient Belarusian art) (>>).

In column Contacts we publish texts of speeches of Cardinal Walter Casper Orthodoxy and Catholic Church and Metropolitan of Minsk and Slutsk Filaret Interreligious Dialogue in Post-communist Region made during the international conference organized by the Institute of religious dialogue and interconfessional relations in Minsk in December, 2002 (>>|>>).

Famous Polish Bible expert, papyrolog and translator from Greek and Latin Anna Swiderkowna in her article What Happened in Jerusalem in 30 considers the historical aspect of the event of the Resurrection of Christ on the basis of the New Testament (>>).

Essay First of All It Is Needed to Nest by philologist Yazep Yanushkevich, dedicated to the 195th anniversary of birth of Belarusian writer Wincent Dunin-Martinkewich, dives us in the atmosphere of tragic years of suppression of the Polish revolt in 1830-1831 (>>).

In new column On the Way of Faith pen-woman Irina Zharnasiek talks to Franciscan father Miraslau Kapcheuski about our ways to God and conversion, considering faith as a gift from God to a man (>>).

In column Translations we finish to publish the work of famous Russian writer and philosopher Dzmitry Mierazhkouski Jesus the Unknown translated by Belarusian prose-writer Vintses Mudrou (>>).

We also finish to publish fragments from the diaries My Journeys of scholar and national hero of Chile and our compatriot Ignat Damejka (>>).

In column Haereditas we propose our readers to acquaint themselves with unknown yet heritage of Belarusian researcher Aliaksandr Yelski Sketch of the History of the Minsk Diocese (>>).

Poetry in this edition of Our Faith is represented by the verses of State Yanka Kupala prizewinner, Belarusian poet Rygor Baradulin and poetess Ludmila Kebich (>>|>>).

In column Journeys art expert and translator Valery Bujval shares his impressions of visiting Milan, one of the most ancient centers of Christianity in Western Europe (>>).

In traditional column Our Sanctuaries Tamara Gabrus, a historian of architecture, in her article Ways of Architectural Renaissance explores vision and art parallels of Belarusian architecture, comparing them with Italian culture of the Renaissance period (>>).

Famous Belarusian writer Yanka Bryl proposes our readers the translation of story Karniey Vasiljeu by Lev Tolstoy (>>).

In new column Gallery art expert Valery Bujval tells us about one of the masterpieces of Christian art The Resurrection of Christ of Trzebon artist (circa 1380), which is kept in the National Gallery in Prague (>>).

, ( , , ) (>>).

, 2002 . , (>>|>>).

, 30- (>>).

195- - , 1830-1831. (>>).

, , , , (>>).

(>>).

, , (>>).

Haereditas (>>).

. , (>>|>>).

, (>>).

(>>).

(>>).

( 1380 .), (>>).

RESÜMEE

Diese Nummer wird durch einen Artikel von Kunstwissenschaftler Alexander Jaraschewitsch eröffnet. Der Autor erforscht die Traditionen der Wiederspiegelung des Sujets von letztem Abendmahl in der christlichen Kunst (wie in byzantischer Ikonographie, als auch in europäischer Altarmalerei auch in altbelarussischer Sakralkunst) (>>).

In Rubrik Kontaktewerden die Texte der Reden auf der durch Institut für religiösen Dialog und zwischenkonfessionellen Beziehungen im Dezember 2002 in Minsk organisierten internationalen Konferenz veröffentlicht: die Rede von Kardinal Walter Kasper Die Orthodoxie und katholische Kirche und die Rede von Metropolit von Minsk und Sluzk Filaret Zwischenreligiöser Dialog in der postkommunistischen Region (>>|>>).

Die bekannte polnische Erforscherin für Biblie und für Papyrustexten und die Übersetzerin aus dem Grichisch und Latainisch Anna Swiderkówna untersucht im Artikel Was war in Jerusalem? auf dem Grund der Bücher von Alten und Neuen Testamenten den historische Aspekt des Ereignisse der Auferstehung von Jesus (>>).

Mit dem 195. Jubileum des belarussischen Dichters Winzent Dunin-Martinkewitsch ist eine Skizze von dr. philologika Jasep Januschkewitsch Zuerst muss man ein Nest bauen gebundet, durch der wir in Atmosphäre der dramatischen Jahren 1830-1831 aufgegangen sind, wenn der polnische Aufstand untergedrückt wurde (>>).

In neuer Rubrik Auf dem Weg des Glaubens unterhaltet sich die Schriftstellerin Iryna Sharnasek mit dem Priester, Franziskaner Miroslaw Kaptschewski über unseren Weg zum Gott, über Bekehrung, über Glaube als eine Gottesgabe für Menschen (>>).

In der Rubrik Übertragungen wird die Veröffentlichung des ruhmreichen Werkes vom berühmten russischen Schriftsteller und Philosoph Dmitri Mereshkowski Jesus unbekannter vollgeendet (>>).

In dieser Nummerwird Publikation der Fragmenten aus den Reisetagebücher vom Wissenschaftler, Nationalheld von Chile und unseren Landsmann Ignat Damejka Meine Reisen beendet (>>).

In der Rubrik Haereditas wird den Lesern die vor kurzem unbekannte Erbe vom belarussischen Erforscher Alexander Jelski Eine Skizze aus der Geschichte von Minsker Diözese angeboten (>>).

Poesie in dieser Nummer ist durch die Gedichte von National-Kupalapreisträger, Volksdichter des Belarus Rygor Baradulin und von belarussischer Dichterin Ludmila Kebitsch vorgelegt (>>|>>).

In der Rubrik Wanderungen vermittelt Kunstwissenschaftler und Übersetzer Valery Buival seine Eindrücke von Besuch der Stadt Milan, ein des ältesten Zentrum des Christentums in Westeuropa (>>).

Architekturhistorikerin Tamara Gabrus erforscht im Artikel Die Wege der Architektur-Renaissance in der ständigen Rubrik Unsere Heiligtümer die Weltanschauungs- und Kunstparallele bei der Architektur in Belarus und der italienische Kultur der Renaissance (>>).

Der Volksschriftsteller des Belarus Janka Bryl bietet den Lesern eine Übersetzung der Erzählung von Lev Tolstoj Kornej Wasiliev (>>).

In der neuen Rubrik Galerie stellt Kunstwissenschaftler Valery Buival ein des Glanzwerk der christlichen Kunst vor Auferstehung von Christus vom Meister von Trzeboń (ca. 1380) das sich in der Nationalgalerie in Prag befindet (>>).

PODSUMOWANIE

Numer ten rozpoczyna się artykułem historyka sztuki Aleksandra Jaraszewicza, w którym autor bada tradycje odzwierciedlania tematu Ostatniej Wieczerzy w chrześcijańskjej sztuce (zarówno w ikonografii bizantyjskiej, jak i w europejskim malarstwie ołtarzowym, a również w sztuce starożytnej Białorusi) (>>).

W rubryce Kontakty zamieszczone zostały teksty wystąpień z konferencji międzynarodowej, organizowanej w grudniu 2002 r. przez Instytut djalogu religijnego oraz stosunków międzywyznaniowych w Mińsku, kardynała Waltera Kaspra Prawosławie a Kościół Katolicki oraz metropolity Mińskiego i Słuckiego Filareta Dialog międzyreligijny w regionie postkomunistycznym (>>|>>).

Znany polski bibliolog, papirolog oraz znawca języka greckiego i łacińskiego Anna Świderkówna w artykule pod tytułem Co się wydarzyło w Jerozolimie w 30 roku rozpatruje na podstawie Ksiąg Nowego Testamentu aspekt historyczny wydarzenia zmartwychwstania Jezusa (>>).

195 rocznicy urodzin białoruskiego pisarza Wincenta Dunina-Marcinkiewicza poświęcony jest esej kandydata nauk filologicznych Jazepa Januszkiewicza Najpierw trzeba gniazdo zwić, który zanurza nas w atmosferę tragicznych lat stłumienia powstania polskiego 1830-1831 r. (>>).

W nowej rubryce Droga do wiary pisarka Iryna Żarnasiek rozmawia z ojcem Mirosławem Kapczewskim ze zgromadzenia frańciszkańskiego o naszych drogach do Boga, o nawróceniu, o wierze, która jest darem Boga dla człowieka (>>).

W rubryce Tłumaczenia opublikowane zostało zakonczenie słynnego utworu pisarza i filozofa rosyjskiego Dmitrija Mierieżkowskiego pod tytułem Jezus nieznany (>>).

Dobiega końca publikacja fragmentów z dziennika naukowcy, bohatera narodowego Chile a jednocześnie naszego rodaka Ignata Damiejki Moje podróże (>>).

Rubryka Haereditas przedstawia uwadze czytelników nieznaną do dzisiaj spuściznę literacką białoruskiego badacza Aleksandra Jelskiego Zarys z historii diecezji Mińskiej (>>).

Poezja w tym numerze przedstawiona jest wierszami laureaty nagrody państwowej imienia Janki Kupały, wybitnego poety Rygora Baradulina oraz poetki Ludmiły Kiebicz (>>|>>).

W rubryce Podróże historyk sztuki oraz tłumacz Walery Bujwał dzieli się wrażeniami po podróży do Mediolanu jednego z najbardziej starożytnych ośrodków chrześcijaństwa w Europie Zachodniej (>>).

Kandydat architektury Tamara Gabruś w artykule Drogi Renesansu w architekturze w tradycyjnej rubryce Nasze świątynie bada paralele światopoglądowe i artystyczne architektury Białorusi a kultury włoskiej epoki Odrodzenia (>>).

Wybitny białoruski pisarz Janka Bryl proponuje uwadze czytelników tłumaczenie opowieści Lwa Tołstoja Korniej Wasiljew (>>).

W nowej rubryce Galeria historyk sztuki Walery Bujwał przedstawia arcydzieło sztuki chrześcijańskiej Zmartwychwstanie Chrystusa Trzebońskiego mistrza (około 1380 r.), które dzisiaj znajduje się w Galerii Narodowej w Pradze (>>).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY