Home Help
4(30)/2004
SUMMARY | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

SUMMARY

We continue to publish the translation of new book Get up, Let Us Go by Holy Father John Paul II, which opens this issue of Our Faith. The book was published by the 84th anniversary of the Popes birthday in Krakow Publishing House of St. Stanislaw. It is the continuation of his autobiographical book Gift and Mistery translated by Kristina Lalko and already known to Belarusian readers (>>).

In column Gallery art expert Valery Buival presents to readers the next masterpiece of world art. This is famous painting of Raphael Sistine Madonna, which original is kept in the Art Gallery in Dresden (>>).

In column Poetry we publish Roman Diptych. Fluster by Rygor Baradulin which was written under the impression of the meeting Holy Father (>> | >>).

Article Immaculate Conception by art expert Aliaksandr Yarashevich is dedicated to conceptualization of holiness of Mary in sacral art (>>).

Column Translations continues to acquaint readers with a great personality in Portuguese and Brazilian history and culture, a theologian, a missioner, a literary man, a diplomat, a statesman father Antoniu Vieira. He is an author of numerous theological works, one of which is Homily on Birth of the Virgin Mary translated from Portuguese by Valery Buival is printed in this issue (>>).

In column On the Way of Faith writer Iryna Zharnasek talks to Dominican father Mikhal Yarmashkevich about commandments of love (>>).

In column Reflection we publish reflections of Siargei Paniznik on Christian life of his fellow-countrymen, ancestors and contemporaries. Prose harmonizes with poetry here (>>).

Father Piatrus Rudkouski OP offers to readers spiritual-religious A Kiss. A Touch of Eternity (>>).

In column Heritage poetess Danuta Bichel publishes letters of the last year of martyr of Stalin concentration camps, poetess Larysa Geniush (>> | >>).

In column Poetry we offer new verses of Marian Duksa (>>).

In column Reflection famous writer and critic Ala Siamionova proposes to readers her essay where she reflects on spiritual life of Natalia Arsennieva, an author of well-known religious-patriotic hymn A Prayer, music to which was written by Mikola Ravinski (>>).

Famous Belarusian historian Yury Turonak acquaints readers with the works of father Lutsyan Khvietska (L. Malyshevich), one of the initiators of revival Catholic movement (>> | >>).

Researcher of Italian literature Aksana Danilchyk in column Translations represents to readers the conclusion of her translation of great work of Dante Aligieri About National Oratory, where he analyzes coming into being of literary Italian language (>>).

In column Art A. Yarashevich narrates of exhibition Niasvizh Collection of the Radzivil in National Art Museum in Belarus. This material is accompanied by portraits of the representatives of well-known family (>>).

Ihar Gancharuk in column Archives Tell talks about Catholic monastic orders in Belarus in the 18th19th centuries (>>).

RESÜMEE

Dieses Heft der Zeitschrift Unser Glaube ist mit der Fortsetzung der Überzetzung eines neuen Buches vom Heiligen Vater Johannes Paul II. Steht auf, gehen wir! angefangt. Dieses Buch erscheinte im Hl. Stanislaw-Verlag (Krakow) zum 84. Jubileum vom Papst und ist als eine Fortsetzung seines autobiographischen Buches Eine Gabe und Gecheimnis, das schon für belarussischen Leser durch Übersetzung von Kristina Lialko bekannt ist (>>).

In der Rubrik Galerie macht der Kunstwissenschaftler Valery Buival die Leser mit einem nächsten Glanzwerk der weltlichen Kunst bekannt das berühmte Gemälde von Raffael Sixtinische Madonna, dessen Original sich in der Dresdner Gemäldegalerie befindet (>>).

In der Rubrik Poesie ist Römisches Diptychon. Erschütterung von Rygor Baradulin gedruckt, das durch den Volksdichter des Belarus unter Eindruck vom Treffen mit Heiligem Vater geschrieben hattet (>> | >>).

Kunstwissenschaftler Alexander Jaraschewitsch in seinem Artikel Unbefleckte Empfängnis probiert Mariä Heiligkeit in der Ikonografie zu begreifen(>>).

In der Rubrik Übertragungen macht die Redaktion mit einer bemerkenswerten Persone in der portugiesischen und brasilianischen Geschichte Theologe, Missionär, Literat, Diplomat, Staatsmann dem Pater Antonio Vieira weiter bekannt, dessen theologischen Werk Homilie zum Mariä Geburt-Fest auf den Seiten der Zeitschrift vorgestellt ist (die Übersetzung aus Portugiesisch von Valery Buival) (>>).

Schriftstellerin Iryna Zharnasek in der Rubrik Auf dem Weg des Glaubens unterhaltet sich mit dem Pater Michal Jarmaschkewitsch OP über die Gebote der Liebe (>>).

In der Rubrik Übertragungen auch Überlegungen von Sergej Panizjnik nach dem christlichen Alltag seiner Landsmänner Vorfahren und Zeitgenossen gedruckt. Hier sind die Prose und die Poesie organisch verbunden (>>).

Pater Piatrusj Rudkowski OP bietet den Lesern ein geistliches und religiösen Diskurs Einer Kuss. Berührung der Ewigkeit (>>).

In der Rubrik Das Erbe druckt Dichterin Danuta Bitschel Briefe aus dem letzten Jahr des Lebens von Märtyrerin der Stalin-Lager, Dichterin Larisa Geniusch (>> | >>).

In der Rubrik Poesie sind neue Gedichte von Marjan Duchsa (>>).

In der Rubrik Übertragungen bietet bekannte Schriftstellerin und Literaturkritikerin Ala Siamjonawa den Lesern ihr Essay, wo sie über geistiges Leben von Natalja Arsenjewa die Autorin des berühmten religiösen und vaterländischen Hymne Ein Gebet (Musik von Mikola Rawinski) liegt über (>>).

Ein bekannter belarussischen Historiker Jury Turonak macht die Leser mit dem Schaffen vom Priester Liuzyan Chwezjka (L. Malyschewitsch), ein der Urheber der katholischen Bewegung zur Wiederaufleben bekannt (>> | >>).

Erforscherin für italienische Literatur Aksana Daniltschik in der Rubrik Übertragungen bietet den letzten Teil ihrer Übersetzung eines großen Werkes von Dante Alighieri De vulgari eloquentia über den Ursprung der italienischen Literatursprache (>>).

In der Rubrik Kunst erzählt Alexander Jaraschewitsch über eine Ausstellung in dem Nationalmuseum für Kunst Radzivils Sammlungen aus Neswizh. Die Materialien werden mit den Illustrationen Porträte der Vertreter aus diesem berühmten Stamm begleitet (>>).

Igar Hantscharuk erzählt in der Rubrik Zeugnisse aus Archiven über katholischen Ordensgemeinschaften in Belarus 18.-19. Jh. (>>).

PODSUMOWANIE

Kolejny numer czasopisma Nasza wiara rozpoczyna się ciągiem dalszym tłumaczenia nowej książki Ojca Świętego Jana Pawła II Wstańcie, chodźmy!, która ukazała się w Wydawnictwie Św. Stanisława w Krakowie w 84. rocznicę urodzin Papieża i jest kontynuacją jego książki autobiograficznej Dar i Tajemnica, znanej już czytelnikom w tłumaczeniu Krystyny Lalko (>>).

W rubryce Galeria historyk sztuki Walery Bujwał zapoznaje czytelników z kolejnym arcydziełem światowej sztuki znanym płótnem Rafaela Madonna Sykstyńska, oryginał którego znajduje się w Galerii obrazów w Drezno (>>).

W rubryce Poezja drukuje się dzieło Rygora Baradulina Tryptyk Rzymski. Wzruszenie, napisane narodowym poetą Białorusi pod wrażeniem od spotkania z Ojcem Świętym (>> | >>).

Artykuł historyka sztuki Aleksandra Jaroszewicza Niepokalane Poczęcie został poświęcony pojmowaniu świętości Maryi w malarstwie ikon (>>).

W rubryce Tłumaczenia redakcja kontynuuje zapoznanie czytelników z wybitną osobą w portugalskiej i brazylijskiej historii i kulturze, teologiem, misjonarzem, literatem, dyplomatą, działaczem państwowym, ojcem Antonio Vieira autorem licznych dzieł teologicznych, jedno z których, Kazanie na święto Narodzenia Maryi Panny, przedstawione jest na stronach czasopisma w tłumaczeniu Waleria Bujwała z języka portugalskiego (>>).

Pisarka Iryna Żarnasiek w rubryce Na drodze wiary rozmawia z ojcem dominikaninem Michałem Jarmoszkiewiczem na temat przykazań miłości (>>).

W rubryce Rozmyślania drukują się rozważania Sergieja Poniźnika o życiu chrześcijańskim jego rodaków, przodków i współczesnych. Proza harmonijnie jest tu połączona z poezją (>>).

Ojciec Piotr Rudkowski OP proponuje czytelnikom duchowo-religijny dyskurs pt. Pocałunek. Dotyk wieczności (>>). W rubryce Spuścizna poetka Danuta Biczel drukuje listy ostatniego roku życia męczennicy łagrów stalinowskich poetki Łarysy Geniusz (>> | >>).

W rubryce Poezja zamieszczone zostały nowe wiersze Mariana Duksy (>>).

W rubryce Rozmyślania znana pisarka i krytyk Ała Siemionowa proponuje czytelnikom swój esej, w którym rozważa o życiu duchowym Natalii Arsienniewej autora znanego patriotyczno-religijnego hymnu Modlitwa, muzykę do którego napisał Mikołaj Rawiński (>>).

Znany białoruski historyk Jerzy Turonek zapoznaje czytelników z twórczością księdza Lucjana Hwiećki (L. Małyszewicza) jednego z pierwszych działaczy katolickiego ruchu odrodzenia (>> | >>).

Badacz literatury włoskiej Oksana Danilczyk w rubryce Tłumaczenia zamieszcza zakończenie swego tłumaczenia wielkiego dzieła Dantego Alighieri O ludowym krasomówstwie, w którym analizuje proces kształtowania się włoskiej mowy literackiej (>>).

W rubryce Sztuka A. Jaroszewicz opowiada o wystawie pt. Nieświeżskie żbiory Radziwiłłów w Białoruskim Narodowym Muzeum Sztuki; tekstu towarzyszą ilustracje portretów przedstawicieli wybitnego rodu (>>).

Igor Gonczaruk w rubryce Archiwy świadczą opowiada o zakonach katolickich na Białorusi w XVIIIXIX w. (>>).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY