Home Help
3(25)/2003
SUMMARY | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

SUMMARY

In column Gallery that opens this edition of Our Faith art expert Valery Buival presents to readers the next masterpiece of Christian art a diptych of Netherlandish artist Rober Campen Madonna and Child near Fireplace, which is kept in the Hermitage (>>).

We present to readers an interesting poetic experience of Pope John Paul II Roman Triptych translated into Belarusian by Danuta Bichel. This work of the Holy Father adds new interesting personal touch to the exceptional personality of the Pontiff (>>).

Archangels over Belarus is the title of an article by Aliaksandr Yarashevich, who describes the content and artistic values of images of archangels in Belarusian sacral art. This article is well illustrated with photos, which enable readers to get a view of this theme in Belarusian art (>>).

In column Personalities Mikola Paulovich tells readers about father Yazep Gailevich, a priest who worked in the field of revival of Belarusian traditions in Latvia in the 1920th - 1930th (>>).

We also publish continuation of the researches of German historian Cornelius Will About the Author of Meinz Chronicle translated and prepared for printing by Ales Zhlutka, Valiantsina Vyhota and Galina Skakun (>>).

Essay The Only for the Time Being by poetess Danuta Bichel is dedicated to the 90th anniversary of the publishing of Maxim Bagdanovichs book The Wreath (>>).

In column Context famous Belarusian philosopher, literature expert and critic Uladzimir Konan reasons in very interesting way about eschatology motives in Yakub Kolas poetry (>>).

Alena Vasilevich recalls famous Belarusian poetess Yaugenia Yanishchyts. We propose to our readers some verses of the poetess which penetrated with love of life (>>).

Classic of Belarusian literature Yanka Bryl acquaints readers with his translation of work by Kanstantsin Paustouski Ivan Bunin from book Golden Rose (>>).

Forest Lily is the title of an article by Irina Zharnasiek in which the author tells readers about sister Vanda Banisheuskaya, a carrier of Christs stigma (>>).

On Archival Page famous Belarusian researcher Yazep Yanushkevich publishes interesting document, which tells readers about the issue of landlady Yulia Baranouskaya with tsarist authorities on the matter of establishing a home chapel in her estate Vydrynka (>>).

Doctor of art Tamara Gabrus introduces to readers beginning of her work Sanctuaries of Order of Preachers where she talks about the trace imprinted by Dominican Order in the history of home culture (>>).

Article by Yatsak Rozmus and Yury Gardzieyeu tells readers about Fara Cemetery in Grodno (1792-1939) and its most interesting gravestones (>>).

In column On a Book Shelf Nasta Gerasimovich acquaints readers with new interesting book Country Belarus. Illustrated History (>>).

In publications of Leanid Galubovich The Way Between Two Gates and Yury Piskun Return from Oblivion we present two new books, published in the cycle Library of Our Faith, namely book To Come to Altar by Marian Duksa and research Icons of Mother of God of Snow in Belarus by Aliaksandr Yarashevich (>>).

RESÜMEE

Diese Nummer der Zeitschrift ist mit der neuen Rubrik Galerie geöffnet. Der bekannte Kunstwissenschaftler Valery Buival macht die Leser mit einem nächsten Glanzwerk der christlichen Kunst bekannt das Diptychon vom holländischen Maler Rober Kompen Madonne mit dem Kind beim Kamin, das in Ermitazh aufbewahren ist (>>).

Für Leser ist es auch eine interessante poetische Erfahrung von Papst Johannes Paul II. angeboten Römisches Triptychon, das ins Belarussisch von Danuta Bitschel übersetzt ist. Dieses Werk vom Heiligen Vater hinzufügt noch ein Paar der interessanten Züge zur ungewöhnlichen Person des Pontifex (>>).

Erzengeln an Belarus so der Titel eines Artikels von Alexander Jaraschewitsch, wo denkt der Autor über die Thematik der Erzengeln in der belarussischen Ikonenmalerei nach. Die Texte sind reich illustriert (>>).

In der Rubrik Persönlichkeiten erzahlt Mikola Pavlovitsch über Jasep Heilevitsch, einen Priester, der für Wiedergeburt der Kultur der belarussischen Völker in Lettland in Jahren 19201930 arbeitete (>>).

In der Fortsetzung der Erforschung vom deutschen Historiker Cornelius Will geht es über der Verfasser des Chronicon Moguntinum. Die Texte sind von Ales Zhlutka, Walentina Wychota und Galina Skakun übersetzt und zum Druck vorbereitet (>>).

Dem 90. Jahrestag seit der Herausgabe des Buches von Maxim Bagdanovitsch Wianok ist eine literaturwissenschaftliche Skizze von Dichterin Danuta Bitschel Vorläufig die Einzige gewidmet (>>).

Der bekannte belarussische Phylosoph, Literaturwissenschaftler und Kritiker Uladzimir Konan denkt in der Rubrik Kontakte über eschatologische Motive in der Poesie von Jakub Kolas nach (>>)

Alena Wasilevitsch erinnert an die berühmte belarussische Dichterin Eugenija Janischtschytz. Redaktion bietet den Lesern eine Auswahl aus den liebensfreundlichen Gedichten der Dichterin (>>).

Ein Klassiker der belarussischen Literatur Janka Bryl macht der Leser mit seiner Übertragung eines Werkes von Konstantin Paustovski Iwan Bunin aus dem Buch Zolotaja rosa bekannt (>>).

Maiglöckchen aus der Wald so der Titel eines Artikels von Iryna Zharnasek, wo erzählt die Autorin über die Tragerin der Stigmen Christi, Schwester Wanda Banischevska (>>).

Auf der Archiv-Seite veröffentlicht der bekannte belarussische Erforscher Jasep Januschkevitsch ein interessantes Dokument, das über den Rechtstreit zwischen der Gutsbesitzerin Julia Baranovska und dem zaristischen Macht erzählt, der wegen des Aufbaus einer Kapelle in ihrem Landgut Wydrynka (>>).

Doktor der KunstwissenschaftenTamara Gabrus bietet für Leser den Anfang ihres Werkes Die Heiligtümer von Predigerordens an, wo erzählt sie über eine Spur, die von Dominikanern in der belarussische Geschichte geblieben ist (>>).

Über den Gemeindefriedhof in Grodno (1792-1939) und über die interessanteste Grabplätte aus ihm geht es im Artikel von Jacek Rozmus und Jury Gordeev (>>).

In der Rubrik Im Bücherregal macht Nasta Gerasimovitsch die Leser mit einer neuen interessanten Ausgabe Das Land Belarus. Die illustrierte Geschichte bekannt (>>).

In der Publikationen von Leonid Galubovitsch Einer Weg zwischen zwei Toren und von Jury Piskun Die Rückkehr aus der Bewustlosigkeit werden zwei neuen Ausgaben aus der Schriftreihe Bibliothek der Unser Glauben prasentiert ein Buch von Marjan Duchsa Zum Altar zu kommen und eine Forschung von Alexander Jaraschewitsch Gottes Mutter von Schnee in Belarus (>>).

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer rozpoczyna się nową rubryką Galeria, w której znany historyk sztuki Walery Bujwał przedstawia czytelnikom możliwość zapoznania się z kolejnym arcydziełem sztuki chrześcijańskiej dyptychem niderlandzkiego malarza Robera Kampena Madonna z Dzieciem przy kominku, który przechowuje się w Ermitażu (>>).

Polecamy uwadze czytelników interesującą próbę poetyczną Jana Pawła II Tryptyk Rzymski, przetłumaczony poetką Danutą Biczel na język białoruski.Ten utwór dodaje jeszcze kilka ciekawych rys do niezwyczajnej postaci papieża (>>).

Archanioły nad Białorusią tak brzmi tytuł artykułu Aleksandra Jaroszewicza, w którym autor rozważa nad treścią i wartościami artystycznymi obrazów, przedstawiających archaniołów w białoruskiej ikonografii. Materiał ten jest bogato ilustrowany zdjęciami fotograficznymi, które dają możliwość wyrobić sobie pojęcie o odzwierciedlaniu tego tematu w malarstwie białoruskim (>>).

W rubryce Postacie Mikołaj Pawłowicz opowiada o księdzu Józefie Gajlewiczu kapłanie, który pracował na niwie odrodzenia białoruskości w Łotwie w 1920-1930 r. (>>).

Kim był autor Majnickiej kroniki możemy się dowiedzieć z artykułu Korneliusa Wila; materiał przetłumaczyli i przygotowali do druku Aleś łutka, Walentyna Wychota oraz Halina Skakun (>>).

90-leciu wyjścia z druku zbioru utworów poetyckich pod tytulem Wianok Maksima Bogdanowicza poświęcony jest esej literaturoznawczy Dopóki jeszcze jedyna poetki Danuty Biczel (>>).

Na temat motywów eschatologicznych w poezii Jakuba Kołasa w rubryce Kontekst rozważa znany filozof białoruski, literaturoznawca, krytyk literacki Włodzimierz Konan (>>).

Alena Wasiliewicz wspomina słynną poetkę białoruską Eugenię Janiszczyc. Redakcja proponuje czytelnikom sznurek jej wierszy, przejętych miłością do życia (>>).

Klasyk literatury białoruskiej Janka Bryl przedstawia czytelnikom swoje tłumaczenie utworu Konstantyna Paustowskiego Iwan Bunin z książki Złota róża (>>).

Leśna konwalia tak się nazywa materiał Iryny Żarnasiek, w którym autorka opowiada o nosicielce stygmatów Chrystusa siostrze Wandzie Boniszewskiej (>>).

W Archiwalnej stronie znany badacz białoruski Jazep Januszkiewicz drukuje ciekawy dokument, który opowiada nam o sprawie sądowej, dotyczącej urządzenia kaplicy domowej w majątku Wydrynka Julii Baranowskiej z władzami carskimi (>>).

Doktor habilitowany historii sztuki Tamara Gabruś proponuje czytelnikom początek swej pracy Świątynie zakonu kaznodziejów, w której opowiada o tym, jaki ślad zostawił w historii kultury ojczystej zakon dominikański (>>).

O farnym cmentarzu w Grodnie (1792-1939) oraz jego najciekawszych nagrobkach możemy się więcej dowiedzieć z materiału Jacka Rozmusa i Juryja Gordziejewa (>>).

W rubryce Półka na książki Nasta Gierasimowicz proponuje czytelnikom zapoznać się z jej nowym wydaniem Kraina Białoruś. Historia ilustrowana (>>).

W publikaciach Leonida Gołubowicza Droga pomiędzy dwóch bram oraz Juryja Piskuna Powrót z niebytu przedstawione są dwa nowe wydania biblioteki czasopisma Nasza wiara książka Mariana Duksy Przyjść do ołtarza oraz badanie Aleksandra Jaroszewicza Matka Boża Śnieżna na Białorusi (>>).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY