Home Help
3(21)/2002
SUMMARY | | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

SUMMARY

Our traditional column Art opens this edition of Our Faith, in which art expert Aliaksandr Yarashevich offers to the readers his researches concerning the icons of Our Lady of the Rosary in Belarus (>>). Also in this column we place the article written by Magdalena Gurska (Warsaw) dedicated to emblems of wall-paintings of the St. Yury Church in Vilnius (>>).

In column Personality art expert Volga Bazhenava acquaints the readers with catholic priest Jan Pashakouski, a historian, a theologian and a writer, whose life was mainly spent at court of the Radzivil in Niasvizh where this theologian wrote the most part of his books (>>).

In column Our Sanctuaries artist Siargej Charanovich tells us about the history of the church of the Triumph of the Cross in Lahavichy (>>). Anastasiya Kalasouskaya analyzes architectural-planning features of construction of monasteries of monastic orders in Belarus (>>).

Famous Belarusian researcher Yazep Yanushkevich dedicates his article The Land of Heroes to the 120th anniversary of birth of Yakub Kolas; in this article he analyzes the poem of the Belarusian poet The New Land in the context of the national history (>>).

To the amateurs of poetry we offer new selection of verses by Marian Duksa, in which the poet gives most of his attention to the persons of nuns from the Order of Holy Family from Nazareth and priest Uladzislau Charniauski (>>).

In column Translations Belarusian prose-writer Vintses Mudrou acquaints the readers with the person of famous Russian writer, expert in history and culture Dzmitry Mierazhkouski. In this edition of Our Faith we have placed the extract from his famous work Jesus the Unknown (>>). Also in this column translator Vasil Siomuha offers the verses by Max Fridlender According to Old and New Testament (>>|>>).

In column Haereditas we continue to publish fragments from the diaries of Ignat Damejka My Journeys, prepared for publishing by journalist and researcher Zdzislau Sitska (>>).

The work of Doctor of History Anatol Grytskievich is dedicated to the religious and lay education and in particular to the schools of Piar Order in Belarus in the 18th - the first third of the 19th century (>>).

Art expert and translator Valery Bujval tells us about the life of Catholic Ireland in his article The Country of Saint Patrick (>>).

In column Personality we propose the reader The Second Speech to the Memory of Dostoyevski by famous Russian philosopher Uladzimir Salauyou (>>|>>).

In column Counterpoint Tomash Vlodek in his article Progress or Regress? discourses upon this problem. (The article is translated from Polish by Ales Chobat.) (>>).

In this edition of Our Faith we place two articles dedicated to cultural issues. These are the researches of Andrey Shpunt Coat of Arms of Towns of Belarus with Attributes of the Arms of Religious Group (>>) and advertising of a new album Belarus prepared by Dzianis Ramanjuk (>>).

, (>>). (), . (>>).

, , , , (>>).

(>>), - (>>).

120- , , . (>>).

, (>>).

, . (>>). (>>|>>).

Haereditas , (>>).

, , 18 1- 19 . (>>).

, (>>).

(>>|>>).

? . ( .) (>>)

, : , (>>).

RESÜMEE

Diese Nummer von Unsere Glaube wird mit traditioneller Rubrik Kunst angefangen, in der zur Achtung der Leser eine Erforschung von Kunstwissenschaftler Alexander Jaraschewitsch Ikonen der Gottesmutter von Rosenkranz in Belarus geboten wird (>>). In dieser Rubrik ist auch ein Artikel von Magdalena Gurska (Warschau) veröffentlicht, der Emblematik der Wandmalerei aus der St. Jury-Kirche in Vilnus gewidmet ist (>>).

In der Rubrik Persönlichkeiten macht Kunstwissenschaftlerin Olga Bashenowa Leser mit Person vom Priester Jan Poschakowski bekannt. Dieser Historiker, Theologe, Schriftsteller hat der größte Teil seines Lebens am Hof von Radziwilen in Neswish gewohnt, wo hat er die Mehrzahl seiner Bücher geschrieben (>>).

In der ständigen Rubrik Unsere Heiligtümer erzählt Kunstler Sergej Tscharanowitsch über Geschichte der Kreuzerhöhung-Kirche in Ljachowitschy (>>), und Anastasi Kolosowskaja analysiert architektonische und Planungsbesonderheiten der Klöstergebäuden von Mönchsorden in Belarus (>>).

Dem 120. Jubileum von Jakub Kolas ist ein Artikel des bekannten belarussischen Erforschers, Textwissenschaftlers Jasep Januschkewitsch Die Erde der Helden gewidmet, in dem Autor ein Poem dieses belarussischen Volksdichters Neue Erde im Kontext der Nationalgeschichte analysiert (>>).

Für Poesieliebhaber bietet Redaktion eine neue Auswahl Gedichten von Marjan Duchsa, wo Dichter sein Augenmerk auf die Personen der Ordensschwester aus der Kongregation der Heiligen Familie aus Nazareth auch auf die Person vom Priester Wladyslaw Tscharnjawski richtet (>>).

In der Rubrik Übertragungen bietet ein belarussischer Prosaiker Winześ Mudrov für Leser mit Person des berühmtes russischen Schriftstellers, ausgezeichnetes Geschichte- und Kulturkenners Dmitri Mereshkowski bekannt zu machen. Auf den Seiten der Zeitschrift wird Veröffentlichung seines ruhmreichen Werkes Jesus unbekannter angefangen (>>). In dieser Rubrik druckt auch Übersetzer Wasil Sjomucha Gedichte von Max Fridlender Nach dem Alten und Neuen Testament (>>|>>).

In Rubrik Haereditas wird Publikation der Fragmenten aus den Reisetagebücher von Ignat Damejka Meine Reisen fortgesetzt, die zum Druck von Juornalist und Erforscher Sdislaw Sićka vorbereitet ist (>>).

Der religiösen und allgemeinen Bildung, insbesondere den Schulen des Piaren-Ordens in Belarus im 18. erste Drittel 19. Jahrhundert ist ein Werk des Dr. habil. den historischen Wissenschaften Anatol Gryzkewitsch gewidmet (>>).

Übers Leben des katholischen Irlands erzählt Kunst wissenschaftler und Übersetzer Walery Bujwal im Artikel Ein Land vom heiligen Patrick (>>).

In der Rubrik Persönlichkeiten wird zur Achtung der Leser Der zweite Rede zum Gedächtnis von Dostojewski vom berühmten russischen Philosoph Wladimir Solowjow geboten (>>|>>).

Forschritt oder Rückschritt? nach diesem Problem denkt Tamasch Wlodak in der Rubrik Kontrapunkt. Der Artikel ist aus Polnisch von Ales Tschobat übersetzt (>>).

Die Zeitschrift wird mit Artikeln, die Kultur gewidmet sind, beendet. Es ist eine Forschung von Andrej Spunt Stadtwappen in Belarus mit den Kennzeichen von Wappen der religiösen Gruppe (>>) und Reklame des neuen Albums Belarus, das von Denis Romanjuk vorbereitet ist (>>).

PODSUMOWANIE

Kolejny numer czasopisma Nasza wiara rozpoczyna tradycyjna rubryka Sztuka w której uwadze czytelników proponuje się badanie historyka sztuki Aleksandra Jaroszewicza Obraze Matki Boskiej Rużańcowej na Białorusi (>>). Tu również został zamieszczony wspólny artykuł Magdaleny Gurskiej (Warszawa), który jest poświęcony emblemytyce naściannego malarstwa kościoła św. Jerzego w Wilnie (>>).

Historyk sztuki Wolha Bażenowa w rubryce Postacie zapoznaje czytelników z osobą Księdza Jana Paszekowskiego historyka, teologa, pisarza, który większą część życia spędził przy dworzu Radziwiłów w Nieświerze, gdzie ten teolog napisał przytłaczającą ilość swoich książek (>>).

W rubryce Nasze świątynie malarz Sergiusz Czarenowicz opowiada o historii lachowickiego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża św. (>>), a Anastasia Kołosowska prowadzi analizę architektoniczno-planistycznych osobliwości budowy klasztorów zakonów na Białorusi (>>).

120 rocznice urodzin Jakuba Kołosa jest poświęcony artykuł znanego białoruskiego badacza, tekstologa Jazepa Januszkiewicza Ziemia bohaterów, który analizuje poemat ludowego poety Białorusi Nowa ziemia w kontekście historii narodowej (>>).

Wielbicielom poezji redakcja prezentuje nowy cykl wierszów Marjana Duksy, w którym uwaga poeta jest skierowana na osobe sióstr Nazaretanek z Nowohrudka i Księdza Władysława Czarniawskiego (>>).

W rubryce Tłumaczenie białoruski prozaik Winceś Mudrow proponuje czytelnikowi zapoznać się z osobą słynnego rosyjskiego pisarza, świetnego znawcę historii i kultury Dmitra Mierożkowskiego. Na stronicach czasopisma rozpoczyna się publikacja jego znanej pracy Nieznany Jezus (>>). W tej samej rubryce tłumacz Wasil Siomucha drukuje wersze Marksa Fredlendorowego Według Starego i Nowego Testamentów (>>|>>).

W rubryce Haereditas publikuje się dalszy ciąg fragmentów dziennika Ignacego Domiejki Moje podróża, przygotowanych do druku przez dziennikarza i badacza Zdzisława Sićkę (>>).

Religijnej i świeckiej edukacji, a szczególnie szkołam pijarów na Białorusi w 18-pierwszej połowie 19 w. poświęcona jest praca doktora habilitowanego nauk historycznych Anatola Grynkiewicza (>>).

O życiu katolickiej Irlandii opowiada historyk sztuki, tłumacz Walery Bujwał w artykule Kraj świętego Patryka (>>).

W rubryce Postacie uwadze czytelników przedstawia się Drugie przemówienie pamięci Dostojewskiego, wybitnego rosyjskiego filozofa Włodzimierza Solowjowa. (>>|>>)

Progres lub regres? nad tą problematyką rozważa Tomasz Włodek w rubryce Kontrapunkt (>>).

W czasopisme zamieszczone są artykuly, poświęcone kulturze: badania Andzeja Szpunta Miejskie herby Białorusi z cechami herbów grupy religijnej (>>), oraz reklamuje się nowy album Białoruś, przygotowany przez Dzianisa Romaniuka (>>).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY