Home Help
1(99)/2022
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

An interview In Faithfulness to His Will prepared by F. Dubrauski is dedicated to the 50th anniversary of Bishop A. Butkevich (p. 2-5).

The final words of K. Lalko I Hope for Light... is dedicated to the memory of the great Belarusian writer A. Syamyonava. A. Syamyonavas essay Sursum Corda! is published here, in which the writer told about the fate of sister Malgorzata Banaś from the Congregation of the Sisters of the Holy Family of Nazareth, who survived the Second World War (p. 6-11).

D. Zagatski in his article Belarusian Addresses of Ignacy Domeyko. Azerany tells about one of the episodes of the biography of our famous countryman (p. 12-13).

Literary critic I. Bagdanovich offers to the readers a poetic icon Meeting with St. Casimir... (p. 14-15).

Historian and archivist A. Shpunt continues to acquaint readers with prominent figures of the Catholic Church. This time in his essay ...Approaching Kershnitski he tells the story of a priest whom contemporaries called Pericles for his education and integrity (p. 16-20).

Restorer I. Surmacheuski publishes his article Youth of the Church in Budslau , in which he continues his story about the history of the famous sanctuary (p. 21-29).

Literary article You Have only God before You by I. Bagdanovich is dedicated to the 135th anniversary of the poet Ales Harun (p. 30-33).

In column Poetry the readers will find poems by D. Bichel and A. Danilchyk (p. 34-40).

In column Presentation there is an essay by L. Kaminskaya Melody of the Spinning Wheel, which tells about the new book by the writer I. Zharnasek Ice Drifts of Our Days (p. 41-43).

Zh. Fedzina in her article She Was Saved by Faith... tells the story of her grandmother Emilia Drozd, who stood out for her strong devotion to the Catholic faith (p. 44-49).

Researcher A. Simakou in his article Meetings of Belarusian Jesuits with Indians tells about the little-known facts of missionary activity (p. 50-53).

A. Brazgunous article Small Travel Book by Francysk Skaryna is dedicated to the figure of the great first Belarusian printer (p. 54-57).

E. Dzvinskaya offers readers an interview Belarusian Primers Form Consciousness, in which she talks to culturologist A. Susha (p. 58-60).

A. Pyatrovich in the essay Nobles Ivan Tarnava-Barycheuski writes interestingly about one of the little-known personalities in our culture (p. 61-64).

An essay by artist A. Dubinin Like a Bird in Flexible Reeds... is dedicated to the anniversary of the great Belarusian artist H. Hinka-Yanushkevich (p. 65-67).

RESÜMEE

Zum 50. Geburtstag von Bischof A. Butkewitsch erscheint das Interview Treu Seinem Willen, das von F. Dubrauski geführt wurde (S. 2-5).

Dem Andenken an die hervorragende belarussische Schriftstellerin A. Sjamjonawa ist das Abschiedswort von K. Lialko Ich hoffe auf das Licht... gewidmet. Anschließend folgt der Essay Sursum corda! von A. Sjamjonawa, in dem die Schriftstellerin über das Schicksal der Schwester von der Heiligen Familie von Nazareth Malgorzata Banas berichtet, die als einzige den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, während die anderen Schwestern in Nawagrudak erschossen wurden (S. 6-11).

D. Sagazki berichtet im Artikel Belarussische Adressen von Ignat Damejka. Asjarany über eine der Seiten der Biografie unseres berühmten Vorfahren (S. 12-13).

Die Literaturwissenschaftlerin I. Bagdanowitsch bietet den Leserinnen und Lesern das poetische Heiligenbild Ein Treffen mit dem heiligen Kasimir... (S. 14-15).

Der Historiker und Archivar A. Spunt macht die Leserinnen und Leser weiterhin mit den markanten Persönlichkeiten der Katholischen Kirche bekannt diesmal berichtet er im Essay ...Nähert sich Kjarschnizki über den katholischen Priester, der von seinen Zeitgenossen wegen seiner Bildung und Prinzipienfestigkeit Perikles genannt wurde (S. 16-20).

Der Restaurator I. Surmatscheuski veröffentlicht den Artikel Die Jugend der katholischen Kirche in Budslau, in dem er sein Bericht über die Geschichte des berühmten Sanktuariums fortsetzt (S. 21-29).

Dem 135. Geburtstag des Lyrikers Ales Harun ist der literaturwissenschaftliche Artikel Hab vor dir nur Gott... von I. Bagdanowitsch gewidmet (S. 30-33).

Die Rubrik Poesie enthält Gedichte von D. Bitschel und A. Daniltschyk (S. 34-40).

In der Rubrik Präsentation befindet sich der Essay Die Melodie des Spinnrads von L. Kaminskaja, in dem das neue Buch der Schriftstellerin I. Sharnasek Der Eisgang unserer Tage vorgestellt wird (S. 41-43).

S. Fedina berichtet im Artikel Der Glauben rettete sie... über ihre Großmutter Emilija Drosd, die sich durch die stete Treue zum katholischen Glaubensbekenntnis ausgezeichnet hat (S. 44-49).

Im Artikel Treffen belarussischer Jesuiten mit Indianern schreibt der Forscher A. Simakou über die wenig bekannten Seiten der Missionartätigkeit (S. 50-53).

Dem großen belarussischen Erstdrucker ist der Artikel Das kleine Reisebuch von Franzisk Skaryna von A. Brasgunou gewidmet (S. 54-57).

E. Dswinskaja bietet den Leserinnen und Lesern das Interview Belarussische Fibeln formen das Bewusstsein, in dem sie mit dem Kulturologen A. Susch spricht (S. 58-60).

A. Pjatrowitsch schreibt im Essay Der Adelige Iwan Tarnawa-Barytscheuski spannend über eine der wenig bekannten Personen in unserer Kultur (S. 61-64).

Zum Jubiläum der hervorragenden belarussischen Malerin G. Hinka-Januschkewitsch erscheint der Essay Wie ein Vogel im biegsamen Schilf... des Malers A. Dubinin (S. 65-67).

PODSUMOWANIE

Z okazji jubileuszu 50-lecia urodzin biskupa A. Butkiewicza umieszczono wywiad W wierności Jego woli, przeprowadzony przez F. Dubrowskiego (S. 2-5).

Mowa pożegnalna K. Lalko Nadzieja na światło... została dedykowana pamięci znanej białoruskiej pisarki A. Siemionowej. Tutaj opublikowno esej A. Siemionowej Sursum corda!, w którym autorka opowiada o losie siostry Małgorzaty Banaś jedynej Nazaretanki ocalałej z grupy sióstr rozstrzelanych w Nowogródku podczas II wojny światowej (S. 6-11).

D. Zagacki w atrykule Adresy białoruskie Ignacego Domeyki. Jeziora prezentuje jedną ze stron biografii naszego słynnego rodaka (S. 12-13).

Krytyk literacki I. Bogdanowicz oferuje czytelnikom poetycki obraz Spotkanie ze świętym Kazimierzem... (S. 14-15).

Historyk i archiwista A. Szpunt kontynuuje zapoznawanie czytelników z wybitnymi postaciami Kościoła Katolickiego tym razem w eseju ...Zbliżamy się do Kiersznickiego opowiada o księdzu, którego z racji jego wykształcenia i uczciwości współcześni nazwali Peryklesem (S. 16-20).

Konserwator I. Surmaczewski publikuje artykuł Młodość budsławskiego kościoła, w którym wiedzie swoją opowieść o historii słynnego sanktuarium (S. 21-29).

Rocznicy 135-lecia urodzin poety Alesia Haruna poświęcono artykuł literaturoznawczy I. Bogdanowicz Przed sobą miałeś tylko Boga... (S. 30-33).

W rybryce Poezja opublikowano wiersze D. Biczel i A. Danilczyk (S. 34-40).

W dziale Prezentacja umieszczono esej L. Kamińskiej Melodia kołowrotka, w którym opowiada o nowej książce pisarki I. Żarnasiek Dryfowanie naszych dni (S. 41-43).

Ż. Fedina w artykule Ratowała ją wiara... opowiada o swojej babci Emilii Drozd, którą cechowało silne przywiązanie do wiary katolickiej (S. 44-49).

W artykule Spotkania białoruskich jezuitów z Indianami badacz A. Simakow przedstawia mało znane strony misyjnej działalności (S. 50-53).

Postaci wielkiego pierwszego białoruskiego drukarza poświęcono artykuł A. Brazgunowa Mała książka podróżnicza Franciszka Skaryny (S. 54-57).

E Dźwińska przedstawia czytelnikom wywiad Białoruskie elementarze formują świadomość, w którym rozmawia z kulturologiem A. Suszą (S. 58-60).

A. Piotrowicz w eseju Szlachcic Jan Tarnawa-Baryczewski interesująco pisze o jednej z mało znanych osobistości naszej kultury (S. 61-64).

Jubileuszowi znakomitej białoruskiej artystki G. Hinki-Januszkiewicz poświęcono esej artysty

A. Dubinina Jak ptak w giętkich trzcinach... (S. 65-67).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY