Home Help
1(87)/2019
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

We open this issue of the magazine "Our Faith" with the continuation of the publication of the treatise of St. John of the Cross "The Ascent of Mount Carmel" (translated from Spanish by S. Gresvi).

T. Klimovich offers the readers the interview "For the Glory of God" with father V. Zhuk SJ.

Archivist A. Shpunt in his article "Canon Józef Mickiewicz SJ Is the Father of Industrial Technology in Lithuania" interestingly talks about the works of one of the most active Jesuits in our region.

Art critic N. Usava in her essay "The Paradox of Eugeniusz Kazimirowski" tells the readers a story of the painting "Reading", where the artist depicted Blessed fr. M. Sopoćko, confessor of St. Faustina Kowalska.

V. Kalechyts in his article "About the Family Tree of Blessed Father Michal Sopoćko" acquaints readers with the origins of the Sopoćko family.

Artist A. Pushkin in his essay tells the readers a story of his painting "Paschal Mystery of Our Lord Jesus Christ" for the Corpus Christi church in the village of Berazinskaye.

Art critic S. Hareuski writes about the exhibition "Sacred Culture of the Catholic Church of Belarus", which takes place from February 14 at the National Historical Museum of Belarus.

Y. Lauryk in his article "Report of Nuncio Monsignor Giulio Ruggieri..." acquaints readers with his new discovery: a rare manuscript addressed to Pope Pius V.

Chief Editor of the magazine "Our Faith" K. Lialko in her eulogy "To the Memory of the Friend" writes about outstanding Belarusian historian Y. Turonak, who from the beginning of the magazine was the member of its Editorial Board and the author. Here we also publish article "The True Historian" by literary critic Y. Yanushkevich dedicated to the memory of Y. Turonak.

K. Lialko acquaints the readers with the book of memories "To Gather the Scattered" by Archbishop D. Hrusovsky, former Apostolic Nuncio in Belarus (1996-2001).

Writer D. Bichel in her memories "The Pasture. The Lake from My Dream..." writes about her native places and people.

In column "Poetry" we publish poems by poetesses G. Karzhajneuskaya and A. Sprynchan.

Z. Baranouskaya writes about new verses by D. Bichel in her essay "Only Words...".

In column "Prose" we publish the memories of I. Zharnasek "The Drifting Ice of Our Days".

L. Kaminskaya in her essay "In the Colours of Love and Pain" writes about the work of the People's Artist of Belarus G. Vashchanka.

Artist Y. Piskun dedicated his article "The Inspired Wanderer" to the 75th anniversary of ethnographer, art historian M. Ramaniuk.

Y. Shedzko in her essay "The Art Sees" interestingly talks about her impressions of the exhibition of P. Bruegel the Elder in Vienna.

RESÜMEE

Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Nasa vera (Unser Glaube) beginnt mit der Fortsetzung der Übersetzung des Traktates Aufstieg auf den Berg Karmel des heiligen Johannes vom Kreuz (aus dem Spanischen von S. Greswi).

T. Klimowitsch präsentiert den Leserinnen und Lesern das Interview Um des größeren Lobes Gottes willen mit dem Priester W. Shuk SJ.

Der Archivar A. Spunt berichtet im Artikel Priester und Kanoniker Józef Mickiewicz SJ Vater der industriellen Technologie in Litauen auf interessante Weise über die Tätigkeit eines der aktivsten Jesuiten in unserem Land.

Die Kunstwissenschaftlerin N. Usawa schreibt im Essay Das Paradoxon von Eugeniusz Kazimirowski über das Gemälde Beim Lesen, auf dem der Maler den seligen Priester M. Sopoćko, den Beichtvater der Ordensschwester Faustyna Kowalska, dargestellt hat.

Von der Abstammung des Geschlechtes der Sopoćkos erfahren die Leserinnen und Leser im Artikel Über den Stammbaum des seligen Priesters Michał Sopoćko von W. Kaletschyz.

Der Maler A. Puschkin berichtet im kunstvollen Essay über das eigene Werk Das Ostermysterium unseres Herrn Jesus Christus, das er für die katholische Kirche des Leibes Christi in der Siedlung Berasinskaje geschaffen hat.

Der Kunstwissenschaftler S. Hareuski schreibt über die Ausstellung Die sakrale Kultur der Katholischen Kirche in Belarus, die seit dem 14. Januar im Nationalen historischen Museum von Belarus läuft.

J. Lauryk macht die Leserinnen und Leser im Artikel Die Relation des Nuntius Monsignore Giulio Ruggieri mit seinem neuen Fund bekannt: einem seltenen Manuskript, das an den Papst Pius V. adressiert ist.

Die Redakteurin der Zeitschrift Nasa vera K. Lialko schreibt das Abschiedswort Dem Andenken an den Freund für den hervorragenden Historiker J. Turonek, der seit der Gründung der Zeitschrift Mitglied der Redaktionsleitung und Autor war. Es folgt der dem Andenken an J. Turonek gewidmete Artikel Ein wahrheitsgetreuer Historiker des Literaturwissenschaftlers J. Januschkewitsch.

K. Lialko stellt den Leserinnen und Lesern die Memoiren Die Verstreuten sammeln des Erzbischofs D. Gruschouski, des ehemaligen Apostolischen Nuntius in Belarus (1996 2001), vor.

Die Schriftstellerin D. Bitschel schreibt in den Erinnerungen Weide. Ein kleiner See aus meinem Traum über für sie heimische Orte und geliebte Menschen.

Die Rubrik Poesie enthält Gedichte der Poetinnen G. Karshaneuskaja und A. Spryntschan.

Über die neuen Gedichte von D. Bitschel schreibt im Essay Nur Worte Sosja Baranouskaja.

Die Rubrik Prosa enthält die Erinnerungen von I. Sharnasek mit dem Titel Der Eisgang unserer Tage.

Von dem Schaffen des Volksmalers von Belarus G. Waschtschanka handelt L. Kaminskajas Essay In den Farben der Liebe und des Schmerzes.

Dem 75. Geburtstag des Ethnographen und Kunstwissenschaftlers M. Ramanjuk ist der Artikel Der beflügelte Wanderer des Malers J. Piskun gewidmet.

J. Schedsjko berichtet im Essay Die Kunst des Sehens auf interessante Weise über ihre Eindrücke vom Besuch der Bruegel-Ausstellung in Wien.

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer kwartalnika Nasza wiara rozpoczyna się kontynuacją tłumaczenia traktatu św. Jana od Krzyża Droga na Górę Karmel (tłum. z języka hiszpańskiego S. Hreswi).

T. Klimowicz proponuje czytelnikom wywiad z o. W. Żukiem SJ Dla większej sławy Bożej.

Archiwista, historyk A. Szpunt w art. Ksiądz kanonik Józef Mickiewicz SJ ojciec technologii przemysłowej na Litwie interesująco opowiada o dzałalności jednego z najbardziej aktywnych jezuitów w naszym kraju.

W eseju Paradoks Eugeniusza Kazimirowskiego historyk sztuki N. Usawa pisze o obrazie Przy czytaniu, na którym został namalowany błogosławiony ks. M. Sopoćko, spowiednik świętej s. Faustyny Kowalskiej.

W. Kaleczyc w art. O rodowodzie błogosławionego księdza Michała Sopoćki zapoznaje czytelników z pochodzeniem rodu Sopoćków.

Malarz A. Puszkin w swoim eseju opowiada o własnym dziele Misterium Paschalne Pana naszego Jezusa Chrystusa dla kościoła Bożego Ciała w osiedlu Bierazińskie.

Historyk sztuki S. Hareuski pisze o wystawie Kultura sakralna Kościoła na Białorusi, którą od 14 lutego można odwiedzić w Narodowym muzeum historycznym Białorusi.

J. Lauryk w art. Relacja Nuncjusza Apostolskiego Julio Ruggeri zapoznaje czytelników z jego nową zdobyczą rzadkim rękopisem, skierowanym do papieża Piusa V.

Redaktor czasopisma Nasza wiara K. Lalko w porzegnalnym słowie Pamięci Przyjaciela pisze o wybitnym białoruskim historyku J. Turonku, który od założenia czasopisma był członkiem kolegium redakcyjnego oraz jego autorem. W tymże rozdziele został umieszczony art. historyka literatury J. Januszkiewicza Prawdziwy Historyk, poświęcony pamięci J. Turonka.

K. Lalko zapoznaje czytelników z księgą wspomnień Rozproszonych gromadzić arcybiskupa D. Gruszowskiego, byłego Nuncjusza Apostolskiego na Białorusi (19962001).

Pisarka D. Biczel we wspomnieniach Wygon: Jeziorko z mojego snu... pisze o rodzinnych stronach i ludziach.

W rubryce Poezja zostały nadrukowane wiersze poetek G. Karżanieuskiej i A. Sprynczan.

O nowych wierszach D. Biczel w eseju Tylko słowa... posze Zosia Baranowska.

W rubryce Proza publikują się wspomnienia I. Żarnasiek Naszych dni ruszenie lodów.

O twórczości artysty ludowego Białorusi I. Waszczanki pisze L. Kamińska w eseju W barwach miłości i bólu.

75-ej rocznice urodzin etnografa, historyka sztuki M. Romaniuka poświęcony został art. malarza J. Piskuna Oskrzydlony wędrownik.

J. Szedźko w eseju Sztuka patrzenia opowiada o swoich wrażeniach od odwiedzenia wystawy Pietera Bruegela starszego w Wiedniu.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY