Home Help
3(89)/2019
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

In this issue of the magazine "Our Faith" we finish the publication of the treatise of St. John of the Cross "The Ascent of Mount Carmel" (translated from Spanish by S. Gresvi).

In column "Interview" we print the conversation of K. Lalko with the Bishop of Grodna Diocese A. Kaszkiewicz on the occasion of his 70th birthday.

Fr. professor W. Chrostowski (Poland, S. Wyszyński University) in his article "We Must Again Learn to Kneel" offers the readers his arguments about kneeling as a prayer pose in the light of the Bible.

Under the title "Pope-Lord" we print an interview of M. Muller with T. Gałuszka OP, doctor hab. of science history (Poland), about important aspects of papal authority (translated from Polish by H. Shauchenka).

Polish journalist G. Sosnowska in an interview "Do not Run Away from Fear" speaks with Professor of Biblical Studies of. K. Bardski about the problem of overcoming the fear (translated from Polish by J. Shedzko).

Historian A. Shpunt in his study "Mikalai Uladzislau Yudytski Is a Knight of Malta" tells the readers about another interesting figure in the history of the Church.

Art critic N. Usava in her article "The Picture Found in the Attic" tells the story of a portrait of fr. S. Hlakowski by famous Belarusian artist P. Sergievich. Article "Master of the Historical Picture" by V. Buival is dedicated to the same artist.

In column "Presentation" L. Kaminskaya in her essay "I Paid the People What My Strength Could..." wrote about the album-catalog published in the publishing house "Belarus" and dedicated to the important date in the history of the national culture, the 75th anniversary of the founding of the State Literary Museum of Yanka Kupala.

Musicologist S. Sheypa in her study "A Short Essay on the Decline of Church Music in the Western Provinces of the Empire in the 19th Century" by A. Miller" writes about one little-known for Belarusians figure in sacred music.

Restorer and collector I. Surmacheuski in his essay "Mileychytsy. Royal Gate" tells about spiritual art of the Belarusian Paliessie.

In column "Poetry" we publish new poems by V. Zhukovich, A. Danilchyk, S. Siargiey.

To the 60th anniversary of A. Chobat we publish essay by D. Bichel "The Blind Poet in the Centennial Grandfather's House".

Art critic T. Gabrus in column "Architecture" publishes her next study "The Path from Gothic to Modern", dedicated to the church buildings of different periods of time.

RESÜMEE

Die vorliegende Ausgabe der Zeitschrift Naša vera (Unser Glaube) beginnt mit dem Abschluss der Übersetzung des Traktates Aufstieg auf den Berg Karmel des heiligen Johannes vom Kreuz (aus dem Spanischen von S. Greswi).

Die Rubrik Interview enthält das Gespräch von K. Lialko mit Bischof A. Kaschkewitsch, dem Ordinarius der Diözese Grodno, anlässlich seines 70. Geburtstages.

Priester Prof. W. Hrastouski (Polen, Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität) präsentiert den Leserinnen und Lesern im Artikel Es ist notwendig, wieder betteln zu lernen seine Überlegungen über das Betteln als Gebetshaltung im Licht der Bibel.

Unter dem Titel Papst als Herrscher erscheint das Interview von M. Müller mit T. Galuschka OP, einem habilitierten Doktor der Geschichtswissenschaften (Polen), über wichtige Aspekte der päpstlichen Macht (aus dem Polnischen von G. Schautschenka).

Die polnische Journalistin G. Sosnowska spricht im Interview Flieh nicht vor Angst mit dem Professor der Biblistik Priester K. Bardski über das Problem der Angstüberwindung (aus dem Polnischen von J. Schedsjko).

Der Historiker A. Spunt berichtet in der Studie Mikołaj Władysław Judycki − Malteserritter über eine weitere interessante Gestalt aus der Geschichte der Katholischen Kirche.

Die Kunstwissenschaftlerin N. Ussawa befasst sich im Artikel Das Bild, das auf dem Berg gefunden wurde mit dem Porträt des Priesters S. Gljakouski, der von dem bekannten belarussischen Maler P. Sergijewitsch gemalt wurde. Diesem Maler ist auch der Artikel Der Meister des historischen Gemäldes von W. Bujwal gewidmet.

In der Rubrik Präsentation schreibt L. Kaminskaja im Essay Ich vergalt dem Volk, was meine Kraft vermochte über den Albumkatalog, der im Verlag Belarus anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung des Staatlichen Janka-Kupala-Literaturmuseums, eines wichtigen Datums der Geschichte der nationalen Kultur, − erschien.

Die Musikwissenschaftlerin S. Schejpa berichtet in der Studie 'Eine kurze Skizze des Verfalls der Kirchenmusik in den westlichen Gubernien des Russischen Kaiserreichs im XIX. Jahrhundert' von A. Miller über eine weitere den Belarussinnen und Belarussen weniger bekannte Person in der sakralen Musik.

Der Restaurator und Sammler I. Surmatscheuski beschäftigt sich im Essay Milejtschyzy. Das Zarentor mit der spirituellen Malerei der belarussischen Landschaft Polessje.

Die Rubrik Poesie enthält neue Gedichte von W. Shukowitsch, A. Daniltschyk und S. Sjargej.

Dem 60. Geburtstag von A. Tschobat ist der Essay von D. Bitschel Der blinde Poet im hundertjährigen Großvaterhaus gewidmet.

Die Rubrik Architektur enthält den Abschluss der den kirchlichen Bauten aus verschiedenen Zeiten gewidmeten Studie Der Weg von der Gotik zur Gegenwart der Kunstwissenschaftlerin T. Gabrusj.

PODSUMOWANIE

Kolejny numer kwartalnika Nasza wiara rozpoczyna kontynuacja publikacji traktatu św. Jana od Krzyża Droga na Górę Karmel (tłum. z języka hiszpańskiego S. Hreswi).

W rubryce Wywiad umieszczono rozmowę K. Lalko z ordynariuszem diecezji Grodzieńskiej biskupem A. Kaszkiewiczem z okazji 70-ej rocznicy urodzin Jego Ekscelencji.

Ks. profesor W. Chrastowski (Polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) w art. Trzeba znów nauczyć się klęczyć uwadze czytelników przedstawia rozważania na temat klęczenia jako postawy modlitewnej w świetle Pisma Świętego.

Pod tytułem Pan Papież opublikowano wywiad M. Müllera z T. Gałuszką OP doktorem habilitowanym nauk historycznych (Polska) o ważnych wątkach papieskiej władzy (tłum. z języka polskiego H. Szewczenko).

H. Sosnowska, polska dziennikarka, w wywiadzie zatytułowanym Nie uciekaj przed lękiem rozmawia z ks. K. Bardskim, profesorem biblistyki, o problemie przezwyciężania lęku (tłum. z języka polskiego J. Szedźko).

A. Szpunt, historyk, w badaniu Mikołaj Władysław Judycki kawaler maltański przedstawia jeszcze jedną ciekawą postać w historii Kościoła.

N. Usowa, historyk sztuki, w art. Obraz, znaleziony na górze opowiada o portrecie ks. S. Hlakowskiego, napisanym przez znanego artystę białoruskiego P. Serhiewicza. Postaci tegoż artysty poświęcono art. W. Bujwała Mistrz obrazu historycznego.

W rubryce Prezentacja L. Kamińska w eseju Ludowi odpłaciłem, co było w mojej mocy... pisze o albumie-katalogu, wydanym przez wyd. Białoruś do pamiętnej daty w historii kultury narodowej 75-j rocznicy założenia Państwowego muzeum literatury J. Kupały.

S. Szejpa, historyk muzyki, w badaniu Krótki zarys upadku muzyki kościelnej w zachodnich guberniach Cesarctwa w XIX wieku A. Millera pisze o jeszcze jednej mało znanej na Białorusi postaci w muzyce sakralnej.

I. Surmaczewski, restaurator i kolekcjoner, w eseju Milejczycy. Cesarska brama opowiada o sztuce sakralnej białoruskiego Polesia.

W rubryce Poezja umieszczono nowe wiersze W. Żukowicza, A. Danilczyk, S. Siarheja.

60-ej rocznicy urodzin A. Czobota poświęcono esej D. Biczel Niewidomy Poeta w stuletniej chacie dziadka.

T. Habruś, historyk stuki, w rubryce Architektura publikuje kolejne badania Droga od gotyku do współczesności, poświęcone budynkom kościelnym różnych epok.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY