Home Help
2(44)/2008
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

This issue of the magazine starts with the publication of the article "Carlo Crivelli. Saint Peter", written by arts critic Valeryj Bujval. The article is dedicated to the image of Saint Peter in art.(>>)

The continuation of the encyclical of Benedict XVI Spe salvi is being published.(>>)

In the rubric "The Year of God's Word" the article "Evangelist Matviej" by priest Andrey Zajchyk, who teaches the Holy Scripture in Higher Cross Diocese Theological Academy in Pinsk, is published. Andrey Zajchyk reflects on the role played by the apostle.(>>)

The Ad fontes section offers the continuation of the translation in Belarusian of the famous work of Tomas Kampijski "Following Christ", made in 1930-th by Stanislau Hrynkievich. (>>)

The "Translation" section comprises the continuation of "Flowers" by Saint Francis, which was translated from Italian by the candidate of philological science Aksana Danilchyk is published in the section as well.(>>)

Priest Andrej Znoska from Grodno diocese reflects on the solution of such issue as the freedom of faith and the rights of religious organisation in ancient Belarus in his article "Religious tolerance of Belarusian law in XVI century".(>>)

Zhanna Niekrashevich-Karorkaya, candidate of philological science, writes about the book "Swimming to the depth" by Archbishop Tadeusz Kondrusievicz in her article "To realise one's appeal". (>>)

In the rubric "Faith and culture" the article "Fridrich Nicshe's provocation" by Piotr Rudkouski OP is published. The author reflects on the phenomenon of Nicshe in the framework of Christian faith.(>>)

The "Poetry" section offers new poems by Aksana Danilchyk and Ala Kazhera.(>>|>>)

The "Translation" section offers the article "Temple art. Gothic." By Doctor of Philosophy Andrys Rubenis translated into Belarusian from Latvian by Valeruj Bujval.(>>)

The article by philologist Alena Valchuk, who studies Belarusian-Hispanic literary links, is dedicated to the Hispanic religious thought in Belarus in XVI-XVII centuries.(>>)

Journalist Ludmila Sialickaya offers the chronics of warlike soviet atheism according to the documents of 1937 in the article "How churches were closed".(>>)

The "Book treasures" comprises the article "Bazyl libraries" by the head of the library of National Museum of History and Culture Jury Lauryk. The author reflects on the dynamic of changes in the funds of monastery libraries in XVI-XIX centuries.(>>)

In the "Art" section famous poetess Danuta Bichel tells about the work of Grodno artist Siarhej Grynievich.(>>)

RESÜMEE

Diese Nummer beginnt mit dem Artikel des Kunstwissenschaftlers Walery Bujwal "Carlo Crivelli. Der heilige Paulus", der der Darstellung der Figur des heiligen Paulus in der Kunst gewidmet ist.(>>)

Die Ver"öffentlichung der Enzyklika von Benedikt XVI. Spe salvi wird fortgesetzt. Ihre Fortsetzung wird auch in den weiteren Nummern gedruckt werden.(>>)

In der Rubrik "Das Jahr des Wortes Gottes" ist der Artikel "Evangelist Matth"äus" von Priester Andrej Sajtschyk veröffentlicht, der die Heilige Schrift am Zwischendiözesenpriesterseminar in Pinsk unterrichtet. In diesem Artikel denkt er über die Rolle und die Bedeutung des heiligen Matth"äus, des Apostels und des Zeugen evangelischer Ereignisse nach.(>>)

In der Rubrik Ad fontes wird die Fortsetzung der belarussischen Übersetzung des bekannten Werkes von Thomas von Kempen "Nachfolge Christi", die in den 30er Jahren des XX. Jahrhunderts von Stanislaw Grynkewitsch ausgeführt wurde, der Aufmerksamkeit der Leser angeboten.(>>)

In der Rubrik "Übersetzungen" befindet sich die Fortsetzung der Übersetzung des Werkes "Die Blümchen des heiligen Franziskus", die von der Kandidatin philologischer Wissenschaften Aksana Daniltschyk ins Belarussische gemacht wurde.(>>)

Der Priester der Diözese Grodno Andrej Snoska denkt im Artikel "Die religiöse Toleranz des belarussischen Rechtes im XVI. Jahrhundert" über die Lösung des Problems der Freiheit des Gewissens und der Rechte religiöser Organisationen im altertümlichen Belarus nach.(>>)

Die Kandidatin philologischer Wissenschaften Shanna Nekraschewitsch-Karotkaja verarbeitet gedanklich den Inhalt des Buches "Schwimme dorthin, wo es tief ist", dessen Autor Erzbischof Tadeusz Kondrusiewicz ist, der sich in diesem Werk als hochgebildeter Theologe, Philosoph und Prediger entfaltet.(>>)

In der Rubrik "Glaube und Kultur" ist der Artikel von Pjotr Rudkouski OP "Die Provokation von Friedrich Nietzsche" gedruckt, wo der Autor das komplizierte Phänomen des Nietzschenismus im Kontext des christlichen Glaubens gedanklich verarbeitet.(>>)

In der Rubrik "Poesie" sind neue Gedichte von Aksana Daniltschyk und Ala Kashera veröffentlicht.(>>|>>)

In der Rubrik "Kunst" befindet sich der Artikel von Doktor der Philosophie Andris Rubenis "Die Kunst der Dome. Die Gotik" in der Übersetzung aus dem Lettischen von Walery Bujwal.(>>)

Dem spanischen religiösen Gedankengut in Belarus im XVI.-XVII. Jh. ist der Artikel der Philologin Alena Waltschuk gewidmet, die die belarussisch-spanischen literarischen Wechselbeziehungen erforscht.(>>)

Die Journalistin Ljudmila Sjalizkaja macht im Artikel "Wie die katholischen Kirchen geschlossen wurden" den Leser mit der Chronik des kämpferischen sowjetischen Atheismus gemäß den Dokumenten aus dem Jahr 1937 bekannt.(>>)

In der Rubrik "Büchersch?tze" ist der Artikel des Leiters der Bibliothek des Nationalen Museums für Geschichte Jury Lauryk "Die Bibliotheken der Basilianer" gedruckt, wo er die Dynamik der Veränderungen im Bücherbestand der Klosterbibliotheken im XVI.-XIX. Jh. beobachtet.(>>)

In der Rubrik "Kunst" erzählt die bekannte Poetin Danuta Bitschel über das Schaffen des Grodner Malers Siarhej Grynewitsch, dessen Schaffen sich durch den Appell an die Höhen der geistigen Kultur der Belarussen auszeichnet.(>>)

PODSUMOWANIE

Ten numer czasopisma NW otwiera artykuł historyka sztuki Waleryja Bujvała Carlo Crivelli. Święty Paweł.(>>)

Poniżej drukujemy ciąg dalszy encykliki Benedykta XVI Spe salvi, której to następne częćci będũ ukazywały się w kolejnych numerach naszego czasopisma.(>>)

W tym numerze ukazuje się tekst przemówienia arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza na posiedzeniu grupy roboczej w ramach projektu Pojednanie w Europie w Mińsku, zatytułowany Role i zadania Kościołów i wspólnot kościelnych w obliczu wyzwań współczesności.(>>)

W rubryce Rok słowa Bożego ks. Andrej Zajčyk, profesor Pisma Świętego w Międzydiecezjalnym wyłszym seminarium duchownym im. św. Tomasza z Akwinu w Pińsku poleca Czytelnikom artykuł Mateusz Ewangelista, w którym są podane refleksje autora o roli i znaczeniu św. Mateusza, Apostoła oraz świadka wydarzeń ewangelicznych.(>>)

W rubryce Ad fontes drukujemy ciąg dalszy tłumaczenia na język białoruski słynnego dzieła Tomasza a Kempis De imitatione Christi (O naśladowaniu Chrystusa), dokonanego przez Stanisawa Hrynkiewiča w latach 30-ch ubiegłego wieku.(>>)

W rubryce Tłumaczenia zamieszczony został ciąg dalszy dzieła Kwiatki świętego Franciszka w tłumaczeniu na język białoruski kandydata nauk filologicznych Aksany Danilčyk.(>>)

W rubryce Nasze świątynie zamieszony został artykuł architekta Alaksieja Jaromienki Fara mińska, dopasowany do 500. rocznicy pierwszego kościoła w Mińsku.(>>)

Ksiądz Andrej Znoska z diecezji Grodzieńskiej w artykule Tolerancja religijna prawa białoruskiego XVI w. zastanawia się nad problemem wolności sumienia oraz uprawnień wspólnot religijnych w dawnej Biełarusi.(>>)

Doktor filologii Żanna Niekraševič-Karotka w artykule By poznać swoje powołanie rozmyśla nad treścią książki Wypłyń na głębię, której autorem jest arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, zjawiający się jako wykształcony teolog, filozof i kaznodzieja.(>>)

W rubryce Wiara & kultura zamieszczony jest artykuł Piotra Rudkouskiego OP Prowokacja Friedricha Nietzsche, w którym autor rozpatruje złożone zjawisko nietzscheanizmu w kontekście wiary chrześcijańskiej.(>>)

W rubryce Poezja drukujemy nowe wiersze Aksany Danilčyk i Ały Każery.(>>|>>)

W rubryce Tłumaczenia jest zamieszczony artykuł doktora habilitowanego filozofii Andrisa Rubenisa Sztuka kościołów. Gotyk w tłumaczeniu z języka łotewskiego Waleryja Bujvała.(>>)

Hiszpaskiej myśli religijnej w Biełarusi XVIXVII w. jest poświęcony artykuł filologa Aleny Walčuk, która prowadzi badania w obrębie białorusko-hiszpańskich wzajemnych związków literackich.(>>)

Dziennikarka Ludmiła Sialicka w artykule Jak zamykali kościoły zaznajamia Czytelników z kroniką radzieckiego ateizmu wojującego w oparciu o dokumenty z roku 1937.(>>)

W rubryce Bogactwo książki zarządzajł261cy biblioteką Muzeum nacjonalnego historii i kultury Biełarusi Jury Łauryk przedstawia artykuł Biblioteki bazyliańskie, w którym prześledza dynamikę zmian w zbiorach bibliotek klasztornych w XVIXIX w.(>>)

W rubryce Sztuka znana poetka Danuta Bičel opowiada o twórczości grodzieńskiego artysty Siarhieja Hrynieviča, ktra nacechowana jest zwróceniem się do najwyższych przejawów kultury duchowej Białorusinów.(>>)


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY