Home Help
1(91)/2020
OCD
ֲ

Dz ߡ


˲ Ͳ Dz̲
130-

ʲ ֲ
ѳ (3, 116)

˲ ˨ Ѳò˨ ʲ

Ͳ

...


, 100 

˲

̻ Ρ

CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

Some materials of this issue are dedicated to St. John Paul II. The first one is the poem by John Paul II (Karol Wojtyła) "When I think of the Fatherland", the next is the pastoral letter of Archbishop T. Kondrusiewicz "Do not be afraid! Open the doors to Christ" and then the talk of K. Lalko with artist S. Shemet, who painted a dozen portraits of the Great Pope ("Attraction of holiness"), one of them is placed on the magazine cover.

To the 70th anniversary of the Vatican Radio's Belarusian Service we print notes "By way of wonders and excitements" (1934) by fr. Piotr Tatarynovich, who was the founder of the service.

To the 130th anniversary of the birth of poet and priest K. Swajak (K. Stepowicz) we publish the article of literary critic I. Bagdanovich "The Bible as a source of poetic inspiration of Kazimir Swajak".

Dr. of theology M. Pashuk in her material "The attitude to the father and mother" writes about the 4th commandment in the teaching of Sirach (3:1-16).

PhD Y. Malinouski offers to the readers his reflections on the psychological perspective of faith in his article "Paternalistic rationale of psychology of faith".

We publish an interview of Maciej Müller with Church historian Tomasz Gałuszka OP "Heart in the ashes" about the outstanding figure of St. Joan of Arc (translated from Polish by Y. Shedzko).

Journalist Y. Chaplia in his article "Defeat" talks about the dramatic journey of the Catholic Church during the persecution of faith by the Soviet authorities.

In column "Translations" we place the poems of the outstanding Polish poet J. Tuwim translated into Belarusian by S. Siargej.

Literary critic A. Brusevich in his essay "Flying beyond the traditional" writes about new book of poems by D. Bichel-Zagnetava "Geese are back" (2019), we also print her poems here.

In column "Poetry" we publish some poems by I. Bagdanovich.

Y. Shedzko in her article "Perfect Dürer" writes about the recent exhibition of art of the famous painter in Vienna.

E. Dzvinskaya dedicated her article "Dr. Scott Caroll and Museum of the Bible in Washington" to the person of Dr. Carroll, who was one of the organizers of the exhibition "Belarus and the Bible" in Minsk in September 2018.

A well-known restorer and collector I. Surmacheuski in his article "The destiny of private collections in Belarus in the 16th-20th centuries" talks about the lost and preserved cultural and religious heritage.

L. Kaminskaya dedicates her essay "About 'Magpie over the barn' and eternal 'Way home'" to the 70th anniversary of the famous Belarusian artist K. Kachan.

E. Dzvinskaya in her article "The architect who has devoted his talent to the sacred building" writes about the architect A. Bazevich and his sacral works.

RESÜMEE

Ein Teil der Beiträge dieser Nummer ist dem heiligen Johannes Paul II. gewidmet. Die Beiträge beginnen mit dem von Johannes Paul II. (Karol Wojtyła) geschriebenen Gedicht Wenn ich an die Heimat denke, danach folgen der Seelsorgerbrief des Erzbischofs T. Kondrusiewicz Habt keine Angst! Öffnet Christus die Türen! und das Gespräch von K. Lialko mit dem Maler S. Schemet, der etwa zehn Porträts des großen Papstes gemalt hat (Die Anziehung der Heiligkeit). Eines von den Porträts befindet sich auf dem Umschlag der Zeitschrift.

Anlässlich des 70. Jahrestages des Belarussischen Programmes von Radio Vatikan sind die Aufzeichnungen mit dem Titel Auf dem Weg der Wunder und Eindrücke (1934) des Priesters P. Tatarynowitsch, des Gründers dieses Programms, veröffentlicht.

Dem 130. Geburtstag des Priesters und Poeten K. Swajak (K. Stepowitsch) ist der Beitrag der Literaturwissenschaftlerin I. Bagdanowitsch Die Bibel als Quelle poetischer Inspiration von Kasimir Swajak gewidmet.

Über das vierte Gebot im Buch von Jesus Sirach (Sir 3, 116) schreibt Dr. theol. M. Paschuk im Artikel Einstellung zu Vater und Mutter.

Der Kandidat der psychologischen Wissenschaften J. Malinouski reflektiert im Artikel Paternalistischer Hintergrund der Psychologie des Glaubens über den Glauben vom psychologischen Standpunkt aus.

Das Interview von M. Müller mit dem Kirchenhistoriker T. Galuschka OP mit dem Titel Herz in Asche über die herausragende Persönlichkeit der heiligen Jeanne d'Arc wurde von J. Schedsjko aus dem Polnischen übersetzt.

Der Journalist J. Tschaplja reflektiert im Artikel Niederlage über den dramatischen Weg der Katholischen Kirche während der Verfolgung durch die sowjetischen Behörden.

Die Rubrik Übersetzungen enthält Gedichte des hervorragenden polnischen Poeten J. Tuwim in der belarussischen Übersetzung von S. Sjargej.

Der Literaturwissenschaftler A. Brussewitsch bespricht im Artikel Flug außerhalb des Rahmens des Traditionellen den neuen Lyrikband von D. Bischel-Sagnetawa Die Gänse kommen zurück (2019). Die Gedichte der Poetin sind ebenfalls hier veröffentlicht.

Die Rubrik Poesie enthält die Gedichte von I. Bagdanowitsch.

J. Schedsjko berichtet im Artikel Der genaue Dürer über die vor Kurzem zu Ende gegangene Dürer-Ausstellung in Wien, die sie besucht hat.

E. Dswinskaja hat ihren Beitrag Doktor Scott Caroll und das Bibelmuseum in Washington der Person von Doktor Caroll gewidmet, der im September 2018 einer der Organisatoren der Ausstellung Belarus und die Bibel in Minsk war.

Der bekannte Restaurator und Sammler I. Surmatscheuski reflektiert im Artikel Das Schicksal der privaten Sammlungen in Belarus vom XVI. bis zum XX. Jahrhundert über das verlorene und aufbewahrte kulturell-religiöses Erbe.

Aus Anlass des 70. Geburtstags des hervorragenden belarussischen Malers K. Katschan erscheint der Essay von L. Kaminskaja Über die Bilder Die Elster über der Dreschscheune und Der Weg nach Hause.

E. Dswinskaja schreibt im Artikel Der Architekt, der sein Talent Sakralbauten gewidmet hat über den Architekten A. Basewitsch und seine Heiligtümer.

PODSUMOWANIE

Część materiałów niniejszego numeru kwartalnika poświęcono osobie św. Jana Pawła II. Rozpoczyna ją własny wiersz Jana Pawła II (Karola Wojtyły) Gdy myślę o Ojczyźnie i kontynuują List pasterski arcybiskupa T. Kondrusiewicza Nie bójcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi! oraz rozmowa K. Lalko z malarzem S. Szemietem, który namalował koło dziesięciu portretów Wielkiego Papieża (Przyciąganie świętości), jeden z nich jest umieszczony na okładce kwartalnika.

Z okazji jubileuszu 70-lecia Sekcji Białoruskiej Radia Watykańskiego zostały nadrukowane notatki Drogą dziwów i wrażeń (1934 r.) ks. P. Tatarynowicza, który założył tę Sekcję.

130-ej rocznice urodzin poety i księdza K. Swajaka (K. Stepowicza) została poświęcona publikacja literaturoznawcy I. Bohdanowicz Biblia jako źródło inspiracji poetyckiej Kazimierza Swajaka.

O czwartym przykazaniu w nauczaniu Księgi Syracha (3, 116) pisze doktor teologii M. Paszuk w artykule pod tytułem Stosunek do ojca i matki.

Kandydat Nauk Psychologicznych J. Malinowski proponuje uwadze czytelników własne rozważania nad perspektywą psychologiczną wiary w art. Paternalistyczne podłoże psychologii wiary.

W tłumaczeniu z języka polskiego umieszczony został wywiad Macieja Müllera z historykiem Kościoła T. Gałuszką OP Serce w popiele, poświęcony wybitnej postaci św. Joanny dArc.

Dziennikarz J. Czapla w art. pod tytułem Klęska rozmyśla o dramatycznej drodze Kościoła podczas prześladowań za wiarę przez władzę radziecką.

W rubryce Tłumaczenia umieszczone zostały wiersze znanego polskiego poety J. Tuwima, przetłumaczone na język białoruski przez S. Siarheja.

Literaturoznawca A. Brusiewicz w eseju Polot za granice tradycyjnego pisze o nowej książce wierszy D. Biczel-Zahnietowej Gąski wracają (2019), w kwartalniku publikuje się również wiersze poetki.

W rubryce Poezja nadrukowane zostały wiersze I. Bohdanowicz.

J. Szedźko w art. Doskonały Dürer opowiada o wystawie twórczości znanego malarza, którą autorce przytrafiło się niedawno zwiedzić w Wiedniu.

E. Dźwinskaja poświęciła swój artykuł Doktor Scott Carroll i Muzeum Biblii w Waszyngtonie osobie doktora Carrolla, który we wrześniu 2018 r. był jednym z organizatorów wystawy Białoruś i Biblia w Mińsku.

Znany renowator i kolekcjoner I. Surmaczewski w art. Los zbiorów prywatnych na Białorusi w XVIXX ww. rozważa o straconym i zachowanym dziedzictwie kulturowo-religijnym.

70-ej rocznicy urodzin wybitnego białoruskiego malarza K. Kaczana poświęcony został esej L. Kamińskiej O Sroce nad gumnem i wiecznej Drodze do domu.

W publikacji Architekt, który poświęcił swój talent budynkom sakralnym E. Dźwinskaja pisze o architekcie A. Baziewiczu i jego świątyniach.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY