Home Help
2(36)/2006
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

The regular number of the magazine "Nasha Vera" begins with the rubric "Gallery" where the article written by art scientist Valery Bujval "Bernini. The Vision of Saint Theresa" is published which tells us about one more masterpiece of the world art - the sculpture of Saint Theresa in the altar of the Roman catholic church Santa Maria della Vittoria.(>>)

In the rubric "On the Bookshelf" is published the continuation of the book written by John Paul II "Stand Up, Let's Go!" as well as the continuation of his book "Memory And Consciousness" translated from the Polish language by Kristina Ljalko.(>>|>>)

To the memory of the Servant of God the Holy Father John Paul II are dedicated the reminiscences of Arturo Mara, the personal photograph of the Pope, which are in the rubric "The Year of John Paul II".(>>)

The researcher Alena Valchuk discusses about the religious issue and the activity of the representatives of the national movement of the revival in the beginning of the XX century.(>>)

The editor-in-chief of the magazine "Spadchyna", art historian Alyaxey Hadyka, offers to the readers the material "Saint Yasafat Kunzevich" where he considers the particular qualities of the cult and the iconography of the well-known Saint of the Greek-catholic Church in Belarus and in Ukraine.(>>)

The rubric "Culture" contains the material "The Organ Is a Sacral Instrument" where two well-known organists, prize-winners of the international competitions Uladzimir Neudach and Kseniya Pagarelaya carry on a dialogue about the main music instrument of the Catholic Church and the peculiarities of its use during the celebrations.(>>)

The rubric "A Relevant Conversation" contains two materials about the much-talked-of book written by the American journalist, writer Dan Brown "The Da Vinci Code" and the film which was shot according to this in a scandalous way known detective story.(>>|>>)

In the rubric "Poetry" are published the poems written by Vasil Zuyonak and Alesj Chobat.(>>|>>)

The distinguished author of the magazine Valery Bujval discusses in the rubric "Art" in the article "Northern Knights" about the Christian theme on the engraving from the German Renaissance. (>>)

About the spiritual space of the poetry of Danuta Bichel tells Ala Nikiporchyk in the article "In Me Rings the Note of God" which is in the rubric "Literary Criticism".(>>)

The researcher Iryna Bagdanovich joins the readers in the rubric "Translations" to the creative work of the in Belarus almost forgotten poet Leanarda Pagdorsky-Akolau and offers his poems in her own translation from the Polish language.(>>|>>)

Doctor of architecture Tamara Gabrusj offers in the rubric "Journeys" the material "The Sanctuaries of Northern Italy" written after the trip to this sunny country.(>>)

"Don't Leave Your Angel Attached to a Tree" - that is the name of the essay written by Danuta Bichel about the creative work of painter Pyotr Yanushkevich.(>>)

RESÜMEE

Die gegebene Nummer der Zeitschrift "Nascha Vera" beginnt mit der Rubrik "Galerie", in der der Artikel von Kunstwissenschaftler Walery Bujwal "Bernini. Die Vision der heiligen Theresia" gedruckt wird, wo über das folgende Meisterwerk der Weltkunst - die Skulptur der heiligen Theresia im Altar der römischen katholischen Kirce Santa Maria della Vittoria - erzählt wird.(>>)

In der Rubrik "Auf dem Bücherregal" wird die Fortsetzung des Buches von Johannes Paul II. "Steht auf, gehen wir!" sowie die Fortsetzung seines Buches "Gedächtnis und Selbstbewußtsein" in der Übersetzung aus dem Polnischen von Kristina Ljalko gedruckt.(>>|>>)

Dem Diener Gottes dem Heiligen Vater Johannes Paul II. sind in der Rubrik "Das Jahr von Johannes Paul II." die Erinnerungen von Arturo Mara, dem persönlichen Photographen des Papstes, gewidmet.(>>)

Die Forscherin Alena Waltschuk denkt über die religiöse Frage und die Tätigkeit der Vertreter der nationalen Bewegung der Wiedergeburt Anfang des XX. Jahrhunderts nach.(>>)

Der Chefredakteur der Zeitschrift "Spadtschyna", Kunstwissenschaftler Aljaxej Hadyka, bietet den Leserinnen und Lesern die Materialien "Der Heilige Jasafat Kunzewitsch" an, wo er die Besonderheiten des Kultes und der Ikonographie des bekannten Heiligen der Griechisch-katholischen Kirche in Belarus und in der Ukraine betrachtet.(>>)

Die Rubrik "Kultur" enthält die Materialien "Die Orgel ist ein sakrales Instrument", wo zwei bekannte Orgelspieler, Preisträger der internationalen Wettbewerbe Uladsimir Neudach und Ksenija Pagarelaja den Dialog über das musikalische Hauptinstrument der Katholischen Kirche und die Besonderheiten seiner Nutzung in den Gottesdiensten führen.(>>)

Die Rubrik "Ein aktuelles Gespräch" enthält zwei Materialien über das viel Aufsehen erregende Buch vom amerikanischen Journalisten, Schriftsteller Dan Brown "Sakrileg" und den Film, der nach diesem unrühmlich bekannten Kriminalroman gedreht wurde.(>>|>>)

In der Rubrik "Poesie" werden die Gedichte von Wassil Sujonok und Alesj Tschobat gedruckt.(>>|>>)

Der verdiente Autor der Zeitschrift Walery Bujwal denkt in der Rubrik "Kunst" im Artikel "Nördliche Ritter" über das christliche Thema auf dem Stich der deutschen Renaissance nach.(>>)

Über den geistlichen Raum der Poesie von Danuta Bitschel spricht Ala Niniportschyk im Artikel "In mir tönt die Note Gottes...", der in der Rubrik "Literaturwissenschaft" enthalten ist.(>>)

Die Forscherin Iryna Bagdanowitsch bezieht die Leserinnen und Leser in der Rubrik "Übersetzungen" in das Schaffen des in Belarus fast vergessenen Poeten Leanarda Padgorski-Akolau ein und bietet seine Gedichte in ihrer Übersetzung aus dem Polnischen an.(>>|>>)

Doktor der Architektur Tamara Gabrusj bietet in der Rubrik "Reisen" die Materialien "Die Heiligtümer von Norditalien" an, die nach der Reise in dieses sonnige Land geschrieben wurde.(>>)

"Laßt euren Engel nicht an den Baum festgebunden sein..." - so ist die Bezeichnung des Essays von Danuta Bitschel über das Schaffen des Grodner Malers Pjotr Januschkewitsch.(>>)

PODSUMOWANIE

Kolejny numer czasopisma NW otwiera rubryka Galeria, reprezentująca artykuł historyka sztuki Waleryja Bujwała Bernini. Wizja swiętej Teresy, w którym opowiada się o jednym z arcydziel sztuki swiatowej rzeźbie świętej Teresy z ołtarza kościoła Santa Maria della Vittoria w Rzymie.(>>)

W rubryce Półka na książki polecamy czytelnikom ciąg dalszy utworów Jana Pawła II Wstańcie, chodźmy! oraz Pamięć i tożsamość w tlumaczeniu z języka polskiego Krystyny Lalko.(>>|>>)

W rubryce Rok Jana Pawęa II pamięci Ojca Swiętego Jana Pawła II jest poświęcony ciąg dalszy wspomnień o tym Wielkim Papieżu fotografa papieskiego Arturo Mari.(>>)

Redaktor naczelny czasopisma Spadczyna historyk sztuki Alaksiej Chadyka proponuje Czytelnikom artykuł Święty Jozafat Kuncewicz, w którym rozpatruje osobliwe cechy powstania kultu oraz ikonografii tego bardzo czczonego świętego w Kościele Greko-katolickim w Białorusi i Ukrainie.(>>)

W rubryce Kultura znalazł się artykuł Organy instrument sakralny, w którym dwaj znanych organiści, laureaci konkórsw międzynarodowych Uładzimir Nieudach i Ksienia Paharełaja opowiadają o głównym instumencie muzycznym w Kościele Katolickim oraz o szczegółach jego wykorzystania podczas nabożeństw.(>>)

W rubryce Aktualna rozmowa są umieszczone 2 artykuły, poświęcone książce amerykańskiego dziennikarza Dana Browna Kod Leonardo da Vinci oraz ekranizacji tej skandalistycznej powieści.(>>|>>)

W rubryce Poezja drukujemy wiersze Vasila Zujonka i Alesia Czobata.(>>|>>)

Stały autor NW Walery Bujwał w swoim artykule Rycerze z Północy, umieszczonym w rubryce Sztuka, rozpatruje tematykę chrześcijaską w renesansowej rycinie niemieckiej.(>>)

O duchowej przestzeni poezji Danuty Biczel opowiada Ałła Nikiporczyk w artykule Brzmi we mnie nóta Boska..., umieszczonym w rubryce Literaturoznaustwo.(>>)

Badacz Iryna Bahdanowicz w rubryce Tłumaczenia odkrywa Czytelnikom prawie zapomnianego w Białorusi poetę Leonarda Podgorskiego-Akoława i proponuje jego wiersze w swoim tłumaczeniu z języka polskiego.(>>|>>)

Doktor architektury Tamara Habruś w rubryce Wędrówki umieszcza artykuł Świątynie Włoch północnych, napisany po odbytej podróży do tego słonecznego kraju.(>>)

Nie pozostawiajcie swego anioła przywiązanym do drzewa... jest zatytułowany esej Danuty Biczel, poświęcony twórczości grodzieńskiego malarza Piatra Januszkiewicya.(>>)


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY