Home Help
4(38)/2006
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

This number of the magazine "Our Faith" begins with the rubric "Gallery", where the article of arts critic Valery Buyval "The frescos of Tahull" is published. This article tells about the frescos "Worship of the Kings" (the catholic church of the Virgin Mary in Tahull) and "Christ, the Lord of the World" (the catholic church San-Clemento in Tahull) which are nowadays in the museum of the Catalonian art in Barcelona(>>).

In the rubric "On the Bookshelf" is published the continuation of the book of John Paul II. "Stand Up, Let's Go!" in the translation from the Polish language of Kristina Ljalko(>>).

The most materials of this number are dedicated to the end of the Year of John Paul II in the Catholic Church in Belarus. A brilliant contribution to this period is the translation of his last book "Memory and Consciousness" into the Belarusian language of Kristina Ljalko which during the year was published in the magazine " Our Faith" and has been recently printed in the publishing house "Pro Christo"(>>). The annotation for this translation is a kind of introduction to the cycle of materials dedicated to the memory of the Servant of God John Paul II(>>). The first one of these materials is the end of the recollections of the Pope of his personal photograph Arturo Mara(>>). Then are given several publications from the symposium "John Paul II - The Person Of Faith And Culture" which took place on the 25th of November in Minsk. Among the authors are cardinal Kazimierz Świątek(>>), cardinal Sjanon Grachaleuski(>>), editor-in-chief of the magazine "Our Faith" Kristina Ljalko(>>), candidate of philological science Aleś Żlutka(>>), professor of jurisprudence at the Catholic university in Lublin and at the University of cardinal Stefan Wyszynski in Warsaw priest Józef Krukowski(>>) as well as the sister from the Ursuliner Congregation doctor of philosophy Zofia Zdybicka(>>).

In the rubric "Bible and study of literature" to the readers is offered the material of priest Andrey Zajchyk "The biblical aspects in the Belarusian literature of the Middle Ages" where the author gives a short review of the cultural heritage of our nation during this period(>>).

The rubric "Translations" contains the text of the poem "Funerals" of the famous Italian writer Ugo Foscolo in the liberal translation into the Belarusian language of candidate of philological science poetess Aksana Danilchyk(>>|>>).

In the rubric "The Christian Thought" is published the interesting analytical article of Marie-Christine Ceruti-Cendrier "Why has the Christian civilization achieved success?" where the author tells about the Christianity as the greatest part of the world culture(>>).

In the rubric "Poetry" to the readers are offered the poems of Victor Vabishchevich, the teacher of the history and the world art culture in the secondary school 1 of the town David-Haradok, who is the author of many articles on the problems of the history of the culture of Belarus(>>).

The rubric "Art" contains the materials of Alena Sasnouskaya and Nadzeya Michnyuk which tell about the exhibition dedicated to the 500th anniversary of the battle by Klyezk (the exhibition took place in the catholic church of the Saints Symon and Alena)(>>).

RESÜMEE

Die gegebene Nummer der Zeitschrift "Unser Glaube" beginnt mit der Rubrik "Galerie", in der der Artikel von Kunstwissenschaftler Walery Bujwal "Die Fresken von Tahull" gedruckt wird, wo es sich um die Fresken "Anbetung der Könige" (die katholische Kirche der Jungfrau Maria in Taul) und "Christus, Herr der Welt" (die katholische Kirche San-Clemento in Tahull) handelt, die heutzutage im Museum der Katalonischen Kunst in Barcelona aufbewahrt werden(>>).

In der Rubrik "Auf dem Bücherregal" wird die Fortsetzung des Buches von Johannes Paul II. "Steht auf, gehen wir!" in der Übersetzung aus dem Polnischen von Kristina Ljalko gedruckt(>>).

Die meisten Materialien dieser Nummer sind dem Ende des Jahres von Johannes Paul II. in der Katholischen Kirche in Belarus gewidmet. Zum glänzenden Beitrag zur Schatzkammer des Andenkens an den Heiligen Vater in dieser Periode wurde die Übersetzung seines letzten Buches "Gedąchtnis und Selbstbewußtsein" in die belarussische Sprache von Kristina Ljalko, die im Laufe des Jahres in der Zeitschrift "Unser Glaube" gedruckt wurde und zur Zeit im Verlag "Pro Christo" veröffentlicht wurde(>>). Die Zusammenfassung dieser Übersetzung ist eine Art Vorwort zum Zyklus der Materialien, die dem Andenken an den Diener Gottes Johannes Paul II. gewidmet sind. Das erste dieser Materialien ist der Abschluß der Erinnerungen seines persönlichen Fotographen Arturo Maro an den Papst(>>). Danach wird eine Reihe der Publikationen aus dem Symposion "Johannes Paul II(>>). - Mensch des Glaubens und der Kultur" angeboten, das am 25. November in Minsk stattgefundet hat. Unter den Autoren der Publikationen sind Kardinal Kazimierz Świątek(>>), Kardinal Zenon Grocholewski(>>), Chefredakteurin der Zeitschrift "Unser Glaube" Kristina Ljalko(>>), Kandidat philologischer Wissenschaften Alesj Shlutka(>>), Professor der Rechtswissenschaft an der katholischen Universität Lublin und an der Universität von Kardinal Stefan Wyszynski in Warschau Priester Józef Krukowski(>>) sowie die Schwester aus der Ursuliner- Kongregation Doktor philosophischer Wissenschaften Zofia Zdybicka(>>).

In der Rubrik "Bibel und Literaturwissenschaft" wird der Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser das Material von Priester Andrej Sajtschyk "Die biblischen Aspekte in der belarussischen Literatur des Mittelalters" angeboten, in dem der Autor eine kurze Übersicht des kulturellen Erbes unseres Volkes in dieser Periode macht(>>).

In der Rubrik "Übersetzungen" befindet sich der Text des Poems "Begräbnisse" des berühmten italienischen Schriftstelers Ugo Foscolo in der belarussischen Nachdichtung der Kandidatin philologischer Wissenschaften Poetin Aksana Daniltschyk(>>|>>).

In der Rubrik "Der christliche Gedanke" wird der interessante analytische Artikel von Marie-Christine Ceruti-Cendrier "Warum hat die christliche Zivilisation Erfolg erreicht?" gedruckt, in dem die Autorin über das Christentum als den stärksten Teil der Weltkultur nachdenkt(>>).

In der Rubrik "Poesie" werden den Leserinnen und Lesern die Gedichte von Victor Wabischtschewitsch, dem Lehrer der Geschichte und der Kunstkultur der Welt in der Mittelschule 1 in der Stadt David-Garadok, angeboten, der der Autor vieler Artikel über die Probleme der Geschichte der Kultur in Belarus ist(>>).

In der Rubrik "Kunst" befindet sich das Material von Alena Sasnouskaja und Nadseja Michnjuk, wo es sich um die Ausstellung, die dem 500. Jahrestag des Kampfes bei Kljezk gewidmet ist, handelt (die Ausstellung verlief in der katholischen Kirche der Heiligen Symon und Alena)(>>).

PODSUMOWANIE

Kolejny numer czasopisma NW tradycyjnie otwiera rubryka Galeria, reprezentująca artykuł historyka sztuki Waleryja Bujvała Freski z Tahull, w którym opowiada się o malowidłach ściennych Adoracja Trzech Króli z kościoła Santa Maria i Chrystus tronujący z kościoła San Clemente, które obecnie znajdują się w muzeum Sztuki Katalońskiej w Barcelonie(>>).

W rubryce Półka na książki polecamy Czytelnikom ciąg dalszy księgi Jana Pawła II Wstańcie, chodźmy! w tłumaczeniu z języka polskiego Krystyny Lalko(>>).

Większość artykułów tego numeru są poświęcone zakończeniu Roku Jana Pawła II, obchodzonego w Kościele Katolickim na Białorusi. Dobitnym wkładem do skarbcu pamięci Ojca Świętego w tym okresie stało się przetumaczenie ns język białoruski Jego ostatniej książki Pamińć i tożsamość, która to w ciągu roku częściami była drukowana na łamach naszego czasopisma, a teraz jako oddzielna książka ukazała się w wydawnictwie Pro Christo(>>). Notka dotycząca treści tego dzieła jest niejako wprowadzeniem do cyklu artykułów, poświconych Słudze Bożemu. Z tych pierwszym jest zakończenie wspomnień o Wielkim Papieżu Jego fotografa osobistego Arturo Mari(>>). Dalej są podane wybrane materiały z sympozjum Jan Paweł II(>>): człowiek wiary i kultury, które odbyło się w Mińsku w dniu 25 listopada b.r. Zapraszamy Czytelników zapoznać się z referatami kardynała Kazimierza Świątka(>>), kardynała Zenona Grocholewskiego(>>), redaktora naczelnego czasopisma Nasza wiera Krystyny Lalko(>>), doktora filologii Alesia Żłutki(>>), profesora prawa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. Józefa Krukowskiego(>>), a także zakonnicy ze zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego doktora filozofii Zofii Zdybickiej(>>).

W rubryce Biblia a literaturoznawstwo uwadze Czytelników polecamy artykuł księdza Andreja Zajczyka Aspekty biblijne w białoruskiej literaturze Średniowiecza, w którym autor robi krótki przegląd spuścizny kulturowej naszego Narodu z tego okresu(>>).

Rubryka Tłumaczenia zawiera tekst poematu Groby znanego poety włoskiego Ugo Foscolo, odtworzony w języku białoruskim przez doktora filologii poetki Aksany Danilczyk(>>|>>).

W rubryce Myśl chreścijańska jest umieszczony zajmujący artykuł analityczny Marie-Christine Ceruti-Cendrier Dlaczego cywilizacja chrześcijaska odniosła sukces?, w którym Autorka zastanawia się nad chrześcijastwem jako najpotężniejszą częścią kultury światowej(>>).

W rubryce Poezja polecamy wiersze Viktara Vabiščeviča, wykładowcy historii i światowej literatury pięknej szkoły średniej n. 1 Davyd-Haradka, autora licznych artykułów dotyczących zagadnień dziejów i kultury Białorusi(>>).

W rubryce Sztuka jest umieszczona publikacja Aleny Sasnouskaj i Nadziei Michniuk opowiadająca o wystawie poświęconej 500-j rocznice bitwy pod Kleckiem, eksponowanej w mińskim kościele św. Szymona i św. Heleny(>>).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY