Home Help
2(28)/2004
SUMMARY | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

SUMMARY

In the column On Bookshelf this number of the magazine Our Faith begins publishing the translation in Belarusian of the new book by Holy Father John Paul II Get Up, Let Us go. The book was published by the 84th anniversary of the Popes birthday in Krakow Publishing House of St. Stanislaw. It is the continuation of his autobiographical book Gift and Mystery known to Belarusian readers from the translation by Krystyna Lalko (>>).

In the column Gallery the art critic Valery Bujval acquaints the readers with the masterpiece of the world art the famous fresco of Michelangelo Last Judgment that decorates the Sistine Chapel in Vatican (>>).

The article of the art critic Alaksandr Yarashevich Petals of Flowers of Saint Francis is dedicated to the image of St. Francis of Assisi (>>).

The poetic cycle of Danuta Bichel, State Premium of Yanka Kupala holder, is dedicated to the Mother of God of Budslav (>>).

The archive material prepared for publishing in the column Archives by art critic Alaksandr Yarashevich tells about the miraculous icon of the Crucified Jesus in Budslav Sanctuary (>>).

In the column Science F. Jan Kremis offers to the readers the fragment of his doctoral dissertation where he reflects on the building of the civilization of love on the basis of the teachings of John
Paul II (>>).

The column On Way of Faith presents the conversation of writer Irina Zharnasek with F. Viachaslau Barok on one of the most complicated philosophical category - truth in the context of Christian faith (>>).

The material of F. Feletsyan Palushkevich SJ in the column Memoria is dedicated to the martyrs of the Second World War (>>).

In the column Translations Italian literature expert Aksana Danilchyk offers the continuation of her translation of About National Oratory by Dante Allighieri where the formation of literary Italian language is analyzed (>>).

Dr.of Art Volga Nachaj in her article Yury Garulou: activity of kindness and faith tells about Yury Garulou, famous Belarusian documentalist, operator and producer, who dedicated a lot of his films to the life of the Catholic Church, among others to the priestly life of Cardinal Kazimir Sviontek (>>).

In the column Context Uladzimir Konan famous Belarusian philosopher reflects on the genre of prayer in Yanka Kupalas poetry (>>).

The column Poetry presents verses of famous Belarusian poets Nil Gilevich and Vasil Zujonak (>> | >>).

In the column Prose Natalia Mazouka offers to the readers the continuation of her translation of the book by Henrih Senkevich Let Us Follow Him! (>>).

In the column From Church Life writer Irina Zharnasek tells about the 5th Gnezno congress that took place on March 12-14 in Poland (>>).

The column Our Sanctuaries presents the article of Dr.of Art Tamara Gabrus One Day Impressions where she tells about the churches situated in the regions of Brest and Grodno (>>).

In the column Translations Valery Bujval offers to he readers the extract from the epic of famous Swedish historian Peter Englund telling about the legendary Swedish Queen Kristine (>>).

RESÜMEE

In der Rubrik Im Bücherregal beginnt die Zeitschrift Unser Glaube die Überzetzung eines neuen Buches vom Heiligen Vater Johannes Paul II. Steht auf, gehen wir! zu drucken. Dieses Buch erscheinte im Hl. Stanislaw-Verlag (Krakow) zum 84. Jubileum vom Papst und ist als eine Fortsetzung seines autobiographischen Buches Eine Gabe und Gecheimnis, das schon für belarussischen Leser durch Übersetzung von Kristina Lialko bekannt ist (>>).

In der Rubrik Galerie macht der Kunstwissenschaftler Valery Buival die Leser mit einem nächsten Glanzwerk der weltlichen Kunst bekannt das berühmte Fresko von Michelangelo Das Letzte Gericht, die Deckenausmalung in der Sixtinische Kapelle, in Vatikan (>>).

Ein Artikel vom Kunstwissenschaftler Alexander Jaraschewitsch Blütenblätter aus den Blümlein des hl. Franziskus ist der Gestalt des heiligen Franziskus gewidmet (>>).

Ein poetischer Zyklus von National-Kupalapreisträgerin, Dichterin Danuta Bitschel ist der Gottesmutter von Budslav gewidmet (>>).

Über ein Gnadenbild von Ilava Gekreuzigter Jesus in der Kirche in Budslav wird in einem Archivmaterial erzählt, das zum Druck durch den Kunstwissenschaftler Alexander Jaraschewitsch in der Rubrik Archiv-Seite vorbereitet ist (>>).

Priester Jan Kremis bietet den Lesern in der Rubrik Wissenschaft ein Fragment aus seiner Doktorarbeit an, wo er liegt über Aufbau der Zivilisation der Liebe über, auf dem Grund der Lehre von Johannes Paul II. (>>).

Schriftstellerin Iryna Zharnasek in der Rubrik Auf dem Weg des Glaubens unterhaltet mit dem Priester Wiatscheslaw Barok über eine der schwierigsten philosophischen Kategorien Wahrheit im Kontext des christlichen Glaubens (>>).

In der Rubrik Memoria steht ein Material des Priesters Felician Paliuschkewitsch SJ, das den Märtyrer des zweiten Weltkriegs gewidmet ist (>>).

Erforscherin für italienische Literatur Aksana Daniltschik in der Rubrik Übertragungen veröffentlicht der Fortsetzung ihrer Übersetzung eines großen Werkes von Dante Alighieri De vulgari eloquentia über den Ursprung der italienischen Literatursprache (dieses Werk wird im Laufe eines ganzen Jahres gedruckt) (>>).

Doktorin für Kunstwissenschaft Olga Niatschai in einem Artikel Jury Haruliov Gutes- und Glaubenstätigkeit erzählt übers Schaffen des bekannten belarussischen Regisseur und Kameramann für Dokumentarfilms, der so manche seinen Films dem Leben der Katholischen Kirche gewidmet hat, insbesonders dem Priesterschicksal von Kasimir Kardinal Swiontek (>>).

Der bekannte belarussische Philosoph Uladzimir Konan in der Rubrik Kontrapunkt liegt über Gebetgenre in der Poesie von Janka Kupala über (>>).

In der Rubrik Poesie sind eine Auswahl aus den Gedichten der bekannten belarussischen Schöpfer Nil Hilevitsch und Wasil Sujonak (>> | >>).

In der Rubrik Prosa ist die Fortsetzung der durch Übersetzerin Natalia Masowka übertragenen Erzählung von Heinrich Senkewicz Gehen wir nach Ihm! angeboten (>>).

Schriftstellerin Iryna Zharnasek in der Rubrik Aus dem Kirchenleben berichtet über die Arbeit des 5. Kongress von Gnesno, der von 12. bis 14. März in Polen stattgefunden hat (>>).

In der ständigen Rubrik Unsere Heiligtümer wird der Artikel von Dr. der Kunstwissenschaften Tamara Gabrus Eindrücke aus einem Tag gedruckt, wo geht es um die Kirchen aus den Regionen Berestje und Grodno (>>).

In der Rubrik Übertragungen bietet Valery Buival den Lesern ein Fragment aus der Epopöe des bekannten schwedischen Historikers Peter Englund, die der legendenhaftigen schwedischen Königin Kristina gewidmet ist (>>).

PODSUMOWANIE

Z niniejszego numeru w rubryce Półka na książki czasopismo Nasza wiara rozpoczyna drukować tłumaczenie nowej książki Ojca Świętego Jana Pawła II Wstańcie, chodźmy!, która wyszła w Krakowskim wydawnictwie św. Stanisława z okazji 84 rocznicy urodzin papieża i jest kontynuacją jego książki autobiograficznej Dar i Tajemnica, znanej już czytelnikom w tłumaczeniu Kryszyny Lalko (>>).

W rubryce Galeria historyk sztuki Walery Bujwał zaznajmia czytelników z kolejnym arcydziełem sztuki światowej słynnym freskiem Michelangelo Sąd ostateczny, który znajduje się w kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie (>>).

Postaci świętego Frańciszka poświęcony jest artykuł historyka sztuki Aleksandra Jaroszewicza pod tytułem Płatki z kwiatuszków świętego Frańciszka (>>).

Cykl poetycki Danuty Biczel laureatky nagrody państwowej imienia Janki Kupały poświęcony jest Matce Bożej Budsławskiej (>>).

O cudownym iłowskim obrazie Jezusa Ukrzyżowanego w budsławskim kościele opowada się w archiwaliach, przygotowanych do druku kandydatem historii sztuki Aleksandrem Jaroszewiczem dla rubryki Archiwalna strona (>>).

Ksiądz Jan Kremis w rubryce Nauka proponuje czytelnikom fragment ze swojej pracy habilitacyjnej, w której rozważa o budowie cywilizacji miłości w oparciu na naukę Jana Pawła II (>>).

W rubryce Na drodze wiary pisarka Iryna Żarnasiek rozmawia z ks. Wiaczesławem Barkiem na temat jednej z najtrudniejszych kategorii filozoficznych na temat prawdy w kontekście wiary chrześcijańskiej (>>).

Męczennikom II wojny światowej poświęcony jest artykuł ks. Felicjana Paluszkiewicza SJ, zamieszczony w rubryce Memoria (>>).

Badacz literatury włoskiej Oksana Danilczyk w rubryce Tłumaczenia przedstawia ciąg dalszy swego tłumaczenia wielkiego dzieła Dante Alighierego O ludowym krasomówstwie, w którym analizuje proces kształtowania się włoskiej mowy literackiej (praca będzie drukowana w ciągu roku) (>>).

Doktor habilitowany historii sztuki Olga Nieczaj w artykule Jury Garulou: działalność dobra i wiary opowiada o twórczości znanego białoruskiego reżysera i operatora filmowego J. Garulowa, sporo filmów którego poświęcone zostały życiu Kościoła Katolickiego i w szczególności kapłańskiemu losu kardynała Kazimierza Świątka (>>).

Znany białoruski filozof Włodzimierz Konan w rubryce Kontekst rozmyśla nad motywem rodzajowym modlitwy w poezji Janki Kupały (>>).

W rubryce Poezja zamieszczony został dobór wierszy znanych białoruskich twórców Niła Gilewicza i Wasilia Zujonka (>> | >>).

Tłumaczka Natalia Mazouka w rubryce Proza proponuje czytelnikom ciąg dalszy swego tłumaczenia opowieści Henryka Sienkiewicza Pójdź za Nim! (>>).

Pisarka Iryna Żarnasiek w rubryce Z życia Kościoła opowiada o pracy V Gnieźnieńskiego zjazdu, który odbywał sie 12-14 marca 2004 r. w Polsce (>>).

W rubryce Nasze świątynie uwadze czytelników proponuje się artykuł doktora habilitowanego Tamary Gabruś Wrażenia jednego dnia, w którym opowiada się o kościołach Brześciejszczyzny i Grodzieńszczyzny (>>).

W rubryce Tłumaczenia Walery Bujwał proponuje czytelnikom fragment z epopei znanego szwedzkiego historyka Petera Englunda, poświęcony legendarnej szwedzkiej królowej Krystynie (>>).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY