Home Help
4(66)/2013
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

Article by P. Bielinski John XXIII: That All of Them May Be One... opens this issue of Our Faith. It was written on the occasion of the canonization of Blessed Pope John XXIII (>>).

A. Shustak OP in his article The Tortoise and the Cock interestingly talks about the radicalism of the Christian faith (>>).

Article by M. Pashuk Element אֵל (ʼēl) in the Books of the Bible is dedicated to the linguistic peculiarities of the Bible (>>).

Article by L. Lauresh The Church in Lida is dedicated to the 690th anniversary of the founding of one of the largest Catholic center, the city of Lida (>>).

A Priest Is a Servant... so tells in his monologue fr. U. Gulaj, the parish priest of the Church of the Exaltation of the Holy Cross in Lida (>>).

R. Macijewski in his article The Eighth Day of Creation? tells the readers about the danger of cloning beings (>>).

Peasants from Paulava to a Friend of Mankind is the material of historian A. Shpunt dedicated to an interesting person fr. J. Brzostowski (>>).

M. Skobla in his literary critic essay Signs of Anxiety tells of a new book of poems by A. Viartinski We Will Live. Here we also place poems of the poet, and after them poems by Ukrainian journalist and poetess I. Snarskaya (>>|>>|>>).

The Four Loves is the title of the work by English writer and theologian C.S. Lewis, we propose an excerpt from this work (Chapter III. Eros) translated by Y. Shedzko (>>).

V. Buival offers his readers a translation from Danish narration by A. Oehlenschläger Raihmut fon Adoht, where it is written in an entertaining form about the miraculous return to the life of one of Gods creations (>>).

Restorer I. Surmacheuski in the essay Wiazyn, Vyazyn, Viazan... shows the readers his sweet places (>>).

Article by architect S. Adamovich is dedicated to the Chapel of the Nativity of the Blessed Virgin in park Loshitsa (Minsk) (>>).

S. Radkevich in her article By the Ways of Rebels in 1863 tells the story how a group of Belarusian artists paid tribute to the victims of the uprising on the occasion of its anniversary (>>).

Dz. Zagatski in his article Danuta Lopat. The Fate of the Aristocrat tells the story of one of the sacrificial Belarusian catholic woman (>>).

B. Buival in column Gallery introduces another masterpiece of art, work by M. Schongauer Adoration of the Shepherds. The Nativity of Jesus (>>).

RESÜMEE

Diese Nummer der Zeitschrift beginnt mit dem Artikel von P. Bjalinsky Johannes der XXIII.: Dass alle eins sind, der anlässlich der Kanonisierung des selig gesprochenen Papstes Johannes des XXIII. geschrieben wurde (>>).

A. Schustak OP reflektiert im Artikel Schildkröte und Hahn uber den Radikalismus des christlichen Glaubens (>>).

Den sprachlichen Besonderheiten der Bibel ist der Artikel von M. Paschuk Das theophorische Element אֵל (ʼēl) in den Büchern der Bibel gewidmet (>>).

Dem 690. Jahrestag der Gründung einer der größten katholischen Gemeinden der Stadt Lida ist der Artikel von L. Lauresch Die Farny-Kirche in Lida gewidmet (>>).

Der Priester ist ein Diener... behauptet in seinem Monolog der Priester U. Gulaj, der Vorsteher der Kirche der Erhohung des Heiligen Kreuzes in Lida (>>).

P. Mazijeuski erzählt im Artikel Der achte Tag der Schopfung? über die Gefährlichkeit des Klonens von Lebewesen (>>).

Die Bauern von Paulawa dem Freund der Menschheit heißt das Material des Geschichtswissenschaftlers A. Spunt, das der interessanten Gestalt des Priesters J. Bshastousky gewidmet ist (>>).

M. Skobla erzählt im literaturwissenschaftlichen Essay Die Zeichen der Unruhe über das neue Buch mit Gedichten und Poemen von A. Wjarzinski Wir werden leben. In diesem Artikel befinden sich auch Gedichte des Poeten, ihnen folgen Gedichte der ukrainischen Journalistin und Poetin I. Snarskaja (>>|>>|>>).

Vier Arten der Liebe heißt das Werk des englischen Schriftstellers und Theologen C. S. Lewis, dessen Fortsetzung in der Übersetzung von J. Schedsjko (Abschnitt III. Freundlichkeit) veröffentlicht ist (>>).

W. Bujwal bietet den Leserinnen und Lesern die aus dem Dänischen übersetzte Erzählung von A. Oehlenschläger Reichmuth von Adocht, in der in einer spannenden Weise über die wunderbare Rückkehr eines Geschöpfes Gottes zum Leben erzählt wird (>>).

Der Restaurator I. Surmatscheuski fuhrt die Leserinnen und Leser im heimatkundlichen Essay Wiazyn, Wjasynj, Wjasanj durch die seinem Herzen lieben Orte (>>).

Der Kapelle der Geburt der Heiligsten Gottesmutter im Gehöft- und Parkkomplex Loschyza (Minsk) ist der Artikel der Architektin S. Adamowitsch gewidmet (>>).

S. Radkewitsch erzählt im Artikel Auf den Wegen der Aufständischen aus dem Jahr 1863 darüber, wie eine Gruppe belarussischer Maler anlasslich des Jubiläums der Opfer des Aufstandes in Ehren gedacht hat (>>).

Ds. Sagazki erzählt im Artikel Danuta Lopat Schicksal einer Aristokratin über das Leben einer aufopfernden belarussischen Katholikin (>>).

W. Bujwal macht in der Rubrik Galerie die Leserinnen und Leser mit einem weiteren Meisterwerk der Weltkunst mit dem Bild von M. Schongauer Anbetung der Hirten. Geburt Christi bekannt (>>).

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer czasopisma rozpoczyna się artykułem P. Bielińskiego Jan XXIII: Aby byli jedno powstańym z okazji kanonizacji papieża Jana XXIII (>>).

A. Szustak OP w artykule Żółw i kogut fascynująco opowiada o radykalizmie chrześcijańskiej wiary (>>).

Cechom języka Biblii zostaŁ poświęcony artykuł M. Paszuk Teoforyczny element אֵל (ʼēl) w księgach Biblii (>>).

690-leciu założenia jednego z największych środowisk katolickich miasta Lidy został poświęcony artykuł L. Łauresza Farny kościół w Lidzie (>>).

Kapłan jest sługą... twierdzi w swoim monologu proboszcz lidzkiego kościoła Podwyższenia Świętego Krzyża ks. UŁ. Hulaj (>>).

R. Maciejewski w art. Ósmy dzień stworzenia? mówi o niebezpieczeństwie klonowania żywych istot (>>).

Włościanie Pawłowa przyjacielowi człowieczeństwa taki tytuł ma publikacja historyka A. Szpunta poświęcona ciekawej osobie ks. J. Brzostowskiego (>>).

M. Skobla w eseju literaturoznawczym Znaki niepokoju opowiada o nowej książce wierszy i poematów A. Wiarcinskaha Będziemy żyli. Obok zostały zamieszczone wiersze poety, a tuż za nimi wiersze poetki i dziennikarki z Ukrainy I. Snarskiej (>>|>>|>>).

Cztery miłości taki tytuł ma dzieło angielskiego pisarza i teologa C. S. Lewisa, której ciąg dalszy drukuje się w tłumaczeniu J. Szedźko (Rozdział III. Przywiązanie) (>>).

W. Bujwał proponuje Czytelnikom tłumaczenie z języka duńskiego opowiadania A. Oehlenschlägera Reichmuth von Adocht, w którym zajmująco mówi się o cudownym powrocie do życia Bożego stworzenia (>>).

Restaurator I. Surmaczeuski w eseju krajoznawczym Wiazyn, Wiazyń, Wiazań... prowadzi Czytelników po miłych jego sercu stronach rodzinnych (>>).

Kaplicy Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy w Łoszyckim miejskim parku został poświęcony artykuł architekty S. Adamowicz (>>).

S. Radkiewicz w artykule Drogami powstańców 1863 r. opowiada, jak grupa białoruskich malarzy uszanowała pamięć ofiar powstania z okazji jego jubileuszu (>>).

D. Zahacki w artykule Danuta Łopat los arystokratki opowiada o życiu jednej z ofiarnych białoruskich katoliczek (>>).

W. Bujwał w rubryce Galeria zapoznaje Czytelników z kolejnym arcydziełem sztuki światowej obrazem M. Schongauera Pokłon pasterzy. Narodzenie Jezusa (>>).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY