Home Help
4(98)/2021
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

We begin this issue with a biography of the new Metropolitan of Minsk-Mogilev, Archbishop Joseph Staneuski (p. 2).

Excerpt A Just Man Is Chosen from the apostolic exhortation Redemptoris Custos of John Paul II is dedicated to the Year of St. Joseph (p. 3-4).

In column Presentation you will find essay Small Memories of a Great Man by L. Kaminskaya about the book I Have Always Been Saved by Faith (Pro Christo, 2021), which contains memories about the legendary personality of Cardinal Kazimierz Świątek (p. 5-7).

In memory of father Mihal Sapel we place interview entitled My Way to God, recorded by s. Renata Zelinska OP in 2018 (p. 8-16).

The famous collector I. Surmacheuski in his article Copper Tables from the Budslau Monastery writes about material treasures from the unique shrine (p. 17-23).

Father Andrei Krot in the review Treasures of the Brest Union interestingly tells about the book by researcher G. Flikop-Svita Iconostasis and Altars of Greek-Catholic Churches in Belarus in the 18th - the first third of the 19th century (Minsk, Belarusian Science, 2021) (p. 24-27).

Father Igar Lashuk in his memoirs Meeting with the Servant of God Father Fabian Maliszowski OP writes about the great personality of the famous Fabian Staupetski. Then you will find article Servant of God Fabian Maliszowski by father K.M. Żukiewicz OP, translated from Polish by G. Bakleneva (p. 28-35).

Essay Nec Laudibus, Nec Timore by historian and archivist A. Schpunt is dedicated to blessed Cardinal Clemens August Graf von Galen (p. 36-39).

In column Translations we publish poems by Italian poetess Antonia Pozzi translated into Belarusian by the poet and literary critic A. Danilchyk (p. 40-41).

V. Zhukovichs poems are published in column Poetry (p. 42-43).

Literary critic I. Bagdanovich continues to acquaint readers with the works of U. Syrakomlya. In this issue we place his poem Winter Dawn and the researchers foreword to the translation (p. 44-46).

Essay Lets not Be Strangers... by famous Belarusian artist A. Marachkin is dedicated to the 130th anniversary of M. Bagdanovich, in which the author tells about one of his works Maxim and Veronica (1981) based on the poetry of the classic of Belarusian literature. Literary critic S. Chyhryn dedicated his research to the same date: The First Translation of Slutsk Weavers into Polish (p. 47-50).

V. Voranau offers readers the text Belarusian Legend, which he found in the West Belarusian newspaper Rodny Kraj, published in the 1930s by the Belarusian Educational Society (p. 51).

Doctor of Science, translator J. Semjonowa-Herzog presents her next translation from German. This time she acquaints readers with the works of Austrian writer A. Grill, publishing her story Metronome (p. 52-53).

The publications of D. Bichel, A. Glekau and V. Glekau are dedicated to the memory of the Peoples Poet of Belarus Nil Gilevich (p. 54-61).

Musicologist S. Sheipa in her article Choral Works of Stanisław Moniuszko ad majorem Dei gloriam tells about the legacy of the famous composer (p. 62-67).

RESÜMEE

Diese Ausgabe beginnt mit der Vita des neuen Metropoliten von Minsk und Mogiljow Erzbischof Joseph Stanewski (S. 2).

Zum Jahr des heiligen Joseph wird ein Auszug aus dem Apostolischen Schreiben Der gerechte Mann der Gemahl Mariens von Papst Johannes Paul II. veröffentlicht (S. 3-4).

Die Rubrik Präsentation enthält den Essay von L. Kaminskaja Kleine Erinnerungen an einen großen Mann über das Buch Mich hat immer der Glaube gerettet (Verlag Pro Christo, 2021), in dem Erinnerungen an den legendären Kardinal Kasimierz Swjatek gesammelt sind (S. 5-7).

Dem Andenken an den Priester Michal Sapel ist sein Interview mit dem Titel Mein Weg zu Gott gewidmet, das Schwester Renata Sjalinskaja OP 2018 aufgezeichnet hat (S. 8-16).

Der bekannte Sammler I. Surmatscheuski schreibt im Artikel Kupfertafeln aus dem Kloster von Budslau über die materiellen Schätze aus diesem einmaligen Heiligtum (S. 17-23).

Der Priester Andrej Krot berichtet in der Rezension Die Schätze der Union von Brest spannend über das Buch der Forscherin G. Flikop-Swita Ikonostasen und Altare der griechisch-katholischen Kirchen in Belarus zwischen dem XVII. und dem ersten Drittel des XIX. Jahrhunderts (Minsk, Verlag Belarussische Wissenschaft, 2021) (S. 24-27).

Über den berühmten Fabijan Staupezki schreibt Priester Ihar Laschuk in den Erinnerungen mit dem Titel Das Treffen mit dem Diener Gottes Pater Fabijan Malischouski OP. Es folgt der Artikel von Pater K. M. Shukewitsch OP Diener Gottes Fabijan Malischouski, übersetzt aus dem Polnischen von G. Baklenewa (S. 28-35).

Dem seligen Kardinal Clemens August Graf von Galen ist der Essay des Historikers und Archivars A. Spunt Nec laudibus, nec timore gewidmet (S. 36-39).

Die Rubrik Übersetzungen enthält Gedichte der italienischen Lyrikerin Antonia Pozzi in der belarussischen Übersetzung der Lyrikerin und Literaturwissenschaftlerin A. Daniltschyk (S. 40-41).

Die Rubrik Poesie beinhaltet Gedichte von W. Shukowitsch (S. 42-43).

Die Literaturwissenschaftlerin I. Bagdanowitsch macht die Leserinnen und Leser weiter mit dem Werk von U. Syrakomlja bekannt: Diese Ausgabe beinhaltet sein Gedicht Die Wintermorgenröte und das Vorwort der Forscherin zu der Übersetzung (S. 44-46).

Anlässlich des 130. Geburtstags von M. Bagdanowitsch erscheint der Essay des bekannten belarussischen Malers A. Maratschkin Lasst sie keine Fremden sein , in dem der Autor über eines seiner Bilder berichtet, ein Bild, geschaffen nach der Lyrik dieses Klassikers der belarussischen Literatur, das Gemälde Maksim und Veranika (1981). Der Literaturwissenschaftler S. Tschygryn hat ebendiesem Jubiläum seine Studie Die erste polnische Übersetzung des Gedichtes Die Weberinnen von Sluzk gewidmet (S. 47-50).

W. Woranau veröffentlicht den Beitrag Belarussische Legende, den er in der westbelarussischen Zeitung Heimatland gefunden hat, einer Zeitung, die von der Gesellschaft für belarussische Bildung in den 1930 Jahren herausgegeben wurde (S. 51).

Die Übersetzerin Dr. phil. J. Semjonowa-Herzog präsentiert eine weitere Übersetzung aus dem Deutschen: Diesmal macht sie anhand der Erzählung Metronom die Leserinnen und Leser mit dem Werk der österreichischen Schriftstellerin A. Grill bekannt (S. 52-53).

Dem Andenken an den Volkspoeten von Belarus Nil Gilewitsch sind die Beiträge von D. Bitschel, A. Glekau und W. Glekau gewidmet (S. 54-61).

Die Musikwissenschaftlerin S. Schejpa berichtet im Artikel Das Chorschaffen von Stanisław Moniuszko ad majorem Dei gloriam über das Erbe des berühmten Komponisten (S. 62-67).

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer kwartalnika rozpoczyna się biografią nowego Metropolity Mińsko-Mohylewskiego arcybiskupa Józefa Staniewskiego (S. 2).

Rokowi św. Józefa został poświęcony fragment z adhortacji apostolskiej Redemptoris custos Mąż sprawiedliwy oblubieniec (S. 3-4).

W rubryce Prezentacja umieszczony został esej L. Kamińskiej Małe wspomnienia o wielkim człowieku o książce Mnie zawsze ratowała wiara (Pro Christo, 2021), w której zebrano wspomnienia o legendarnej osobie kardynała Kazimierza świątka (S. 5-7).

Pamięci ks. Michała Sapela zamieszczony został wywiad z nim Moja droga do Boga, nagrany przez s. Renatę Zielińską OP w 2018 r. (S. 8-16).

Znany kolekcjoner I. Surmaczewski w artykule Tablice miedziane z klasztoru Budsławskiego pisze o skarbach materialnych z tej unikalnej świątyni (S. 17-23).

Ojciec Andrzej Krot w recenzji Skarby Unii brzeskiej ciekawie opowiada o książce badaczki G. Flikop-Świty Ikonostasy i ołtarze greko-katolickich świątyń Białorusi XVII pierwszej trzeci XIX st. (Mińsk, Białoruska nauka, 2021) (S. 24-27).

Ks. Igor Łaszuk we wspomnieniach Spotkanie ze Sługą Bożym o. Fabjanem Maliszowskim OP pisze o wybitnej osobie znanego dominikanina Fabjana Stołpieckiego. Umieszczony został także artykuł o. K. M. żukiewicza OP Sługa Boży Fabjan Maliszowski (S. 28-35).

Osobie błogosławionego kardynała Klemensa Augusta grafa fon Galena poświęcony został esej historyka, archiwisty A. Szpunta Nec laudibus, nec timore (S. 36-39).

W rubryce Tłumaczenia umieszczone zostały wiersze włoskiej poetki Antonii Pozzy w tłumaczeniu na język białoruski poetki, literaturoznawczyni O. Danilczyk (S. 40-41).

W rubryce Poezja zostały nadrukowane wiersze W. żukowicza (S. 42-43).

Literaturoznawczyni I. Bohdanowicz kolejny raz zapoznaje czytelników z twórczością W. Syrokomli w tym numerze umieszczony został jego wiersz Zimowy brzask i przedmowa badaczki do tłumaczenia (S. 44-46).

Do 130-lecia M. Bohdanowicza poświęcony został esej znanego białoruskiego malarza A. Maraczkina Nie dawajcie się cudzymi być..., w którym autor opowiada o jednym ze swoich utworów według poezji klasyka literatury białoruskiej obrazie olejnym Maksym i Weronika (1981). Literaturoznawca

S. Czygryn tejże rocznicy poświęcił badanie Pierwsze tłumaczenie Słuckich tkaczek na język polski (S. 47-50).

W. Woronow proponuje uwadze czytelników tekst Legenda białoruska odszukany przez niego w zachodniobiałoruskiej gazecie Kraj ojczysty, wydawanej w latach 1930-ych przez Towarzystwo oświaty białoruskiej (S. 51).

Doktor nauk filozoficznych A. Semjonowa-Herzog umieszcza swoje kolejne tłumaczenie utworu z języka niemieckiego tym razem ona zapoznaje czytelników z twórczością pisarki austryackiej A. Grill przez jej opowieść Metronom (S. 52-53).

Pamięci narodowego poety Białorusi Niła Hilewicza poświęcone zostały publikacje D. Biczel, O. Hlekowa i W. Hlekowa (S. 54-61).

Muzykolog S. Szejpa w artykule Twórczość chóralna Stanisława Moniuszki ad majorem Dei gloriam opowiada o dziedzictwie znanego kompozytora (S. 62-67).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY