Home Help
3(97)/2021
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

We beging this issue with the article by fr. Dr. S. Surynovich Basic Concepts of Love, Grace and Mercy in the Old Testament (p. 2-11).

Doctor of Philology Zh. Nekrashevich-Karotkaya offers readers her interview God Does not Force Everyone to Be Saved with the exorcist priest from Poznań L. Poloch (p. 12-15).

Historian and archivist A. Shpunt in his article Archbishop of Mogilev Kasper Kazimierz Kołonna-Cieciszowski, Metropolitan of the Roman Catholic Church in the Russian Empire tells us about extraordinary person of the Catholic clergy (p. 13-20).

Father Y. Malinouski, parish priest of the Greek Catholic parish of St. Cyril and Methodius in Baranovichi, in his article I and the Christian Family between the Set of Death and the Unit of Life interestingly reflects on the complex issues of Christian existence (p. 21-23).

Article by G. Flikop-Svita Icons of St. Joseph in the Collection of the Museum of Ancient Belarusian Culture is dedicated to St. Joseph (p. 24-27).

The well-known collector and restorer I. Surmacheusky in the essay Pamiątki from Budslau interestingly tells the readers about the spiritual and material treasures of the National Sanctuary of Belarus (p. 28-35).

Y. Kosava offers to the readers the spiritual heritage of St. Teresa of Avila: a section from the book Path to Perfection translated from Spanish (p. 36-39).

To commemorate the 700th anniversary of Dante Alighieris death we publish the article by famous poet and translator V. Sedakova (St. Petersburg) To Translate Dante, prepared by Y. Kosava (p. 40-43).

Poems by D. Bichel and A. Danilchyk are published in the section Poetry (p. 4-50).

Article by literary critic I. Bagdanovich Give Us Everyday Bread Today!, or Christian Chords of Belarusian Violin by Alaiza Pashkevich is dedicated to the 145th anniversary of Ciotkas birth (p. 51-55).

In column Interview we publish the conversation of the writer, doctor of philosophical sciences A. Semjonowa-Herzog with the German writer G. O. Kott. Here you will also find his poems translated by A. Semjonowa-Herzog (p. 56-58).

In interview Christianity and National Writing as a Support of Armenians against Assimilation E. Dvinskaya talks to the Deputy Director of the National Library of Belarus A. Susha (p. 59-61).

In column Presentation there is an essay by L. Kaminskaya The Miracle of John Bosco in Belarus about the book by fr. A. Liashneuski SDB Overwhelmed by Hope, published in Pro Hristo in 2021 (p. 62-63).

The artist A. Dubinin in his essay Test by the Plot tells the readers about his creative work on the canvas The Last Supper (p. 64-67).

RESÜMEE

Diese Ausgabe beginnt mit dem Artikel Grundbegriffe der Liebe, der Gnade und der Barmherzigkeit im Alten Testament des Priesters Dr. S. Surynowitsch (S. 2-11).

Dr. phil. S. Nekraschewirsch-Karotkaja präsentiert den Leserinnen und Lesern das Interview Gott zwingt nicht zur Erlösung mit dem Exorzisten Pater L. Poloch aus Poznań (S. 12-15).

Der Historiker und Archivar A. Spunt berichtet im Artikel Erzbischof von Mahiljou Kasper Kazimierz Colonna Cieciszowski, Metropolit der Römisch-katholischen Kirche im Russischen Kaiserreich über eine weitere außergewöhnliche Person aus dem katholischen Klerus (S. 16-20).

Pater J. Malinouski, Dekan der griechisch-katholischen Kyrill-und-Method-Gemeinde in Baranowitschi, reflektiert im Artikel Ich und die christliche Familie zwischen der Menge Tod und der Einheit Leben spannend über komplizierte Fragen des christlichen Daseins (S. 21-23).

Dem heiligen Joseph ist der Artikel Die Ikonen des heiligen Joseph in der Sammlung des Museums für altbelarussische Kultur von G. Flikop-Swita gewidmet (S. 24-27).

Der bekannte Sammler und Restaurator I. Surmatscheuski berichtet im Essay Budslawer Andenken interessant über die geistigen und materiellen Schätze des Nationalsanktuariums von Belarus (S. 28-35).

J. Kossawa macht die Leserinnen und Leser mit dem geistigen Erbe der heiligen Teresa von Avila bekannt: Die Übersetzerin legt dem Lesepublikum einen Abschnitt aus dem Buch Weg zur Vollkommenheit in ihrer Übersetzung aus dem Spanischen vor (S. 36-39).

Anlässlich des 700. Todestages von Dante Alighieri erscheint der Artikel Dante übersetzen der bekannten Poetin und Übersetzerin O. Sedakowa (Sankt-Petersburg), den J. Kossawa zum Druck vorbereitet hat (S. 40-43).

Die Rubrik Poesie enthält Gedichte von D. Bitschel und A. Daniltschyk (S. 44-50).

Dem 145. Geburtstag der belarussischen Dichterin und Autorin Zjotka ist der Artikel Unser tägliches Brot gib uns heute! oder Christliche Akkorde der Belarussischen Geige von Alaisa Paschkewitsch der Literaturwissenschaftlerin I. Bagdanowitsch gewidmet (S. 51-55).

Die Rubrik Interview enthält das Gespräch der Schriftstellerin Dr. phil. J. Semjonowa-Herzog mit dem deutschen Schriftsteller G. O. Cott. Anschließend folgt eine Auswahl seiner Gedichte in der Übersetzung von J. Semjonowa-Herzog (S. 56-58).

E. Dswinskaja spricht im Interview Das Christentum und das nationale Schrifttum als Stütze der Armenier gegen die Assimilation mit A. Susch, dem stellvertretenden Direktor der Nationalbibliothek von Belarus (S. 59-61).

Die Rubrik Präsentation enthält den Essay Das Wunder des heiligen Johannes von Gott in Belarus von L. Kaminskaja über das Buch Von Hoffnung ergriffen des Priesters A. Ljaschneuski SDB, das 2021 im Verlag Pro Christo erschienen ist (S. 62-63).

Der Maler A. Dubinin berichtet im Essay Prüfung durch den Stoff über seine schöpferische Arbeit am Gemälde Das letzte Abendmahl (S. 64-67).

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer kwartalnika rozpoczyna się artykułem ks. dra S. Surynowicza Podstawowe definicje miłości, łaski i miłosierdzia w Starym Testamencie (S. 2-11).

Doktor nauk filologicznych Ż. Niekroszewicz-Korotkaja proponuje uwadze czytelników wywiad z księdzem egzorcystą L. Polochem z Poznania Bóg nie zmusza do zbawienia (S. 12-15).

Historyk i archiwista A. Szpunt w artykule Arcybiskup Mohylewski Kasper Kazimierz Kołonna-Cieciszowski, metropolita Kościoła rzymskokatolickiego w Imperium Rosyjskim opowiada o jeszcze jednej niezwykłej postaci wśród duchowieństwa katolickiego (S. 16-20).

Ojciec J. Malinowski, proboszcz parafii grekokatolickej pt. św. Cyryla i Metodego w Baranowiczach, rozważa o trudnych pytaniach egzystencji chrześcijańskiej w artykule Ja i rodzina chrześcijańska pomiędzy mnogością śmierci a jedynką życia (S. 21-23).

Postaci św. Józefa poświęcony został artykuł G. Flikop-Świty Obrazy świętego Józefa w zbiorze Muzeum starożytnej kultury białoruskiej (S. 24-27).

Znany kolekcjoner i restaurator I. Surmaczewski w eseju Budsławskie pamiątki opowiada o duchowo-materialnych skarbach sanktuarium narodowego Białorusi (S. 28-35).

J. Kosowa zapoznaje czytelników z duchowym dziedzictwem św. Teresy z Avila: w swoim tłumaczeniu z języka hiszpańskiego tłumaczka proponuje uwadze czytelników rozdział z książki Droga doskonałości (S. 36-39).

Ku 700-leciu z dnia śmierci Dantego Alighieriego umieszczono artykuł znanej poetki i tłumaczki O. Siedakowej (Sankt-Petersburg) Przetłumaczyć Dantego (S. 40-43).

W rubryce Poezja zostały nadrukowane wiersze D. Biczel i O. Danilczyk (S. 44-50).

145-ej rocznicy z dnia urodzenia Ałaizy Paszkiewicz (Ciotki) poświęcony został artykuł literaturoznawcy I. Bogdanowicz Chleba powszedniego daj nam dzisiaj!, albo Chrześcijańskie akordy Skrzypek białoruskich Ałaizy Paszkiewicz (S. 51-55).

W rubryce Wywiad drukuje się rozmowę pisarki, doktora nauk filozofskich A. Siemionowej-Herzog z niemieckim pisarzem G.O. Kottem. Tu też zostały umieszczone jego wiersze w tłumaczeniu

A. Siemionowej-Herzog (S. 56-58).

E. Dźwińska w wywiadzie Chrześcijaństwo i piśmiennictwo narodowe jako oparcie Ormian przeciw asymilacji rozmawia z namiestnikiem dyrektora Biblioteki narodowej Białorusi A. Suszą (S. 59-61).

W rubryce Prezentacja został umieszczony esej L. Kamińskiej Cud Jana Bosko na Białorusi o książce ks. A. Leszniewskiego SDB Ogarnięci nadzieją, która ukazała się w wydawnictwie Pro Christo w 2021 r (S. 62-63).

Malarz A. Dubinin w eseju Próba fabułą... opowiada o jego twórczej pracy nad płótnem Ostatnia Wieczerza (S. 64-67).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY